TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

i
i

 

 

GOD. XXI — Br. 32

DUBROVNIK, 9 kolovoza 1939

CIJENA Din. 1.50

w

Svečanosti konsekracije - Bakljada - U sarajevskoj katedrali - Čestitanja - Svečani
banket - Akademija u Napretkovoj dvorani - Sveopća radost

Imenovanje Dr Smiljana Čekade za
pomoćnog biskupa sarajevskog metro-
polite, opće obljubljenog nadbiskupa
Ev. Šarića, izvršio je još pred 4 godi-
ne ondašnji papa Pijo XI, ali je obja-
vljivanje ovog imenovanja bilo zadržano
sve dok nijesu bila osigurana sredstva
za uzdržavanje pomoćnog biskupa. Po-
sveta novog biskupa obavljena je u
Sarajevskoj katedrali, u nedjelju 6 o.
mj., na blagdan Preobraženja Gospo-
dinova. Konsekrator je bio vrhbosan-
ski metropolita dr. Ivan Šarić, uz asi-
stenciju zagreb. nadbiskupa dr. Aloj-
zija Stepinca i banjalučkog biskupa Fra
Joza Garića.

.Veličanstvena bakljada i po-

doknica

U subotu, 5 o. mj. pred večer stigli
su u Sarajevo zagrebački nadbiskup i
banjalučki biskup. Na kolodvoru ih je
dočekao novi biskup dr. S. Čekada sa
prestavnicima svjetovnog i redovnog
klera te odbora za proslavu. Dvije dje-
vojčice predale su biskupima kite cvi-
jeća. Narod je aklamirao biskupe.

Uvečer je u počast novog biskupa
priregjena bakljada svih hrvatskih ka-
toličkih vjerskih i narodnih društava,
Bakljada sa morem lampiona u hrvat-
skoj trobojnici prošla je glavnim uli-
cama, predvogjena od Napretkove, kri-
žarske i željezničarske glazbe, te došla
u dvorište nadbiskupske palače. Uz
najoduševljenije manifestacije novom
biskupu, hrvatskom  episkopatu, dr.
Mačeku i slobodnoj Hrvatskoj otpje-
vala su pjevačka društva ,Martić“ iz
Bos. Broda i ,Trebević“ iz Sarajeva

djevojčice sarajevskih škola u bjelini
sa kitom cvijeća u ruci, Povorku, koju
je predvodila Napretkova glazba sači-
njavali su Križari, Križarice, redovnici,
svećenici, dignitarci, nadbiskupi i bi-
skupi, rodbina novog biskupa i mnogo
uglednih gragjana. Katedrala je bila
najsvečanije okićena. Obrede posvete
pratila je masa vjernika, koji su ispunili
i zadnji kutić katedrale.

Najprije je dr Draganović, dir, kaa-
celarije pročitao papinsku bulu na lat.
i brv. jeziku. Slijedilo je polaganje
ispovjesti vjere novog biskupa, a za-
tim sve kako predvigja Caeremoniale
episcoporum. Ganuiljivo je bilo vidjeti
nadbiskupa Širića kako s najvećim,
sebi svojstvenim svetim i pjesničkim
zanosom moli nad onim koga je o-
dabrao da mu bude pomoćnik u nat-
pastirskoj službi: ,Neka nikad ne pro-
glasi zlo dobrim, ni dobro zlim... Što-
god blagoslovi, neka je blagoslovlje-
no... Neka je proklet onaj, koji bude
na njega zlo govorio...“ I dok je ova-
ko molio ruke su nadbiskupa poput
Mojsijinih bile uzdignute i od dvojice
suposvetnika duhom poduprte, a sve-
ćenstvo i vjernici u duhu su govorili:
Amen. Tako neka bude!

Činilo mi se je, da u viziji gledam
lik velikog biskupa Štadlera, kako kod
glavnog oltara lebdi nad četvoricom
biskupa, rasprostire svoje ruke i bla-
goslivlje, veseo i radostan, što se dje-
la koja je on zapcčeo nastavljaju i u-
savršuju pod auspicijama i blagoslo-
vom Boga, koji je principium et finis.
I uzradovao se je duh nadbiskupa
Štadlera.

Kad je nadbiskup Šarić čestitao prvi
»Ad multos annos“ novom biskupu,
svi smo u duši molili za Dr Smiljana
Čekadu, a on je iz duše koja je pje-
vala ,Te Deum“ obilazio katedralu i
svakoga od nas po prvi put od svega
srca blagoslovio.

Put iz katedrale natrag bio je još
triumfalniji. Aklamacijama uzduž ulica
nije bilo kraja. A biskup dr, Smiljan
stupao je u biskupskom ornatu blagi
ponizan, dok je nadb. Šarić svakoga,
u ime svoje i novog biskupa, bla-
gosivljao.

Čestitanja u dvoru

slijedila su nakon povratka iz kate-
drale. Zaista se može reći, da je bila
masa čestitara iz Sarajeva i izvana.
Došao je lično ban drinske banovine
g. Vlada Jeftić, g. Sokrat Petrović, na-
čelnik ministarstva pravde u zastupstvu
ministra pravde g. dr. Viktora Ružića.
Bio je i pretstavnik vojske. Sve naj-
bolje želje izrazili su novom biskupu:
kler, svjetovni i redovni, organizacije
Kat. Akcije, pretstavnici svih slojeva
gragjanstva. Posebnu i lijepu pažnju
pobugjivali su Brogjani, župljani no-
vog biskupa, koji su se i kod čestita-
nja sa suzama na očima teško rasta-
jali od svog obljubljenog župnika. Ne-
ka se ponosi Bos. Brod da je njegov
Župnik danas biskup.

Svečani banket
U Zavodu sv. Josipa priredio je bi-
skup Dr Smiljan Čekada svečani ban-
ket za uzvanike. Bilo ih je 128. Me-
gju njima smo zapazili nadbiskupe dr,

Šarića i dr. Stepinca, biskupa Garića,
provincijale Fra M. Jakovljevića i Ču-
turića, zast. skopljanske biskupije Mons,
Kordina, g. Sokrata Petrovića, nač. min.
pravde, kanonike vrhbos. kaptola, ro-
ditelje, braću i sestru biskupa Čekade,
zastupnike Isusovačkog, franjevačkog
i dominik. reda, odbor za proslavu na
čelu sa dr. Martinovićem, zastupnike
župe Bos. Brod, drugove biskupa iz
bogoslovije i Zavoda sv. Jeronima,
pretstavnike župnika i kateheta. Pje-
vačka društva i ost. imali su banket
na drugomu mjestu,

Na ulazu u zgradu pozdravila je
jedna djevojčica biskupe a u sali za
objed druga djevojčica predala je mla-
dom biskupu kitu cvijeća. Dvorana je
bila ukusno i simbolički urešena gr-
bom novog biskupa u bojama papin-
ske zastave isa tekstom njegova gesla
koji glasi: Apostolus Jesu Christi, Non
ministrari sed ministrare, što znači:
Apostol Isusa Krista. Ne biti služen,
nego služiti,

Za vrijeme banketa održano je ne-
koliko znečajnih zdravica. Nadbiskup
preuzv. Šarić nazdravio je Sv. O. Pa-
pi, Ni. V. Kralju, mladom biskupu i
njegovim roditeljima. Značajne su ri-
ječi zdravice nadbiskupa Šarića: Fir-
metur manus tua et exalietur dextera
tua, neka se učvrsti ruka tvoja (u vjeri)
i meka se uzdigne desnica tvoja (na
blagoslov svih). Novi biskup zahvalio
je Bogu, nadb. Šariću, roditeljima, za-
tim svima, a osobito Brogjanima.

Još su nazdravili nadbiskup dr. Ste-
pinac, u ime svoje i cjelokupnog epi-
skopata, biskup Garić, bosanski bosan-
ski provincijal ira M. Jakovljević, her-
ceg. provincijal Dr. Fra Mato Čuturić,
kojemu je otac biskupa dr. Čekade bio

nekoliko pjesama, a pozdravne su govore održali
g. Ivo Mrgan u ime župljana Bosanskog Broda
i g. Dr. Zdravko Šutej u ime otsutnog brata dr.
Šuteja, prvaka hrv. nar. pokreta u Sarajevu.

Gosp. Mrgan pozdravio je najprije nadbisku-
pa dr. Šarića i dr. Stepinca te biskupa Garića,-a
zatim je bio tumač osjećaja, priznanja, zahval-
nosti, radosti i žalosti Brogjana prema njihovu
dosadašnjem župniku a danas pomoćnom bisku-
pu. Brogjani sa suzama na očima pratili govor-
nika. Gosp. Dr. Zdravko Šutej iznio je curriculum
vitae dr. Smiljana Čekade pak je skupa sa g.
Mrganom ocrtao karakter novog biskupa, koji je
čovjek u pravom smislu riječi Božji i marodni,
katolički i hrvatski. Govornicima i masi odgovo-
rili su i zahvalili nadbiskupi Šarić i Stepinac, te
biskup dr. Čekada. Nadbiskup dr. Šarić pozvao je
vjernike neka se za vrijeme sv. Mise kod posvete
novog biskupa mole za sreću i slobodu Hrvat-
skog naroda kao što je to učinio pretsjednik i
vogia Dr. Maček na svoj rogjendan, kad je za
vrijeme podizanja pobožno klečao i skrušeno se
molio, Pjevanjem ,Lijepe naše“ završena je ba-
kljada i podoknica.

Na Štadlerovu grobu

Obredi biskupske konsekracije dr. Čekade
obavljeni su u sarajevskoj katedrali u nedjelju, 6
o, mj. U 8 s. jutra uputila se je procesija iz
nadbiskupskog dvora Aleksandrovom ulicom do
katedrale, Uzduž cijelog puta pravile su špalir

 

Biskup Dr Smiljan Čekada

učitelj u osnovnoj školi, O. Alfirević, rektor Isu-
sovaca, Mons. Dr. Kordin u ime  skopljanske
biskupije, g. Sokrat Petrović, nač. min. pravde,
Dr. Petar Čule u ime svjetovnog klera iz Herce-
cegovine, g. Ivo Mrgan u ime Brogjana, Dr. Mar-
tinović u ime svoje, odbora za proslavu, hrvatskih
kulturnih organizacija i hrv. nar, pokreta, kanonik
Ante Alaupović u ime pastoralnog klera, Mons.
Marko Alaupović u ime Kaptola Vrhbosanskog,
Dr. Ivo Bučić, profesor kateheta u ime drugova
iz Zavoda Sv. Jeronima u Rimu i dr. AntolLiva-
jušić u ime katehet4. Pjevanjem ,Lijepa maša“
zaključen je ovaj svečani banket.

Svečana Akademija

Biskup dr. S. Čekada služio je kod popodnevne
pobožnosti u Katedrali, kad su pjevane Litanije
Srcu Isusovu i obavljena posveta prve nedjelje u
mjesecu. Katedrala je bila dupkom puna. Nakon
što je mladi biskup podijelio blagoslov sa Pre-
svetim primili su vjernici njegove spomen-sličice,

U 8:30 s. večer održana je svečana akade-
! demija u počast Dr. Smiljana Čekade u dvorani
“ Napretkova zakladnog doma.
Muški zbor HPD ,Trebevića“ otpjevao je
+ Vilharovu ,Veličaj“, a zatim je g. Mijo Poljak
ii održao prekrasni pozdravni govor, iz kojega je
U probijala duboko vjerna, Katoličkoj Crkvi i Bi-
skupima odana plemenita duša govornika. Brod-
(Šsko HPD ,Martić« otpjevalo je Brajša-Rašanovu
“Predobri Bože“. Članice ,sv. Cecilije“ iz Bos.