Broj 33

NARODNA SVIJEST

 

DOSTA JE

Rušitelji javnog morala nastupaju
bezobzirno. Njihova bezobzirnost pre-
lazi u drskost, kada zapažaju da im
se ne pravi nikakve smetnje sa strane
onih, koji su pozvani i plaćeni da štite
moralne interese naših gragjana. U ta-
kovim slučajevima ne postoji drugo do
samoobrana. Golotinja, kojom neki po-
sjetitelji naših primorskih mjesta vrije-
gjaju naš narodni ponos itruju moral
našeg naroda, nesmetano se širi, Uza-
ludno su naši biskupi i pojedinačno i
skupno upućivali apele ministrima, na-
čelnicima, šefovima itd, Uzaludno su
stvarane rezolucije na kongresima i
javnim zborovanjima. Mi smo svagdano
izazivani drskošću nekulturno (ako se
kultura mjeri po nepokrivenoj površini
tijela, onda Afrika prednjači kulturom)
i nemoralno odjevenih individua, koji
ue vode računa o moralnim osjećaji-
ma sredine, čije gostoprimstvo uživaju.
Uvjereni, da će u svakom slučaju do-
biti zaštitu one manjine, koja svojim
zvečećim argumentima postizava sve,
oni izazovno pljuju na naše svetinje i
ne prezaju ni pred obečašćivaujem na-
ših crkava. —  Razularena, pokvarena
i degenerirana bagra, kojoj u vlastitoj
domovini ili u vlastitom mjestu nedo-
zvoljavaju državni zakoni ili društveni
obziri da otvoreno pokažu svu kaljužu
pokvarenog srca, dolazeći k nama Želi
da nam prikaže legitimaciju svoje ,kul-
ture i superiornosti“.

Nama je poznato, da pripadnici div-
ljih plemena, dolazeći u kulturne sre-
dine ne zadržavaju svoju primitivnu
odjeću, a plemena koja poprimaju kul-
turne običaje, uvode i odijela koja po-
krivalu čitavo tijelo. S druge strane,
kada god kulturan čovjek zalazi megju
divljake, bilo kao misionar, trgovac,
osvajač, avanturista i slično uvijek a-
iirmira svoju superiornost i kulturu
zadržavajući svoje odijelo (makar je
tamo toplije nego u Dalmaciji!). Teško
da se je ikada dogodilo, da su kul-
turni ljudi, želeći pridobit simpatije u-
ogjenika, oblačili njihovo, t. j. svla-
čili svoja odijela. Kako dakle, da pro-
'tumačimo držanje onih, koji dolazeći
+ nama, postupaju gore nego oni, koji
zalaze megju primitivna i nekulturna
plemena Afrike, Amerike i t. d.? Mi
za to imamo samo jedan odgovor, da
su takvi individui svijesni nositelji
memorala i proračunano hoće da nas
ponizuju i kvare.

Oni kojima smeta naš hrvatski
narodni ponos, bili to bliži ili dalji ne-
prijatelji, osjećaju da je kičma našeg
narodnog otpora baš u jakoj moralnoj
svijesti našeg maroda i da katolička
tradicija svojim plodnim djelovanjem
ihrani našu otpornost učvršćujući naše
karaktere. Da se slomi naš otpor treba
u marodu uništiti moral i katoličku
vjeru koja je jedini nepobjedivi temelj
morala. Stoga nije nikakvo čudo što
su se u redovima tih širitelja našli
spontano svi koji mrze Hrvatstvo, bili
kao zavedeni internacijonalci ili pripa-
dnici drugih naroda. Da se bolje ilu-
strira mentalitet tih individua, evo pri-
mjera: Kada je prošlih dana jedna
n»gospogja“ upozorena da svojim odi-
jelom vrijegja narodne osjećaje gra-
gjana, ona je odgovorila: ,Nije dosta
što u Beogradu moram biti odjevena,
pa zar i ovdje!?* Što bi kazali na ovo?
aGospogja“ je dosta kazala. I previše!

I doista, dok u Beogradu policija vrši
racije, ne po ulicama, već po kupali-
štima, globeći preveć dekoltirane ku-
pače (ne šetače), dotle u Dubrovniku
po javnim ulicama idu nesmetano ma-
nje odjeveni!

DRGKOŠSTI

Da bi se uz ostale glavne poroke i
tome stalo na kraj, osnovana je u Du-
brovniku Liga svih kat. društava i ona
je sa svoje strane poduzimala prošle i
ove godine korake, da mjerodavni na
temelju propisa o čuvanju javnog mo-
rala spriječe nemoralne istupe pojedi-
nih drznika, koji vrijegjaju vjerske o-
sjećaje ogromne većine gragjana i time
stvaraju ogorčenje kod istih izazivljući
javnu sablazan, što je sve po pozitiv-
nim zakonima kažnjivo. Sve što je
s te strane poduzeto, ostalo je na pa-
piru iz neke pretjerane i neumjesne
bojazni, da se ne bi škodilo turističkim
interesima zemlje. Kada se pak uspe-
redi broj nemoralno odjevenih sa bro-
jem turista koji posjećuju naše plaže,
teško da bi se broj ,ugroženih“ ovim
mjerama popeo na 58%. To bi bilo
samo za prvo vrijeme, jer bi poslije
toga sigurno poskočio prestiž našeg
turizma u očima onih, koji neće da
dolaze k nama jedino zbog nemorala
koji se ovdje nesmetano propagira. Ne
privlači strance na naše more nesme-
tani kult golotinje. Drugi, mnogo jači
razlozi dovode njih na Jadran. Jedan
od najjačih sigurno je valutni odnos i
bogatstvo našeg trga. Bojazan, da će
strani turizmi iskoristiti naše ispade
proti nemoralnih posjetilaca takogjer
nije na mjestu. Ako netko želi na taj
način vršiti propagandu za svoju ze-
mlju, na sramotu mu, a svatko će po-
štivati narod, koji me dozvoljava da
mu se za dva dinara skače po glavi i
pljuje u obraz. U metežu koji je pred
vratima ostati će netaknuti samo mo-
ralno jaki narodi; oni će i pobjegjeni
svladati protivnika, prema onoj , Osvo-
jena Grčka pobijedila je rimske po-
bjeditelje“.

Kao posljednje sredstvo odlučio je
plenum Lige katol. društava da se
štampa na raznim jezicima opomene,
koje su se dijelile nepristojno odjeve-
nima, ne bi li se bar tako nadokna-
dilo propuste. Usprkos tih opomena
neki od njih su se demostrativno i
dalje šetali, čak su i vrijegjali one
koji su im opomene predavali. Nije
preostalo drugo, već da se na tu drs-
kost odvrati odgovarajućim sankcijama.

To je uslijedilo kao nužni akt sa-
moobrane pred drskošću ovih izazi-
vača.

Nego kako i u ovom gradu ima
dosta t. zv. ,Žicara“ koji žive na ra-
čun memorala, a k tome još uvijek
ima oaih kojima smrdi bilo kakova
akcija vogenja u obranu morala, našla
se je šačica onih koji su, bez obzira
na ime, služili svakome što je progo-
nio Hrvate, i nastojali su omesti tu
akciju izazivajući progonitelje nemo-
ralnih gostiju. Kada im izazov nije us-
pio riječima mavalili su i fizički na
neke i tako izazvali malu zbrku. Ovdje
su još jednom dokazali svoju kulturu
i svoje patriotske osjećaje. Iskrenom
rodoljubu svakog maroda mora biti
mila svaka akcija koja brani čast na-
roda ili ,plemena“ kojemu pripada, a
ova su gospoda pokazala da pripadaju
»plemenu“, jer u svojoj zasljepljenosti
brane one, koji ih ponižavaju i čuvaju
one, koji ih truju ili su ih otrovali,
Nama su poznati njihovi ciljevi i nije
trebalo da nam obnove svoje legiti-
macije, ali nadamo se, da će ovakvim
svojim ispadima otvoriti oči ponekome
iz svoje uže okoline.

Mi još jednom protestiramo proti
nesmetanog šepirenja nemoralno odje-
venih domaćih i stranih, Apeliramo
preko javnosti na mjerodavne da već

 

16 kolovoza 1939

Strana 3

 

Gradske vijesti

Hrvatski narodni zastupnik gosp.
prof. Roko Mišetić slavi danas svoj
Imendan. Sinoć pak održala je Gun-
dulićeva glazba u njegovu počast kon-
cerat na Placi Kralja Tomislava, a za-
tim podoknicu pred njegovim stanom.
Neumornom borcu za hrvatske ideale
obljubljenom našem zastupniku gosp.
prof, Roku Mišetiću uz mnogobrojne
čestitke seljaka, radnika, gradjana i
intelektualaca pridružuje se i naše u-
redništvo uz želju da nam ga Bog još
dugo i dugo godina poživi na ponos
Hrvatske i našeg slavnog grada. Živio!

Blagdan Velike Gospe proslavljen
je jučer veoma svečano. U jutro su se
redale tihe sv. Mise, kojima je prisu-
stvovalo veliko mnoštvo vjernika, koji
su u velikom broju pristupili na sv,
Sakramente. U 10 sati svečanu sv.
Misu služio je preč. Da Ivo kan, Bo-
žić, generalni vikar, a na koru je pje-
vao ženski odio Crkv. Pjev. Zbora. —
Popodne nakon svečane pjevane Ve-
černje priregjena je. veličanstvena pro-
cesija sa slikom BI. Gospe od Porata,
kojoj je učestvovala Gundulićeva gla-
zba i neprogledno mnoštvo vjernog
naroda.

Proslava sv. Lovrijenca obavljena
je ma 10. VIIl. o. g. u kapeli ma tvr-
giavi Lovrijenac, Mp. župnik Pila Da
Ivo Gjuračić izrekao je prigodni govor
i otslužio sv. Misu novim ovogodiš-
njim vinom, za koje se pobrinula ugl.
g.gia Zlatka Sessa. Prisustvovao je li-
jepi broj gragjana.

Lične vijesti. U petak je otputovao
iz »Salvatora« pomoćni biskup Lublina
(Poljska) Mas. Ladislav Goral, koji
je u pratoji svog tajnika Dr. Hearika
Sekrecki proburavio nekoliko vremena
na odmoru u našem gradu. — Na 10
o. mj. bio je u gradu ministar pret-
sjednik g. Dragiša Cretković, koji je
na 11, proslijedio posebnim avionom
za Italiju i to u Veneciju i Trst, —
Na odmoru je u Trstenomu bivši
magjarski ministar  pretsjednik grof
Josip Bethlen.

+ Antun Linardović. Jučer u jutro
rano preminuo je ovaj naš ugledai
sugragjanin, nakon duže bolesti ustr-
pljivošću podnesene i potkrijepljen
vjerskim utjehama. Ugledni pokojnik
se je odlikovao solidnošću svoje zla-
tarske struke, koju je stekao kod sta-
rih dubrovačkih majstora zlatara, te je
uživao glas najboljeg našeg zlatarskog
stručnjaka. Jutros mu je  priregjea
doličan sprovod, kojemu je učestvo-
valo veliko mnoštvo gragjana, što
je najbolje pokazalo koliko je bio ci-
jenjen i štovan. Vrlom pokojniku vječ-
na slava, a uglednoj obitelji i svojti
naše iskreno saučešće |

Mili harmonikaši iz Maribora o-
držali su svoj vrlo uspjeli koncerat u
Sponzi dana 9 o. mj. Proslijedili su
za Trebinje.

 

jednom stanu na kraj ovom barbarstvu
i tražimo da zaštite moralne interese i
vjersko uvjerenje ogromne većine gra-
gjana, Pozivamo ma okup sve, kojima
je do narodnog ponosa i moralne sna-
ge naroda, da nam se priključe i mo-
ralno nas podupru, a mi sebi pridr-
žavamo prirodno pravo samoobrane.
To nam pravo nitko ne smije osporiti,
S nama je Bog, pošteni gragjani i sav
hrvatski narod, koji.je ma usta svojih
najviših crkvenih i narodnih predstav-
nika osudio sramotnu rabotu rušitelja
morala preko golotinje.
Dalmaine.

Sastanak HSS u Trpnju. U Nedje-
lju, 13 o. mj. narodni zastupnik gosp.
Roko prof. Mišetić održao je politički
sastanak u Trpnju sa predstavnicima
HSS i općinskim vijećnicima, kojima
je prikazao političku situaciju u zemlji.

Blagoslov barjaka HSS u Žapi
dubrovačkoj. U Nedjelju 20. o. mj.
obavit će se u Mandaljeni blagoslov 4
barjaka organizacija HSS u Župi i to
Gornje Župe, Donje Župe, Buića i Br-
gata. Zastavama kumuju gg.: Miho
Skvrce, Antun  Miloslavić trgovac iz
Gruža, mp. O. liar Lukšić i Petar Voj-
vodić, Blagoslovu će prisustvovati g.
narodni zastupnik g. Roko prof, Mi-
šetić sa predsjednikom kotarske orga-
nizacije HSS g. Nikolom Zecom, a još
su pozvani gg. narodni zastupnici Dr.
Josip Berković i Dr, Bariša Smoljan.
Svečanost će uveličati Gundulićeva gla-
zba iz Dubrovnika. Blagoslov će se
obaviti popodne u 3 sata.

Prvi javni nastup Hrvatske Glaz-
be u Rijeci Dubrovačkoj bio je ju-
čer prigodom procesije Gospe Velike
u Gornjoj Rijeci. Blagoslov glazbe
obavljen je prošle nedjelje. Zaslugu za
za ovako brzi uspjeh ima g. Pečinka
Josip, učitelj glazbe, koji je ovu gla-
zbu od 32 člana u kratko vrijeme do-
veo do zavidne dotjeranosti.

Gundulićeva glazba jučer je navr-
šila 4 godine prvog svog nastupa po-
slije obnove. Ovom prigodom milo
nam je konstatovati, da je Ganduli-
ćeva glazba pod dirigovanjem g. Vinka
Sagrestana veoma lijepo napredovala
te se danas nalazi na odličnoj visini,
tako da je na diku i ponos Dubrov-
nika. Čestitamo !

Hrv. Pjev. Društvo ,Dubrava“ po-
vratila se je jutros iz Mostara, kamo
je pošla na proslavu S0-godišajice o-
snutka Hrv. Pjev. Dr. ,Hrvoje“. U M>-
staru su naši sugragjani na broju 63 bili
svečano pričekani sa glazbom. S njima
je u Mostar putovao i naš narodni za-
stupnik g. Roko prof. Mišetić, koji je
kao predstavnik Dalmatinske Hrvatske
kumovao barjaku ,Hrvoja“., ,Dubrava“
je na zajedničkom koncertu nastupila
sa dvije kompozicije Barbanovića: ,Iz
konavoskog pirovanja“, te je polučila
opće priznanje prisutne publike i žiria.
Naš narodni zastupnik, koji je prigo-
dom posvete barjaka održao vrlo zna-
čajan govor, bio je predmetom poseb-
nih ovacija.

Autobusi moraju biti propisno op-
skrbljeni. Na 10. o. mj. autobusna kola
pruge Dubrovnik-Podgorica-Cetinja ko-
ja su imala doći u grad u 7:30 s. po
podne stigla su tek u 9:20 s., jer su
imala kvar na gumama na Igalu, a
onda ispod Komaja. Imali smo prigode
konstatirati da kola nijesu imala rezer-
vnih guma i da nije naišao autobus
Auto Excursiona, koji je hvalevrijedno
posudio svoju jednu gumu putnici bi
bili još kasnije u grad stigli. Kola su
bila puna najvećim dijelom strancima.
Zastupajući interese turizma, a osobito
sigurnosti putnika osugjujemo ovako
ležerno postupanje na ovako dugoj
autobusnoj pruzi,

Obiteljska žalost. U banovinskoj
bolnici preminula je u ponedjelnik 14,
o. mj. Mira Šatić, 4-.godišnja kćerka
našeg sugragjanina g. Iva Šatića, tr-
govca kožom. Nesretnim slučajem mala
Mira polila se je benzinom, koja se
zapalila, te je uslijed dobivenih ope-
klina prenesena u bolnicu, ali uza svu
zauzetnost liječnika podlegla je rana-
ma. Naše saučešće!