Strana 2

 

naizmjenice. Kad je zapjevana zadnja
kitica »U tebe sam Gospodine ufao,
neću se smesti uvijeke« pomislili 'smo
na Hrvatski narod, koji je vjekovima
vjeran Bogu i Katoličkoj. Crkvi, Eto
došao je dan, kad su vjera. u Boga,
odanost Crkvi i narodna sloga okru-
njeni plodovima uspjeha, — zlatnom
slobodom, čije prve zrake osjećamo.

Kad je svršen »Tebe Boga« dijecez.
biskup je podijelio pastirski blago-
slov, kojega su pozdravili trubljači sv.
Vlaha. Na koncu preuzv. biskup po-
vratio se je procesijonalno, kako je i
došao u crkvu sv. Vlaha, glazbe su
započele sviranjem koračnica, a na-
rod se je razišao, da u zajednici sa
obitelji, prijateljima i znancima svat-
ko na svoj način dade i privatno
oduška svom veselju i svojoj radosti.
Zamisao ove vanjske svečanosti dje-
lo je zauzetnog i poštovanog g. Dr.
Boža Glavića, koji je skupa sa Dr.
F. Dabrovićem i dr. I. B. sve to na
jedan zaista dostojan način i u djelo
proveo.

KONCERAT I RASVJETA GRADA

Kad je panuo mrak zablistao je
grad u večernjoj rasvjeti. Najljepši
objekti i veličanstveni spomenici:
Katedrala, Dvor, Sv. Vlaho, Zvonik,
zatim tvrđave Minčeta, Lovrijenac,
Bokar i zidine bili su rasvjetljeni re-
flektorima. U noćnom. svijetlu vidje-
le su se lijepe arhitektonske linije
naših spomenika i tvrđava. Na Srđu
se je isticao Križ ispred kojega je u
crvenom svijetlu lepršala mila tro-
bojnica. Sasvim je na mjestu, što se
je kod proslave dana slobode pose-
bna pažnja posvetila Križu na Srđu,
jer je baš onaj Križ svjedok Golgote,
koju je i Dubrovnik morao da prođe,
Svima nam je još u svježoj ali straš-
noj uspomeni herojski istup mašeg
biskupa, kad je svoje prsi postavio
ispred uperene puške žandara u
obranu seljaka, kojima su priječili
vjersko i narodno slavlje,

Gundulićeva glazba i ona iz Ška-
ljara vodržale su naizmjence svečane
koncerte. Dirigent g.:Sagrestano do-
kazuje svojim brojnim nastupima, da
je vrijedan. zauzetan i prema. tomu
dostojan priznanja. Dubrovnik - se

može ponositi svojom Gundulićevom
glazbom. zahvaljujući u prvom redu
pretsjedniku g, Dr. Peru Šapru i već
spomenutom dirigentu g. Sagrestano.

Hrvatska glazba pak iz Škaljara
dala nam je mogućnost i priliku da
čujemo, što se može postignuti žr-
tvom i dobrom voljom. Oduševljeni,
zauzetni i simpatični dirigent g. Tri-
po Tomas, kojega je publika zaje-
dno sa glazbanima više puta burno
aklamirala, može biti zadovoljan i
ponosan jer njegov rad u Škaljarskoj
glazbi svake je hvale i priznanja vri-
jedan.

Kad je koncerat završen Gunduli-
ćeva Glazba otpratila je na Ploče
Kotorane sa glazbom, koje je i gra-
danstvo pozdravilo. Tim je ova hi-
storijska proslava završena.

ZAKLJUČAK

Dubrovniče! Sloboda Hrvatskog
naroda je tu. Ti si u sklopu sa osta-
lim krajevima u Hrvatskoj. Na tebi
je sada sveta dužnost, da vršiš ulogu
i izvršiš veliku zadaću kao kruna
svih hrvatskih gradova. Zato slogom
i disciplinom na posao!

Živio Sv. Vlaho! Živjela slobodna
Hrvatska! Živio dr. Vlatko Maček!
Živio Dubrovnik! Dr. L B.

BESMRTNOME PJESNIKU
DUBROVAČKE TRILOGIJE

x

Kako ti je, Iyo, na drugome svijetu?
Pjevaš li, uživaš, il' san sladak snivaš,
Te od Zemlje bijedne lice svoje skrivaš?
I! za Sreće zvijezdom još si nam u letu?

Ovdje, kako vidiš, nigdje mira nema,

Dok nad grobom tvojim moli čempres, bor, -
Svih vrednota duha nastala je smjena,
Svih demona mržnje miklo tutnji zbor!...

Al'_ Ti, neumrle Ljepote poklonik,
Nećeš da te mrtvi očaj obuhvati,
Poezija Tebe Mliječnim stazam prati, —

Njezinih još čari blažen si dionik, —
Gle: dok, svuda skoro, prijeti rasap, rat,
U nas, najzad, brata već razum'je brat!
Blagoslovi, ko, Sporazum i slogu,
I zanosnu odu sad prikaži Bogu!

: i

Nakon zadušnica i odrešenja na Mihajlu,
nad Vojnovićevim grobom, o 10. obljetnici

njegove: 'smrti, kazao:
f 1 Jakov Carić

NARODNA SVIJEST 5 rujna 1939

 

Broj 36

 

Historijski dokumenti

Uspostavom Banovine Hrvatske.

Dubrovnik je poslije vjekovnog išče-
kivanja pripojen majci Hrvatskoj.
S tim historijskim dogođajem presta-
le su veze koje su ga vezale sa Zet-
skom  banovinom,  Iznosimo tekst
brzojava koji su prošlih dama stigli
na Općinu od strane Bana Hrvatske
dr. Iva Šubašića, zetske banovine i
koji je ing. g. Roki poslao Banu Hr-
vatske.

1) Brzojav Bana Hrvatske glasi;
»Zagreb, 2. IX u 15 sati, primljen is-
toga dana u 19.10: Na osnovi uredbe
o Banovini Hrvatskoj od 26 kolovo-
za 1939 a temeljem propisa S 142 i
147 Zakona o gradskim općinama —
razrješavam dužnosti = tamošnjeg
pretsjednika gradske općine skupa
sa cijelim gradskim vijećem stop Ovo
riješenje ima se još danas izvršiti ti-
me da se poslovi gradske općine
privremeno povjeravaju najstarijem
činovniku po mogućnosti pravniku
koji će poslove preuzeti stop o uči-
njenom izvjestiti — pov. rim 2, —
br. 3823, — Banovina Hrvatska Ban
Banovine Hrvatske dr. Ivan Šubašić.

2) Na osnovu ovog brzojava pre-
uzeo je u subotu, 2 o. mj. vođenje
poslova općine najstariji činovnik,
ing. g. Damjan Roki tačno u 11,15 sati
uvečer, pak je odmah poslao ovaj
brzojav:

Ban Banovine Hrvatske
Dr. Ivan Šubašić, Zagreb

U vezi Vašeć brzojavnog naređe-
nja pov rimsko dva broj 3823: izvje-
štavam da sam danas kao najstariji
činovnik preuzeo vođenje poslova
gradske općine Dubrovnik;

šef tehničkog otsjeka Gradskog
poglavarstva | ' :

Inženjer Damjan Lučić Roki
Pov. broj 1146.

3) Zetska banovina rastala se je sa
hrvatskim Dubrovnikom ovim brzo-
javom:

Cetinje Broj telegrama '34, vrsta
64, broj riječi 62, vrijeme predaje da-
na 3/9 'u 10 sati i 30 minuta, vrijeme

prijema dana 3/9 u 12 sati i 30 mi-
nuta,

Na pitanje ove banske uprave mi-
ništarstvo unutr. posl. telegramom
pov. rim. 1 Br. 48564 od jučer izvešta-
va da se u buduće po svima pitanji-
ma vaše nadležnosti obraćate banu
u Zagrebu o čemu se izveštavate ra-
di znanja i daljeg postupanja.

K str. pov. rim. 2 Br. 317/39 po na-
redbi Bana zast. načel. upr. odelj.
banski inspektor Pekić.

4) Iznosimo na kraju prvi akt, što
ga je dubrovačka Općina izdala u
Banovini Hrvatskoj. Akt se odnosi
na vješanje zastava, sutra na rođen-
dan Nj. Vel. Kralja Petra II i glasi:

Gradsko Poglavarstvo — Dubrovnik
Pov. broj: 1158/39

G. Ban Banovine Hrvatske riješe-
njem svojim pov. II. D. Z. broj 42489
od 1 o. mj. izvještava slijedeće:

»Dana 6 septembra 1939 god. pro-
slavit će se Rođendan Nj. Veličan-
stva Kralja Petra II.

Taj dan je državni blagdan i za to
će rad u svim državnim i ostalim ja-
vnim uredima mirovati.

Na svim javnim i privatnim zgra-
dama se na taj dan istaći zastave i to:

na svim banovinskim zgradama i
uredima, kao i sreskim načelstvima
imade se istaći uz državnu i hrvat-
ska zastava, a privatna lica mogu
po svojoj slobodnoj volji istaći dr-
žavnu, hrvatsku ili srpsku zastavu.

Uopće u svemu imate se pridrža-
vati postojeće prakse za proslavu
državnih blagdana.«

Gornje! se donosi radi e i
ravnanja.

Dubrovnik, 4 'septembra 1939;

POVJERENIK GRADSKE OPĆINE:
Ing. Damjan Lučić-Roki s.. r.

Milodari. Da-počasti uspomenu bla-
gopok. g-đe Sante Maržan, udijelila
je Dječjem. Zakloništu - ugl. sibitetp
Ivana: Volitz Din. .50.— ,

:+— Gosp. Nikša Sessa priložio je u
fond Ženske Zaruge:»za napuštenu
djecu«, radi oklade: Dim. 100, i

 

Niko Gjivanović

Niz bilježaka sa nekim novim a manje pozna-

tim važnim arhivskim

podacima, naosob o

-Gundulićevu radu i porooici, iz XVI-XVIII v.

(Nastavak)

Dživo Paladina Dž. Gundulića
napravio je svoju velevažnu oporuku
23 januara 1527 god. i oporučni na-
dodatak 30 januara 1540 god. Ovaj
oporučni spis bio je, registrovan u
kancelarijske knjige oporuka 14 fe-
bruara 1540 god U oporuci odre-
duje oporučitelj: »Lasso ipp.ri tre-
cento, quali se debbiano spendere
in acconciare la capella nostra de li
nobili de Gondula in la sacrestia della
chiesa de S.to Francesco in, Raugia,
come parera meglio ali mei epitro-
pi.... primo ali Frati di S.to Frances-
co di Raugia se debbiano dar ogni
anno in perpetuum ipp.ri vintiquatro
che siano tenuti per ditta elemosina
celebrare tre messe ogni settimana,
in la capella nostra de Gondula, in
la sachristia della chiesia loro, per
salute de l'anima imia e delli mei
progenitori«. Fo 89/v. »Item lasso in
sachrestia de Sto Francesco ipp.ri
ćento per li ornamenti per quelia
nostra capella«.

U svojem  oporučnom nadodatku
dana' 30 januara 1540 god, određiva

oporučitelj ovako::»Item lasso :ipp.ri
cento con quelli trecemto come pare
in questo, mio testamento che suono
guattrocento che se acconcia la no-
stra capella :li im :sacrestia. a: S.to
Francesco«; Fo 90/v. i

Iza .ove. oporuke, Dživa Paladina
Dž.. Gundulića slijede rasporedi ove
oporuke _(»distributiones _ testamen-
ti«). Među drugima ima dama 23 fe-
bruara. 1540. god. zabilježena potvrda
Marina Rafaelova Gučetića, proku-
ratora crkve i manastira Sv. Frana
u Dubrovniku, da je od izvršilaca
ove oporuke (epitropa) primljena
svota »pro reparatione sacrestiae
dictae Ecclesiae ipp-ros centum.

Dana 31 jula 1550 god. Dživo Ma-
rina Gučetića u svojstvu oporučnog
izvršitelja a ujedno i kao prokura-
tor crkve i manastira 0.0. Franje-
vača u Dubrovniku priznao je i po-
svjedočio da j je od ostalih izvršitelja
ove oporuke 'a na korist pomenutog
manastira Male Braće primio '300
perpera ostavljenih oporučno. pro
reparanđa ' “Gapella"' nobitum *S(ef)

Gondula qui ipp.ri trecenti reman-
sere in ipsis fratribus,......-yppi CCC.«

O ovoj kapeli Trojice nalazi se
među ' aktima: dubrovačke: nabisku-
pije iz godine  1682., registrovana
važna. predstavka sa. riješenjem u
tom predmetu od strane dubrovačke
crkvene vlasti sa na čelu nadbisku-
pom Petrom de Torres, i baš u pred-
metu popravka;one .kapele u. crkvi
Male Braće, te i kapele Gundulića
uz njihov posjed u Gružu. -

Pavao i braća mu, sinovi Nikolina
Gundulića. spominju u svojoj pred-
stavci upravljenoj dubrovačkoj crk-
venoj Vlasti važni zavještaj gore po-
menuti njihovog pređa.Dživa Paladi-
nova Gundulića ovim riječima: »come
il.q.m S(er),Gio. Paladino de Gondola
uno delli loro antenati hauendo fat-
to diuersi legati,.fra quelli uno alli
RR..PP, di, S.to Franc.o de Ragusa
di perperi 24 annui per celebratione
di tre messe “alla s timana nella
nostra Capella di. Gondola i in ori:
stia, et un altro d'altretanti | perperi
alli_PP. dell“ ordine de Predicatori
di S.to Domenico di S.ta Croce di
Grauosa per celebratione pur di tre
messe la. settfiman)a mella_sua Ca-
pella posta. nel Giardino a Grauosa
ultir(amenjte 'possediito dal Franč.o
Gradi«.' Spominju“ teško "oštećenje

onih dviju kapela ::i: mole. ovako: »e
perche' .d(ett)e: Capelle , si, trouwano
disfatte, e quasi cadute per :causa
del .terremoto,: e priue. delle. cose
necessl(ari)e per la celebratione deile
messe, supplicano. river(entemen)te
V. S. Illma.e.R.ma, che affine si
possa eseguire la  pia  ordin(ation)e
del d(ett)o testatore,:di dispensare i
detti perperi 48 (da conuertirsi . nel
risarcim(en)to, et altre .cose..meces-
sarie di d(ett)le Capelle, sin -tanto,
che in quelle. si possa celebrare, et
esseguire il peso di d(ett)e messe,
per la reduttione delle quali a minor
numero a_ raggione dell' elemosina
corrente, quando ella non potesse,
a parte poi si possa supplicare la
S. Sede Aplosto)lica, poste che sa-
ranno in. piedi d(ett)e Capelle.
Quam Deus etc.

“Ova predstavka Pava i braće mu
Gundulića, sinova Nikolinovih, bez
datuma, sastavljena bez. sumnje “ko-
jeg dana. pred. danom , 8 novembra
1682 god. ili upravo. toga dama, bila
je ovoga dana riješena od nadbisku-
pa dubrovačkoga Petra de Torres.
Tim dekretalniim riješenjem, na" lat.
jeziku, dozvoljeno je ' bilo pomenu:
tim moliteljima ' braći | Gundulićima,
da onaj njihov određeni. im doprihios
godišnjih perpera 48 Togu \imaprije: