Strana 2

 

se ne isprave sve krivice i dok se ne
uredi masilje koje je napadajem bilo
izvršeno nad Poljskom. Daladier je
oštro osudio način kako su Rusi ušli
u Poljsku i izjavio, da će se Francu-
ska i Eugleska boriti za Poljsku kao
i za ideale slobode i istine, koje su
temelj pravilnog života megju narodima.

Američki kongres sastao se je u
četvrtak na vanrednu sjednicu u Wa-
shingtonu. Roosevelt ide za tim, da se
izmjeni zakon o neutralnosti Sjedinje-
nih država. Taj zakon zabranjuje izvoz
oružja i ratnih potrepština iz Sjedinje-
nih država u zaraćene države, Roose-
velt hoće, da se dozvoli prodaja oru-
žja, ali tako da kupci moraju platiti u
gotovini i da kupljene predmete pre-
voze sa vlastitim prevoznim  sredstvi-
ma. | ako je opozicija dosta jaka Ro-
osevelt će provesti svoje planove i nije
isključeno, da bi se Amerika mogla
umiješati u evropski rat kao u svjet-
skom ratu.

Rumunjska je još pod dojmom u-
bistva pretsjednika vlade  Calinesca,
koji je poginuo od članova ,gvozdene
garde“ u četvrtak, 21 o. mj. u času
kad se je automobilom vozio u dvor
na referiranje Kralju. Ubojice su bez
procesa strijeljani na mjestu gdje je
poginuo Calinescu i njihove lješine
ostavljene su 24 sata ma licu mjesta.
Odmah je imenovana vlada u kojoj
su pretsjednik, ministar unutrašnjih
posala i vojske generali.

Turska u vanjskoj politici traži no-
ve puteve, što dokazuje put ministra
vanskih poslova u Moskvu, Izgleda,
da se radi o zajedničkom sprječavanju
prodiranja bilo koje države u Crno
more.

Mussolinijev nedavni govor preki-
nuo je pauzu vogje talijanske države
i njezine vanjske politike. Važno je i
značajno, da je prve riječi upravio
Mussolini antifašističkim pojavama u
zemlji, što odavna — koliko se sjeća-
mo — nije učinio. Duce je pohvalio

Činovništvo

Ban Hrvatske g. dr. Ivan Šubašić
dao je na 21 ov. mj. novinarima va-
žnu izjavu političke naravi. U izjavi je
ban govorio o poslu prelaza kompe-
tencija sa centralne vlasti ma bana
Hrvatske, o činovništvu i o radu vla-
de na pridizanju ekonomskog prospe-
riteta širokih slojeva naroda.

.Hrvatski Dnevnik“ baveći se u
svom broju od 22 o. mj. tom izjavom
izmegju ostaloga piše:

Ban dr. Šubašić kazao je i nekoliko
riječi o činovništvu. Njegov visoki i
delikatni položaj nameće mu dužnost,
da o tome pitanju manje govori, ali
zato da na samoj stvari što više radi,
Jedno svakako stoji: nauk je Hrvatske
seljačke stranke, da činovništvo ima
služiti narodu. Kada hrvatski seljak
radnik ili gragjanin dogje činovniku,
treba imati osjećaj, da je došao svo-
jemu prijatelju. A taj osjećaj može i-
mati samo onda, ako činovnik bude
pravi narodni čovjek i ako su mu srcu
prirasle narodne potrebe. Ne može se
kazati, da je cijelo dosadašnje činovni-
štvo bilo nevaljalo, ali je istina, da je
bilo i takvih, čiji rad treba osuditi.
Svačiji će se dakle rad pravilno ocije-
niti i kako je tko sebi prostro, tako će
i ležati, Nema sumnje, da je do sada
zuatan broj vrijednih naših činovnika
bio ili zapostavljen ili reduciran ili pre-
rano umirovljen samo zato, što je pra-

 

francusku i englesku vladu što nijesu
poduzele nikakove akcije protiv Rasi-
je, koja je ušla u Poljsku. Treba pod-
vući osobitu aktivnost talijanske vanj-
ske politike u smjeru sklapanja pak-
tova sa državama u jugoistočnoj Evro-
pi te intenzivno učvršćivanje veza sa
Magjarskom. Uklanjanje talijanskih če-
ta sa albansko-grčke granice važna je
činjenica, koju treba zabilježiti tim pri-
je, što je poznato, da Grčka stoji u
uskim vezama sa Eagleskom.

NARODNA _ SVIJEST 27 rujna 1939

 

Broj 39

 

u Hrvatskoj

vilno shvaćao svoju dužnost prema
narodu. Takvi su činovnici narodu po-
trebni i narod će se pobrinuti, da oni
dogju na pravo mjesto. Pri tome treba
upozoriti takogjer na jednu drugu po-
javu. Postoji niz činovnika, kojemu se
nikako nije dalo služiti u svojemu
rodnom kraju. Došli su ovamo iz da-
lekih strana u sasvim novu sredinu,
koju misu razumjeli i koja njih nije
razumjela. Žalosna je to pojava, jer
ako netko voli svoj narod, ne će bje-
žati od njega i napuštati sredinu, u
kojoj ima najviše uvjeta za koristan
rad, Hrvatska se javnost nada, da će
ti ljudi sada doći k sebi i osjetiti po-
trebu, da se sami vrate u svoj kraj,
gdje im se pruža mnogo prilika za rad,
Hrvatska je javnost zadovoljna i po-
nosna, što vidi, da naši hrvatski sino-
vi ne traže mjesta izvan svoje domo-
vine i da žele njoj i u njoj služiti,
Takvoj se plemenitoj i rodoljubnoj
želji mora udovoljiti, kao što treba
one, koji bježe iz svojega kraja, po-
staviti na pravo mjesto. Ako im se ue
da služiti u svojemu kraju i svojemu
narodu, onda uopće nisu vrijedni da
budu činovnici. Treba dakle vladati
načelo, da u Hrvatskoj služe samo nje-
zini pripadnici, a iznimkama može biti
mjesta samo onda, kad se radi o ne-
nadoknadivim stručnjacima, za koje se
dokaže, da su zaista nenadoknadivi,
Zastupajući takvo stanovište hrvatska
javnost pokazuje svoju čovječansku
simpatiju i za druge krajeve, koji ta-
kogjer imaju pravo na sposobne sile,
Ako su dakle činovnici izvan područja
Hrvatske vrijedni i sposobni ljudi, nji-
ma će se poveseliti njihov rodni kraj.
Ako pak nisu ni sposobni ni vrijedni,
onda ih ne treba ni Hrvatska, jer ona
nije i me može biti kažnjenička ko-
lonija.

Treći je važan momenat u izjavi ba-
na dra Šubašića, da se hrvatski mini-

stri brinu za socijalne potrebe širokih
narodnih slojeva. Ima kod nas kraje-
va, u kojima narod nema novaca niti
za sol, dakle za najnužniju Živežnu
namirnicu. Ministar financija dr. Juraj
Šutej dao je inicijativu, da se snizi ci-
jena soli, a predsjednik je dr Maček ci-
jelim svojim autoritetom podupro tu
inicijativu. Osim toga su zauzimanjem
ministra dra Bariše Smoljana uz pot-
poru predsjednika dra Mačka povišene
i otkupne cijene hercegovačkog duha-
na, čime će biti pomoženo ovome na-
šem kraju, koji je ozloglašen kao pa-
sivan samo zato, što se nije pravedno
plaćao trud hercegovačkog seljaka. A
to nije sve. Hrvatska seljačka stranka
i njezini predstavnici radit će i u bu-
duće, da se još više izidje u susret
narodnim potrebama tako, da se osjeti
dolazak novih vremena, u kojima će
vladati sccijalna pravda. Dok dakle dru-
gi narodi krvare, mi se spremamo da
u miru provodimo socijalni program
hrvatskog seljačkog pokreta i podiže-
mo opće narodno blagostanje.

 

 

Dosljednost gospara Luja

Čitamo u  ,Dubrovniku“ zahvalu
gospara Luja svima onima, koji su se
sjetili desetgodišnjice smrti Iva Vojno-
vića. Stvar je posve obična, te se ne
bi uopće osvrtali da gospar Lujo nije
i ovu prigodu iskoristio u dobro po-
znate svrhe. Og, pisac ,Povijesti Dal-
macije“ za koju duguje Jevtiću ,veči-
tu zahvalnost“ konstatuje da ,su vre-
mena tmasta za cio svijet, a napose
za naš Grad« jer je propala svaka na-
da ,da bi se sadašnjost premiloga
Grada povezala sa njegovom slavnom
nezavisnom prošlosti“.

Ne čudimo se gosparu Luju, jer ga
dobro poznamo. Nakon glorifikacije
6 januarske diktature, Jevtićeva i Sto-
jadinovićeva režima ne ostaje mu dru-
go nego da ,nakon uzaludne borbe“
u rastanku Dubrovnika sa Cetinjom
vidi prekinutu nit, koja je ,sadašnjost
premiloga Grada povezivala sa njego-
vom slavom i nezavisnom prošlosti“,

Recite nam, zašto baš gospar Lujo
nebi jednom u životu bio dosljedan!?

 

Niko Gjivanović
fiz bilježaka sa nekim novim a manje
poznatim važnim arhivskim podacima,
naosob o Gundulićevu rodu i porodici,

iz KW KVIH V.

Nastavak

Kao što smo već napomenuli, ovaj

Gundulić nije u svome braku sa Fra-
nom Bunićevom imao potomaka. Teški
pak udarac sudbine zadesio ga je u
god. 1785, smrt njegove supruge Fra-
re preminule 22 februara one godine.
Suprug ju je, kako spomenusno, sa-
hranio u kapeli porodice Gundulića u
sakristiji Male Braće u grobu, na koji
je postavio ma madgrobnoj kamenoj
ploči (koja je očito tada zamijenila staru
nadgrobnu ploču ovoga groba Gundu-
lića sa starim joj nekim natpisom) la-
tinski natpis sa urezanim grbom po-
rodice Gundulića, Taj i sada sačuvani
natpis glasi:
D. O. M. | SIGISMUNDUS SS. R. I. |
COMES DE GONDOLA | S. C. M.
CAMERARIUS | NEC NON AUREE |
CLAVIS EQUES & C, | S. HOC PRO
SE SUISQ. | HEREO: POSU: A. D,
1785),

Na lijevom zidu povrh ovoga groba
uzidana je sura ploča sa spojenim gr-
bovima Gundulića i Bunića u relijefi-
ma, sa dugim udubenim natpisom u
11 crta na latinskom jeziku. Tu u 4
distiha suprug Šiško Dominik Gundu-
lić elegijom oplakuje ljubljenu svoju
ženu, koju mu je nemila smrt ugrabila,
urešenu mnogim lijepim krepostima;
pesimistički govoreći o ljudskom ni-

štavilu on priznava da ga upravo ništa
ne može da utješi, te će i dalje samo
tugovati tražeći olakšicu jedino u su-
zama i milom mu spominjanju na svo-
ju pokojnicu*),

Ne imajući naš Gundulić u svome
braku djece, on se u starim mu godi-
nama odlučio na nešto vrlo važno u
njegovom životu, eda se porodica Gun-
dalića i dalje nekako uzdrži i produlji.
Da to uspješno postigne, pomisli na
svoga nećaka, gore pomenutoga Fra-
na Augustina Getaldića, sina sestre
mu Kate i Mateja Franova Getaldića,
koji mu je, ugledan i poštovan gra-
gjanin, sa dobrim mu duševnim svoj-
stvima i vrlinama, uvelike bio omilio,
I Gundulić je njemu, nalazeći se tada
u Beču, pogodbom sastavljenom u
bečkoj auli dama 13 jula 1786 daro-
vao ,darovanjem zu slučaj smrti“ vla-
stitu mu kuću u ,Renngasse“ br. 376,
koju je (isti darovatelj) bio baštinio na
temelju oporuke svoga strica Dživa
Frana (,Franatice“) Gundulića, Ovo
je darovanje daroprimac Getaldić sa
zahvalnošću primio.)

Važan je bio zatim dan 20 maja
1787 g. u životu najposljednjeg Gun-
dulića i nećaka mu Frana Augustina
Getaldića. Važni dogagjaj toga dana
poznat je i u Dubrovniku spominjan.
Nu taj se poznati nam dogagjaj i u
naše doba neispravno vezivao sa jed-
nim drugim, ranijim datumom, u go-
dini 178314), Zapravo onoga dama:
20 maja 1787 g. Šiško Dominik Šiš-
kov Gundulić — tada u 76. godini
života — došao je u Kancelariju du-

brovačku te je legalnim svojim ugovo-
rom adoptirao ondje prisutnoga dub-
rovačkog vlastelina, svoga nećaka —
koji je tada bio u 44, godini života —
kao da mu je rogjeni sin, zajedno sa
njegovim (u silaznoj lozi) potomcima
zakonitim i vanbračnim, sa izričito na-
značenom odredbom, da ovaj mu po-
sinak, kao i njegovi potomci zakoniti
i vanbračni imaju se od toga dana za
uvijek, i za života posinoviteljeva, zvati
dvostrukim porodičnim prezimenom :
Gondola-Ghetaldi, služiti se dvostru-
kim združenim grbom od grbova ovih
dviju plemičkih porodica, i takovim
pečatima, u svim prilikama; ovako po-
sinovljeni ovaj Getaldić, sa svojim po-
tomcima na temelju ovog ugovora
adoptiranju i izričite one odredbe uži-
vaće, da se njima potpuno služi, sva
prava i privilegije, kojima bi se mogli
i morali služiti sinovi zakoniti i van-
bračni posinovitelja, kad bi ih imao;
posinovljeni Getaldić baštiniće nakon
posinovitelja njegovu imovinu sa svim
pravima, kao što bi baštinio njegov
sin zakoniti ili vanbračni.

Ovog istog dama posinovitelj Gun-
dulić pogodbom ,darovanja megju ži-
vima“ sastavljenom u kancelariji dubr.
darovao je svom posinku onu kuću u Be-
ču, za koju rekosmo da mu je bio,
nalazeći se u Beču, darovao ,darova-
njem za slučaj smrti“19)

Isti ovaj Gundulić nakon ovih važ-
nih odredaba povjeravao je svome po-
sinku, sa potpunim pouzdanjem u nj,
nekolike važne poslove, da mu ih u
njegovo ime obavlja, a to na temelju

legalaih opunovlasnih pogodaba, koje
je sastavljao sa ovim svojim nećakom
kao  punomoćnikom - punovlasnikom.
Spomenućemo ovdje opuriuvlasnu neo-
graničenu pogodbu sastavljenu u Kan-
celariji dubrov. dana 6 avgusta 1788
g. Tom je pogodbom naš Gundulić
svome mećaku povjerio, da u ime nje-
govo i za nj obavlja, vodi i upravlja
sve njegove poslove i interese, sa naj-
širom mu i općenitom vlasti, tako da
on u cijelom tome poslovanju za nj
bude njegov punomoćaik, potpuno kao
»Alter ego“, bez ikakvih ograničenja
tih mu prava u punomoći.!?)

Frano Augustin Getaldić oženio se
u Dubrovniku 6 godina iza toga, 5.
oktobra 1794, g. Marijetom,  kćerju
Petra Jerolima Natalića, i s njom je
imao dva sina: Šiška Mata Augustina
(rogi. 4 septembra 1795 g.) i Mateja
Petra (rogj. 23 avgusta 1797 g)).

Nastaviće se.

1) Ovdje naznačene kratice, u onim
počasnim nazivima Šiška Dominika Gundu-
lića spomenuli smo, prevedene na hrvatski,
u gornjim retcima.

12) Na kraju ove elegije naznačen je i
dan smrti ove pokojnice, i to: 21 februara,
dok smo mi, kako vidjesmo, na drugim mje-
stima našli spomenut slijedeći dan: 22 fe-
bruara.

18) Ova bečka isprava prenesena je i
registrovana 20 maja 1787 g. u knjizi ,Di-
versa Cancellariae ragus.“ dubrovačkog ar-
hiva, 228. (1784—1790, fo 17.

14) Tako i u Prof. Milana Rešetara knji-
zi: Dubrovačka numizmatika“, I dio. Srem-
ski Karlovci. 1924., str. 570.

15) [bidem fo 172 v, 173 a,

16) Ibidem, fo 173, 174 a.

17) Procure di Cancellaria, 81 (1787—
1790) fo 97 v.