Broj 39

 

Povjerenik gradske općine

Hrvatski ban g. Dr Šubašić
imenovao je povjerenikom du-
brovačke općine gosp. Božida-
ra Jambrečaka, kotarskog po-
glavara u našem gradu. Povje-
renik bana banovine Hrvatske
preuzeo je dužnost od g. Da-
mjana Lučić-Roki u ponedjeljak
25 0. m.

Povjerenik gradske općine gosp.
Božidar Jambrečak rogjen je 1895. g.
u selu Biškepecu kod Varaždina. Gim-
nazijske nauke je svršio u Varaždinu
1913 god. Kao jurist pohagjao je i
svršio pravne nauke u Zagrebu i Gra-
cu. Osim toga pohagjao je 1 godinu
filozefiju, a nakon svega još i kulturnu
historiju. God. 1919 stupio je u u-
pravnu službu, nakon što je za vrije-
me rata služio u vojsci. Kao politički
sumnjiv bio je za vrijeme rata zatvo-
ren u Zala Egersagu u Magjarskoj.
Dosada je služio u mjestima : Ivanec,
Novi, Donji Miholjac, Gračac, Crikve-
nica, Velika Gorica i Dubrovnik. Od
god. 1930. bio je premješten 6 puta.

Kad je za vrijeme ljeta gosp. Jam-
'brečak nastupio bolovanje došlo je do
sklapanja sporazuma i uredbe o Ba-
movini Hrvatskoj. Tom prigodom po-
sjetio je današnji povjerenik dva puta
bana Hrvatske g. Dr Šubašića. Hrvat-
ski ban ga je zamolio neka se čim
prije vrati u Dubrovnik i neka kaže
činovništvu, da mu ban poručuje da
radi marno, jer da će on — Ban Hr-
vatske — na to osobito paziti.

Prilikom svog boravka u Zagrebu
posjetio je g. Jambrečak uvaženog
profesora g. Dr Kriškovića, koji mu je
izmegju ostaloga rekao na rastanku
ove značajne riječi: ,Pazite na biser
naš, Dubrovnik i ponesite mu iz Za-
greba onu toplinu i nježnost, koju on
u punoj mjeri zaslužuje“.

Na upit našeg urednika o smjerni-
cama rada u svojstvu povjerenika
gradske općine, g.  Jambrečak je
odgovorio: ,O svome radu mnogo
ćemo šutiti; radit ćemo kako nam Ban
Hrvatske naredi, a uvest ćemo štednju
kakvu je g. ministar financija odredio“.

Vijest o imenovanju g.  Jambre-
čaka za povjerenika gradske općine
naišla je na najbolji prijem u cjelo-
kupnom hrvatskom gragjanstvu Du-
brovnika.

 

 

Da se sporazum
ne bi kompromitirao

»Dubrovnik“ u zadnjem broju piše
doslovno: ,Uvjeravaju nas — a mi
nikako ne vjerujemo — da će u na-
rednom broju naša susjeda ,Nar. Svi-
jest“ ma prvom mjestu gradskih vijesti
postaviti ovaj zahtjev: ... neka se...
povede postupak i ustanovi, koje u
svoje vrijeme onako vandalski, kao
najgori zločinac i protudržavni eleme-
nat, oskrnavio lik Kralja Osloboditelja
u vratima od Pila“, Eto, kako vide go-
spoda oko ,Dubrovnika“ mi postavlja-
mo ovo pitanje, pa ako hoće i u for-
mi zahtjeva i nimalo se ne bojimo. A
sasvim dobro razumijemo, da ljudi oko
»Dubrovnika“ toga ne mogu vjerovati,
pak treba da ih o tome čak i uvjera-
vaju, valjda zato što slute, da bi se
postupak u vezi s ovim dogogjajem
mogao uputiti u smjeru prema onoj
sredini, koja je u svoje vrijeme i pred
sudom:- dala vidnih dokaza neobične
spretnosti kod ubacivanja poznatih le-
taka za vrijeme velikog hrvatskog ple-
sa u Bondinu kazalištu. Nego dubro-
vačku bi javnost mnogo interesiralo
znati razlog, zašto je istraga u vezisa
dogogjajem u vratima Pila bila preki-
nuta, Molimo ljude oko ,Dubrovnika“,
da nam, po mogućnosti, na ovo pi-
tanje odgovore.

NARODNA SVIJEST 27 rujna 1939

 

Strana 3

 

Gradske vijesti

Posljednja vijest. Ban bano-
vine Hrvatske g. dr Ivan Šuba-
šić donio je odluku, kojom su
razriješena dužnostiravnateljstva
svih Okružnih ureda za osigura-
nje radnika na području bano-
vine Hrvatske.

Narodni zastupnik prof. g. Roko
Mišetić sudjeluje u Banskoj Vlasti u
Zagrebu kao član gospodarskog, pro-
metnog, socijalnog i prosvjetnog odjela.

U crkvi OO. Dominikanaca slavi
se u nedjelju, 1 listopada, svečanost
Gospe od Rozarija. Tihe mise ređaju
se jutrom svakog sata, a u 10 sati je
svečana misa, preko koje Crkveni Pi.
Zbor izvodi program kako ga donosi-
mo da drugom mjestu. — U 11:30 s,
rozarij, govor, pa tačno ma podne
molbenica Gospi od Pompeja. — Po-
slije podne u 5 sati procesija s kipom
bl. Gospe. Poslije procesije litanije i
Blagoslov sa Presvetim.

Program pjevanja , Crkvenog Pje-
vačkog Zbora“ u crkvi OO. Domi-
kanaca na dan Gospe od Rozarija,
(dne 1. listopada). Preko sv. Mise
(10 s.) Missa Loreto od Gollera (Glo-
ria i Credo iz Mise Stella Maris od
Griesbachera). lntroit: ,Gaudeamus“
od Griesbachera. — Iza Epistole: Mo-
zart: Benedictus iz Missa brevis (cello
solo g. T. Koch i orgulje). — Na o-
fertorij: ,Ave Maria“ od Gollera. —
Po podne iza procesije: Litanije (u 2
dijela) od O. Dr. J. Kuničića. — ,Div-
noj dakle“ od Kozinovića. — ,Lijepa
si“, — Pjeva mješoviti zbor pod upra-
vom A. Gjivanovića. — Na orguljama
O. Dr. J. Kuničić.

42 godišnjica smrti sv. Terezije
Malog Isusa, U subotu dne 30 sep-
tembra spada 42 godišnjica smrti sv.
Terezije Malog Isusa. Toga dana u
večer od 7 do 7 i po (čas njezine

smiti 72% obavlja se u katedrali po-
sebna pobožnost.

Blagdan sv. Terezije Malog Isusa.
U utorak dne 3 oktobra spada blag-
dan sv. Terezije Malog Isusa. Tog da-
ma u katedrali pred njezinim kipom
prva sv. Misa u 5 i po s., u 6 s. sv.
Misa s krunicom, svako po sata tiha
sv. Misa, u 9 s. svečana. Po podne u
6 i po s. krunica, propovjed i blago-
slov sa Svetotajstvom.

Prva uprava Hrvatskog , Junaka“.
U nedjelju, 24 o. mj. održana je prva
skupština organizacije hrvatske omla-
dine ,Junak“. Birana je uprava, u ko-
ju su ušli: Frano Vojvodić kao star-
iešina, zamjenici starješine su Dr Mato
Šimunković i prof. Viktor Stamač, stje-
govogja prof. Mladen Kaštelan, zamje-
nik stjegovogje Antun Brešković, tajnik
Mato Skansi, blagajnik Emil Hruška,
zapovjednik Rudi Vrhovec. Za prvog
počasnog člana jednoglasno je imeno-
van narodni zastupnik prof. g. Roko
Mišetić u znak priznanja za velite za-
sluge što ih je stekao na općen..od-
nom polju, a specijalno za ovu orga-
nizaciju.

Napadaj iz vazduha izvršen je u
našem gradu u petak, 22 ov. mj. U
420 s. poslije podne pojavila se je
eskadrila od 3 avijona nad gradom.
Sirena se je začula tek uakon što su
oni već bili iznad grad, a top nešto
kasnije. Pokušaj napadaja izvršen je u
Gružu i gradu, koji je bio u oblaku
dima. Na par mjesta čula se je deto-
nacija bombe. Napadaj je trajao do
5 sati. Moramo primjetiti, da su se
neki stanovnici po privatnim kućama
nalazili na balkonima i prozorima ku-
ća, a ma Pločama je veći broj ljudi
bio na ulici u blizini jednog policajca
sa maskom, koji je svakako trebao da
ureduje. Proglas sa uputama nije bio
jasno sastavljen, pak su razumljivi i
eventualni nedostaci od strane publike,

Raspuštena je Uprava Vatrogasaca.
Prekjučer 25 o. mj. stiglo je riješenje,
kojim Vatrogasna zajednica banovine
Hrvatske razrješuje dužnosti dosadaš-
nju upravu Dubrovačke Vatrogasne
čete ,da bi spriječila svako daljnje
rušenje ugleda hrvatskog vatrogastva
komu je Dubr. Vatrogasna četa pripa-
dala“. Od dužnosti su razrješeni: Ni-
no Šutić, Branko Hope, Frano i Feri
Petaus, Jozo Dražić, Johan Bošnjak,
Vlado Rakela, Ćurlica Milivoj, Vilim
Doršner i Krešo Goić,

Za članove privremene uprave, koja
ima da kroz 15 dana provede izbore,
imenovani su: Marko Rusko pretsj.,
Ing. Pero Zec tajnik, Niko Filičić bla-
gajnik, Vlaho Lise zapovjednik, Franjo
Prizmić podrumar, Rado  Berberović
vogja penjača, Niko Prvetić vogja štr-
cala, Frano Barbarić spremištar. U nad-
zorni odbor imenovani su : Branko Ži-
Žek, Audrija Jukas, Ivo Prizmić, Ljubo
Gjomešić i Nikola Prizmić.

Hrvatska javnost zadovoljna je što
se je ipak došlo jednom do riješava-
nja ovog gorućeg pitanja, jer je poz-
nato držanje Vatrogasne čete odnosno
njezine uprave u raznim prigodama i
protuhrvatskim akcijama. Spominjemo
samo stučaj duhovnog koncerta, odr-
žanog u katedrali mjeseca ožujka 1935
god. kad se je i Vatrogasna četa de-
zinteresirala za ovu eminentno socijal-
nu i karitativnu priredbu i složila se
s onim t. zvanim nacijonalnim druš-
tvima koji su bili izdali proglas i lič-
no priječili činovnicima da ne idu na
ovaj koncerat, Odluka za ovakav po-
stupak donesena je bila u zgradi kod
Onoirijeve česme, u prisutnosti ondaš-
njeg bana koji je specijalno došao sa
Cetinja, sreskog načelnika, šefa poli-
cije i g. đenerala.

Stanje u našim srednjim školama :

1) U Državnoj Realnoj Gimnaziji
ima 791 đak, od kojih 644 katolika,
132 pravoslavna, a ostalih vjeroispo-
vijesti 15. Profesora ima 20 katolika,
13 pravoslavnih, 3 muslimana i 1 sta-
rokatolik.

2) U Trgovačkoj Akademiji ima 209
đaka, od kojih 172 katolika, 31 pra-
voslavni, 4 muslimana i 2 jevreja, a
nastavnika : 5 katolika, 4 pravoslavna
i 1 evangelik.

3) U Nautici đaka ima 92, od ko-
jih 80 katolika, 12 pravoslavnih, a na-
stavnika 6 katolika i 2 pravoslavna.

4) U Preparandiji đaka ima oko 100
od toga su ogromna većina katolici,
nastavnici su osim vjeroučitelja svi
pravoslavne vjere sa jednim starokato-
likom.

Što je sa zgradom za poštu ? Ne-
ki dan, kad je zalila jaka kiša činovni-
ci u dvorani za brzojave morali su
otvarati kišobrane, a nova zgrada još
uvijek čeka kad će nakon useljenja u-
pravitelja useliti i ured.

Križarsko Okražje održalo je svo-

ju godišnju skupštinu u nedjelju, 24
o. mj. Prisustvovali su delegati svih
bratstava Okružja.
Jednokratno radno vrijeme uveli su
neki novčani zavodi u gradu, dočim
neki imaju još uvijek dvokratni rad
samo za činovnike, od kojih mnogi,
kako nas izvješćuju, stoje skoro bez
posla, jer se stranke primaju samo pri-
je podne.

Prigovara nam ,Dubrovnik“ da
nismo naveli nijednog slučaja kad smo
u prošlom broju govorili o progon-
stvima i tlačenju, Neka se ustrpi, po-
služit ćemo ga doskora.

I ovaj put najsretniji prodavač sreća-
ka državne klasne lutrije u Dubrovniku
NIKOKILAIMĆ isplatio je
svojim stalnim igračima u 38 kolu preko
DIN. 1.000.000.— i time vodi u Dubrovniku
još uvijek sa najvećim brojem izvučenih sre-
ćaka i sa najvećim zgoditcima, — Evo sre-
ćaka koje su kod mene ovaj put dobile:
Broj 76551 Din. 200.000.—, Broj 6212 Din.
200.000.—. Broj 33549 30.000—, Br. 8143412
20.000—, Broj 52795 20.000—, Broj 76559
10.000—, Br. 90463172 10,000—, Br. 814281/2
8.000—, Br. 54228 8.000—, Br. 76776 8.000-.
Br. 52650 6.000—, Br. 76.790 8.000—, Br.
52617 6000—, Br. 23696 6000—, Br. 92259
5.000—, Br. 212341/2 5.000-, Br. 71099./2 5000-,
Br. 42890 5000—, Br. 84162 5.000—, Br.
2568 5000—, Br. 6202 5000—, Br. 6232 5000-,
Br. 33504 4.000—, Br. 56603 4000—, Br,
33.524 4000--, 205991/2 4000—, Br. 2069512
4000—, Br. 4630 4000—, Br. 86610 4000—,
Br. 52951 4000—, Br. 54238 4000—, Br. 42877
4000—, Br. 65636 4000—, Br. 211301/2 4000-,
Br. 623412 4000—, Br. 87151 3000—, Br.
13234 2000— i 536 komada po 1.000 Dinara.
— Za ovdje oštampane brojeve sa naznakom
dobivenih zgoditaka jamčim — prema zako-
nu — da su srećke lično kod mene kuplje-
ne. Jamčim za brzu i tačnu poslugu kao i
tajnost dobivenih zgoditaka, ali ovaj put
mogu dozvolom vlasnika dviju srećaka koje
su dobile po Din. 200.000,.— javiti i njihova
imena: 1) Vlasnik je g. Ivo Zakovšek, šo-
fer kod Barskog društva u Baru; 2) vlasnik
je g. Anđelko Kordić, konobar u Hotel Im-
perialu u Dubrovniku, Nove srećke stigle!
Obratite se u Papirnicu g. Dovranića ili
poštom Niko Klaić Dubrovnik 2. 263

Budimo trijezni i ne nasjedajmo.
Ima ljudi, koji sva pitanja i pojave u
životu promatraju pod vidom uskih
nerijetko i ličnih interesa, a neće da
vode računa u prvom redu o činjenici,
da su kao pojedinci članovi naroda,
kojemu ako je dobro, mora i za po-
jedince doći bolji dani. Stoga treba to
na prvome mjestu imati pred očima i
pružiti kao i dosada tako i još većma
sada punu potporu onima, koji ne-
umorno rade na sregjivanju prilika i
na stvaranju uvjeta za bolji život. Na-
rodni vogje znaju najbolje prosuditi i
procijeniti položaj, te odabrati onaj
put, koji je najzgodniji da se ostvari
ono, za čim hrvatski narod tako dugo
teži, Pa ako smo imali u njih puno
povjerenje dosada, bilo bi fataino, kad
bi im sada htjeli odreći sposobnost za
vogjenje opće narodnih poslova. Ima
nažalost onih, koji misle, da je sada
— u općem metežu — najzgodniji
momenat za lov u mutnome. Svaki
svijesni Hrvat meka stoji ma oprezu
pred tim krivim prorocima i neka naj-
energičnije odbije od sebe te vukove
u ovčjoj koži.

Pisanje našeg lista skreće pažnju
naše javnosti ne samo u gradu nego
i ostalim gradovima, što dokazuje
dnevna i sedmična štampa. Tako ,Ka-
tolički tjednik“ od 10 rujna opširuo i
sa priznanjem citira naše pisanje u
broju od 23. VIII u prilog akcije za
suzbijanje javnih poroka; »Hrvatska
straža« u broju od 19. IX citira znat-
niji dio nekrologa o pok. Don Mihu
proi. Fabrisu. Osobitu su pozornost
pobudili naši članci u prošlom broju
»Naše organizacije« i »Sporazum se
neće kompromitirati«, »Hrvatska Stra-
ža« od 23. IX donijela je veći dio o-
vih članaka; »Obzor« od 24. IX citi-
rao je pasus, gdje se govori o pro-
gonstvima, koje su dubrov. Hrvati pre-
trpjeli za vrijeme diktature ; »Slovenec«
od 23 i 24, IX prenosi pasus, u ko-
jemu se maglasuje potreba i daljueg
opstanka naših katoličkih organizacija.
Još ranije »Slovenec« je donio u cje-
lini našu vijest o brzojavu nekih na-
cijonalnih »elemenata« poslanom hrvat-
skom banu g. dr. Šubašiću.

Glazbena škola Krenek., Upisivanje
se vrši svakog dana od 8 do 10 sati
u jutro i od 4 do 6 sati poslije podne
u prostorijama Glazbene škole, Stros-
smajerova 7.