Strana 4

 

Iz ,DOMAGOJ-a“. Skupština. U
ponedjeljak dne 25 ov. mj. održana je
glavna semestralna skupština najstarije
muške grupe sredjoškolskog ,Doma-
goja“ ma kojoj je izabrana slijedeća
uprava : Upravni odbor : presi. Konsuo
P., podpredsj. Šoletić A., tajnik I., Mi-
lošević D., tajnik II. Dužević P., bla-
gajnik Koprivica Z., knjižničar Čižić M.,
revizioni odbor: predsj. Tomić P., čla-
novi r, 0.: Haller D. i Dovranić Z.,
za vogju podmlatka je postavljen d.
Sablić V., abiturijent.

Odborski sastanak je održan jučer
u utorak ma kojem je upravni odbor
stvorio program za rad u tekućem se-
mestru.

Podmladak, Pozivlju se svi mladi
članovi (srednje i najmlagje grupe) da
pristupe zajedničkom sastanku koji će
se održati u nedjelju dne 1.X. u 10%
zati u prostorijama Kat. Društva ,Bo-
šković“ zbog dogovora za rad i novog
pregrupiranja podmlatka.

Priredbe. Glumačka sekaija, koju
vodi d. Bonaći B., abiturijent, već je
započela radom. Do konca 1939 god.
su predvigjeni ovi nastupi: 5 i 12. XI
vesela zabava i repriza, 3. XII tradici-
onalna proslava ,Gjačkog Dana“ te
26. XII (sa kasnijom reprizom) će se
davati savremeni komad iz današnjeg
omladinskog života ,Krik uništene mla-
dosti“, Početkom 1940 g. će se davati
Skopenov ,Čovjek“ i repriza ,Tajne
Svete Mise“. Sa. V.

Povratak g. Johnstone. Poznati
učitelj engleskog jezika u našem gra-
du g. David Johnstone, koji je pred
duže vremena otputovao u domovinu,
vraća se početkom oktobra u Dubrov-
nik, kada će nastaviti radom na podu-
čavanju svojih učenika.

Jesenska matura u Pomorskoj tr-
govačkoj Akademiji održana je ovih
dana.

Policijski agent Veljko Kovač tvor-
no je napao općinskog činovnika Lju-
ba Gjomešića, koji je učinio prijavu.

U gradu ima 850 radio-aparata.
Ako se uzme da grad sa okolicom
ima 1800 stanovnika, omda na svako-
ga gragjanina dolazi po 1 radio-aparat,

Da se ne dogodi nesreća u vrati-
ma od Ploča molimo, da općinska
vlast zabrani automobiiski promet u
grad i iz grada od 7:45 do 8 prije
podne i u 12:15 ud 12;30 po podne,
kad đaci idu u g»mnaziju i vraćaju se
iz škole,

Proslava Nedjelje Crvenog križa
odgogjena je zbog ružnog vremena
za nedjelju 1 listopada.

Iz lovačkog udruženja. Na glavnoj
godišnjoj skupštini Lovačkog Udruže-
nja u Dubrovniku, održanoj dana 2.
septembra ove godine birana je slije-
deća uprava: Pretsjednik Ortolani Pe-
ro, podpresjednik Soldat Josip, tajnik
Kukuljica I, Ivo, blagajnik Simatović
Ivica. Odbornici : Kurtela Niko, Kristo-
vić Pero, Miloslćvić Stijepo, Katičić
Pero, Bradarić Ivo, Vagner Milorad,
Raguž Vlaho, Košta Šime, Grbić Vic-
ko, Kukuljica P. Ivo i Wregg Karlo.
Nadzorni odbor: predsjednik Mirko
Zec, članovi Kovačević Jozo i Matiče-
vić Oskar. Lovački sud: pretsjednik
Katičić Ivo st., Ivo Svilokos i Gozze
Lukša.

Umrla je Franica Ćelak učiteljica u
29 god. života. P. u m!

Otvaranje i zatvaranje radnja. Da-
nom 1 oktobra nastupa zimski dobnik
otvaranja i zatvaranja radnja, a za me-
sarske radnje i nedjeljni počinak.

Dogođaji kod nas

Slovenci rade (na tome, da i oni
čim prije dobiju banovinu, kakova je
zamišljena Hrvatska. Već je ustanov-
ljens komisija ministara,

Donesena je uredba po kojoj Mi-
nistarski savjet bez parlamenta može
donositi uredbe sa zakonskom snagom.

Smotra hrvatske seljačke kulture
održana je u nedjelju 24 ov. mj. u
Zagrebu.

Osim ,Junaka“ osnovat će se i
druga omladinska organizacija ,Hrvat-
sko bratstvo“, u koje će moći ući kao
članovi i oni Hrvati, koji nijesu rimo-
katoličke vjere.

Ban, dr. Šubašić izdao je naredbu
po kojoj su zabranjeni privremeno svi
zborovi i Javni nastupi u dvoranama
i na otvorenom.

U Zagrebu je ubijen jedan redar,
za kojega kažu da je bio poznat za-
grebačkoj javnosti.

Direkcija pomorskog saobraćaja
u Splitu raspisala je licitaciju za po-
pravak pločnika na obali u Gružu.

 

Sport

Prvenstvo Dubrovnika i Splitskog
Nogometnog Podsaveza počinje u
nedjelju 1 X o. g. utakmicom Gošk-
Zmaj. Početak u 3 sata po podne. —
Utakmica Gređanski-Zmaj koja se je
imala igrati prošle nedjelje nije odr-
žana, pošto je Građanski odustao od
prvenstva, smatrajući raspored prven-
stva nepravednim. Klub je sada uložio
žalbu na Hrvatski Nogometni Savez u
Zagrabu.

 

 

Tramvaj. Počam od 2 oktobre o. g.
zadnji voz polazi sa Pila za Gruž (ko-
lodvor) i Uvalu Sumratin u 22.30 s.
Iz Gruža (kolodvor) i Uvale Sumratin
za Pile u 22.10 s.

Smetlišta na gradskom kupalištu
ima mnogo, kako nas izvješćuju ku-
pači-stranci, Skrećemo na to pažnju
odgovornih faktora u prvom redu nad-
zornika kupališta.

Milodari. O godišnjici smrti a u
počast uspomene svoga pok. supruga
Milorada priložila je g.gia Medini ud.
Milka u fond zakloništa Domus Christi
Din. 1000.

Drugovi prerano preminulog Petra
Šimunkovića učenika IV raz. Trgovačke
Pom. Akademije u Dubrovniku u želji
da počaste uspomenu svoga dobrog
druga priložiše, mjesto vijenca u fond
dubrovačke kuhinje Podmlatka crv,
križa svotu od 150 din. za ishranu
najsiromašnije djece.

Ako nemate bolesno oko a treba-
ju Vam maočali možete ih dobiti i bez
liječničkog propisa kod stručnog op-
tičara Bogdan, Dubrovnik, koji ima
na skladištu sva potrebna optička do-
magala i samoprodaju najboljik opti-
čkih leća tvitke Carl Zeisa - Jena, Svi
popravci izvršuju se odmah i najjeftinije.

Iznajmljuje se zračna i čista soba
vis-a-vis Vjeresijske Banke ul. Lučari-
ca br. 2. 272

Starinski pisaći stol sav obložen
drvom od masline, izradba veoma fi-
na prodava se jeftino. Obratiti se na
upravu lista.

Prodava se jedna trpeza i orma-
run za robu. Trpeza je zaobljena sa
umetcima te se može produljiti. Cije-
na umjerena, Obratiti se na upravu
lista ili u stan br. 4 u vrhu ulice Kr-
sta Frankopana na Pilama.

NARODNA _ SVIJEST 27 rujna 1939

 

Broj 39

 

ČITAVU GODINU i

možete trajno spremiti
OD GROŽDJA, KAO I SVE VOĆNE SOKOVE

BEZ IKAKVIH APARATA
BEZ GUBITKA VREMENA

POMOĆU NIPAKOMBINA Alii.

Odličan pronalazak današnje nauke!

 

MOST Čširu)

BEZ STRUČNE SPREME

Jednostavno | Jeftino! Higijenski!

Odobreno po Ministarstvu Poljoprivrede |
Upute i cijenik šalje besplatno :

RADIOSAN, ZAGREB, Dukljaninova ulica 1

 

Gospodarska štedionica

Središnjica : SPLIT

Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmatiiski novčani zavod na zadružnom polju.

Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te ih u svako doba isplaćuje u cjelosti,
Otvara tekuće račune. — Daje kratkoročne zajmove. Lombardira sve državne papire. —

Kupuje prodaje vrijednosne papire,

devize i valute uz dnevne tečajeve. — Obavlja naj-

kulantniije sve bankovne poslove. — Odlične izravne veze u zemlji i inozemstvu.

PRODAJA SRECAKA DRŽ. KLASNE LUTRIJE

 

 

 

NAJVEĆA URARSKA, ZLATARSKA | OPTIČARSKA RADNJA

Josip Krilić, Dubrovnik

sa velikim izborom najboljih kvaliteta
robe uz veoma solidne cijene.

Kupuje staro zlato i zamjenjuje za novu robu.

 

Y lsiranje

suknja i bluza za dame vrši najsolid-
nije i po najmodernijem sistemu, uz
veoma niske cijene

&ne udova Kelez
U DUBROVNIKU
Kunićeva ulica br. 1.

 

 

 

ŠKOLSKI PRIBOR:

dobije svaki đak
u najvećem izboru kod
najveće papirnice i knjižare

JADRAN

DC B RAOS SV A

Placa Kralja Petra
Tel. 194 (Priv. 195).

Primaju se dva tri đaka na stan i
hranu na Pločama. Upitati na admin.
lista. 265:

Nudi se bračni par za čuvara (pazi-
kuću) vile ili pensiona. Muž drvodje-
lac. Adresu ostavit u pravi lista.

263

 

 

 

 

 

 

Mali oglasnik

Prodajem u Lapadu krčmu sa pravom
prodaje duhana. Obratiti se ga gosp.
Aadro Giegj — Lapad. 268
Soba sa upotrebom kuhinje izdaje se
boljoj gospogji ili gospogjici Obratiti
se administraciji lista. 271
Stan od 2 sobe, kuhinje i kupatila sa
vrtom. Informacije na administraciju
lista. 270
Traži se kompanjona sa 80 - 100.000
dinara za otvorenje jedne dobro iduće
trgovine u Dubrovniku. Ponude na ad-
ministraciju lista. 259

Unajmljuje se stan sa ili bez mebla,
2 do 5 soba, cijena umjerena. Infor-
macije na upravu pod br. 254 ili pre-
ko telefona broj 532.

Iznajmljuje se soba sa jednim kreve-
tom i eventualnom uporabom banje,
stalno namještenom činovniku ili či-
novnici, ulica Pera Budmani broj 14.

Izdaje se stan od 2 sobe kuhinje i
nuzprostorije. — Izdaje se stan od 3
sobe, kuhinje i banje. — Izdaje se
stan od 4 sobe, kuhinje i nuzprosto-
rije. Obratiti se kod vlasnika, Lapad,
Slanjska ulica broj 1. 257

 

KRETANJE PAROBRODA

DUBROVACKA PLOVIDBA A. D,
ERROR. IJ MEL IU

 

 

krenuo iz Rouen za Ma2s River
Sfiax za Dunkrik

BOSANKA 19/9 prspio u Spijit
DUBAC 288
DUBRAVKA 6/9 = z
DURMITOR 13:9. g 5

Federiko GLAVIC | 6/8

Dunkirk za Cardif
krenuo iz Baires za Dormouth

Nikola PA ŠIĆ | 308 prispio u Rio de Janeiro
PRINC ANDREJ | 139 krenuo za Veraval
SREBRENO 109 prispio u Gruo

SVETI VLAHO | 20/8 krenuo iz B. Aires
DUBROVNIK | 238 krenuo iz Birkenhead

   
 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik Bartul Blašković, priv. namještenik, Dubrovnik 1, ul. Kneza Justiinana 6/VI. — Uredništvo i uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare — Broj Čekovnog
čuna našeg lista jest 4153 Podružnice Sarajevo. — Tisak Dubrov. Hrvat. Tiskare zast. V. Kukurelo, tipograf, Dubrovnik 1, za Sv. Vlahom 3. — Rukopisi se ne vraćaju. — Plativo
i utuživo u Dubrovniku, — Cijena je listu 5 Din. mjesečno za inozemstvo 10 Din. mjesečno. — Izlazi svake Srijede.