TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XXI — Br. 40

Tako je
. . voo
i nikako drukčije

Švicarski profesor Guggenbiihl piše
u jednom svom članku: Iz strašne ne-
sigurnosti došli smo do još strašnije
sigurnosti. Buknuo je rat, koji nije
došao naglo niti nas je iznenadio kao
pred 25 godina, nego polagano nakon
dugog vrenja prenapetog kotla, koji se
je sada raspuknuo. Sada vlada naoru-
žana pesnica i Evropa će od posljedica
ovog rata trpiti decenije i decenije, pa
trajala više ili manje godina i mir će
donijeti u najboljem slučaju ublaženje,
ali nikako konac kaosa, nestašice i
čuvstava te nagona, koji sve ruše,

Takozvana visoka politika nije još
nikada tako nisko pala kao u naše
doba. Iza maglušastog zida svjetovnih
nazora diže se divlja težnja za vlasti,
koju nazivljemo imperijalizam, kojemu
je svako pa i najgore sredstvo dobro
za postizavanje konačnog cilja.

Oswald Spengler je pred 20 godina
najavio konac zapada. Ono što je on
vidio samo u duhu, bojim se, da mi
doživljujemo u istinu, Izgleda, da je
na putu nečovječnost, kojoj je domo-
vina bila nekada u Aziji. Ogromnom
gubitku ljudskih života slijedit će o-
gromni gubitak kršćanske humanosti,

U tom paklenskom vihoru treba da
naši jaki živci izdrže, Nesmijemo do-
zvoliti da naša pamet kapitulira. Ne-
utralci moraju svladati svoja čuvstva i
sačuvati svoju duhovnu nezavisnost,
ako hoće da uspješno brane svoju po-
litičku samostalnost. Najprije moramo
znati, da se prema staroj poslovici više
laže za vrijeme najkraćeg rata, nego
za vrijeme mnajduljeg mira. Ratujuće
države, osim oružja služe se u prvom
redu lažima, s kojima hoće da uplivaju
na one s kojima računaju. Moramo se
naoružati, da nas se ne usudi nitko
napasti, ali ujedno se moramo naoru-
žati proti lažima svojim razumom, koji
zna razlikovati crno od bijeloga.

Narod u ovakovim vremenima treba
da se odlikuje ozbiljnošću, mirom i
pouzdanjem u samoga sebe. Buduće
dogogjaje, usprkos brige za Evropu,
moramo čekati mirno, odvažno i do-
stojanstveno, kako se pristoji uistinu
zrelom kulturnom narodu.

Narod i vojska zahtijevaju da se po-
šteno upravlja u zemlji. Sigurno je da
će se pojaviti ljudi konjukture, kao i
za svjetskog rata s namjerom, da iz-
vuku korist iz općeg meteža. Ali de-
mokracija mora svakoga, koji hoće da
isisava, uhvatiti nemilosrdno za vrat,
kao što bi učinila najgora diktatura.
Narod ne doprinaša žrtve i vojska ne
čuva granica za to, da bi zemlja po-
stala raj zemaljski za ratne koristolovce.

Savremena stiska — završuje švi-
carski rodoljub — je teška i može da
se pojača. Ali, nikako nije nesavladiva.
Duhovnim, moralnim, političkim i voj-
ničkim potrebama dorastao je, razu-
mije se, sam narod, koji nije svijestan
samo svojih prava, nego je pripravan
ispuniti dužnosti, što ih ima prema
samome sebi. Ako ikada, a ono mo-
ramo znati danas, da se nijedna stiska
ne da svladati prigovaranjem i prepi-
ranjem. Stoga u prvome redu treba da
imamo danas odvažnosti u punoj mjeri.

Ovome karakterističnom članku u-
glednog švicarskog auktora nema se

DUBROVNIK, 4 listopada 1939

CIJENA Dia. 1.50

Tko kompromitira sporazum?

Ono što smo u prošlom broju pisali
pod naslovom ,Da se sporazum ne
kompromitira“, ,političari“ oko ,Du-
brovnika“ nazivlju ,ćakulama“ To je
odgovor na naše pisanje, koje je u
cijeloj javnosti naišlo na živo odobra-
vanje. Naše ,ćakule“ neoborivim argu-
mentima natjerale su urednike ,Du-
brovnika“ da se sakriju iza programa
Sokola i da nas blefiraju sa nekoliko
programatskih parola. Prekasno je.
Programi su direktive rada. O njima
treba diskutirati prije započetog djela.
Ali kad su djela već tu, onda ona mr-
tvim programatskim parolama daju so-
kove života, pružajući nam sliku dje-
lovanja u surovim realnim konturama,
Zar da tražimo programe, kad su djela
pred nama?

Pomozite
Dobrotvorni
Odbor

Milosrđe“

Pretplaćujte se na

, Narodnu

Svijest“

 

što nadodati, već ga možemo kako
stoji primijeniti na naš hrvatski narod,
On je katolički narod, a katolicizmu
je uvijek bila svojstvena odvažnost,
trijeznost, disciplina i posluh. Danas
su u mašoj zemlji prilike takove, da
možemo i moramo biti puni povjerenja
u svoje narodne vogje, koji su svijesni
težine prilika, u kojima su preuzeli
vlast u ruke. Stoga vjerom u Boga sli-
jedimo naredbe onih, koji su za svoj
životni program postavili ostvarenje što
boljih uvjeta života cjelokupnom  hr-
vatskom narodu.

Prenos komopetenci-
ja na bana Hrvatske

Ovih dana prenesene su kom-
petencije sa ministarstva pravde
na bana dr. Iva Šubašića. Pre-
ma tome svi državni odvjetnici
i ostali personal pravosuđa na
području banovine Hrvatske
spadaju pod kompetenciju bana
banovine Hrvatske u Zagrebu.

Narodnu

Svijest“

»Dubrovnik“ se pozivlje na političko
stanje u Njemačkoj i Italiji. Svakome
je jasno da se to uopće ne može u-
sporegjivati. U Njemačkoj i Italiji nije
nikome zabranjeno da se smatra Ni-
jemcem odnosno ltalijancem. A kod
nas? Do nedavno su premlaćivani če-
stiti i ispravni gragjani samo za to,
što su se deklarirali Hrvatima. Isticati
hrvatske zastave ili bilo koje simbole
hrvatske narodne individualnosti bio je
delikt, koji ije stavljao u pomamnu
aktivnost cijeli policijski aparat, Od
Nijemaca i Italijana nije niko pokušao
preko noći stvoriti novi narod, niti je
od njih tko tražio da zataje i uguše
svoju marodnost, običaje i tradicije.

Politika niveliranja, koju su u selima
provodile seoske sokolske čete, tražila
je da se na ploči duše naroda zbriše
ono što je vjekovima ispisano, Takva
diktatura nije nikad postojala ni u
Njemačkoj ni u Italiji, Sadašnji poli-
tički sistemi u ovim državama izražaj
su posebnog, u_prvom redu socijalno-
ekonomskog gledanja na životne pro-
bleme. Začudna je i upravo napadna
zaboravnost ,Dubrovnikovih“ uredni-
ka, U majtežim danima borbe i stra-
danja Hrvatskog naroda, cinički su nas
uvjeravali, kako ,braća“ Hrvati uživa-
ju pune slobode i kako se nalaze u
jednakopravnom polozaju sa ostalim
narodnim skupinama, A danas hoće da
nam pružaju utjehu sa prilikama u
Njemačkoj i Italiji! Ovakovo držanje
jedne grupe, koja nije bez političkih
pretenzija, u najmanju je ruku politi-
čki neozbiljno.

Nije moguće osvrtati se na sve što
piše ,Dubrovnik“. Po njemu je ,Na-
rodno jedinstvo jedina podloga i jedi-
ni uslov opstanka države“, Megjutim
poslije sporazuma jasno je da ie pa-
rola narodnog jedinstva — inače beo-
gradskoj čaršiji za nesmetano provo-
gjenje hegemonističke politike toliko
draga — doživjela svoj definitivni krah,
Ako logički nastavimo mudrim  misli-
ma ,Dubrovnika“, država je ostala bez
podloge i bez ,jedinog uslova za ,op-
stanak, A ipak postoji mnogo čvršća i
jača nego u eri cvata ,marodnog je-
dinstva“, Država sada počiva ne na
dekretiranom marodnom jedinstvu, ne-
go na svijesti svih njezinih gragjana
o potrebi postojanja ove države. Drža-
vu čine tri komponente od kojih dvije
imaju pored razvijene narodne indivi-
dualnosti još i vrlo živu državnu misao.

Život države prožet duhom ravno-
pravnosti pokazat će u najskorije vri-
jeme rezultate po kojima će državna
zajednica biti znatno ojačana. Bez ,ku-
kuruzaša“ narod ne samo može živjeti
nego će živjeti mirno, spominjući dane
pašovanja honoriranih odmetnika, Na-
rodna misao pobijedila je sve protivni-
ke pa i kukuruzaše.

Kupujte
,uMNarodnu Svijest“

 

Preporučamo

 

 

Preporučamo

Premiju od Din. 300.000.— (tristotinehiljada)

na srećku Državne klasne lutrije u prvoj klasi novog 39.og kola možete i Vi
dobiti ako kupite srećku u najsretnijoj prodavaonici

Jovo Turnić, Dubrovnik 1, ul. Kraljice Marije

čiji su igrači i u prošlom 38.om kolu polučili velike uspjehe, pa gdje dobivaju
drugi možete dobiti i Vi. Od siromaha preko noći postati bogat moguće je samo
igranjem srećaka Državne klasne lutrije, zato i Vi požurite odmah u ovu radnju
i kupite srećku jer moguće da i Vas posluži sreća kao i mnoge druge, obzirom na
veliku mogućnost dobitaka. Cijena srećaka je vrlo umjerena 1/4 Din. 50.—, Ye D.
100.— i M1 Din. 200.— Vaš komoditet za kupnju i obnovu srećaka, najbrža isplata
svih zgoditaka sve moguće udobnosti sve informacije i najbolje pogodnosti u
ovomsuposlu pruža svakom igraču ova radnja koja prodaje srečke iz najveće i
najsretnije kolekture u Jugoslaviji. — Državna klasna lutrija usrećila je mnoge
obitelji koji su igranjem srećaka dobili milionske premije itd. pa može i Vas ta
sreća poslužiti baš preko ove radnje ako kupite srećku i trajno sudjelujete u
igri, najsigurnije i najrentabilnije uloženi novac jer s najmanjim rizikom — naj-
većoj dobiti glavnu premiju Din. 2,000.000.— (dvamiliona) srećka može dobiti.
65,000.000.— (šesdesetipetmiliona) iznose dobici u novom 39.0m kolu, koji će
se isplatiti igračima srećaka; brza odluka u Vašem je interesu, iskoristite ovu
lijepu prigodu, ustrajnost u igri osiguran uspjeh, jer srečka Vam daje što obećaje
jedan pokušaj stalno igranje, a može da Vas usreći za Vaš cijeli život. —
Upamtite adresu ove radnje, nemojte zaboraviti jer je vučenje l.e klase 14. oktobra t. g.