Strana 2

 

NARODNA _ SVIJEST 4 listopada 1939

 

Broj 40

 

Uloga Dubrovnika u banovini Hrvatskoj Pisma iz naroda

Činjenica, da je Dubrovnik prvi put
u svojoj inače slavnoj povijesti, došao
u zajednicu sa Hrvatskom, daje povo-
da da postavimo pitanje: koja je u-
loga dodijeljena Dubrovniku u našoj
banovini Hrvatskoj i na što treba pa-
ziti kod izgragjivanja nove Hrvatske
u vezi sa Dubrovnikom.

Dubrovnik, i ako je imao za vrije-
me republike svoju političku samo-
stalnu vlast, ipak je u prošlosti skre-
nuo sa sebe osobitu pažnju zbog ja-
kog udjela, što ga je grad sv. Vlaha
imao u stvaranju kulture Hrvatskog
naroda. Kolijevka hrvatske književnosti
bio je Dubrovnik, a i na drugim kul-
turnim poljima učinjeno je mnogo ta-
ko da se i danas divimo n. pr. arhi-
tektonskim spomenicima, koji rese naš
grad.

Karakteristika kulturnog središta pri-
pada Dubrovniku pogotovu danas, kad
on nema više svoje vlastite političke
samostalnosti što uostalom nije ni ta-
ko važno, kad je on pripojen sa osta-
lim krajevima Hrvatskoj. Mi dakako
ne puštamo s vida izvjesnu, dapače
veliku važnost Dubrovnika u privred-
nom pogledu, osobito ako uzmemo u
obzir da je Gruž izlaz na more za
Bosnu i Hercegovinu i da je parobro-
darska industrija imala i još ima svoje
prve i najjače promicatelje baš u Du-
brovčanima iz grada i okolice.

U tome se slažu svi, da Dubrovnik,
kojega i nazivlju Hrvatskom Atenom,
ima svoj specijalni položaj i posebnu
misiju u novoj banovini Hrvatskoj.

Nameće se pitanje: u kojem smislu
treba omogućiti Dubrovniku, da se
kulturno plasira. Imajući pred očima
stvarnost i prilike kakove jesu jasno
je, da Dubrovnik na polju školstva
ima dosta, samo bi od neophodne
potrebe bila jedne zanatska škola
za muške u gradu i nekoliko poljo-
privrednih škola u kotaru, da bi se
muškoj mladeži dala mogućnost izu-
čavati razne zanate, a našim seljacima,
da mogu voditi racijonalno poljodjel-
stvo. Gimnaziju bi svakako trebalo pre-
tvoriti samo u klasičnu, jer to zahtije-
va sva prošlost i karakter Dubrovni-
ka. Školovanje ženskih ograničiti na
minimum ili uopće spriječili; ako pak
ostane kako je damas onda valja mi-
sliti na osnivanje posebne ženske gim-

nazije, što bi opet bilo jedno novo po-
glavlje na polju problema školskih
zgreda, jer je poznato, da n. pr. os-
novne škole čekaju da ih se izbavi iz
onih katakomba. '

Glavno na što hoćemo skrenuti paž
nju jest ovo: Dubrovnik, osobito u
novije doba, postao je prvi i najjači
naš turistički grad. To je ona najjača
njegova današuja industrija. Uslijed
toga što internacijonalna publika po-
sjećuje Dubrovnik potrebno je, da mu
se dade mogućnosti, da se on kao
kulturno središte sfirmira pred inostra-
nim svijetom. Na jedno stalno kaza-
lište Dubrovnik ne može reflektirati iz
jednostavnog razloga, što kao manji
grad nema dovoljno publike niti bi se
to isplatilo sa gledišta narodne eko-
nomije, Mi smo s tim na čistu, da tu
imadu prednost Zagreb i Split. Ali
jedno je što treba da bude svima jas-
no: Dubrovniku treba svakako omogit-
ćiti opstanak jednog jakog orkestra
(Filharmonije) i muzičke škole, jer je
to minimum što Dubrovnik kao jedno
kulturno i turističko središte treba da ima

Dosadašnje općinske uprave vrlo su
malo vodile računa o Dubrovačkoj
Filharmoniji i ,Turističkom  Orhestru.
U novim prilikama očekujemo da će
ne samo općina, nego u prvom redu
naša banovina povesti o ovomu naj-
ozbiljnijeg računa i dati mogućnost da
se Dubrovnik na polju muzičke kultu-
re što dostojnije plasira. Opstanak
jednog solidnog orhestra omogućit će,
da se od vremena do vremena dovede
opera i kazalište iz Zagreba i Splita
što će i našu dubrovačku publiku kul-
turno zadovoljiti. Tako ćemo imati pri-
like,

gledamo i uživa-
mo umjetničke sposobnosti članova
Hrvatskog narodnog kazališta.

Odgovornim pak faktorima u gradu
stavljamo na srce, da se ne bi lako i
bez zrelog proučavanja problema od-
lučili ma koji korak koji bi mogao
imati za posljedicu, da se stavi u pi-
tanje opstanak i onoga neznatnoga što
u gradu postoji. Naša je dužnost da
izgragjujemo banovinu Hrvatsku u
svakom pogledu i u svim smjerovima
tako da ona bude uzor jedinica u kul-
turnom, privrednom i administrativnom
pogledu.

Pridvorje. Oproštaj sa O. Antunom
Krile. Usprkos ružna vremena došlo
je mnogo svijeta na proslavu sv. Kri-
ža. Tačno u 10 sati stigle su proce-
sije iz raznih župa, koje su redom u-
lazile u crkvu pjevajući pobožne pje-
sme, koje su pomiješane sa akordima
zvona potresale dušama hodočasnika.

Preko sv. mise, koju je služio Preč.
Dekan Dun Ivo Dagonig uz asistenciju
Velč. Dn Nika Kusalić i Dua Iva Grbić
držao je poučau i praktičnu propovi-
jed mp. O. Valerijan Brusić, koji je u
apostrofi Križu izmamio mnogomu su-
zu iz oči.

Iza sv. mise razvila se procesija pre-
ko polja sa sv. Križem, koji su nosila
4 svećenika, Red te pobožno i dosto-
janstveno stupanje naroda, treba oso-
bito naglasiti.

Iza službe Božje priregjen je u ma-
nastiru oprosni objed O. Aatunu Kri-
li, koji odlazi u Kotor. Kroz 6 godina
koje je O. Antun proveo u Pridvorju,
mnogo je učinio za crkvu i manastir,
a duhovni rad prelazi granice običnog
čovjeka, pak je pravo, da se i ovim
putem oda puno priznanje i zahvalnost
od strane župnika i naroda, ovom vrlo
zaslužnom sinu sv. Frana.

Manastir u Pridvorju je, uz župne
crkve, centrum i žarište duhovnog ži-
vota u Konavlima. Ovdje su se održa-
le sve vjerske proslave zadnjih godina,
jer je manastir na vrlo prikladnom
mjestu, pak svi rado ovamo dolaze.

Pošto je vrlo potrebito, da u mana-
stiru budu bar dva svećenika, župnici
su zamolili starješinstvo Reda, da po-
šalje još jednog svećenika i to po mo-
gućnosti O. Aatuna Krilu, čovjeka vična
duhu i običajima naroda, a k tomu
duhovnika i vrlog propovjednika. I u
pohvalu Starješinstva treba istaknuti,
da je izašlo u susret želji župnika.

O. Aatuna je izjedala revnost za
kuću božju i spasenje duša. Kucao je
ma vrata ali više na srca, da narod
doprinese za popravak crkve i nova
zvona. Ostvario je svoju Želju jer su
radikalno popravljeni crkva i manastir
a tri velika zvona razlijegaju se svojim
zvukom brdom i dolinom.

U duhovnom radu nije znao za u-
mor, tijelo kao da je bilo absorbirano
od duha. Od pitome Vitaljine do_hlad-
nog Veljeg-dola bio je leteći župnik u

nestašici stalnih župnika zadnjih godi-
dina. Bio je veseo kad bi mogao uči-
niti uslugu, a uprav žalostan kad je
bila kakova zapreka.

Župnici su mu priredili posebni o-
prostni objed na Grudi gdje su mu se
svi redom zahvalili na njegovim uslu-
gam koje je učinio i njima i narodu i
obećali da će opet skupno moliti Sta-
rješine, da ga po mogućnosti vrate u
Pridvorje. Tronutim glasom zahvalio
je takogjer O. Antun župnicima na nji-
hovim uslugama prema njemu i ma-
nastiru, jer su doista i župnici u sva-
koj zgodi pomagali njemu i manastiru.

Dragi O. Antusie, Bog Vam naplatio
za Vaš trud koji ste uložili za duhovno
i materijalno dobro naroda, pak Vam
na rastanku kličemo: ,Dovigjenja !*

Gruda (Konavle). Žalosni slučaj.
Dirljivi sprovod. Dana 7 rujna desila
se je teška automobilska nesreća u Žu-
pi Dubrovačkoj poviše  Srebrenoga.
Šofer Ferdinand Skerbinc iz Grude za-
dobio je tešku ozledu loma lubanje.
Onesviješten prevezen je u dubrov.
bolnicu. I ako su postojale nađe u
ozdravljenje nastupile su pred par da-
na komplikacije usljed kojih je šofer
škorbinec u nedjelju 1 o.mj. podlegao
i umro. U ponedjeljak odvezeno je
mrtvo tijelo u Grudu u sprovodnoj po-
vorci automobila i furgoaa sa tijelom
pokojnika. Iz Dubrovnika do Grude
sprovod je vodio vič. g. Dr Ivo Bučić,
gimn. kateheta- profesor. Na Grudi je
obavio ostali dio sprovoda župnik
Grude preč. g. don Pero Brajnović uz
asistenciju spomenutog velč. Bučića i
franjevca iz Pridvorskog samostana.
Žalobna povorka, u kojoj je uzelo u-
češća cjelokupno stanovništvo Grude i
okolnih sela, krenula je kroz mjesto.
Tihi korak ogromnog broja naroda
pratilo je žalobno pjevanje svećenika i
tužni jecaji muških i ženskih, koji su
plakali nad gubitkom dobrog, obljub-
ljenog i svakomu uslužaog Nandija.
Na grobištu su se oprostili od pokoj-
nika župnik preč. Brajnović, čiji je go-
vor izazvao suzu na svačijem oku, za-
tim mladić g. Matko Glavić i jedan
šofer iz Dubrovnika. Pokojni Nandi
bio je jedinac svojih roditelja, koji su
polagali u njega sve svoje nade. Nji-
ma kao i cijeloj obitelji izrazujemo
iskreno saučešće i od strane našeg u-
redništva.

 

Niko Gjivanović
tliz bilježaka sa nekim novim a manie
poznatim važnim arhivskim podacima,

naosoh o Gundulićevu rodu i porodici,
iz MI RVIHI V.

Drugi teški udarac sudbine u ovoj
porodici Gundulića bila je smrt Frana
Augustina Getaldića - Gundulića, same
4 godine iza njegove ženidbe. Osje-
ćajući da je teško bolestan napisao je
svoju oporuku na sam Božić g. 1798*8,
kojom je svoja dva malena sinčića
preporučio uvelike svome starom stricu
posinovitelju Šišku Dominiku Gundu-
liću, svojoj ,tetki“ Ursuli Gunduliće-
voj, i svojoj supruzi Marijeti. Ove svo-
je sinčiće ostavio je universalnim na-
sljednicima cijelog svoga bića ,onda-
šnjega i budućega“, preporučujući im
madasve ,sveti strah Božji i potpuno
dužno štovanje, posluh i podložnost
majci svojoj“, Za izvršitelje svoje o-
poruke odredio je svoju ,predragu mu“
suprugu Marijetu, strica posinovitelja
Šiška Dominika Gandulića i Petra Je-
rolima Natalića, svoga , predragog mu“
tasta. Umro je ovaj adoptirani Gundu-
lić u 55, godini života na 27 decembra
1798 g., pa je njegova ona oporuka

bila registrovana dana 1. januara 1799
g. Njegova je smit i sahrana zabilje-
žena u matici mrtvih grada Dubrovni-
ka1?; tu je zabilježena njegova sahra-
na ,u crkvi Male Braće“, a to je bilo
bez sumnje, u kapeli Gundulića u sa-
kristiji Male Braće??,

Ova je smrt teško ožalostila posljed-
njega Gundulića, jer je za nj bio vrlo
težak gubitak nećaka, koji mu je bio u
svemu desna ruka, iu kojega jeon smiren
starac, bio sa potpunim pouzdanjem
postavio svoje velike nade. Ta preža-
losna mu smrt bila je za nj i zadnji
poticaj, da on, star i preslab kako je
bio, »pošio je Bog Veliki k sebi po-
zvao predragog mu nećaka, positika
Frana Augustina“, naznači svoju po-
sljednju volju. Svoju oporuku sastavio
je malo dana iza smrti Frana Augu-
stina, na 16 januara 1799 g.?! Ovom
oporukom, objavljenom 20. januara
1800 god., učinio je universalnim svo-
jim nasljednicima cijelog svoga jakog
bića one svoje unuke, sinove posinka
mu Frana Augustina, uz neke legate i
prihode od koje mu nekretnine na ko-
rist Ursule, svoje sestte. I njoj je po-
vjerio da izvrši ovu oporuku ujedno
sa Nikom Dominikom Bož. Sarakom i

Mihom Mat. Zamanjićem. Umro je o-
vaj najposljednji Gundulić na 15 ja-
nuara 1800 g., u 88. godini života.
Njegova smit i sahrana zabilježene su
u matici mrtvih grada Dubrovnika? ;
tu je zabilježena njegova sahrana ,u
crkvi Sv. Frana“, a to je bilo, bez sum-
nje, u kapeli Gundulića u sakristiji u
grobu, koji je on bio sa onim pozna-
tim natpisom, kako vidjesmo, godine
1783. odredio ,pro se suisque here-
dibns“.2# Odmah po njegovoj smtti, i
baš daua 18 januara Malo je Vijeće
zaključkom odobrilo, da dva brata:
Šiško i Matej, potomci i sinovi pre-
minulog Frana Augustina Mateja Ge-
taldića nose prezime ,Ghetaldi - Gon-
dola“, na temelju one adopcije, što ju
je učinio ,presvijetli gosp. grof Šiško
Dominik Šiška Gundulića, svetog rim-
skog carskog apostolskog Veličanstva
Josipa II dvornik i patricij dubrovački“
na korist pomenutog preminulog Fra-
na, svoga od sestre nećaka i njegovih
nasljednika, kako je bilo registrovano
u knjizi ,Diversa Cancellariae“ ann.
1784 — fo 1734.4

Članovi ove adoptirane porodice
Getaldića - Gundulića rado su se zvali
samo ,Gundulići“ (Gondola)“. Njima

je austrijska vlada g. 1845 dala ba-
ronsku titulu.%

Najposljednji član ove adoptirane
porodice bio je Frano barun Gondola,
vitez malteškog reda, od god. 1889 do
svoje smrti načelnik grada Dubrovnika.
Rogjen od supruga: Šiška Getaldića
Gundulića i majke Ursule Boždareve
4 avgusta 1833. g., neoženjen, premi-
nuo je u Dubrovniku na 3 jula 1899.
g. i bio sahranjen na 5 jula u poro-
dičnoj grobnici u groblju Sv. Mihajla
u Lapadu (ž. Gruža).**

Svršetak.

18) Testamenta Notariae 88 (1797—1800)
fo 116.

19) Matica mrtvih grada Dubrovnika, knj.
9. fo 26 v. Opaziti je, da je tu njegovo pre-
zime naznačeno samo ,Ghetaldi“.

20) U katalozima registrima crkve Male
Braće, gdje izgleda, fali koji list, ne nalazi
se naznačena smrt i sahrana ovoga adopti-
ranoga Gundulića.

21) Ibidem, fo 155a—158a.

22) Matica mrtvih, 1. c., fo 34 v.

28) Ni njegova smrt i sahrana ne nalazi
se zabilježena u gore pomenutim katalozima
registrima.

24) Consilium Minus, 112 (1797 — 1800) fo
251 v.

2%) Prof. Milan Rešetar : ,Numizmatika“,
I dio, Srijemski Karlovci, 1924., str. 571-572.

26) Matica mrtvih grada Dubrovnika, XIII,
str. 32, br. 38.

s