TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna

 

 

GOD. XXI — Br. 47

Rim, 14 listopada 1939.

Hrvatsko hodočašće, koje je došlo
u Vječni Grad u subotu 11 o. mj. da-
nas je doživjelo vrhunac onoga, što se
može zamisliti uopće, a napose u o-
vako posebnoj prigodi kao što je ova,
Danas, na blagdan BI. Nikole Tavili-
ća izvršeno je ono, zbog čega je ho-
dočašće, u ime cjelokupnog hrvatskog
katoličkog naroda došlo.

Sv. Otac Papa prima skupne audijencije

svake srijede, ali jer je hrvatsko ho-
dočašće imalo posebno značenje i
svrhu, zato je Kristov Namjesnik odre-
dio, da bude za same Hrvate posebna
audijencija, danas utorak 14 o. mj.

Već u 9 s. našli smo se kod Bron-
čanih vrata u Vatikanu, a odatle otišli
smo u dvoranu gdje se održavaju kon-
sistorijalne tajne i javne sjednice pod
vodstvom Svetog Oca. Tačno u 9ipo
sati najavio je dekan gosp. Giuseppe
Faggiani, da Sv. Otac dolazi. Čas, dva
iza toga ušao je, praćen od Plemićke
garde Sv. Otac Pijo XII. Manifestacije,
koje su spontano nastale, uz živo plje-
skanje i klicanje , Živio Papa“ bile su
samo blijeda slika i izražaj onoga, što
je svaki od hodočasnika tada proživlja-
vao. Svetačka, upravo pokornička po-
java Pija XII osvaja svačije srce. Kroz
svečano rasvijelljenu dvoranu, oblože-
nu goblenima i demastom, prolamalo
se je pobožno i skladno pjevanje ,Do
nebesa nek se ori“.

Govor Svetog Oca

»Hvaljen Isus, draga braćo Hrvati“
bile su prve riječi, kojima je Sv. Otac
hrvatski započeo svoj govor, a zatim
latinski nastavio :

Već je prošlo više od 10 vjekova
kad je god. 879 naš predšasnik [Ivan
VIII upravio hrvatskom narodu ove ri-
ječi: ,Raskriljenih ruku vas obuhva-
tamo, očinskom ljubavi primamo i ho-
ćemo da vas uvijek apostolskom do-
brohoinošću gojimo“, Mi ne bismo
mogli naći zgodnijeg izraza da poka-
žemo osjećaje, koji nas danas odušev-
ljavaju, dok se veselimo da možemo
pozdraviti u zajedničkoj Očinskoj kući
Vas, predragi sinovi i kćeri, koji po-
tječete od onog naroda najstarijih vre-
mena, predstavnike hrvatskog naroda
koji je u punini svoje životne snage.

Vi ste se okupili oko Nas, pod vod-
stvom Naše Časne Braće, vaših revnih
Metropolita i biskupa da posvjedočite
vašu nepokolebivu vjernost Petrovoj
Stolici — vjernost, koja nije nikada
došla na manje za vrijeme od trinaest
vjekova, od vremena Pape Ivana IV
sretne uspomene dalmatinca — vašu
odanost prema ovoj Rimskoj Crkvi,
koju ste slavili kao ,nepogrešivog tu-
mača vječne istine, mogućeg zaštitnika
socijalne pravde, neumornog pomagača
sloge megju narodima“, dokazujući na
taj način, da ste dostojni časnog na-
slova ,predzigja kršćanstva“, kojim je
Naš Predšasnik Lav X označio vaš na-
rod. Slavni i ponosni naslov! 1 Zaista
malo makon što ga je Vrhovni Sveće-
nik bio izgovorio, nastupila je za Vas,

DUBROVNIK, 22 studenoga 1939

Hrvatsko hodočašće u Rimu

Proslava BI. Nikole Tavilića. — Govor Sv. Oca. = Pijo XIl govori u hrvatskom jeziku.
Adresa biskupa i Dra Mačeka- — U Vatikanu se pjeva Lijepa naša“.

(Posebni izvještaj ,,Narodne Svijesti“).

kao i za Magjare, uslijed silovitog na-
predovanja Islama majveća i majteža
kušnja čvrstoće vaše katoličke vjere.
Mi vi ste tu kušnju sjajno svlađali
bilo za vrijeme turskog gospodstva,
bilo u susljednim ratovima za oslobo-
gjenje. To goji u Nama čvrstu nadu,
dapače stalnost, da ćete vi i danas,
kada religijozne rasprave, borba za
vjeru u Boga i moralni red, za vjeru
u Krista i za bogatstva nadnaravnog
reda koja svršavaju u blaženoj vječ-
nosti čine da se tresu svi narodi i svi
staleži gragjana — ostati stalni i vjerni
katoličkoj nauci i njezinim odredbama,
Svetoj Crkvi i njezinoj Glavi; slijedeći
primjer blaženog Nikole Tavilića, u
kojemu je vjera gorila poput svete
vatre i čija će kanonizacija, ako je ta-
ko u macrtu Gospodinovu, jednako
razveseliti Nas kao i Vas.

U ovom vašem značaju vi imate
nešto od čvrstoće vaših planina. Neka
se ovaj karakter pokaže takogjer u
čvrstoći vaše pradjedovske vjere! Ova
vjera treba da je solidna i ustrajna,
kao što je i masivnost vašeg Velebita,
koji ne osjeća vjetra ni oluje.

PFAFF

najbolja i najtraj-

 

nija šivaća mašina.
Prispjeli najnoviji
modeli za kuću i
zanat.

Paše & komp

Duđnovnik

 

Kršćanska vjera i najuža veza s Na-
mjesnikom Kristovim sačinjavaju bazu
i prirodno tlo na kojem treba da gvjeta
život i to život socijalne i karitativne
akcije kao i osobne svetosti.

Koristite se svim vašim životvornim
crkvenim organizacijama, na posebni
način Katoličke Akcije, da bi dobro-
činstva kršćanske vjere rasvijetlila svo
područje javnog života. Mi vas danas
bodrimo sa toliko većim pouzdanjem
jer izgleda da se pojavljuje nada u
budućnost, kada će odnosi izmegju
Crkve i Države u vašoj domovini
biti zgodnije uregjeni složnom akci-
jom i na zajedničku korist. (Pocrtao
izvijestitelj).

Na ovom temelju mora dakle da na-
dasve cvjeta svetost unutrašnjeg živo-
ta. Omogućite laki pristup Božjim za-
povjedima i kršćanskom savršenstvu u
vašim srcima svagdašnjom molitvom,
zajedničkom molitvom izmegju doma-

OVA

ćih zidova pred slikom Propetoga; sa
priprostošću života ,u svakoj pobožno-
sti i čistoći“ (1 Tim. 2, 2); sa najužim
sjedinjenjem s Kristom, posebno u
Presv. Euharistiji, s kojim morate u-
skladiti sve svoje misli, svoje riječi,
svoja djela; sa majnježnijom i sinov-
skom pobožnošću prema Djevici Ma-
riji. Odgajajte vašu mlađež u strahu
Božjemu i sačuvajte joj katoličku ško-
lu! Tada će mir Božji ući u vaše o-
bitelji i sjati će nad vašom domovinom
sunce prave i trajne sreće.

Smatramo, da ove Naše riječi ne
možemo zaključiti bolje nego li po-
zdravom blagoslova, što ga je Papa
Ivan VIII upravio Hrvatima u Pismu,
koje smo na početku citirali: ,U svetim
molitvama, koje marljivo Gospodinu
upravljamo sjećamo se vas, rukama
gore prema Gospodinu uzdignutim
preporučamo vas Svemogućemu Bogu
i blagoslivljamo vas svim duhovnim
blagoslovom u Kristu Isusu Gospodinu
našemu, da ovdje i u vječnosti budete
u tijelu i duši blagoslovljeni i da se
navijek u Gospodinu veselite“. S ovim
osjećajima podijeljujemo vama, vašim

 

 

obiteljima, cjelokupnom vašem naro-
dw, osobito vašoj omladini, iz dubine
Našeg očinskog srca Apostolski bla-
goslov“.

Na kraju su hodočasnici otpjevali
.Zdravo Djevo“ i ,Lijepu našu“. Za
vrijeme pjevanja Sv. Otac je skloplje-
nih ruku stajao na nogama ma svo-
jem tronu. Konačno se je Pijo XII ri-
ječima ,Zivili naši dragi Hrvati“ uz
najveće oduševljenje popraćeno plje-
skanjem i klicanjem Živio Papa“ o-
prostio od biskupa i ministra g. Dr.
Nika Mirošević- Sorgo i povukao u
svoje privatne odaje. Poslije toga pri-
mio je Sv. Otac odmah sve biskupe u
skupnu kratku audijenciju. Slijedilo je
zajedničko slikanje u Damazovu dvo-
rištu.

U Crkvi sv. Jeronima

Prema programu bila je u 11 s. u
hrvatskoj crkvi sv. Jeronima tiha Sv.
Misa za sve hodoćasnike, Služio ju je

CIJENA Din. 1:50

zagrebački nadbiskup i hrvatski metro-
polita, preuzv. g. Dr Alojzije Stepinac.
Za vrijeme sv. Mise pjevale su se
hrvatske nabožne pjesme. Prisustvovali
su svi biskupi i hodočasnici. Na kraju
je zagreb. madbiskup održao kratku,
ali vrlo značajnu i pobudnu  propovi-
jed o Bl. Nikoli Taviliću i njegovu
značenju za naš privatni i javni vjer-
ski život. S desne strane prezbiterija
bila je izložena krasna, originalna sli-
ka, što su je napravile čč. Sestre u
Rimu, a prikazuje Krista Kralja oko
kojega se nalaze Bl. Nikola Tavilić,
Bl. Augustin Kažotić, BI. Ozana i BI,
Marko Križevčanin.

Tako je završen program boravka
hodočašća u Rimu. Iz Dubrovačke bi-
skupije bili su u audijenciji kod Sv.
Oca od svećenika potpisani, od redov-
nica Časna Majka Marija Propetog
Petković, Č. S. M. Gabrijela Telenta,
vikarija, obe iz Blata, a od lajika g.
Dr Bibica, koji se nalazi na naukama
u Rimu.

Rimska štampa piše danas o hrvat-
skom hodočašću ,Giornale d'Italia“
podvlači okolnost, da je u hodočašću
zastupan pretsjednik dr. Vlatko Maček,
a »L' Osservatore Romanoc« u uvodnom
članku donosi izvatke iz adrese, koju
je prigodom audijencije predao Sv.
Ocu g. Dr Maršić u ime g. Dr Vlatka
Mačeka. Sam Sv. Otac u svom odgo-
voru osvrnuo se je na adresu dr, Ma-
čeka kao i na adresu, koju je u ime
episkopata prvi predao zagrebački
nadbiskup, preuzv. g. Dr A. Stepinac.
Obe adrese napisane su na pergame-
ni. Istom prigodom predao je g. Dr.
Andrić Sv. Ocu kip bi. Nikole Tavili-
ća, a g. Dr Gjuka Kuntarić elegantno
uvezani životopis Blaženika, napisan
od D:r O. Polonija. Govor Sv. Oca
treba ubrojiti megju vrlo važne doku-
mente, koji su od velike vrijednosti za
povijest Hrvatskog naroda. Dr I. Bučić

 

 

Komunistički raj u Rusiji.

Frederic Siedenburg, rektor Detroit
University, član američke vladine ko-
misije za proučavanje pitanja pomoći
nezaposlenima, boravio je prošlog lje-
ta u Sovjetskoj Uniji pa je nakon po-
vratka održao niz predavanja o svojim
dojmovima i stečenim iskustvima. Fre-
deric Siedenburg uz ostalo navodi:
»Radni čovjek, koji živi u Americi, i
to u Sjedinjenim Državama, nalazi se
u boljem položaju i bolje živi od rad-
nika u Rasiji. Njegov dohodak je mno-
go veći, a njegova obitelj živi više ne-
go u jedaoj sobi. Osim toga on je
slobodan, pa se može kretati kuda ga
je volja i odlaziti kamo hoće, Poprečni
Rus, koji radi, zaragjnje oko 200 ru-
balja na mjesec, a to odgovara ame-
ričkoj kupovnoj vrijednosti od 16 do-
lara (oko 750 dinara) a 16 dolara opet
odgovara najmanjoj tjednoj zaradi a-
meričkog radnika. Obične životne po-
trebe su jako skupe, a bolje stvari
vrlo visoke u cijenama. Netko se mo-
že i začuditi, ali u Rusiji danas više
nema komunizma, ako pod komuniz-
mom razumijevamo jednakost u dobru
i u zlu. Najveći dio radnika zaragjuje
po 200 rubalja na mjesec (750 dinara)
dok izabrana manjina živi sa plaćama
raskošno, koje se kreću od 1000 do
20.000 rubalja na mjesec, Čovjek se
mora čuditi, da ima ljudi, pa i po-
sjetnika, koji su bili zavarani tako, da
slave sovjete, kada je činjenica, da
ljudi u Rusiji živu, kako ljudima ne
dolikuje, oni tek životare i to u vrlo
teškim crnim prilikama.