TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

 

GOD. XXI — Br. 49

&la Oskvilinu

Rim, 20 studenoga

U Rimu, središtu Kršćanstva, dižu
se na više prostranih trgova, vitki
visoki stupovi, uzeti i doneseni iz
poganskih hramova. Na vrhu tih stu-
pova nalazi se Križ, simbol pobjede
kršćanstva ili kip Bezgrešne Djevice,
Imakulate.

Osobitu pažnju skreće na sebe bre-
žuljak Eskvilin. Na njemu se gordo
i ponosno diže Bazilika zvana ,Santa
Maria Maggiore“, koja je matica svih
crkava, što su širom katoličkog svi-
jeta podignute u čast One, koja je
satrla zmijinu glavu. Osim prekra-
snog mozaika povrh glavnog oltara
i ostalih uzduž središnje lađe, u ko-
jima je prikazan život ,Službenice
Gospodnje“, duša se posjetioca na
osobiti način smiri i duhovno ojača
kad stupi u kapelu Borghese, koja je
posvećena Mariji, bez grijeha začetoj.
To je kapela, gdje je sadašnji Sv.
O. Papa Pijo XIl rekao svoju Mladu
Misu i u kojoj će na Imakulatu ove
godine  otslužiti svečani papinski
Pontifikal. '

A na trgu ispred ove Bazilike diže
se visoko kip Bezgrešne, koja osim
zmije, ima pod svojim nogam stup,
simbol stare poganske nevjere.

Kad čovjek stoji između Bazilike i
ovog stupa ne može se oteti nekim
mislima i refleksijama, koje mu seu
duši spontano rađaju i svom snagom
nadnaravne logike nameću.

Živimo u vremenima, koja se mno-
go ne razlikuju od nekadašnjih po-
ganskih vremena. Štaviše ne izgleda
presmiono ustvrditi, da je moderno
poganstvo u mnogočem gore od ne-
stalog. Krist je s Križem, a Marija,
stojeći pod Križem svladala zmiju,
koja je siktala otrov kroz bezboštvo
staro-rimskih poganskih vremena. Za-
to se onako gordo i diže križ na
Sikstovu stupa na trgu Sv. Petra, a
Marija Imakulata na stupu Eskvilin-
skog brežuljka.

Ali moderne zablude, koje su se
uvriježile u mentalitet savremenog
društva kao da hoće oboriti Križ i
ukloniti Mariju. Vjetar, onaj otrovni
vjetar, koji se u obliku oluje diže
s jedne strane na zapadu sa poljana
liberalnih i kapitalističkih strujanja, a
s drage kuša da se sa komunističkog
istoka spusti dolinom srednje i južne
Evrope i svijeta, hoće da iščupa iz
duša i društva načela pravde, ljubavi
i socijalne solidarnosti. Zato se eto
i nalazi svijet u krizi, kojoj historija
ne nalazi slične.

Čovjek kao pojedinac i društvo tre-
ba da se ozbiljno zamisli, koji epilog
može da ima moderna urota proti
Kristu i Mariji.

Potrebno je stoga ući u ' Baziliku
S. Maria Maggiore i prodrijeti u smi-
sao kršćanstva, koje se je pojavilo
kroz Jaslice, što se u njoj čuvaju.
Potrebno je oduševiti se za ideale
One, koja je Milosti puna, Bez gri-
jeha sačeta, Kraljica Mira. Sa Es-
kvilina vrši Marijina Bazilika i po-
java Bezgrešne i dalje ulogu, koju
je vršila u Kani: »SŠtogod Vam reče
učinite“.

Krist je preko Evanđelja rekao i
još uvijek govori. Propovijedao je i

rodn

 

DUBROVNIK, 6 prosinca 1939

CIJENA Din. 1:50

ISčahurenim crvendaćima....

Na naš članak ,Crvendaći su se
iščahurili“ koji je izašao u ,N. S.“
iz prošlog mjeseca, ,odgovaraju“ nam
»tadnici“ iz Dubrovnika preko novo
iščahurenog ,hrvatskog“ lista ,Naše
novine“, Ovaj nam je listić slučajno
došao do ruka, jer ga nigdje u gradu
u dućanima nema za kupiti osim kod
»povjerenika“,

Premda nam je ispod časti polemi-
zirati s ovakvim listićem i odgovarati
ma njihovo piskaranje ipak da ne bi
izvjesna gospoda pomislila da ih se
bojimo, odgovaramo im iako nam je
i prostor a i vrijeme ograničeno bu-
dući naše novine ne primaju nikakve
potpore kao izvjesne novo-iščahurene
novine, te je potrebito ovaj i tako o-
graničeni prostor posvetiti važnijim
stvarima.

U ,odgovoru“ ma naše pisanje na-
lazi se svega i svašta samo ne pravog
odgovora na naše tvrdnje. Gospoda
pišu o Korošcu, o baskijskim svećeni-
cima, o izdavačima ,N. S.“, o bivšem
načelniku i sl. misleći da će u tome
naći neku obranu za sebe, Što ima,
pitamo ih, to veze sa našim člankom?
Je li to njihova odbrana o onome što
smo mi o njima pisali ? Cijelo priča-
nje ,N. N-“ ne spada niti u odgovor,
kako oni kažu, a niti u obranu, kako
oni misle, U ovom članku kao i u
svim sličnim koje pišu ljudi ujihova
kova spominje se po nekoliko puta
riječ ,klerikalac“ i ,frankovac“, Te iste
riječi ispunjavale su i službene izvje-
štaje ,Agencije Avale“ kad god se ra-
dilo o Hrvatima. Vidi se, gospodo, da
ni Vi ne znate što je ,klerikalac“ i
»Iraakovac“, I za Vas je, gospodo,
svaki pošteni hrvat i katolik ,klerika-
lac* i ,frankovac“, Š

Vi tvrdite da je ,N. S.“ protuhrvat-
ska. Izjasnite se i citatom  popratite
kada se je ,N. S.“ izjasnila protiv in-

 

neprestano propovijeda. Na savreme-
nom je čovjeku dužnost, da radi kako
On, Spasitelj i Otkupitelj govori. Sa-
mo u toliko može se zalutalo ljudsko
društvo nadati svojoj pravoj renesansi.
Inače će požnjeti rasap i propast.

Mladež naša neka se oduševi za
ideale Bezgrešne, čiste, lijepe i svete
ljubavi prema Bogu, samom sebi i
bližnjemu. Po Mariji dolazi se Kristu,
a u Kristu je jedini spas pojedincima
i zajednici. Drž 4. B:

BORNA ANNA aa LA SNL SL MLAD AS NINO

UZ NAŠE POZNATE
I SOLIDNE CIJENE

teresa hrv. naroda, kada je pisala u
prilog bilo kojeg režima, dali je ikada
zagovarala ostvarenje koje druge stran-
ke mimo HSS i tako radila protiv na-
roda, kao Vi? Neka nam izvole na-
vesti, tko je od ,izdavača“ ,Nar, Svi-
jesti“ glasovao za Jeftića ?

»N. N.“ pišu da je naš ,članak pun
neistina i kleveta ma sve ono što je
pošteno u hrvatskom narodu“, Pitamo
tu gospodu: kakvi su bili naši napa-
daji ma ,sve ono što je pošteno u
hrvatskom narodu“ ! Ili je možda iz-
dajnički rad marksista koji želi zavesti
vlast SSSR u Hrvatskoj, koji žele da
Žandarsku čizmu zamjeni čizma ,čČe-
kista“, ili je možda to pošteno ? Zar
je pošteno klicanje Staljinu i Zagrebu
— Hrvatskoj Moskvi? Olkada protu-
hrvatske ideje koje je osudilo vodstvo
hrv. naroda na čelu sa Dr Mačekom,
mnogu biti poštene ?

»N. N.“ pišu dalje: ,Ljudi oko
»N. S.“ nastavljaju svoj posao poku-
šavajući da mute narodnu svijest, ši-
reći razne neistine i klevete sve u ci-
lju, da bi se obmanula javnost, da bi se
huškao jedan dio naroda nad drugim“,
Na ovo ćemo reći samo ovo: Dobro
nam je poznato tko je prije razdvajao
hrvatski narod na djelove, a tko ga
sada razdvaja sa novom firmom, sa
osnivanjem nove stranke. Podstrekači
isti, a i cilj je isti,

»N. N.* zaletivši se u svojoj ,mi-
siji“ oslobogjenja radnog naroda pišu
i ovo: ,Oni su protiv toga da radni
narod ima svog političkog prestavnika“.
Gospodo, zar nije najveća bestidnost
tvrditi da radni narod u Hrvatskoj nema
svog političkog prestavnika ? Zar HSS
nije baš stranka radnog naroda ? Zar ovo
pisanje ne znači nijekanje legitimnosti
HSS i HRS? Tko onda po Vašem
mišljenju sačinjava HSS i HRS? Ovi
bijednici misle da ako su svojoj firmi
dali ime ,radni narod“ da je uistinu
radni narod saradnik njihove. firme i
da ta šačica ima pravo govoriti u ime
radnog naroda! ,N. N.“ citiraju jedan
dio našeg članka, ali su išćupali iz
njegove sredine ovo: ,Zar baš sada
kada je Hrvatskoj u njezinom izgra-
gjivanju i preporodu najviše potrebno
jedinstvo svih, zar bi baš sada i jedan
Hrvat mogao i promisliti na osnivanje
stranke uporedo ili protiv HSS i HRS?“
Zašto se ovo preskočilo ? Valjda da

 

POVOLJNE USLOVE

možete se odmah snabdjeti za predstojeće
blagdane svom manufakturnom i konfekcij-
skom robom.

Ogroman izbor muških gotovih kaputa, odijela, trenchoata,

balonskih kabanica, kišnih kabanica i t, d.
Najnoviji deseni engleskih muških štofova u velikom izboru.

NA OTPLATU!

Veliki izbor muških košulja, zimskog rublja, Če ONI) te sve,

ostale manufakturne robe.
SAMO KOD

TRGOVAČKE KUĆE

,JREKORD““

Zasreb

Podružnica DUBROVNIK

 

ZA GOTOVO! <

Tražite posjet naših zastupnika! Posleti pregled robe bez obaveze na kupnju!

 

m OIT

 

ne bi ovo osvjestilo kojeg zaveđenog
»Svata* i otkrilo izdajničku rabotu
drugova“ ?

Znamo i mi bez da nam ,N, N.“
spominju da su ma svim izborima naj-
veću zaslugu za pobjedu hrv. naroda
imali seljaci i radnici, koji, treba da
znadu ,N. N.“ su uvijek bili a i biće
glavni nosioci hrv. nacionalne misli-
Što s time hoće reći ,N. N,“? Valjda
ne da su svi ti glasači akcioneri nji-
hove firme? — Ako su i izvjesni ko-
munisti i glasali za HSS što to znači?
I Jevtić i Živković su imali čast glasati
za Dr Mačeka, pa ipak nitko zdravog
razuma ne može reći da su oni prija-
telji Hrvata, niti da su glasujući za
Dr Mačeka željeli pomoći hrv. narodu.
Ako su crvendaći iz uvjerenja glasali
za HSS zašto i na slijedećim izborima
neće glasati za HSS? Kada gospoda
toliko ističu svoje hrvatstvo zašto ni-
jesu bili članovi HRS, nego su rova-
rili protiv njega iz jugoslavenskog
URSSJ, govoreći, a i sada govore, da
HSS i HRS neće izvršiti svoj program,
služeći se time sada za agitacione
svrhe?

PN. N.“ pišu ,da svaki onaj koji se
borio i pomagao svaku narodnu borbu
pa i hrvatsku ne može se smatrati
strancem“. Po vama se dakle hrvatstvo
može sticati i dobiti kao kakav činov-
nički položaj! Ali ne. Hrvatstvo se ne
može ni gpoblačiti“ ni ,svlačiti“ kako
vi mislite i pokušavate prakticirati, Ne
znaći, gospodićići, da se samo treba
boriti i to bilo gdje za ideju (nacio-
nalnu a ne internacionalnu) te da onda
nijesi više stranac, Svak ima svoju i
samo jednu domovinu, a nije ti do-
movina ondje gdje dogješ da se boriš.

Vrlo smo zahvalni ,N. N.“ da su

nas posjetili na dogogjaje u Dubrov-
niku iz god. 1936 i na muke koje su
podnijeli oni nad kojima je izvršeno
grozno mučenje, I mi kao ljudi i kršća-
ni protestiramo protiv živinskog mu-
čenja bilo koga. U ostalom ljudi oko
Narodne Svijesti“ učinili su u tom
smislu sve što su mogli kod nadležnih
faktora. Ali upozorujemo gospodu, da
dobro znamo da se dogogjaji iz g.
1936 nijesu odigrali zbog hrvatstva,
kako bi oni htjeli prikazati.
To oni i sami priznaju kad ih se pita,
ie i sada gospodo, ruku ma prsa i
priznajte dali ste tom zgodom bili
mučeni ili ne zbog hrvatstva ? Zar su
i Crnogorci koje spominjete ,šljegli“
u hrvatski Dubrovnik da se bore za
hrvatstvo ? Zar su i one dvije osude
zadnjih dana sa po 5 dana zatvora
zbog hrvatstva ? Imate li gospodo kič-
me da porečete istinu i da pljunete
na nju?

,N. N.“ spominju riječ ,denuncija-
cija“. Zar zaboravljaju, da se u balici
njenih sljedbenika nalaze oni koji su
bili članovi ,Nove Jugoslavije“, koji
su bili najveći srbofili, koji su bili u
onoj kliki, koja je denuncirala hrvatske
omladince prigodom boravka nadbi-
skupa Šarića, kojom je prigodom je-
dan hrvatski omladinac pod verigama
odveden u Beograd ?

Pri kraju članka ,N. N.“ pišu, da
stranku radnog naroda osnivaju oni

Nastavak na 2. strani.

t:
3
ž

Svijest