Strana 2

 

koji su se uvijek borili za slobodu i
demokraciju, za narodnu vladavinu, a
ne za vladavinu fašizma i pokvarene
gospode“. Ako se samo za to bore,
zašto ne pristupe HSS i HRS nego o-
snivaju novu stranku ? Dakle, vi osni-
vate novu stranku jer je za Vas uprav-
ljanje Hrvatskom sa politikom HSS
»vladavina fašizma i pokvarene gospo-
de“. Raduje nas, gospodo, da ste tako
jasni. Mi Vam  nadodajemo i ovo:
Hrvatski se narod borio osim za slo-
bodu i demokraciju i za svete i vje-
kovne vjerske i nacionalne ideale, za
potpunu slobodu Hrvatske, za ideale
Tomislava, Radića i Starčevića. Hrvat-
ski narod je odabrao ovaj put, a vi
putujte svojim putem, putem koji Vas
vodi i odvodi u Moskvu.

Na kraju članka stoji ovo: ,Hrvat-
ski narod neće dozvoliti da se dogo-
di ono: ,Sjaši Kurto da uzjaši Murto“.
Evala, [I mi isto tako govorimo: ,Ni-
jesmo se borili da sjaši Stojan, a uz-
jaši Jovan“, niti da se oslobodimo
jednog ,bratskog zagrljaja“ a da nas
crvendaći bace u drugi, krvaviji, u
zagrljaj Staljina. Dr Maček je vodio
hrv. narod u borbu da s Hrvatskom
vlada samo hrvatski narod i ideja Ra-
dića i Starčevića, a ne ideja Lenjina i
Staljina. Jedno se vidi da su spome-
mutu poslovicu poslali komunisti na
adresu HSS, jer je baš ona sada na
vlasti. Oni se boje da Banska Vlast
neće dozvoliti njihovoj stranci izlaz na
izbore, te s ovom poslovicom unapri-
jed protestiraju budući je njima sve
jedno, dali u Hrvatskoj vlada hrvatska
ili nehrvatska vlast, već je njima glavno
da im se dozvoli izdajnička rabota.
Ako se uistinu i zabrani rad toj ,fir-
mi“ (Bloku radnog naroda Hrvatske),
mislimo da to nije nikakvo kršenje
demokratskih principa. Time se može
samo očuvati demokracija = od  antide-
mokratskih elemenata, od diktature
»proletarijata“. Prirodao je i logično
da kad netko radi protiv demokracije
da ga treba spriječiti u interesu demo-
kracije. Po njihovom razumu“ ni
razbojnika ne bi trebalo onemogućiti.
I Engleska i Francuska su zabranili
komunističku stranku, a vogje im neke
pohapsili, dok su neki kao Duclos i
Thorez, koji je proglašen za vojnog
bjegunca, pobjegli. Ipak nitko ne mo-
že reći da u matici zemlji Eugleske i
Francuske me vlada demokratski si-
stem. Gospodi marksistima poručujemo
da treba jednom za uvijek da utuve

sebi u glavu da demokracija ne mora
značiti anarhiju.

Danas Vam gospodo dajemo samo
ovo preporučivši Vam članak ,Čičerin
i Jugoslavija“ koji je izašao u pret-
prošlom broju ,N. S.“ na strani 2.

 

TIVAT. Rastanak sa Drom Pavlo-
vićem. Nakon desetgodišnjeg rada o-
stavio nas je Dr Pavlović, jer je pre-
mješten u Dubrovnik za činovnika pri
tamošnjem Okružnom uredu. Večer
prije odlaska priregjen mu je banket
kojem su pored brojnih prijatelja pri-
sustvovali predstavnici Općine, Hrvat-
ske seljačke stranke i Hrvatskog rad-
ničkog saveza. Za vrijeme banketa Dr
Pavlović bio je pozdravljen govorima
koje su izrekli: Dr Turcheto Vicko,
općinski liječnik u Tivtu, Niko Lepeš,
farmacista, Škanata Šime, načelnik Tivta
i predsjednik organizacije H.S.S. i Ro-
sanda Ivo u ime Hrsa. Sutradan po-
slije podne u 4 sata slijedio je ispra-
ćaj. Mnoštvo se okupilo na obali da
poklicima, stiskanjem ruke i mahanjem
iskaže priznanje našem vrijednom li-
ječniku i čestitom Hrvatu.

 

Pomozite dobrotvorni
odbor ,,Milosrđe“

JEDAN GLAS ISTINE O
KOTORSKOM BISKUPU

Veleučeni Gosp. Uredniče !

Sa najvećim bolom u duši pratimo
pisanje dopisnika ,Jugosl. Lista“ iz
Kotora, koji se je zadojih dana žesto-
ko okomio na našeg opće uvaženog
Nadpastira i gragjanina Perasta Pre-
uzvišenog biskupa Pavla Butorca.

Mi starosjedioci hrvatskog i katolič-
kog grada Perasta neizravno smo kao
vjernici dirnuti, pak želimo radi is-
pravne obavještenosti čitatelja vašeg

uglednog lista, da nam vašom dobro-
tom dadete otiskati koliko slijedi :

Perastani su imali izvjesne želje u
vjerskim pitanjima još prije dolaska
novog biskupa. Ove želje pokušali
smo da ostvarimo što je stavljeno u
dužnost našem prvom gragjaninu gosp.
Tripu Nikoviću i izabranom odboru.
Sve smo pokušali, pak kada smo ko-
načno uvidjeli da postoje jaki razlozi
radi kojih nam se nije moglo izaći u
susret, mi smo se pokorili razumnoj
odluci onoga na čigovim plećima u
sličnim slučajevima leži puna odgo-
vornost. Poslije ovakovog riješenja ne-
ma više izmegju nas, našeg načelnika
i preuzvišenog Biskupa nikakova su-
koba.

Uvjereni smo, da je većma doliko-
vao Hercegnovskim vjernicima rimo-
katoličke vjeroispovjedi onaj put kojeg
smo i mi odabrali, jer ovakav put ima
u sebi pozitivnije elemente za mirno
riješenje svih naših vjerskih pitanja i
izgradnju ljudskog društva sa osjeća-
jem zajedničkih težnja i interesa,

Preuzvišeni gosp. Pavao Butorac dao
je dovoljno dokaza, da on jako ljubi
svoje vjernike i Hrvate Boke a da
poštuje sve ostale. On je mnogo ura-
dio osobito za našu Boku a doprinio
je dosta i na književnom polju za sve
nas. Red je ovo imati uvijek na umu,
kao što je uputno sa više obazrivosti
pisati i govoriti o jednom visokom
svećeniku a naročito o jednom ovako
oprobanom rodoljubu i hrvatskom knji-

ževniku kao što je preuzvišeni gosp.
Pavao Butorac.

Djela jesu i ostaće uvjek zrcalo pra-
vednika.

Maogo smo Vam zahvalni gosp. u-
redniče na ustupljenom prostoru. Mo-
limo da primite izražaj našeg osobitog
poštovanja. Starosjedioci Perastani.

Pisma iz naroda

KUNA. U Osobljavi je na Gospu
od Zdravlja svečano proslavljena 30.
godišnjica podignuća sadašnje lijepe
crkve pod istim imenom. Svečanu sv.
Misu u trojke otpjevao je vIč. Talajić,
uz asistenciju vIč. gg. Milića i Selaka,
koji je održao prigodnu propovijed
sjetivši se svih dobročinitelja te prepo-
ručio bl. Gospi tjelesno i duhovno
zdravlje ovog siromašnog ali čestitog
naroda. Pred crkvom je bio podigaut
slavoluk sa hrvatskim trobojnicama.
Cijelo mjesto i mnogo gostiju pobožao
je prisustvovalo staroslovenskoj službi
Božjoj.

U Podobuču je proslavljen mjesni
patron sv. Andrija. Ubavo selo osva-
nulo je okićeno hrvatskim trobojnica-
ma, U 10 s. otslužio je vič, župnik
sv. Misu te održao propovijed o vjeri
i mučeništvu sv. Andrije. Malena crkvi-
ca bila je dupkom puna vjernika te se
željno očekuje maumljeni popravak i
proširenje iste. U večer je u školskoj
dvorani org. HSS davala akademiju za

fond nepismenih, Vrlo uspjelu akade-
miju uvježbao jeivodio mjesni učitelj
g. Pero Stanović, koji je vrlo zaslužan
za prosvjetni napredak mjesta. Lijepi
broj prisutne publike ugodno se je
zabavio te pljeskom nagradio uloženi
trud i pokazani uspjeh mlagjih i sta-
rijih predstavljača,

 

NARODNA SVIJEST 6 prosinca 1939

 

Broj 49

 

Sudbina Općine u Cavtatu

U br. 47 N. S. izašao je članak pod
gornjim naslovom napisan od g. Iva
Stanoš, notara, u kojem g. pisac iz-
nosi tri predloga, da se popravi poči-
njene pogreške u razdiobi bivše Opći-
ne Cavtat, Odbacujući prva dva kao
nepravedna i neprovediva, zalaže se za
treći predlog, da se od sadašnje Ko-
navoske općine ocijepe još ova sela:
Močići, Gabrili, Stravča, Duba, Brotni-
ce, Jasenice i Šiljašci i pripoje Cav-
tatskoj na opće zadovoljstvo Konavoske
i Cavtatske Općine.

Za jače potkrijepljenje ovog objek-
tivnog i provedivog predloga navagja
okolnost, da je i on porijetlom Ko-
navljanin a po odgoju Cavtaćanin, te
mu ua srcu leži dobro jednih i drugih.
Drago nam je, da se g. Stanoš diči,
da je porijetlom Konavljanin jer će
tako u katalog odličnih i zaslužnih
Konavljana ući i ime jednog vrsnog
pravnika i kulturnog radnika. Osim
toga, nitko koji objektivno, bez stra-
načke natruhe, prosugjuje djelo čovje-
ka, neće osporiti njegove zasluge i rad
za Cavtat i Konavle. Ali ćemo se
osvrnuti malo na njegov članak, u ko-
jem, cijenimo, da nije dao meritorno
riješenje.

Prije nego progjemo na razlaganje
njegovih predloga, neka bude i nama
dopušteno osvrnuti se malo na proš-
lost Konavala i prilike u Općini zad-
njih godina što će poslužiti kao indi-
rektni dokaz neispravnosti trećega pred-
loga.

Već za grčkog i rimskog vremena,
Epidaurus je sa Konavlima činio jed-
nu kolonijalnu jedinicu. Povijest kaže,
da je grčka kolonija u Epidaurusu ima-
la u Konavlima hram Boga Eskulapi-
ja, zaštitnika zdravlja. Sagragjen u jed-
noj šumi, gdje su Coloni tražili opo-
ravak narušenom zdravlju.

Kad je Dubrovačka republika pre-
kupila Konavle, ujedinila ih je pod
jednu upravu dubrovačkog podkneza
u Pridvorju. A tako isto i Austrija pred
150 godina sjedinila je Konavle i Cav-
tat u jednu administrativnu Općinu sa
sjedištem u Cavtatu, što je trajalo do
novembra 1937. A sve ovo znači, da
je Cavtat sa Konavlima jedna naravna
geografska i etnička cjelina.

A kako je došlo do ove amputacije
zdravog organizma? Valjda je jedan
dio obolio pak ga trebalo amputirati?

Već nekoliko godina prije razdiobe
nastalo je trvenje izmegju Grude i
Cavtata, bolje rečeno izmegju ,šačice“
Cavtaćana i ,šačice“ Grugjana. Apsti-
niralo se od sjednica Općinskog vijeća
i s jedne i s druge strane, kad je bivši
načelnik izmjenično držao općinske
sjednice u Cavtatu i Grudi.

Pričalo se i u zadnjoj seoskoj kući
o. tobožnjim neredima i malverzacijama
u Općini, dok nije nadošla ,teška a-
fera“ koju je Sud sedmorice u Zagre-
bu riješio na zadovoljstvo okrivljenog
načelnika. Sad se spor još više zaoš-
trio. Gruda je htjela prenijeti sijelo
Općine na Grudu, a Cavtat je htio
sačuvati svoje stoljetno stečeno pravo.
Kupili se potpisi, radilo se s obje stra-
ne preko kumova i prijatelja, preko
protektora i jakih gromovnika, tako da
je i sam Beograd bio u neprilici što
će učiniti.

Poslije posjeta p. Stojadinovića sti-
gao je ferman, da se općina razdijeli.
I bi tako vjekovno jedinstvo razrušeno.

Cavtat je odmah dobio subvenciju
za kaldrmarinu, za raširenje i asfalti-
ranje puta i poljepšanje mjesta, a obe-
ćano mu je i drugih blagodati.

Ali kroz kratko vrijeme madošlo je
nešto što Cavtat nije ni mislio, da se

to može dogoditi. Riješeno je hrvatsko
pitanje radi državnih općih interesa, te
Cavtat došao u granice Banovine Hr-
vatske, A sada? Njegova misija u za-
četku pokopana, a Konavljane izgubio.
Ipak ne treba gubiti nade, valja se snaći,
da Cavtat ne strada. Kako? Ujediniti
se bilo bi najbolje, ali izgleda nemo-
guće, jer Gruda hoće da sijelo Općine
ostane u Grudi a Cavtat da se povrati
u Cavtat. Tu se kose interesi obojice,
pak je uzaludno govoriti o sjedidjenju.
Zato g. Stanoš daje treći predlog, koji
će zadovoljiti i jedne i druge, odijeliti
od sadanje konavoske općine gorispo-
menuta sela i pripojiti ih Cavtatu. U
ovom slučaju, tvrdi g. Stanoš, ne bi
Konavoska Općina ništa izgubila, jer
su ta sela pasivna. Ali ako su pasivna
zašto ih tražiti, kad će omi opteretiti
općinsku kasu u Cavtatu ? A ni korist
Cavtata nije dovoljni razlog izdvojenja,
jer spomenuta mjesta i onako graviti-
raju Cavtatu, gdje kupuju svoje na-
mirnice.

Ako je spomenutim selima bliži
Cavtat nego Gruda, nijednom Konav-
ljaninu ne smije biti mjerilom kilome-
traža nego opće dobro Konavala. Ova-
kovom protuprirodnom  amputacijom
ugasio bi se u Konavlima osjećaj za-
jednice i solidarnosti, koji je do sada
vladao, pak se me bi popravila stara
nego počinila druga gora od prve po-
greška.

Konavljani ne mrze Cavtaćane, jer
su ovi pretežnim dijelom Konavljani.
Ali smo uvjereni, da neće ni Cavtaćani

na našoj moralnoj i ekonomskoj šteti
graditi sebi dobro.

Po našem mišljenju općinsko se je
vijeće na Grudi prenaglilo, kad je iz-
glasalo spajanje Općina bez prethod-
nog sporazuma sa Cavtatom, jer se
treba čuvati, da ne počinimo istu po-
grešku, koju su drugi počinili a mi je
osudili. Ako Cavtat želi iskreno sjedi-
njenje, neka povede pregovore sa Ko-
navljanima, pa ako se sporazume do-
bro i za jedne i za druge, a ako se
ne sporazume, neka žive svojim vlas-
titim životom, jer je bolje živjeti u
miru rastavljeni, nego u zajednici u
neprekidnom trvenju. Konavljanin.

 

Dopis iz Zagreba

Licinio Refice u Zagrebu. Oratorij-
ski zbor sv. Marka održao je u subo-
tu, 25. XI crkveni koncerat u prvostol-
noj crkvi, kojom prigodom izvedena je
takogjer Misa sv. Klare od Licinia Re-
fice, regensa chori u bazilici S. Maria
Maggiore u Rimu. Koncertu je prisu-
stvovao sam auktor. U nedjelju 26. XI
M.o Refice dirigirao je u crkvi sv. Mar-
ka izvagjanjem svoje Mise, Prigodom
ovog dirigiranja moglo se je ustano-
viti, kako je dobro izvježbao svoj zbor
dirigent g. M. Stahuljak.

Koncerat gimnaz. zbora iz Varaž-
dina. Zagrebačka muzička javnost u-
godno je bila iznenagjena, kad je slu-
šala duhovni koncerat što ga je u ka-
tedrali davao zbor učenika(-ca) varaž-
dinske gimnazije. Dirigirao je prof,
muzike na tom zavodu g. Miškulin.
Prof. Miškulin oborio je jednom za
vazda tezu, da se sa gjacima ne da
ništa postignuti, Potrebna je samo do-
bra volja.

Nova gimnazija Časnih Sestara.
Nedavno je blagoslovljena nova zgra-
da gimnazije Časnih Sestara Milosrd-
nica. To je zaista najmodernije ure-
gjena školska zgrada. Prilikom  bla-

goslova što ga je obavio zagr. nadb.
preuzv. g. Dr A. Stepinac isticali su
razni govorniai zasluge Sestara Milo-
srdnica na polju podizanja i širenja
prosvjete u hrv. narodu.