Strana 2

 

Prof. Stjepan Kastropil

NARODNA SVIJEST 21 prosinca 1939

 

Broj 51

 

Francuski pjesnik Racine

(o tristogodišnjici rođenja)

Čitajući u posljednje vrijeme izjave
raznih savremenih francuskih pisaca
koje je retni vrtlog izbacio iz knji-
ževnih sredina u kojima su djelovali
i sjurio ih na razne točke ogromnog
zaštitnog pojasa od čelika i betona,
kojim je opasana njihova zemlja, u-
godno sam se iznenadio kad sam sa-
znao da ogromna većina njih razbija
dokolicu monotonih i opasnih sati,
koje proživljuju, čitanjem Racineovih
djela. Ovo uticanje besmrtnoj ljepoti
Racine-a obzirom na vrijeme i ljude
koji su u pitanju za mene mnogo vi-
še znači nego sve one mnogobrojne
i pompozne svečanosti, koje su bile
namijenjene proslavi tristagodišnjice
rođenja pjesnika, koje je rat omeo i
koje su imale još jednom da podvu-
ku istinitost navoda Jules-a Lemaitre-a,
po kojemu Francuska slavi Racine-a
iz neke vrsti književnog nacionalizma,
jer u njemu vidi oličene najljepše i
najsvjetljije strane svog narodnog
genija.

Rođen 21 prosinca 1639, Racine je
imao sreću da živi za vrijeme Luja
XIV, kada je Francuska bila na vr-
huncu svoje političke moći. Početak
njegovog rada na tragediji isto tako
pada u zgodan čas, u doba kada se
je Francuska, zasićena uzvišenim,
skoro nadljudskim heroizmom  dra-
matskih motiva Corneille-a i njego-
vom zvučnom retorikom, okretala
prema nečem;novom, stvarnijem, ljud-
skijem. Pojavom Racine-ove Andro-
maque, koja je u povijesti francuske
književnosti isto onako znameniti da-
tum kao i pojava Corneille-ova Cid-a,
francuska je dramska umjetnost skre-
nula iz uzvišenih i često čovjeku ne-
dostižnih sfera, u kojima ju je Cor-
neille-ova škola dugo držala, k zem-
lji, k čovjeku, k njegovoj moralnoj i
fizičkoj golotinji. S formalne pak stra-

ne Andromaque je prva postavila u
istoriji francuske dramske književno-
sti s onakvom snagom neka načela,
kao: psihološki realizam; neophod-
nost psihološke motivacije radnje, cje-
lovitosti i jednostavnosti zapletaja, ko-
ji usljed toga dobiva na tragičnom
intenzitetu ; realističko ali ipak s mak-
simumom decentnosti slikanje ljudskih
strasti, osobito ljubavi i ljubomore,
koje najsnažnije determiniraju  tra-
gični konflikt. Na ovim temeljima bez
kojih se ni danas moderna dramska
radnja ne može čvrsto da zida, Ra-
cine je sazdao svoje kazalište. Na
njima su sazdane sve važnije njego-
ve tragedije: Britannicus, koja obra-
duje buđenje zvijeri u Neronu i tra-
gični ishod sukoba između dvije ne-
mani u ljudskoj spodobi: Nerona i
Agripine: Berčnice, ona božanska
elegija“ ljubavi Tita za  Berenicu,
prinesene na žrtvu interesima car-
stva; Bajazet, grozna i krvava ha-
remska tragedija, jedina čiji je motiv
uzet iz jednog savremenog događaja ;
Mithridate, tragična slika pustoši ko-
ju ostavlja strast u srcu jednog star-
ca, koji postaje u ljubavi takmac svo-
je vlastite djece: /phigenie. u kojoj
otac iz dinastičnih interesa ne preza
pred krvavim žrtvovanjem svoje vla-
stite kćeri i konačno divna, nenadma-
šiva Phedre, u kojoj je Racine dopro
u razgolićivanju bijede ljudske duše
do krajnjih psiholoških, čak i fiziolo-
ških, mogućnosti.

Kad se pozna Corneille-ov dramski
rad, sam pogled na ove naslove do-
voljan je da se uoči razlika između
Corneille-a i Racine-a, već u samom
izboru motiva. Dok jej prvi našao
svoje uzore u Rimu, drugi ih traži u
Heladi. Poznato je da je Racine va-
žio kao jedan od najboljih poznava-
oca grčkog jezika i grčke kulture u

 

Konačni je cilj a i najveća sreće svakoga čovjeka
da posjeduje vlastitu kuću. Radi toga je u Vašem
interesu da požurite korisno uložiti svoju ušteđe-
vinu u izgradnju vlastite zgrade, koja Vam jedina
jamči 100% sigurnost uloženog novca a uz žo mi-
ran i udoban život. A želite li još k* tome sigurnu
i maksimalnu rentu koja će Vam upotpuniti Vašu
sigurnost i zadovoljstvo onda se obratite savjes-
nom i iskusnom stručnjaku osobenih dubrovačkih
klimatskih i građevnih prilika, ovlaštenom gradi-
telju visekih i niskih građevina

 

 

 

svoje vrijeme. Ali pošto je u isto vri-
jeme bio i jedan od pisaca XVII vi-
jeka u čijoj je duši kršćanski odgoj
ostavio najdublje i najtrajnije brazde,
on je vidio svoj književni ideal u
jednoj harmoničnoj sintezi helenizma
i kršćanstva. Zbog ovoga lako je u-
očiti kod svih njegovih junaka i ju-
nakinja tragove jedne potpuno kr-
šćanske sensibilnosti, koja ih ne o-
stavlja ni onda, kad svojim djelova-
njem, kao što je to slučaj s Phčdre,
dodirnu dno kloake, do koje se mo-
že spustiti ljuska duša u svom grče-
vitom  jurenju za materijalnom sre-
ćom. Na taj način Racine je mogao
da stvori tragedije koje obuhvataju
dvadeset i pet vijekova kulture i o-
sjećaja.

Ova sinteza helenizma i kršćanstva
još je uočljivija u dvjema biblijskim

tragedijama, koje je Racine — iza
kako je raskrstio s profanim kazališ-
tem — napisao: Esther i Athalie.

Racine je ove dvije tragedije — o-
sobito Athalie, za koju je Fridrih Ve-
liki rekao: ,Volio bih da sam napi-
sao Athalie, nego da sam izvojevao
najsjajniju pobjedu“ — i s formalne
strane sasma približio grčkim trage-
dijama, davši horovima, kao tumači-
ma i pratiocima dramske radnje, još
veću važnost nego što su to učinili i

_sami grčki tragičari. Sumarno rečeno:

on je na ovaj način utisnuo poe-
ziju Psalmiste u sofoklofski okvir i
izvršio fuziju Biblije i llijade, Ver-
sailles-a i Atene.

Život Racine-a je potpuno sličan
kakvoj od njegovih tragedija. Iza
strogog kršćanskog odgoja u Port-
Royal-u došle su bure i oluje mlado-
sti, koje su u pozadinu potisnule na-
čela upisana u djetinjstvu. Bolesna
skoro žeđ za slavom, koje mu se
njegovi neprijatelji i sljedbenici Cor-
neille-a nisu dali da zasiti, dovela ga
je do raskida sa svojom umjetnošću,
do ubijanja u sebi žeđe za stvara-
njem ljepote. I u samoj 37 godini --
kao što je to učinio ,mladić-satana“
Rimbaud dva vijeka kasnije, istina iz
sasma drugih razloga — Racine je s
živog sebe operirao poeziju“ (Mal-
larm€). I konačno, kao posljednji čin
došla je smrt, poslije niza godina
mirnog, povučenog, skoro filistarskog
života, zbog tuge u koju ga je baci-
la nemilost Kralja, koji ga je štitio
cijelog života, a koju je izazvao zbog
toga što se je usudio da mu preda
memorandum o bijedi puka, iscrplje-
na ratovima i glađu.

Umjetničko Racineovo djelo nasta-
vilo je da živi svojim punim životom
i poslije njegove smrti, usprkos pe-
riodičkih pomračenja u koja je pa-
dalo, kao n. pr. u doba romantizma.
On živi još i danas. Najbolji savre-
meni pisci, jedan Gide, jedan Valćry,
jedan Mauriac, i dr. to svjedoče. Ono
živi osobito po besmrtnoj poeziji ko-
jom je ono svo prožeto, po onoj poe-
ziji u kojoj je u svoje vrijeme Abbć
Brćmond tražio obrasce svoje ,poe-
sie pure“ i za koju Valćry veli da je
po svojim odveć subtilnim harmoni-
jama, smetnja strancu da se potpuno
uživi u Racine-a, što potvrđuje u
broju posvećenom Racinu publikacije
Revue de Littćrature Comparće En-
glez William Mac Causland Stewart,

Božićna Rapsodija
Bijela

Danas je Sveta Noć!

Anđeli će doć...

I kano bujica

Svijetlih Krijesnica

Razlećet se nebom

Na sve strane...

Te đurđica srebrom

Posut krove sane...

Duše im ko zv'jjezde,

Što s'u nebu gnj'ezde,

Sve u jednu vinut Himnu...

Čeznutljivu, divnu!

Propileje će da zaore V'jekova,

Nebeskim harfam' veselja,

A vihor b'jelih orlova,

Zoru pozdravi Vanđelja!

Djeva lijepa i mila,
Poput nježna b'jela krina,
Nad jaslice se je svila

I gleda u Božjeg Sina.
Negdje iz daleka,

Slećeli se svi Kerubi,
Ko bijeli golubi,

Pred Boga čovjeka.

Na rukama nose

Nebesko cvijeće

Bisera i rose...

A niz b'jelo pleće,

Pao kose pramen,

Ko razmahan plamen...
Iz daljine pjesma bruji,
Ko da pjevaju slavuji...
Jer čobani stada gone,

K Vrelu Svjetla Vasione!

Danica tri konjanika sobom vodi.

Veo je prosula sjajni po brdu i
vodi...

Kano žitko srebro sije

I sve lice njima mije,

Po sobolu mreška ... plaštu od
brokata

I dragulje dira na krunam od zlata...

Te odjednom ona stanu!

Gore negdje na brijegu

Kolibica jedna plamom planu

Blistavim u sn'jegu.... :

I tri Krune zlatne čelom zemlju

dirnu.

S čobanima pjesmu pojeć divnu,

Pjesmu Mira, Blagoslova, Sreće,

Nikada što više zamuknuti neće,

Jer u Betlehemu Spasenje se rodi
nama

| na vjjeke Krist naš Bog će da
ostane s nama!

ELMOT

 

ODLIKOVANA SLASTIČARNA

ŽIVKA ŠIKIĆ

snižena cijena

Mjendolate

svih vrsta moje poznate
— prvorazredne robe —

na Dinara 40.- kg.

Veliki izbor božićnih bonbonijera i na-
kita za božićni dub, torata, čajnog pe-
civa iraznih slatkiša vlastitog proizvoda
Originalni francuski ,Cognac Frapin“

 

koji se tuži na ravnodušnost na koju
Racine nailazi kod Anglosaksonaca.

Istina _je — a i pisac ovih redova
može to potvrditi svojim skromnim
iskustvom — da je za uživanje u

suptilnim harmonijama Racine-a po-
trebno ne samo potpuno poznavanje
jezika, već — da tako kažem — i
dugo, dugo intimno druženje s Ra-
cine-om, jer kao ni Wagner, ni on
nije onaj koji na prvi mah osvaja.
Kao što Wagner svojom muzikom,
tako i Racine svojom poezijom spu-
tava razularene strasti i dovodi do
tragičnog pročišćenja, do katarze, do
vedrine.