TAKSA PLACENA U GOTOVO

Narodna

 

Svijesi

 

GOD. XXII — Br. 8

Katolička svijesti
- preni se!

Komunisti vode svoju propagandu
veoma taktičao. Toliko su se rafinirali
u metodama propagande, da veoma
često u službi njihove propagande stoje
mnogi ,dobronamjerni“ i ,nepristrani“,
a da toga nijesu ni svijesni. Ako ovi-
ma dodamo one, koji s odgovornih
položaja svijesno ili nesvijesno podu-
piru komunističke akcije i agitacije,
onda moramo iskreno priznali da iz-
gledi nijesu najružičastiji. Barem u
gradovima ! Ogromne mase neinformi-
ranih stoje pod dojmovima bučnih pro-
pagatora ,napretka“, ,pravde“ i ,slo-
bode“, a da pri tom nijesu u stanju
provjeriti istinitost i iskrenost tih ne-
sebičnih boraca za socijalnu pravdu“.
Kao ustuk tomu može poslužiti jedino
jaka fronta svijesnih, odvažnih i bor-
benih protukomunista. Takovi mogu biti
jedino pravi katolici, kojima je vjera
život. Ako u pozadini protukomunisti-
čke akcije ne stoji potpuni vjernik,
fronta će se lomiti. Jedini katolicizam
ne pozna kompromise sa zlom. Toga
su svijesni i oni — komunisti. Sa
svakim će lako obračunati. Negdje po-
maže novac, drugdje sila, a proti ideje

= oni nemaju oružja. Čitava im je ideo-
logija materija, a ona može tiranizirati
duh, može ga zarobiti i upropastiti,
ali uništiti nikada! Kršćanskom duhu
ona je samo stubište po, kojem se on
penje u najviše svetište — Božji za-
grljaj. Sva borba proti komunizma, kao
i svih negativnih strujanja, bit će ko-
risna toliko, koliko bude vogjena u ime
Kristovo, s Kristom i za Krista, koje-
mu se klanja svako koljeno, pak će
pred njim pokleknuti i koljena naj-
moćnijih.

Svoje redove moramo zbiti, pročistiti,
okrijepiti i onda budno stajati na bra-
niku pravog ljudskog dostojanstva obi-
lježenog duševnim moćima, a uzdrža-
vanog po Milosti, Nije ljudsko dosto-
janstvo spašeno lijepim odijelom ili
besprikornim vladanjem, kao što nije
ono uništeno u draljavom odijelu ple-
menitog i dobrog smetlištara. Čovjek
je to više čovjek, što je bliže Bogu.
Što dalje od Boga, a to znači od vjer-
skog života, to je manje čovjek. Za
Božjeg čovjeka, pravog čovjeka, mi se
borimo. Komunizam stvara čovjeka-
živinu, koji mrzi ne znajući za ljubav,
koji ruši ne znajući izgradjivati, koji
srlja u propast, tražeći spasa na krivim
putevima, koji tone u bijedi i nesretno
završava svoj život, jer je za cilj uzeo
blagostanje i ,raj na zemlji“, Komu-
nizam guta dnevno ma stotine novih
žrtava, koje je: život pregazio i koji su
okrenuli legja Kristu i njegovoj Milosti.
Njih treba spasiti! Osobito mladež!
Vlast je u prvom redu pozvanu da tu
izvrši svoju dužnost. štiti ne samo ma-
terijalne, već prvenstveno moralne in-
terese gragjana. Mi to od nje tražimo
i zahtjevamo. U interesu reda, mira,
napretka i sigurnosti.

Nije dosta izdavati na-
redbe, davati upute i propise. Treba
bdjeti nad njihovim izvršavanjem, Tač-
nije, treba paziti komu se povjerava
njihovo izvršavanje, Javnost ima pravo

DUBROVNIK, 19 Veljače 1941

Dubrovački načelnik pozdravlja

Hrvatskog

Metropolitu

U Subotu 1. II. 1941, načelnik Dubrovnika g. Dr. Josip Baljkas pozdra-
vio je na Pilama hrvatskog metropolitu, zagrebačkog nadbiskupa Preuzv. Dr.

Alojzija Stepinca ovim govorom :

U času kada Vaša Preuzvišenost, Gospodine Metropolito, stupa na
Dubrovačko tlo pozdravljam Vas u ime cijelog dubrovačkog građanstva
i želim Vam najugodniji boravak među nama.

Dubrovnik, vjekovna tvrđava katoličanstva, osobiti miljenik Papa,
koji su ga štitili i pomagali i kojima Dubrovnik zahvaljuje svoju sigur-
nost primit će Vas neizmjernim poštovanjem gledajući u Vama našega

prvoga biskupa, našega Metropoiitu.

Naša je želja Preuzvišeni Gospodine da i u Vašemu srcu nađemo
zaštitnika, te da zajedničkim naporima sačuvamo velike moralne tekovine

katoličkog i klasičnog Dubrovnika.

Zajedno s Vama vjerujemo u moć, snagu i napredak Naroda jedino

ako ostane vjeran vjeri svojih otaca.

Srdačno Vam Želim da u najljepšem raspoloženju provedete ove

dane u Gradu Sv. Vlaha.

Živio Hrvatski Metropolita Preuzvišeni Dr. Alojzije Stepinac!

Neznamo kako, ali ovaj govor nije donijela naša štampa pak ga mi danas u cjelo-

sti prenosimo. — Op. Ur.

 

Ugled sv. Stolice.

Ne uživa Sveta Rimska Stolica ba-
dava najveći ugled na svijetu. 1z naj-
novijega Papinskog Godišnjaka za 1941,
razabire se, da je u Vatikanu akredi-
tirano 36 poslanika stranih država, što
je jedinstven slučaj megju svim religi-
jama svijeta i najbolji znak, da je pa-
pinstvo izvanredno moćan međunarodni
faktor. Sama Sveta Stolica podržava
kod 60 naroda i država svoje posebne
predstavnike, od kojih 38 imaju diplo-
matski karakter. Da je katolička Crkva
takogjer izvanredno moćan moralni i
kulturni čimbenik vidi se po tom, što
poglavar katoličke Crkve u samom Ri-
mu uzdržava 22 visoke škole i papin-

, ske akademije, osim 45 uzgojnih za-

voda prvoga reda.

Kolika je misijska aktivnost Crkve u
krajevima izvan Evrope, pokazuje go-
lemi broj misionara (29.092) i časnih
sestara (44.895), koje tamo djeluju na
svim područjima ljudskog napretka.
Njihov je rad megju urogjenicima od
neprocjenjive vrijednosti za podizaje
ne samo vjerskog i moralnog, nego i
gospodarskog, društvenog i nacionalnog
života prezrenih rasa. Crkva priznaje
svakom narodu njegovu slobodu, jezik
i kulturu.

Megju 1218 katoličkih nadbiskupa i
biskupa, 458 apostolskih prefekata, i
94 opata danas je teško naći čovjeka,
koji ne samo u crkvenom mego i u
čisto civilnom pogledu ne bi spadao
u društvenu elitu i svim silama  pro-
micao vječno i vremenito dobro na-
roda, da i ne spominjemo kardinalski
kolegij, koji predstavlja zbor duhovnih

O Slovačkoj

Časopis ,Obitelj“, koji izlazi već 13
godina donosi u najnovijem broju 5 6
od 10 ov. mj. zanimljiv sadržaj po-

svećen većinom Slovačkoj i slovačkoj ,

književnosti. Glavni urednik dr. Josip
Andrić daje u uvodnom članku ,Slo-
vačka država izbliza“ pogled na da-
našnji samostalni državni život slova-
čkog naroda prema vlastitim opažanjima
i dojmovima s puta u siječnju o. g,
a u članku ,Kod predsjednika Slova-
čke Republike“ opisuje ma vrlo za-
nimljiv način svoju podužu audijenciju
kod dra Josefa Tisa, prvog slovačkog
suverena. Oba su članka popraćena
nizom slika, koje prikazuju palaču slo-
vačkog predsjednika republike, njego-
vu ljetnu rezidenciju te pojedine zna-
čajne dogagjaje iz njegova privatnog i
državnog života. Zatim je tu pjesma
Ovako bi govorio Hlinka“ od Valen-
tina Beniaka, jednog od majvećih da-
našnjih slovačkih pjesnika (s njegovom
slikom), pa duhovita novela ,Licitarsko
srce“ od J. C. Hronskoga, jednog od
najistaknutijih slovačkih pisaca, a u
nastavku je tu i roman. ,Svadba“ od
najvećeg slovačkog pisca Martina Ku-
kučina, koji je io svoje djelo napisao
iz hrvatskog života. U ostalom je sadr-
žaju ,Obitelji“ štivo za kućanstvo, za
djecu te razne zanimljivosti. ,Obitelj“
izlazi 2 put na mjesec i stoji 120.—
dinara na godinu. Pretplaćuje se kod
Uprave ,Obitelji“, Zagreb, Trg Kralja
Tomislava 21.

 

velikana, što zasjenuju mnoge svjetske
knezove i mogućnike.

 

kontrolirati vlast, I dužnost!

Katolička javnost ne smije dozvoliti
da se preko njezinog mišljenja pregje.
Žalosno je kada u jednom eminen-
tno katoličkom gradu novinarski

dopisnici neizragjenih i nestalnih
nazora preuzmu ulogu glasa javnosti,
pak se postavljaju u pozu arbitera i
mentora. Više nego žalosno! Katoli-
čka javnost toga ne smije dozvoliti,
Ona to mora i javno naglasiti i odu-
zeti tim samozvanim ,moralistima“ le-
gitimacije zastupanja. Katolička javno-
sti preni se, probudi, stresi obzire,
strah i nemar, U borbu za Božja prava,

za svoje dobro, za spas neumrlih duša!

Dalmaine,

CIJENA Din, 1'50

froatska | ubilarna — godina,

641. — 1941.

Obavijest Središnjeg Odbora za jubilarni
Euharistijski Kongres.

Kancelarija za Euharistijski Kongres,

Od 1. siječnja 1941. otvorena je Kan-
celarija za Euharistijski Kongres u
prostorijama Središnjeg Odbora, Za-
greb, Kaptol 10-I kat. Tko sve pismeno
obrati na kancelariju i želi odgovor,
neka stavi u list marku od 1:50 Din.
Telefon je Kancelarije 90-23. Adresa
je: Kancelarija za Euharistijski Kon-
gres, Zagreb, Kaptol 10-I.

Milijun spomen-sličica

Središnji Odbor za proslavu svete
jubilarne godine dao je štampati go-
lemu nakladu od 1,000.000 sličica sa
prigodnim molitvama (4 vrste) za dje-
cu i odrasle. Svrha je ovoj akciji, da
organizira najšire mase krvatske djece
i odraslih vjernika, da se mole za us-
pjeh velikog Euharistijskog Kongresa
u Zagrebu i nopće Svete Godine, D
jelit će se besplatno. Središnji Od
upozorava vič, gg. župnike i kateh
da će sličice, čim budu gotc
razaslane po svim župama sviju
kupija.

 
  
 
 

 

 

Rumunjski Hrvati dolaze na Euha-
ristijski Kongres

Predstavnici rumunjskih Hrvata
su se Središnjem odboru za p
Svete jubilarne godine sa Žž
bi i lijepa delegacija rumu 1
vata došla u Zagre : o om glavnih
jubilarnih svečanosti, tj. za vrijeme
Euharistijskog o ie ako im pri-
like dopuste. Istodobno bi posjetili i
Turopolje blizu Zagreba, odakle su se
rumunjski Hrvati svojedobno iselili
prije kojih 120 godina u svoju sadaš-
nju postojbinu. Nadalje javljaju da se
za ove hrvatske jubilejske svečanosti
interesiraju i katolički Bugari, koji živu
izmješani sa Hrvatima u Rumunjskoi,
a govore jezikom, koji je bliži hr-
vatskom, nego li rumuajskom. Ovi su
vrlo imućni i imaju divnu narodnu
nošnju, pa bi dolazak njihove delega-
cije u Zagreb probudio pravu senzaciju.

 
 
  

 

Popust od 75 posto na željeznicama

Središnji odbor za proslavu svete
jubilejske godine već je uputio molbu
ma Ministarstvo saobraćaja za popust
od 75 posto na željeznicama učesni-
cima Euharistijskog Kongresa u Za-
grebu od 20. do 22. lipnja o. g. Ovaj
je popust obećan, a Središnji se odbor
nada, da će biti i odobren, to više,
kad se zna, da je srpsko-pravoslavna
crkva znala ishoditi za svoje religiozne
manifestacije popust od 75 posto, a
konačni će efekat za državnu blagajnu
biti ipak veći, jer će broj onih, koji
će se poslužiti ovim popustom biti
ogroman.

Proslava Papina dana

Neka bude ove godine što svečanija.
Neka ne bude župe u kojoj se neće
proslaviti taj dan (nedjelja dne 16. o-
žujka). Ne zaboravimo, da se nalazimo
u jubilejskoj 1300 godišnjici veza sa
svetom Stolicom, od koje je hrvatski
narod kroz stoljeća primio mnebrojena
dobročinstva. Središnji će odbor (pro-
pagandni odsjek) u svemu biti na ruku
svima i u ovom pogledu.