TAKSA PLACENA U GOTOVO

Narodna Svijes

 

 

GOD. XXII — Br. 9

Du. Horiemo

Poslije pokladnog veselja, koje
je ako ikad to doista ovog puta
bilo u potpunom konstrastu s
ozbiljnošću vremena, nastupa
korizma s jakom potresnom o-
pomenom: ,Spomeni se, čovje-
če, da si prah i da ćeš se u
prah obratiti“.

Ta je osuda stara, koliko je
star čovjek, a uvijek nova i sti-

že svakoga. Nitko joj izbjeći ne,

može. Ovo je istina, koju se ne
usuđuje pobijati ni najjača hi-
perkritika.

Ovu je osudu Bog izrekao
već u raju zemaljskom prvome
čovjeku : , Zvat ćeš se Adam t.
j. zemlja, jer si prah i u prah
ćeš se obratiti“. Tim je hotio da
ga odvrati od zemlje i da nje-
gove misli upravi put neba. Za
više si stvari stvoren, nemoj se
privezati uz prašinu. Otrgni se

od zemaljštine. Gore srca /

Ali kako da se umrli stvor
otrese zemaljštine i da se vine
do nebeskih visina ? Pokorom —
to je pojas za spasavanje po-
slije brodoloma.

I korizmeno je vrijeme škola
kako ćemo pokorničkim djelima
svladati u sebi tjelesnog, ze-
maljskog čovjeka, a oživjeti du-
hovnog, nebeskog. Tjelesni post
svladava tjelesne strasti, uzdiže
našu pamet i dava nam jakosti
duševne.

Korizma je priprava ne samo
na blagdan Uskrsnuća Isusova,
nego i vlastitog našega uskrsnu-
ća. Preko &(etsemanija, pre
Kalvarije dolazi se do pobjede
zemaljštine, do slave nebeske.

Pokoru činite, približava se
k vama kraljevstvo Božje. Evo
sad je vrijeme prijatno, evo sad
su dani spasenja. Već je vrije-
jeme da od sna ustanemo. To
je ozbiljni, potresni , Memento“
kojim diše cijela korizma.

DUBROVNIK, 26 Veljače 1941

Čudan

Prigodom prikazivanja komunisti-
čko-propagandnog filma ,Parada mla-
dosti“ došlo je do opravdane reakci-
je. Omladina, koja je prozrevši i pre-
zrevši ideologiju ,crvenog raja“ o-
sjetila svu pogubnost komunističke
rabote, dala je oduška svom negodo-
vanju zbog nesmetane propagande
treće internacijonale. Bučnim prote-
stima u kinematografu izazvali su
intervenciju redarstva. Među njima je
bilo i srednjoškolske mladeži, koja je
osjetila da i sav pozitivan školski od-
goj ide za njihovim imuniziranjem od
pogubnog uticaja komunističke pro-
pagande. Shvaćajući pravi poziv bu-
duće inteligencije, da bude čuvar o-
nih neinformiranih i da štiti narodne
svetinje, u prvom redu one više —
duhovne, ona je reagirala. Svojom
reakcijom postigla je, da je redarstvo
zabranilo dalje prikazivanje ovog fil-
ma i time je onemogućeno tendenci-
jozno jednostrano prikazivanje komu-
nističke stvarnosti. Ta je mladež ra-
dila u duhu čitavog nastojanja vlasti,
da se pošast komunizma suzbije i da
joj se onemogući daljnje širenje.

Ne može se kazati, da parade ni-
jesu propagandno sredstvo! Paradu
upotrebljavaju kao propagandu sve
masovne organizacije, osobito omla-
dinske. Omladinu najčešće zanaša
vanjski sjaj, snaga i borbenost. Pa-
rada je mamac, :a onda slijedi ,te-
sanje“ ili izgrađivanje u duhu pokreta.

Spontana . reakcija naše mladeži
naišla je na potpuno odobravanje
svih pozitivnih ljudi u gradu. Redar-
stvo je uredovalo, a zatim je pustilo
na slobodu ,izgrednike“, jer nije na-
šlo razlog ie šičh kažnjava zbog sa-
moobra ugi. znih odnih i vjer-
skih Svetinja. e

 

Jubilej velike enciklike o radničkom pitanju.

Ove godine navršava se 50 godina,
od kada je izašla znamenita encikli-

ka velikoga pape Leona XIII. ,Rerum ,

novarum“. Ta poznata enciklika obra-
đuje socijalno pitanje, osobitim obzi-
rom na radničko pitanje. Probudila
je uspavanu socijalnu svijest svijeta
i pozvala sav kršćanski civilizirani
svijet, da zabaci bezobzirni kapitali-
stički poredak i dade radništvu mjesto
jednakopravnog faktora u ljudskom
društvu.

Za proslavu tog važnog jubileja
zauzima se osobito katolička Švicar-
ska. Na sastanku kršćansko-socijalnog
radničkog saveza Švicarske predsje-
dnik istoga g. Scherrer izvjestio je,
da će se jubilej Leonove enciklike
proslaviti po cijeloj Švicarskoj tia o-
sobito švečan način.

Sveučilište u Freiburgu će u kolo-
Vozu ov. god. prirediti švicarski so-

cijalni tjedan. Taj tjedan završit će
velikim manifestacijama za mir. Pro-
dubit će uvjerenje Švicarske, da je
njezina zadaća posredovati među
evropskim narodima ne samo za po-
litičku suradnju, već također i za
pravedan red evropske zajednice,
kako ga je zamislio veliki Leon XIII.

Kršć.-socij. radnički savez priredit
će jednaku manifestaciju 24. i 25.
svibnja u Einsiedlu. Tom prigodom
žele katolički radnici Švicarske na-
glasiti potrebu, da je za socijalnu
obnovu i preporod kako Švicarske
tako i Evrope potrebna  aktivacija
svih katoličkih snaga svijeta za pre-
uređenje društva po smjernicama
papa.

Hrvatsko radništvo i naša društva
K. A. ne smiju dopustiti, da ovaj
jubilej prođe nezapažen u hrvatskom
narodu.

epilog!

Milodari

Udijeliše Dječjem Zakloništu na
počast uspomene + Jele ud. Angeli
Dr. Ivo Rusko 100.— Tonko Kurajica
50, —

Da počasti uspomenu $ Federika
Glavića darova obitelj kap. I. Ivanac
100.— u korist ženskoga sirotišta,

Uloži u fond ,Anice Bošković“ da
počasti uspomenu + Jele Angeli —
Pave ud. Stanoš, Din. 50.—

Dobrotv. odboru , Milosrdje“ polo-
žio je g. Jakov Vierda draguljar na
počast | Matilde Miloslavić 100.—

U fond Narodne ženske zadruge
priložiše: gđa Jelka ud. Welzek Din.

:50.— i gosp. Ivo Kukuljica Din. 50,—

u počast uspomene + Jele ud. Angeli.

 

Autobus ,,Praga“'

25 sjedala, 7 kom. potnuno novih guma

30x5, sve kao novo, hitno prodajem

za Din. 90.000— Podboj Ivan,
Sesvete kod Zagreba

 

 

 

CIJENA Dim. 1:50

Jubilatne svečanosti na historij-
skom tlu Solina i Splita. Biskupijski
radni odbor za proslavu Svete godi-
ne u Splitu javlja središnjem odboru
da će se na historijskom i kršćanskom
tlu Splita i Solina upriličiti neposredno
prije glavnih euharistijskih svečanosti
u Zagrebu, proslava jubilarne Svete
godine za Dalmatinsku Hrvatsku i za
sve Hrvate Katolike, koji neće moći
posjetiti Zagreb. Prema tom progra-
mu proslava bi u Solinu bila na Ti-
jelovo dne 12 lipnja ov. g. Dan Sv.
Ante, taj popularni blagdan u Hrvat-
skom narodu, bio bi uključen u ovu
proslavu. Dan 14. lipnja bio bi dan
slobodan za posjet Hrvatskih histo-
rijskih crkvenih spomenika kao što su
crkvica Sv. Martina nad Porta au-
rea“, Sv. Stjepana ,Pod Borovima“,
Sv. Trojice. Tu bi se tog jutra odr-
žale svete mise zahvalnice i molitve
za pokojne Hrvatske knezove, vla-
dare i Kraljeve. Glavni dan proslave
nedjelja dne 13. lipnja bit će obav-
ljen u Splitu.

Dalmaine.

 

0 komunizmu među: inteligencijom.

Na ovogodišnjem zasjedanju bano-
vinskog vijeća dravske banovine osvr-
nuo se ban dr. Natlačen na gornje
pitanje ovim riječima :

»Velik je dio naše inteligencije da-
nas komunistički. Kad to tvrdim, onda
ne»mislim samo na oficijelno zabra-

ta organizaciju komunističke stran-

ke Jugoslavije i na njezino djelova-
nje. Na pameti imam prije svega po-
javu, da se izvan te organizacije i
neovisno o njoj, što dalje sve više širi
komunistički duh, napose među inte-
ligencijom. Imamo komuniste učitelje
i inženjere, književnike i umjetnike,
pravnike i liječnike. U časopisima, na
srednjim i visokim školama, u dru-
štvima, što ih osniva inteligencija za
inteligenciju, stvara se mišljenje, kao
da je uvođenje komunističkoga go-
spodarstva i komunističke kulture
kod nas još samo pitanje dana.

Gdje je korjenje tome zlu ?

Ne može biti u bijedi, jer bi onda
moralo biti komunističko sve niže i
najniže državno i samoupravno či-

.novništvo, koje je danas uistinu u

teškoj bijedi. Ne može biti u sazna-
nju o ,blagodatima“ komunističkoga
režima, što ga prouzročava divlja pro-
pagandna literatura, jer se o inteli-
gentu ne može sumnjati, da razlikuje
zrno od pljeve. Ne može biti ni u
tradicijonalnom slavenskom  slaveno-
filstvu, jer svatko razabire razliku

Razlozi moraju

biti drugdje.
Među ljudima, kojih se mišljenje
kreće od kerenštine i pučke fronte

pa do pravoga boljševizma, ima i'

takvih, koji težinu vremena duboko
osjećaju i s nemirom traže izlaz iz
nje, pa im je tempo socijalizacije

društvenoga reda kod nas prespor.
Ti ljudi — ima dakako među njima
i dobrih — ne pomišljaju, da je naš
društveni red u temeljima još liberal-
no-kapitalistički i da ga nije moguće
preko noći promijeniti u socijalno-
pravedan, a da se ne učini više štete
nego koristi. I takvoga ćeš čovjeka
samo još izazvati, ako mu u svim po-
tankostima pokažeš stroj, koji kod
nas formira društvene sile, socijalne
prilike i potrebe, pa onda još čekaj!

Nepoučljiva za svaki argumenat
druga je vrsta inteligenata, propaga-
tora komunističke misli. To su ljudi
materijalističkoga svjetovnoga nazora,
kojima za prelaz od liberalizma na
komunizam nije trebalo puno mije-
njati svoj nazor na svijet. Novu slo-
bodoumnu omladinu ne zadovoljava
više stari liberalizam, pa im je kod
traženja novih puteva svjetovni nazor
komunizma još najbliži. To su habi-
tualni komunisti, ljudi, koji već nose
u sebi dispoziciju za komunizam.

Treća je vrsta naših komunista in-
teligenata posve računarska. To su
oportunisti, koji misle, da je dobro
pripraviti se za novi red, koji će doći,
a još korisnije pripraviti se za vode-
ća mjesta u tom novom redu. To su
naivčine, k6ji misle, da se dolazi na
vrhove komunističkoga režima kao
do tople peći.

 

ZGODNO ZA KORIZMU

Put Križa O. Vlaha Letunića — starinski
dubrovački — Din. 2. :
Ps. 50. ,Smiluj se meni Bože" Din, 0:50.
Plač Gospin ,Muka gorka Gospodina“
Din. 2. 5
Smrtno rvanje na Križu (Agonija) str.
98 Din. 3.
Sve še ovo može dobiti kod:

Dubrovačke Hrvatske Tiskare