TAKSA PLACENA U GOTOVO

Narodna Svijes

 

 

uoo XXII — Br. 10

DUBROVNIK, 5 Ožujka 1941

Hrvatska jubilarna godina.

641.

— 1941.

Obavijest Središnjeg Odbora za jubilarni Euharistijski Kongres.

Odjek govora Hrvatskog metro-
polite = predstavnicima hrvatskih
društava. U utorak dne 18. veljače
održan je u nadbiskupskim , dvorima
u Zagrebu sastanak delegata hrvat-
skih društava grada Zagreba. Sastan-
ku je prisustvovalo oko 200 delegata
najvažnijih društava. Bila su zastupana
stručno staleška, kulturna i socijalno
karitativna društva. Prisustvovao mu
je i sam hrvatski metropolita preuzv.
dr. Alojzije Stepinac, koji je upravo
bio stigao iz Vatikanskog Grada,
gdje je bio primljen u audijenciju
kod sv. Oca Pape i od mjerodavnih
vatikanskih krugova. Preuzvišeni dr.
Alojzije Stepinac održao je govor,
koji je bio neobično srdačno pozdra-
vljen. O ovom sastanku opširno je
javila sva hrvatska štampa bilo u
Zagrebu bilo u provinciji, a zanimlji-
vo je da su se na govor hrvatskog
metropolite osvrnule i beogradske
novine. Osobito je lijepo primljen u
javnosti onaj dio govora hrvatskog
metropolite, u kojemu je naglašeno,
kako je Crkva katolička dala progla-
šenjem jubilarne svete godine pose-
bnu legitimaciju hrvatskom narodu i
to takovu, kakvom bi se ponosili i
veliki narodi. Isto je tako sa razumi-
jevanjem shvaćen apel hrvatskog
metropolite, u kojemu se obratio na
sve Hrvate bez razlike na eventual-
ne političke divergencije i pozvao ih
neka se svi pridruže velebnim mani-
festacijama hrvatske jubilarne godine.
S obzirom na neposredni dolazak
hrvatskog metropolite iz Vatikanskog
Grada s ponosom su prisutni primili
izjavu hrvatskog metropolite, u kojoj
je rekao, kako je Sv. Stolica uvijek
gledala s povjerenjem na hrvatski
narod u prošlosti te da se nada, da
ćemo mi Hrvati opravdati ovo visoko
povjerenje i u budućnosti.

Priredba ogranaka Seljačke Sloge
u okviru Euharistijskog Kongresa.-
Kako je Hrvatski seljak i u ispolja-
vanju vlastite religioznosti izgradio
svoj stil, to će se pokazati na pose-
bnoj smotri, koju će po svojim me-
todama prirediti velika Seljačka or-
ganizacija Seljačka Sloga preko svo-
jih ogranaka na selima. Ona će
pririrediti smotru, na kojoj će se
izvoditi pučke pobožne pjesme i pučki
pobožni običaji.

Povorka Svete Hrvatske. Poseban
umjetnički odsjek za priredbu u okvi-
ru središnjeg odbora za proslavu Sv.
jubilarne godine sprema historijsku
povorku Sv. Hrvatske. — Tu će biti
zorno prikazano, što je kršćanstvo
dalo Hrvatima kroz 13. stoljeća. Pri-
preme za ovu povorku bit će pod
nadzorom stručnih umjetnika.

Jubilarne marke. Središnji Odbor
u Zagrebu javlja, da će doskora izaći
jubilarne marke, koje će potpuno
moći zamjeniti druge poštanska marke.
Za ove marke vlada u filatelisti-
čkim krugovima vrlo veliki interes.
Upozoruju se vjernici da se što više
služe ovim markama i da tako i na

taj način doprinesu populariziranju
interesa za hrvatsku jubilarnu godinu.
Nacrt za ove marke izradio je po-
znati hrvatski umjetnik Oto Antonini.

Tjedan priprave za proslave hrvat-
ske jubilarne godine Središnji Od-
bor za proslavu hrvatske jubilarne
godine organizira preko svoga pro-
pagandističkog odsjeka ,Tjedan pri-
prave za proslavu hrvatske jubilarne
godine“. Ovaj će se tjedan naročito
živo prirediti u gradu Zagrebu, a
počinje dne 9. ožujka i svršava u
nedjelju dne 16. ožujka. Otvorenje
ovoga tjedna obavit će se u prisut-
nosti najviših hrvatskih javnih i
crkvenih ličnosti te u prisutnosti naj-
istaknutijih hrvatskih znanstvenih, kul-
turnih i socijalnih ustanova, kao i
predstavnika  najznatnijih hrvatskih
društava.

Za vrijeme čitavog tjedna održavat
će se stalna predavanja preko radio
stanice, dok će se drugi niz preda-
vanja održati za inteligenciju, a treći
niz za radništvo. Održat će se pre-
davanja o značenju hrvatske jubilar-
ne godine po svim zagrebačkim ško-
lama, dok će diapozitivi u kinemato-
grafima te slike po izlozima narodu
slikovito predočivati važnost i smisao
jubileja.

Ovaj će se tjedan završiti svečano
priredbom Papina dana u najvećoj
dvorani grada Zagreba t. j. u velikoj
dvorani Zagrebačkog Zbora. Isto tako
će se ovaj tjedan prirediti po provin-
ciji. Propagandni odsjek poslat će
g. g. župnicima poseban nacrt propo-
vijedi, koju će u nedjelju dne 9.
ožujka izreći u crkvi, a isto tako će
poslati nacrt predavanja, koje će tre-
bati održati na sastanku delegata i
članstva svih hrvatskih te katoličkih
društava svoje župe, koje će trebati
svakako prirediti. Bilo bi dobro, da
se održe posebna predavanja po
školama djeci, te da se u nedjelju
dne 16. ožujka što svečanije, dakako
u okviru mogućnosti proslavi Papin
dan. U koliko još nisu organizirani
posebni župski odbori za organizira-
nje pohoda vjernika dotične župe u
Zagreb na Euharistijski Kongres, koji
se održava dne 20., 21. i 22. lipnja,
neka se za vrijeme ovog propagan-
dnog. tjedna organiziraju, i o tome
obavijesti Središnji odbor u Zagrebu.

Vršimo propagandu za kongres
svi, kojima je stalo, da nam _ uspije
naša hrvatska i katolička stvar. Ovim
kongresom želimo da naglasimo pred
cijelim svijetom, da nas ima i da
nijesmo od jučer i da nijesmo zadnji
među evropskim narodima. Naša kul-
tura, koja se oslonila na kršćanstvo
i papinstvo, broji već 13 vijekova,
a isto tako i narodna naša individu-
alnost. Zar bi nas bilo, da nijesmo
kršteni i da nas vjera nije krijepila
u teškim i krvavim časovima naše
burne historije. Zato smo zahvalni
Bogu, a to hoćemo Kongresom da
naglasimo, zato odlučimo, da ćemo
doći i druge oduševiti za to naše
vjersko i narodno. hodočašće.

TRI VRSTI

Katolik br. 1. Katolik je u pravom
smislu riječi. Njegov je život vjere
žive, potpune, djelotvorne ; život mo-
litve, poniznosti, žrtve i prepuštanja
volji Božijoj. Sve, radosti i žalosti
prima iz ruka Gospodnjih. Misli ka-
ko Papa misli, hoće ono što Papa
hoće, poštuje u svećeniku istoga Bo-
ga. Predbrojen je na katolički list,
kojega redovito potpomaže. U crkvi
je pobožan, prati obrede, osobito sv.
misu, sa razumnom pobožnošću. Ba-
rem svake nedjelje prima sv. Sakra-
metite i pomaže župniku u svim dje-
lima propagande, apostolata, milosrđa.
Njegov je govor uvijek pristojan, te
se ne srami da je katolik, kad je po-
trebito, otvoreno brani crkvu. Aktivni
je član katoličkih udruženja i kad
preuzme kakovu dužnost, ispunjava
je savjesno. Pun je samilosti i prama
neprijateljima, ali je nepokolebiv kad
se radi o vjeri i Crkvi, pak da bi i
cio svijet imao pasti, vjera mu je na
prvome mjestu.

Katolik br. 2. Katolik, ali da, nje-
gova je obitelj uvijek bila katolička!
Redovito posti, prisustvuje sv. misi
svakog blagdana, kao i funkcijama.
Kada župnik sakuplja za potrebe
Župe, rado se odazivlje. U njegovoj
kući ne psuje se, niti u obitelji do-
pušta zle knjige i slike, te se dosta
brine _oko dobrog odgoja svoje djece.

CIJENA Dio.

KATOLIKA

Ali nemoj od njega tražiti jednu žrtvu
za katoličku stvar, jer će ti odgovo-
riti: o nekojim stvarima nemojte mi
govoriti. On će se upisati u katoličko
društvo, ali tamo skoro nikada ne
stupi, jer nema vremena, uvijek ima
toliko posla. Više na silu nego iz
ljubavi pretplatio se na katolički list,
ali ga nikada ne čita. Župnik posve
malo može na njega računati. Dobar
je, da, ali za sebe. Nije vojnik Kri-
stov. Ne odriče se svoje vjere, ali za
nju ne zna da učini nijednu žrtvu.

1:50

Katolik br. 3. Prisustvuje sv. misi
možda za Uskrs, Božić i kad je spro-
vod kojeg bogataša, ali ne prekrsti
se, ne poklekne i ne moli. U njego-
voj kući ima svake vrsti novina, Pri-
ma također rado posjet župnika, ali
nek mu ne govori o politici; a poli-
tika je za njega svako pitanje, koje
zasijeca u moral, vjeru, pravdu i isti-
nu. Upisan je u svjetovno društvo, a
za njega katolička društva nijesu po-
trebita, dapače ponizuju vjeru. Petkom
jede kod kuće posno, jer mu žena
tako spremi, ali u gostioni jede indi-
ferentno bilo posno bilo mrsno. Nje-
gov govor nije uvijek korektan često
je i škandalozan, jer — kazat će on
— nijesmo fratri. U politici ide za
strujom. U isti riječ, katolik je.
samo zato jer je kao takav kršten.

 

URE

o zaštiti seljačkog

Odmah nakon osnutka Banovine
Hrvatske u kolovozu 1939. god. po-
brinula se Banska Vlast, da osigura
seljacima u Hrvatskoj minimum nji-
hova seljačkog posjeda i spriječi sva-
kome diranje u određeni minimum.
Ta Uredba izašla je 12. listopada, a
stupila je na snagu 17. listopada 1939.
U čl. 1 određuje, da se seljaku ne
smije uzeti pod ovrhu: 1. kuća s o-
kućnicom i dvorištem do 20 ari po-
vršine, 2. obradivo zemljište u površi-
ni od '/, ha po članu porodice (ali u
svakom slučaju u najmanjoj površini
od 3 ha), 3. gospodarske zgrade po-
trebne za uredno vođenje gospodar-
stva na zemljištu izuzetom ispod ovrhe.

Uredbom o izmjenama i dopunama
te ranije uredbe, koja je stupila na
snagu 21. veljače 1941., a nosi datum
31. I. 1940. dopunjen je čl. 1. ranije
uredbe time, da su sada zaštićene od
ovrhe i šume (šikare). Ima naime se-
ljaka, koji nemaju dovoljno obradivog
zemljišta zaštićenog uredbom  (naj-
manje 3 ha), a imaju šume (šikare),
pak im se tada u minimum ima ubro-
jiti šuma (šikara) na način, da se dva
hektara šume računaju kao jedan
hektar obradivog zemljišta. Seljak re-
cimo posjeduje samo jedan hektar o-
bradivog zemljišta, ali uz to ima još
šume (šikare). Tada mu se ne može
potjerati ovrhom taj jedan hektar o-
bradivog zemljišta i najmanje 4 hek-
tara šume (šikare).

Po prvoj uredbi moglo se seljaku
ipak dirati i u spomenuti minimum za
tražbine iz naslova naknade štete,
koja proističe iz krivičnih djela zbog

 

A

posjeda od ovrhe

lišenja života ili povreda tijela. Dakle
za potraživanja nastala lišenjem ži-
vota ili zadatim ozledama nije vrije-
dilo nikakovo ograničenje.

Prigodom donošenja prve uredbe
javili su se glasovi s više strana, da
je ograničenje preusko i da bi ga
svakako iz socijalnih razloga trebalo
proširiti i na stanovita druga potraži-
vanja. Nova uredba uvažila je neke
od tih prigovora i proširila je ogra-
ničenja, odnosno napravila iznimku
još i za tražbine s naslova uzdrža-
vanja i one s naslova zakonskoga i
nužnoga nasljedstva. Predmetom o-
vrhe mogu dalje biti one nekretnine,
koje je seljak kupio od nekoga ili
se udužio, da iste kupi, pa ostao du-
žan. Za takove dugove mogu mu se
oduzeti nekretnine, koje je kupio, a
nije ih platio. Ako su nekretnine, koje
je seljak kupio u neseljaka po ovoj
uredbi, bile opterećene dugom, onda
ni takav dug nije zaštićen, već se za
nj može tjerati ovrha.

Nova uredba i ako je, kako smo
naveli, proširila ograničenja i izuzetke,
ona ih je ipak stegla, ali samo dje-
lomično, jer ne dopušta ni za gornje
ograničene tražbine, da se seljaku
prinudno proda ili uzme pod prinudnu
upravu kuća s okućnicom i dvorištem
do 20 ari površine, na kojima seljak
živi, bilo sam bilo sa svojom porodicom.

NAOČALE za svačije OKO
možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272