POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 4-5.

DUBROVNIK, 31 Siječnja 1936.

Broj Čekovnog računa našeg lista

ii jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

 

Narodna Svijest

 

Gljena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FIč — Dubrovnik
Tisak Dubrov, Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

M

i
E
i

OT RR

SP

 

 

 

 

Ovjedok vjekovni

Mučenici! Kako su veliki i časti
vrijedni! A ujedno koliko utjehe kad
na njih pomislimo !

Svjedoci su to Istine, čije svje-
dočanstvo kroz vjekove ide i još u-
vijek traje.

s Uzvišeni lik mučenika u historiji
ponosno strši. Na njemu je purpurni
plašt što je omašten u nevinoj krvi.

Njihov duh pobjegjuje nepresta-
no zabludu i laž, koja im je tjelesni
život oduzela.

Sv. Vlaho takogjer je svjedok.
Mučenik je On, čija je sveta glava
morala pasti, da plejada Isukrstovih
svjedoka bude časnija.

U Sebasti je umro, ali je Njego-
vo ime proneseno katoličkim svijetom.
Osobito Ga se u našem gradu štuje.

Nije bez razloga Sebastki Mu-
čenih postao Parac pitome Dubrave.

Lik je njegov utisnut ne samo u
gradske zidine, nego osobito u histo-
riju Dubrovnika, da bude svjedokom
i čuvarom vjerskih i kulturnih tradi-
cija grada.

Dubrovnik je preko skromnog
Stojka uzeo sv. Vlaha za svog Za-
štitnika, jer je u Njemu vidio div-ju-
naka i čelik-karaktera u ispovijedanju
kršćanske vjere. Vidio je u Njemu
uzor biskupa, pravog Pastira, čijaje
mučenička smrt zapečatila odanost
sv, Rimokatoličkoj Crkvi.

Sveti Vlaho svjedok je takogjer
onog jedinstva za koje je Isus tako
toplo, na zadnjoj večeri, molio.

Svetački lik Parca treba da u-
vijek lebdi nad Dubrovnikom onakav,
kakova ga je isklesalo mučeništvo.

Lik Njegov treba da ugje i u
srce svakog Dubrovčanina, da mu
bude primjerom ispovijedanja vjere,
odanosti Crkvi i života po evangjelju.
Svjedok ispravnosti Vječnih na-
čela neka bude kao dosad tako i od-
sad jaki čuvar svetih i časnih tradi-
ija kršćansko-katoličke vjere i kulture.

Svjedoče vjekovni nekadašnje sla-
e čuvaj nam vjeru i kulturu 1

Aklamacije na dan sv.Vlaha

Exaudi Christe, unus Deus, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Exaudi Christe....

Domino nostro Sixto, * summo Pontifici ac universali Papae ; salus et vita.

Exaudi Christe....

Domino nostro Rudolfo ** Serenissimo Imperatori Romanorum; salus, honor,

et vita victoria.
Exaudi Christe....
Domino Regi nostro, Ungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae; salus,
honor, vita et victoria.
Exaudi Christe....
Domino Paulo *** Reverendissimo in Christo patri, Archiepiscopo Ragu-
simo ; salus et vita.

Exaudi Christe....

Domino Rectori nostro, Illusttrissimo; salus, vita, honor et victoria.

Exaudi Christe... .

Znameniti dubrovački povjesničar Razzi opisuje svečanost sv. Vlaha god.

1588, kojoj je i sam lično sudjelovao, te kaže da su iza Evangjelja na pontifi-

kalnoj Misi tri ili četiri kanonika po starom običaju pjevali gornje aklamaci-

je (pozdrave), a pjevači bi u koru prihvaćali i poslije svakog pozdrava

ponavljali prvi stih ,Exaudi Christe“, Kad bi ih ispjevali, sakristan bi ponio

knezu pergamenu, na kojoj su bili napisani ovi pozdravi, a knez bi mu pre-

dao 5 perpera t. j. 20 gjulija (ili paola) kao nagradu onim kanonicima, koji

su ispjevali aklamacije. Još je u nekim mjestima običaj da se pjevaju slične
aklamacije.

1) Papa Siksto V. (1585-1580).

2) Rudolf II. car njemački i kralj ugarsko-hrvatski vladao je 1576- 1608, a umro je 1612.

3) Nadbiskup Paulus Romanus. nadimkom Albeus bio je na dvoru Pape Siksta V. kao
»referendarius et domesticus“, Imenovan je nadbiskupom dubrovačkim baš god 1588 i ob-
našao je tu službu do 1591.

 

 

 

Grob sv. Vlaha u Sebasti u Malo] Aziji

 

 

Moćnik noge sv. Vlaha

 

&roglas
festanjula za svečanost

sv. Vlaha 1936.

Đubrovčani grada i okolice! Eto
opet nam se približava dan najdrevni-
jeg i najvećeg praznika cijele ove
Dubrave,

DAN SV. VLAHA

To je dan, koji se jednom u godini
već vjekovima ponavlja od onog časa,
kad su naši pregji u primjernoj ljuba-
vi za ovu grudu sa dubokom pobo-
žnošću položili u ruke našeg velikog
Parca Sv. Vlaha vaskolik svoj trud
oko napretka i sreće ove Dubrave.

To je dan, koji nam pregji naši
u amanet ostaviše predajući ga kroz
vjekove svom potomstvu, da on bude
dan veselja svih Dubrovčana, združe-
nih u jednoj misli i jednom osjećaju
za ovu Dubravu.

Dubrovčani! Sad, kad nam dan
Sv. Vlaha opet postaje svakim časom
bliži, ne gubeći vjeru u vaše osjećaje
obraćamo vam se toplim pozivom. da
i mi, poput negdašnjih generacija, is-
krenim zajedničkim veseljem uz puca-
nje trombuna i vijanje tradicionalnih
barjaka proslavimo ovaj prastari i li-
jepi naš dan.

Okitimo domove svoje maslinovom
granom, prigjimo k žrtveniku Sv. Vla-
haiprinesimo zajedničku vruću želju
da nas sveta njegova ruka zaštiti od
svih zabluda i strasti te da svegj bu-
demo svijesni da smo djeca jedne
iste, od naših pregja toliko ljubljene
Dubrave.

Samo tako možemo da odamo
najdostojnije štovanje našemu Parcu
i uspomeni naših djedova.

U Dubrovniku, januara 1936.

Festanjuli:
Nikša Gozze Kap. M. Ucović

U