POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 6

DUBROVNIK, 12 Veljača 1936.

Di" a Čekovnog računa našeg lista

BR" jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIH

za Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava isel Dubrovačke Hrvatske Tiskare,

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

 

ru ma Re

Neustrašiva vjera!

|
a

=aRa=aaSS>== >

&lili &e ljubimo

Ljubav se najdjelotvornije poka-
zuje, kad trpi i pati onaj koji je
predmet ljubavi.

Progonjena nevinost i izrugana
pravda otimaju na juriš simpatije
svakog plemenitog srca.

Tako je i sa sv. Ocem.

Zivot vidljivog Poglavice Kat.
Crkve sličan je životu Krista, čiji je
on zamjenik.

U njemu se ponavlja i , Hosana“
i ,Raspni ga“, Kalvarija i gora Preo-
braženja i Križ i Uskrsnuće.

Ta Sličnost proizlazi iz činjenice
da je Papa nasljednik proaka Apos-
tola, sv. Petra.

Petar je uvijek bio s Isusom.
Bio je i onda, kad mu je dao vlast,
što je nema nijedan čovjek. I onda

kad je na Duhove propovijedao ; i

_ onda kad su ga bičevali radi Imena
Isusova. I onda kad mu je anđeo
skinuo dvostruke lance s ruku u He-

| rodovoj tamnici i onda, kad je u

Rimu umro, naglavce propet na križ.

i 1 Petrovi su nasljednici uvijek s
Isusom. I današnji Petar, naš Sveti

Otac Pijo XI.

Mi njega uvijek ljubimo, jer su
Petrovi ključevi vrhovnog poglavar-
stva Crkve u njegovoj ruci.

Ali najdraži nam je ipak onda,
| kad s Isusom nosi križ. Kad mu viču
»Propni ga“ i kad ga optužuju.

Da optužuju ga u raznim gem-
| ljama na razne načine oni koji sači-
njavaju bezbožni front neprijatelja
lsukrsta i Njegove Katoličke Crkve.

Cim više Sv. Oca napadaju tim
— šarče ga moramo ljubiti. Napadaji

 

i mržnja znak su, da je on pravi

pastir naših duša, koji kad vidi vuka
ne bježi poput najamnika, nego je
spreman da vodi borbu za svoje stado.

Neka bude borbi. One će nas
samo očeličiti U njima će pasti rđa,
a ostaće suho Božje zlato vjernosti
i ljubavi.

Sveti Oče, Hrvatski je narod po-
put ostalih katoličkih naroda svijes-
tan sreće, što se nalazi u Crkvi, koju
Ti u ime i umjesto Isukrsta tako
mudro vodiš.

Prigodom uspomene krunisanja
obnavljamo Ti osjećaje ljubavi, vjer-
nosti i sinovske odanosti.

Sv. Ocu Piju XI želimo zdravlje,
život i pobjedu neprijatelja duša.

 

Ubi Petrus — ibi salus!
(Gdje je Petar — tu je spas).

Olovni oblaci nebom se viju
I puca grom....
Lagjica laka tek morem kliže,
Smiona ide k cilju svom.
*o*
Valovi bijesni o hrid se lome,
Čuje se vaj:
Legjice mnoge u boju sa morem
O gordi krše se kraj....
kt
Olujom plovi i čudna lagja
Križ joj je stijeg,
A Petar hrabri kormilo steže,
Navdit joj ne smij? ni more ni brijeg.
Mokok
Oluja bjesni, al' slomii' neće
Lagjicu, nas;
K cilju mirno mi ćemo plovii'
Jer gdje je Petar, tu je i spas!
1..P.

MIR KRISTOV.

Nad Vatikanom odjekuje pjesma
metalnih glasova :
Kad se molitve dižu
put plavih, azurnih polja;
Nebeski zvuci odliježu
čitavim Rimom.
Najednom svečani mir:
Petar kroz Pija zbori:
Kriste 1
U lagji tvojoj sred bure
malakšu mornari :
Olhrabri mealovjerne |“
A zatim ruku sijed starac diže
svetačku, blagu :
»O cceane nemirnih ljući,
koji u vrtlogu vijavicom motan
u bezmjernosti o hridi se rušiš,
pogledaj gore,
Krist te sa križa gleda
i plače nad tvojom propašću.
Mir, što ga uzalud u tminama tražiš,
mir Kristov,
što miriše mirom, bslsamom i uljem,
o bijedno, izranjeno ljudstvo,
nek sagje vrh tebe 4
I opet pjesma vatikanskih zvona,
i tamjan molitve što se k nebu diže
i melodije svečane, rajske
razliježu se čitavim Rimom.
O. M. Šafran.

 

Jocizam i Jacizam.
Specijalizirani pokreti Katol. Akcije.

Dioba rada i radnog polja zahtjev
je svakog uspjeha. Zato je posve ra-
zumljivo, što se je u sve jačem raz-
mahu Katoličke Akcije osjetila potreba
posebnog, specijaliziranog odgajanja
pojedinih staleža. Ta je specijalizacija
dosada na majsavršeniji način piove-
dena u Belgiji, gdje je nastao jak ka-
tolički radnički pokret — ,Jocizam“,*
a zatim katolički seljački pokret —
»Jacizam“**, Ova su nastojanja tako us-
pjela da ih je sam Sv. Otac Papa na-
zvao ,savršenim tipom K. A.“ a slična
su društva već nastala i u drugim
zemljama, osobito u Francuskoj i u
Kanadi. I po našim se časopisima
češće čitaju pojedine vijesti o bujnom
nutarnjem i vanjskom životu tih pok-
reta. Sada je pak preuzv. hvarski bis-
kup u posebnoj raspravi po prvim
vrelima pokazao postanak, razvoj i
uspjehe ,jocizma“ i ,jacizma“, tako
da dobijemo potpun pogled u nutar-
nju izgradnju i život tih pokreta, od
kojih se Crkva toliko nada.

Nije sve za svakoga. Pogrješka
bi bila tugje biljke bez ikakve pro-
mjene presaditi na hrvatsko tlo. Ali ne
smijemo zaboraviti, da smo katolici i
da nam je svima katolicima po svoj
zemlji ista svrha: širiti Krista i Nje-
govo kraljevstvo. Zašto se onda ne

bismo okoristili polučenim uspjesima
drugih, te se po njima učili, kako da
i mi Kristov duh unesemo u svoj na-
rod? A ova je rasprava baš i zato
napisana. Zato je svakako moraju da
prouče svi kojima je dužnost, da se
brinu oko što življeg razmaha K. A.
kod nas. Naučit će iz nje svi, kako se
katolička vjera dade najljepše spojiti
s radničkim i seljačkim životom i sa
zahtjevima tih staleža, Osobito je od
neprocjenjive važnosti njihovo svrhu-
naravno NGI radničkog i selja-
čkog rada.

* Jocizam; čitaj: Žosizam; J. O. C.
— _Jeunesse Quvrier catolique 'Katolička
radnička omladina.

** Jacizam; čitaj: Žasizam ; G
= Jeunesse Agricole catolique klan
seljačka mladež.

Proslava papina dana i dvostrukog jubileja
Hrvatskog Metrolite u Zagrebu.

Zagrebački nadbiskup i Hrvatski
Metropolita preuzv. Dr. Antun Bauer
navršio je 11. prošlog siječnja 80 go-
dišnjicu života, a 29. istog mjeseca 25
godišnjicu otkako ga je kardinal Merry
de Val posvetio za biskupa u Rimu
god. 1911 god. Sva hrvatska katolička
kulturna i dobrotvorna društva zaklju-
čiše, da ovaj dvostruki jubilej pro-
slave zajedno sa proslavom obljetnice
Papina Krunisanja i to iduće Nedjelje
16. o. mj. u prostoiijama Zagrebačkog
Zbora, Uoči svečanosti u Subotu 15.
o. mj. Lit će sjajna bakljada brojnih
zagrebačkih društava zagrebačkim uli-
cama u počast Hrvatskog Metropolite.
U nedjelju 8.30 s. j. preuzv. Dr. A.
Stepinac nadbiskup koadjutor drži sve-
čani pontifikal i propovijed u zagr.
prestolnici, a zatim u 11 sati svečana
akademija u prostranoj dvorani Zagr.
Zbora sa biranim programom. Cijeli
se Zagreb sprema da svečano proslavi
taj dan, a ova proslava malazi odjeka
po inim hrvatskim krajevima. I mi s
naše strane pridružujemo se ovoj pro-
slavi i Hrvatskom Metropoliti, neustra-
šivom katoličkih prava, kličemo: ,Stet
et pascat.... in fortitudine tua, D.
in sublimitate nominis tui. Neka stoji
i pase stado svoje u jakosti tvojoj,
gospodine, u uzvišenosti imena tvoga“.

Papa Pijo XI

Ahil Raiti rogjen je 31. V. 1857
u lijepom gradiću Desio blizu Milana.
Zaregjen je za svećenika 20. XII. 1879.
Na Papinskom universitetu ,gregoria-
num“ u Rimu postigao je trostruki dok-
torat. Pune 33 godine radio je kao u-
čenjak na Ambrozijskoj Biblioteci u
Milanu, dok god. 1914 nije bio ime-
novan prefektom Vatikanske Biblioteke.
Gcd. 1918 imenovan je Nuncijom u
Waršavi, a 1921 nadbiskupom Milana
i kardinalom, a 6 veljače izabran je
papom a 12 istog mjeseca godine
1922 svečano je bio okrunjen Papin-
skom Tijarom kao Papa Pijo XI. 261
nasljednik na stolici Petrovoj u Rimu.

Pijo XI. izabrao je za svoje geslo:
»Mir Kristov u Kraljevstvu Kristovu“
i tu ideju neprestano u djelo provodi.
On je ,Papa Misija“, ,Papa Katol. Ak-
cije“, ,Papa crkvenog jedinstva“, God.
1929. na 11 veljače riješio ie konačno
rimsko pitanje, sklopio je konkordate
sa raznim državama, proglasio je tri
sv. godine 1925, 1927 i 1933, preko
kojih proglasio je veliki broj novih
svetaca i svetica Božjih.

Izdao je značajne enciklike ,Qua-
dragesimo anno“ o.radničkom pitanju,
,Casti connumbii“ o svetosti ženidbe,
Ubi arcano“ o katol. akciji, ,Rerum
orientalium“ o jedinstvu crkava i maj-
noviju o katol. svećenstvu.

Neka Bog poživi Fapu Našega
Pija XI.

Engleski povjesničar, protestant
Macaulay: ,Na svijetu nema niti je ig-
da bilo ljudske tvorevine koja bi za-
služila našu pažnju kao rimokatolička
crkva. Nitko nam nezna osim nje pri-
povijedati o onim vremenima kad su
se u Panteonu poganskim bogovima
žrtve palile i kad su krvožedne zvijeri
u Vespazijanovu teatru skakale naokolo.
Povijest i prošlost najunosnijih kraljev-
skih kuća je od juče prema povijesti i
prošlosti rimskih papa. Katolička je
crkva upamtila početak svih vjera i svih
vlada koje su danas na životu, a ne
treba se varati da ona neće upamltiti i
njihovu smrt*,

 

 

g
E
8
4]