POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 7.

DUBROVNIK, 19 Veljača 1936.

"a Čekovnog računa našeg lista

DO" es 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

 

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i (o; Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare;

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik :
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Antun F1& — Dubrovnik

Rukopisi se ne povraćaju.

 

Svjedoci katoličke istine

Crkva je stup i tvrgjava istine.
(1 Tim. 3, 15) kojoj se kroz sve vje-
kove obraćaju narodi i pojedinci, a
Ona ih sigurnom rukom vodi k pra-
vom cilju posred krivovjerja i krivih
nazora o svijetu i smislu živoia na
njemu. A oni koji ne će, da joj se
djetinjski povjere, lutaju bez smisla,
od zablude u zabludu, jer su ,lišeni
istine“ (1, Tim. 6. 5). Bezrazložan je
izgovor svojevoljnih puzavaca za ot-
padnicima od ,vjere istine“ (2 Sol. 2.
13), jer je Bog ljudima pokazao i po-
kazuje čudesime (Lurd) i obraćenjima,
da je istina jedino u kat. Crkvi, i
nigdje drugdje !

Obraćenja su vidljivi odraz Božjeg
jamstva za istinitost katoličke nauke,
jer Bog ne vodi ljude u zabludu, ne-
go iz zablude k svijetlu istine.

Iz zablude je izveo Pavla, Jero-
nima, Augustina. K svijetlu istine pri-
veo je marode i pojedince. I uvijek
ponovno dovodi grješnike, koji vjeru-
ju, kad se kaju i vračaju pravom kr-
šćanskom življenju. Pravo se kaže, da
je čitava Crkva obraćena u širem narodu.

Svako obraćenje jest djelo milosti
i zato jaki dokaz za božanski izvor
katoličke vjere. Crkva ne dolazi pred

_ usijane glave i golobrađe kritičare s
obraćenjem masa i grješnika koji vje-
ruju, jer bi rekli, kajanje grješnika je
navika, a obraćenja u masama su plod
zanosa i vremenitih razloga. Pred da-
našnji svijet izlazi Crkva, kao doka-
zom u ruci, sa modernim obraćenici-
ma, nasljednicima Pavla i Augustina,
drugovima Solovjeva, Claudel-a, Bour-
get-a i Papini-ja.

Ko je moderni obraćenik ? — Iz
novijega vremena obrazovani čovjek,
koji je samostalnim proučavanjem i
svojim umovanjem spoznao katoličku
istinu i prigrlio je uz pomoć milosti
Božje. Obraćenje je potpuni nutarnji i
vanjski preokret i prekid s prošlošću.
Jer moderni obraćenici ne samo da
nijesu vjerovali katoličke istine, nego
su ih, kao tobožnje ludorije ismijavali,
izvrtali, pobijali i upregli sve sile, da
ih zatru. U tom zagrižljivom pothvatu
padala im je pomalo koprena s očiju,
a katolička istina pomaljala im se u
svojem potpunom sjaju. Tu su mo-
derni obraćenici, iao Herkul, stajali

| ma raspuću, — ili prigrliti — ili se i

|. dalje protiviti. Ne znamo, koliko ih je
| otišlo na lijevo. Znamo, da su mnogi
| skrenuli na desno i pridružili se po-

 

je u njima zastupan učeni svijet, , Zna-
nost vodi izvoru istine“ rekao je obra-
ćenik Cory.

Upoznajmo se samo sa nekim
obraćenicima iz posljednjih 5—6 go-
dina, jer ih je veliki broj. Znanost je
dovela k istini: botaničara Tidestroma,
filozofa Bergsona, arheologa Elgeza,
sveuč. profesore: Dorya Stautona, Can-
nadasa, Chena, Čank-Pejluna i Čang-
Jiea. Do spoznanja istine došli su pro-
testantski pastori: Gregory i Fiske;
pravoslavni episkop Vladimirović i ar-
himandrit Skinhuša, Nadalje su našli
put u Crkvu diplomate: Kawai i Ko-
wamura; ministri: Lou, Macio i Mar-
chant; književnici : Chersterton, Borel,
Mechow i O'Neillo i novinari Dilenij
i Gerlich. Uz istinu su se smirili : engl.
vice-admiral Trurm, kineski general
Čang-Yu-Če, pruski princ Leopold, pu-
kovnici Mann i Sempill, kapetan Ho-
me, vogja španj. socijalista Moreno,
pretsj. slobodnih mislilaca u Poljskoj
Mierzynski, indijski čarobnjak Svetona,
najglasovitija komponistkinja Irske Ne-
edham i maš Hinković.

Mi smo ponosni na ovaj cvijet
naše Crkve, jer nijesu došli k nama
niti iz zemaljskih razloga, niti kao
kakve neznalice. Nijesu neznalice, jer
takvi ne dolaze k spoznanju istine,
Nijesu prigrlili kat. istinu iz vremeni-
tih interesa, jer je obraćenje mnogome
i mnogome donijelo  zapostavljanje,
progon, grube sile i gubitak službe.
Obraćenici pred poteškoćama ostaju
nepokolebivi, jer su im ciljevi čisti,
Ljubav k istini je zvijezda vodilja nji-
hova obećanja.

I dok je damašnji svijet, u veći-
ni spreman da posumnja i u smisao
života i u vječne ideale, dotle moderni
obraćenici svojim primjerom pozivaju
sve, koji bezglavo lutaju za tlapnjama,
da dogju ,k luci istine i jedinstvu
vjere“, gdje je jedino spas čovječan-
stva, koje se duhovno potapa. Pred
čovječanstvom stoji Isus Krist i po-
navlja: , Istina će vas osloboditi“ (Iv.
8, 32). To isto poručuju moderni obra-
ćenici — svjedoci katoličke istine.

S. A.

 

Svu zimsku robu prodajemo na:

6 MJESEČNU OTPLATU

a radi poodmakle sezone dajemo

UZ ZNATAN POPUST

Pravo središte kršćanstva

Nedavno su izdali 22 protestant-
ska svećenika i 7 uglednih svjetovnjaka
u Americi proglas pod naslovom ,Da
svi budu jedno“, u kojem izmegju o-
stalog kažu i ovo:

»Sav bijes protivnika kršćanstva
uperen je u prvom redu protiv Rima,
jer neprijatelj dobro znade, gdje se u
stvari nalazi pravo središte kršćanstva.
Dakle došlo je vrijeme, da i mi krš.
ćani shvatimo ono što su neprijatelji
dobro uočili, pa da se okupimo oko
Rima, koji je središte otpora protiv
svih protivnika kršćanstva. Ne smijemo
dozvoliti, da se zaboravi očita činje-
nica, da je Rim od apostolskih vreme-
na bio srce i središte kršćanstva... O-
braćanje svijeta ovisi o tome, da li će
Crkva imati vidljivo jedinstvo, jer je
naš Gospodin molio ,da bi svi bili
jedno, da bi svijet uzvjerovao“. On je
ustanovio sredstvo preko kojega će to
jedinstvo ostati trajno, kad je Crkvi dao
vidljivog poglavicu, rekavši Petru: Ti si
Petar-stijena i na toj stijeni sazidat ću
Crkvu svoju“, Povijest dokazuje, da je
odcijepljenje od središta jedinstva u-
vijek dovodilo do novih sekta, koje su
se iza toga opet dijelile. Sjedinjenje
sa središtem dakle mora opet dovesti
do konačnog jedinstva... Sadašnji po-
ložaj čovječanstva, kao i položaj krš-
ćanstva čine ovu potrebu dvostruko
važnom i poželjnom“.

 

Onima koji trebaju naočale
pružaju se sve pogodnosti: naj-
bolja kvaliteta stakala, special-
no-moderni okviri i solidne ci-
jene kod Josipa Krilića, vis-a-vis
Male Braće, Moderni zlatni na-
kiti. Satovi najboljih marki. Staro
zlato kupuje i zamjenjuje.

 

Odlazak i dolazak Željeznica.
Vlakovi dolaze za Gruž (Dubrovnik 2)
svaki dan u 5. 15, 10, i 20,50 a odlazak
9.48, 11.40, 19.20. Ovaj je raspored od
15. svibnja 1935.

Pomozite ,,MILOSRDJE“

 

Proslava sv. Vlaha

van Dubrovnika

U Stonu. Prema običaju i ove
godine proslavljena je svečanost na-
šega Parca sv. Vlaha osobitim slavljem.
Već na Kandeloru popodne počela je
svečanost preuzimanjem barjaka Bra-
tovštine Presv. Sakramenta, a čilav je
grad bio okićen narodnim trobojkama,
a ma večer rasvjeta grada. Pročelje
crkve i unutrašnjost bilo je ukusno
okićeno od naših članica Djevojačkog
Društva. U jutro su počeli stizati bar-
jaci iz okolnih župa, koje je pričeki-
vala glazba H. K. D, ,Napredak“, koja
je svojim lijepim sviranjem mnogo uz-
veličala svečanost, Usprkos ružna vre-
mena naša je Matica bila premalena,
da primi onako veliki broj vjernika,
Preko mise održao je veoma lijepu
propovijed naš dekan preč. Dn Lovro
Totić. Živoj vjeri ni kiša nije smetala
već se održala veličanstvena procesija
u kojoj je sudjelovalo preko 2000 duša.
Popodne su barjaci ispraćeni sviranjem
glazbe i gruvanjem mužara. Za čitavu
svečanost brinuo se naš župnik skupa
sa svojim crkovinarima,

U Splitz. Kolonija Dubrovčana
dostojno je proslavila svečanost sv.
Vlaha i ove godine u ovom gradu.
Bili su izabrani festanjuli koji su se
pobrinuli za sve potrebito. Da im je
čast i hvala. U jutro je bila sv. Misa
u crkvi O. O. Dominikanaca sa grli-
čanjem. Crkvenoj svečanosti prisustvo-
valo je osim Dubrovčana i mnogo
drugog svijeta. Uveče je bila zajed-
nička večera u intimnom dubrovačkom
duhu, puna pazara i raznih šala i zabava.

U Sarajevu. Festa sv. Vlaha pro-
slavila se i ovega puta u Sarajevu na
dostojan način po najavljenom pro-
gramu, koji se je mogo vas izvršiti jer
nije bilo vanjskih svečanosti zbog ne-
sikurog vremena. Na misu kantanu u
crkvi sv. Vinka došla je dubrovačka
kolonija u velikom broju. Misu je re-
kao veleč. Dr Ante Livajušić koji je iza
evangjelja ushićenim riječima glorifiko
grad sv. Vlaha sa svim njegovim kul-
turnim i ostalim tekovinama nad ko-
jim lebdi kao andio čuvar lik sv. Vlaha,
njegovog zaštitnika, koga dubrovčani
vjekovima majsvečanije u ovaj dan sla-
ve, kao što to i danas čine sa ne ma-
njim sjajem. Kad je fiimula misa i gr-
ličanje pošlo se je u dobrom broju in
capite s gosparom knezom ma irata-
menat u Saba, gdje se je u dobrom
razgovoru o svemu i svačemu uz ku-
picu i ijelicu provelo do blizu podne.

Najmodernijih štofova za muška odijela

Na 8 ura u večer došlo je što je
muške zimske kapute ] ]

moglo i nemoglo na tradicionalno du-
brovačko veče u g. V. Šerke na Ma-
rijin Dvoru, gdje se je uzela za ovu
svrhu apozita sala i sva gvarniškala
zelenilom, cvjećem i dubrovačkim em-
blemima, Na početku večere festanjuo
g. Zvon. Petrušić pozdravio je prisutne
i zaželio im dobar divertimenat uz još
bolji apetit. Poslije obligatnog rizota
drugi festanjuo g. Roko Andričević
pozdravio je kneza gospara Melka Goz-

ze, istaknuvši pri tom d: se veseli vi-
deći na ren ih potomka
nekadanjih dubrovački! zova. Preko
pečenog se je digo i s im

# a

vorci koja već devetnaest stoljeća sli-
jedi Istinu-Krista. Ova nepregledna po- E Ž , ženske haljine

vorka izjavljuje se za katoličku istinu, 3 » Ženske zimske kapute.

| koju je Isus donio svijetu. U prvim Na hiljade raznog materijala za ženske haljine u štcii i svili, razni

| redovima gledamo: Pavla, Justina, najmoderniji štofovi za kostime. NE i
| Jeronima i Augustina. Daleko za nji- Ogroman izbor popluna i zavjesa. — Platno u svim širinama u naj-
ma ide Dante, Petrarca, Brentano, Cha- većem izboru i svu ostalu manufakturnu robu. i

teaubriand, de  Bussiere, Ratisboue Ogroman izbor orig. trenchcoata iazone »Derby“, gotovih gumenih.
Chapman, Hollis, Šilovjev, Fjo dr inuških, ženskih i dječjih kabanica (i po mjeri)

Undset, Chayer, Hurter, Claudel, Bour- Pee ONE SL OD ANE: LADO
get, Maritain, Royd, Palairet, Ruville, Samo kod

J&rgensent Fanc Fox, Papini i drugi.
U zadnjim redovima megju nama naj-
| istaknutiji svjedoci katol, istine jesu
— moderni obraćenici. Ima ih svake
\marodnosti staleža i položaja. Osobito

ze
x

5
i

TRGOVAČKE KUĆE

» REKORD“ turuna Dubrovnik

Ulica KRALJICE MARIJE Ulica KRALJICE MARIJE