POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 8.

DUBROVNIK, 26 Veljača 1936.

Broj Čekovnog računa našeg lista

EO" jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov., Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

Proslava jubileja hr-
vatskog metropoiite

Prema označenom programu pri-
redila su zagrebačka kulturna katolička
i hrvatska društva u subotu 15 o. mj.
na veče u čast jubilarca veličanstvenu
bakljadu, na kojoj je preuzv. g. dra
A. Bauera pozdravio toplim riječima
dr. R. Horvat. Preuzvišeni se ma taj
pozdrav toplo i svesrdno zahvalio U
nedjelju 16 o. mj. bila je u katedrali
svečana sv, misa, koju je pjevao preuzv.
g. koadjutor dr. A. Stepinac. Za vri-
jeme mise održao je propovjed u čast
jubilarca msgr. dr. Stj. Bakšić. Kate-
drala je bila dupkom puna kulturnih
društava. Na koncu sv. mise podijelio
je jubilarac dr. A. Bauer vjernicima
svoj natpastirski blagoslov.

Iza sv. mise u 11 sati bila je u
Zboru priregjena svečana akademija u
čast sv. Oca pape i preuzv. g. nad-
biskupa :dra A, Bauera. U čast preuzv.
g. nadbiskupa govorio je dr. I. Pro-
tulipac, a u čast sv. Oca pape prof. P.
Grgec. Jeđan i drugi govor saslušan
je velikom pažnjom i silnim odobra-
vanjem. S proslave je poslan pozdravni
brzojav sv. Ocu papi Piju XI.

Ovom slavlju sudjelovao je ne
samo čitav Zagreb, nego i cijeli hr-
vatski narod. Bakljada je bila impo-
zantna, da je takova što Zagreb rijetko
vidio. Prostrana dvorana Zagrebačkog
Zbora za vrijeme svečane akademije
bila je dupkom puna. Preko 10.000
slušalaca manifestiralo je svoju privr-
ženost Sv. Ocu Papi i svoju ljubav
sijedom madpastiru, hrvatskom metro-
politi. Cijeli jugoslavenski episkopat
predao je svome predsjedniku posebnu
spomenicu kao i sva kulturna hrvatska
društva u Zagrebu, do 50 ih na broju.
Bezbroj čestitaka letio je u Zagreb iz
svih krajeva, gdje ima Hrvats, Neka
Bog poživi hrvatskog metropolitu Dra
Antuna Bauera.

 

Memoari Dr Ante Trumbića

Poziv na pretplatu.

Do malo vremena izlazi iz tiskare
»Tipografija“ u Zagrebu knjiga pod
ir : Iz mojih političkih uspo-
|mena“, Dr Ante Trumbić, — Suton
[Austro-ugarske i Riječka rezolucija.
Cijena je ovoj knjizi u preiplati:
Din. 30. Pretplata se šalje poštanskim
tekom broj 39755, ili poštanskom
[uputnicom na adresu: Dr Ante Trum-
bič, Zagreb, Martićeva 29. Pretplatnici

primit će knjigu franko. Neka točno
laznače svoju adresu.

 

 

|. olandijska - proizvodnja sjemenja

traži mjesne zastupnike, koji i-
madu veze sa vrtlarijama, za pro-
daju sjemenja po katalogu uz
visoku proviziju u svim većim
mjestima, Ponude pod , Sjemenje“
na Propaganda d. d. prije Jugo-
mosse, Zagreb, Jelačićev trg 5.

 

 

 

Ruski konvertit

Vladimir Solovjev

40 obljetnica njegova prelaza u krilo
Katoličke Crkve. (1896-1936).

Ime velikoga ruskoga mislioca Vla-
dimira Sergejevića Solovjeva blisko je
hrvatskomu narodu, kao i katoličkoj
Crkvi. Vladimira Solovjeva vezalo je
tijesno prijateljstvo s velikim biskupom
Strossmayerom kao i sa Račkim, na-
pokon on je svoj kapitalni rad: ,Pa-
vijest i budućnost teokratije“ oštampao
1887 u Zagrebu radi poteškoća ruske
cenzure.

Zavjetna misao Vladimirova So-
lovjeva bila je: sjedinjenje katoličke i
pravoslavne crkve. Njegovi katolički
nazori našli su najpuniji izraz u nje-
govoj knjizi: ,Rusija i Opća Crkva“,
koja je isto tako izdata van Rusije u
Parizu 1889.

Vladimir je Solovjev pripadao is-
ključivo broju pravih, otvorenih i dos-
ljednih ljudi, Kad bi se on jedanput
uvjerio o kakvu istinu, on ju je odr-
žavao sve do konca života Pa evo pri
ovakovim prilikama, na prirodan na-
čin, nicalo je istovremeno pitanje da
li je Vladimir Solovjev proveo sav svoj
život kao pravoslavni, ili je zbog svo-
jih religioznih katoličkih osjećaja pre-
šao u krilo Katoličke Crkve. Ovo je
bilo dugo vrijeme u Rusiji pod cen-
zurno-vjerskom zabranom. :

Premda sam ja lično poznavao
Vladimira Solovjeva za šest zadnjih
godina njegova života (1894-1900), ali
zbog mladosti i delikatnosti nisam se
nikada usudio da ga zapitam o toj
stvari.

Poslije njegove smrti, početkom
1900-tih godina pisac Ludvig Slonim-
skij, tijesni prijatelj Vladimira Solov-
jeva i koji je jedan od urednika: , Vjest-
nik Evropi“ pričao mi je da je Vladi-
mir Solovjev prešao na katolicizam a
pri tom se oslonio ma riječi samog
Solovjeva. Godine 1905 prisustvovao
sam u Petrogradu u kabinetu urednika
časopisa:  , Živopisnoje  Obozrenije“
glasovitog ruskog pisca Ignatija N. Po-
tapenka pri njegovom razgovoru sa dru-
gim ruskim piscem Petrom P. Gnije-
dićem koji je — pokazujući mi svje-
dočanstvo Vsevoloda Solovjeva brata
Vladimirova — tvrdio da je znameniti
Solovjev preminuo kao katolik. Malo
kasnije, ako se ne varam pet, šest go-
dina poslije ovoga razgovora, katolički
svećenik (unijat) O. Nikolaj Tolstoj sa-
općio je u ,Universu“ da je on pri-
mio Solovjeva u krilo sv, Katoličke
Crkve u kapelici Majke Božje lurdske

u Moskvi u februaru 1896 godine, da-
kle prije četrdeset godina.

Tomu se ništa ne protivi, što je
V. Solovjev umirući primio ispovijed
i pričest od pravoslavnog svećenika,
jer sv. Stolica daje takove povlastice

kad nema blizu katoličkog svećenika
na času smrti.

Koliki je značaj podavala katolička
crkva prelazu V. Solovjeva u njezino
krilo svjedoči i to što je odmah poslije
svršenog crkvenog obreda O. Nikolaj
Tolstoj otputovao lično u Rim da to
saopći sv. Ocu Papi Lavu XIII.

Nikolaj Negorev.

Proslava Su. Vlaha u ew-Yorku

Na dan Gospe Kandelore, uoči
Sv. Vlaha Dubrovčani nastanjeni u
New-Yorku i okolici, proslavili su svog
patrona i dubrovačkog parca Sv. Vla-
ha. U luksuznoj dvorani restauracije
»Dubrovnik“ (364 W. 23rd St.), koja
je vlasništvo Dubrovčanina g. Iva Ni-
kića i Pelješćanina g. Nika Miškova,
upriličena je festa sa banketom. Već
u 8 sati svi su stolovi bili zapremljeni.
Proslavu je otvorio nazdravicom po
starome običaju g. Dr A. Mooney, ro-
gjeni Dubrovčanin i jedan od najsta-
rijih u koloniji. Nakon nazdravice sli-
jedila je večera, a preko večere goste
je oslovila gca Marica Vlahović Stije-
pova, učiteljica, koja je rodoljubnim
riječima ocrtala značaj ove proslave.
i istakla moć bijeloga barjaka sa sve-
čevim likom, Zatim je uslijedilo kolo
uz lijericu, koju je udard g. Antun
Šutić iz Lisca, Kolo je izveo g. Niko
Jeljenić st. iz Stupe s Maricom, kćer-
kom g. Nika Zeca iz Ošljega. Zatim
je goste podarila sa nekoliko dubro-
vačkih napjeva mlagja kćerka Dr Mo-
oney. Preko zabave svirali su poznati
Radio umjetnici Balkan Mountain Men,
tamburaši g. Milana Vernia.

Naša dubrovačka imigracija u ve-
legradu: New-Yorku broji do neko 300
obitelji iz grada i okolice, a bio je pri-
sutan tek malen broj. Od prisutnih
zabilježili smo slijedeću gg. sa gospo-
gjama: Dr. 4. Mooney, Vlaho S.
Vlahović, publicista, kap. J. Žuljević,
kap. Tonković, Ivo Primorac, Ivo Nikić
Niko Mišković, Byer, Jozo Karaman i
Niko Burin; od gospogja : Marica Zec-
Negroni i Stefanija Nikić; od gospo-
gjica : Marica S. Vlahović, Rose Silić,
Madeline i Rose Udiljak, Pjantanida i
Mooney; od gospode: Mato Kučer,
Pero Balić, Lujo Beato, Vito Boehm,
Niko Jeljenić ml, Niko Jeljenić st.,
A. Šutić, Niko Karaman, Oskar Trku-
lja, Toni Desković, Ivo Repanić, Pero
Elaković, Bartul Biočić, Vlaho Glavor
i još nekoji za čije ime nijesmo saz-
nali. Zabava je potrajala do zore. Ta-
ko su eto naši u New-Yorku prosla-
vili dan Sv. Vlaha. Čast Dubrovčanima
i vječna slava Sv. Vlahu i na moru i
na suhu! — Dopisnki,

 

Onima koji trebaju naočale
pružaju se sve pogodnosti: naj-
bolja kvaliteta stakala, special-
no-moderni okviri i solidne ci-
jene kod Josipa Krilića, vis-a-vis
Male Braće, Moderni zlatni na-
kiti. Satovi najboljih marki. Staro
zlato kupuje i zamjenjuje.

 

«Umjetne oči
Pi izladjujemo kao  naravne
"a za naše paciente

F. A. Miller Sihne, Wiesbaden

&U SPLITU: Hotel ,Slavija“
dne 2. i 3. marta

 
 
  
 
   

 

ANTUN POKOVIĆ
EXPORT — IMPORT
DUBROVNIK

 

 

 

HEJAIRANEVNE U DRE PAT
Dr. ANTE STARČEVIĆ

(Prigodom njegove 40 god. smrti)

Djela velikih ljudi ne isčezavaju
bez traga sa lica zemlje. Suvremenici
često me znaju cijeniti njihova djela,
ali ona se razvijaju i kasnije generaci-
je mogu mnogo bolje da ocjene važnost
takovih ljudi jer oni uistinu i proživlja-
vaju i uživaju korist njihovog rada,

Da je svijest hrvatskog naroda da-
nas toliko razvijena i da je narod tako
kompaktan velika je zasluga i Dr. Star-
čevića. On je istina i za života imao
idealnih i oduševljenih pristaša, ali da-
nas nakon 40 god. njegove smrti mo-
žemo kazati da cijeli marod živi i
ispovijeda njegova načela.

U mladim danima Starčević se je
oduševljavao Gajevim ilirizmom ali
kasnije postao je protivnikom ne samo
ilirizma nego i panslavizma i slaveno-
filstva. Protiv Austro-Ugarske stavio
geslo : Hrvatsku Hrvatima, Te ,Bog i
Hrvati“. Drugim riječima narod će bit
sretan kad bude sam gospodar u svojoj
kući, a da do toga dogje mema se
nadati od nikoga već sve pouzdanje
staviti u Boga i u svoje vlastite sile
pa prema tome i udesiti svoj rad.

Svoje političko uvjerenje Starčević
potkrijepljuje historijskim pravom svoga
naroda. Pristaše oportunizma izrugavali
su se Starčevićevom pozivanju na histo-
rijska prava, ali njega to nije pokole-
balo. Do smrti ostao je dosljedan svo-
jim načelima i po njima postao otac
novoga, nacionalnoga i radikalnoga
hrvatstva. Nitko do mjega nije tako
jasno i snažno naglasio da treba s
Hrvatima računati kao s narodnom,
kulturnim i sposobnim za samostalni
život.

Hrvatski marod da se oduži svome
velikom sinu, danas prigodom 40 ob-
ljetnice smrti svuda mu priregjuje za-
dušnice i svečane komemoracije. Ovom
dužnom pietetu pridružuje se i maš
grad te će u svrhu biti priregjene
zadušnice i svečana komemoracija u
kazalištu.

Slava Dr. Antunu Starčeviću ! !

RRRALJS RGN
Pregled vanjskih - dogogiria

Španjolski parlamentarni izbori,
provedeni u nedjelju 16 o. mj. svra-
ćaju na sebe posebnu pozornost, Vo-
dila se je izborna borba izmegju dva
tabora, desnice i ljevice. Blok desnice
sačinjavaju kao glavne stranke Pučka
akcija, koju vodi Gil Robles, Lerronx-
ova radikalna stranka i monarhiste,
Ljevičarski blok sačinjavaju ove stranke:
totalitarni socijalizam Caballera, radi-
kali s Azanom na čelu, Basteirov evo-
lucijonistički socijalizam, amarhiste s
Pestanom kao vogjom i komunistička
stranka Maurina.

Izbori su svršili u korist bloka
ljevice i Gil Roblesove Pučke akcije.
Protivno vijestima štampe treba istak-
nuti da je Pučka akcija imala dosada
114, dočim je kod ovih izbora dobila
125 mandata ; to znači, da je Gil Rob-