POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 10.

DUBROVNIK, 11 Ožujak 1936.

OF" x Čekovnog računa našeg lista

DO es 4153 Podružnice Sarajevo.

God, XVII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO | UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1č — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2.

Rukopisi se ne povraćaju.

 

Katolička Crkva privlači

Franjevac Severin Lamping izdao
je nedavno interesantnu knjigu pod
naslovom : ,Ljudi, koji su prešli u
Katoličku crkvu“. Knjiga je posveće-
na najnovijim obraćenicima. Kao što
broj najnovijih obraćenika, tako i nji-
hova inteligencija jasno dokazuju, da
je minulo već u zaborav doba tako
zvanih ,naprednjaka“, koji su navi-
ještali svijetu, da se nauka ne može
složiti s vjerom, te da je naobrazba,
inteligencija i napredak istovijetan sa
slobodoumnošću i ako već ne s pot-
punim ateizmom, to barem s otvore-
nim vjerskim indiferentizmom. Minulo
je vrijeme onih, koji su tvrdili, da je
vjera zastarjela i da je ona jedino
potrebna naobraženim masama. Život
i pravi napredak dokazali su sasvim
protivno. Otac Lamping piše: U En-
gleskoj svake godine prelazi u Kato-
ličku Crkvu 10—12 tisuća ljudi. Od
vremena smrti kardinala obraćenika
Newmana, t. j. za posljednjih 45 go-
dina u samoj je Engleskoj prešlo na
katoličku vjeru 900 anglikanskih du-
hovnika. Preći u katoličku Crkvu
danas je popularna pojava među naj-
odličnijim engleskim piscima. Poznati
engleski pisac Česterton s ponosom
izjavljuje, da se obratio u krilo Kato-
ličke Crkve nakon dugog i ozbiljnog
proučavanja toga pitanja.

U Njemačkoj godišnje 'prelazi u
krilo Katoličke Crkve 10—11 tisuća
osoba. I u Njemačkoj među obraće-
nicima imade mnogo odličnih učenih
pisaca i radnika tako n. pr. filozof
Theodor Heker, zatim bivši profesor
na protestantskom sveučilištu Erik
Peterson, dr. Karlo Time, pjesnik
Gotfrid Gazenkami, pisci: Gertruda
von Le Fort, Rut Šauman i mnogo
drugih, kojih se djela popisana nalaze
u knjizi dra Hansa Rosta pod naslo-
vom: ,Kulturna sila katolicizma“.

U Sjedinjenim Državama broj
obraćenika dosiže godišnje 40.000
ljudi, a_u dvije posljednje godine
previsio je 50.000 ljudi.

Imade i u drugim zemljama mno-
go odličnih obraćenika: tako na pr.
slavna norveška spisateljica Sigfrid
Undset, talijanski pisac i učenjak Pa-
pini, francuski pjesnik — diplomata
Klodel, ruski filozof Solovjev, bivši
ministar predsjednik u Kitaju a sada

| benediktinski monah o Celestin Lju,
amerikanski admiral Šefert Benzon,
japanski admiral Jamamoto, jakobitski
nadbiskup Ivanios i mnogi drugi.

Iz navedenoga jasno slijedi da
Katolička Crkva sa svojom božanskom
naukom privlači k sebi najveće iz-
gragjene umove.

 

Onima koji trebaju naočale
pružaju se sve pogodnosti: naj-
bolja kvaliteta stakala, special-
no-moderni okviri i solidne ci-
jene kod Josipa Krilića, vis-a-vis
Male Braće, Moderni zlatni na-
kiti. Satovi najboljih marki. Staro
zlato kupuje i zamjenjuje.

Naša rak-rana.

(Povodom pastirske poslanice dijecez. biskupa).

,U ranoj zori pjeva hvalu Bogu
pijevac navjestitelj dana; Njemu u
prostoru čistog zraka jutarnje hvale
uzdava mila slavulj ptica; Njega uz
ganuće žarkog sunca slave bijeli lji-
ljani poljski i rumene ruže perivoja;
Njega u podne urnebesnom vikom
uzveličaje kraljevski lav pustare, a
večer pozdravlja bijeli mjesec srebre-
nim zrakama. U mraku noćnome Bo-
ga ispovijedaju tisuće i tisuće žarkih
svjetova štono skladno kolo vode is-
pod modre nebeske tvrdine. More u
bučnom talasu i rijeke u vratolomnu
slapu i oganj u buktećem žaru i gore
visoke i litice ljute i dubrave guste i
sve što zrakom leti sve po svoj na-
čin u očitom i tajnom skladnom ro-
monu blagosivlja Ime sveto Božje...

Ali dok ispod svoda divnoga ne-
beskog Jeruzolima, razliježu se slož-
ne hvale, što svome Stvoritelju sva
stvorenja bez iznimke daju, ori se
jedan hrapavi glas, što se od sklada
vasione luči i razbija skladni zvuk
neba i zemlje. Taj bogumrski užasni
urlik, što iz blatnih zemaljskih nizina
k nebu se diže pod oblake i čak do
prijestolja Boga Previšnjega prodire,
jest psovka, što se izvija iz pokvare-
nog srca psovaoca“.

Ovo su riječi, kojima revni naš
Natpastir zaključuje ovogodišnju svo-
ju poslanicu. Činjenica, da se i kod
nas nažalost mnogo psuje opravdava
potrebu ove poslanice.

,Unišla je u naše krajeve pa i
u naš skladni Dubrovnik jedna veća
doza neke drzovite samosvijesti, jo-
gurluka i prkosa; nekog zaista ne-
kulturnog i prezira vrijednog azijat-
stva, bušmanstva i hotentotstva, koji
se ispoljava u prostačkom govoru i
bezobzirnom psovanju imena Božjega,
Majke Božje i Svetaca“.

Govoreći najprije o Božjem ve-
ličanstvu, koje treba da poštuje svaki
čovjek, vršeći zapovijed Dekaloga
,Ne izusti imena Gospoda Boga: svo-

da

o H Ve
A Nema sumnie O
; gg a,
o SeRdja
3 og Ye.

TRGOVAČKU KUĆU

,REKORD"“ Podružnicu Dubrovnik

Ulica KRALJICE MARIJE

Stigao nam je ogroman izbor svih vrsti najmodernijih što-
fova za proljeće za dame i gospodu.

Najnovije fazone raznih kišnih kabanica za dame i gospodu,
gotovi proljetni kaputi i sva ostala manufakturna roba u

velikom izboru.

Razgledajte naše izloge i posjetite nas bez obaveze na kupnju.
Tražite posjet naših zastupnika.

da i Vas zanima =“

sve što u današnjim prilikama može da olakša odjevni
problem. Zato se u svakoj prigodi obratite na

jega uzalud“ izlaže dijecez. biskup
narav i grdobu psovke.

,Ova grozna opačina jest zmaj
otrovni, što ishodi baš iz dubine pa-
klene, provlači, se kroz srce i usta
jednog stvorenja, kuda kao kroz oda-
branu cijev prodire u svijet, da kao
ubojita strijela poleti proti Bogu“.

Javno je psovanje sablažnjivo,
osobito za omladinu, pak se punim
pravom može smatrati javnom ško-
lom zločina, Psovka je velika ludost
jer u ovom grijehu nema nikakove
koristi, nikakove slasti, nikakova do-
bitka ; to je zločin u ime zločina, zlo
u ime zla; psovka je obmama, lu-
dost, mahnitost, jer je u istinu znak
skrajnje mahnitosti htjeti bez ikakova
razloga i iz same mržnje zbaciti stvo-
ritelja s onog Prijestolja, pred kojim
drhću i ničice padaju Angjeli i Sveci,
a čiju slavu pjevaju nebesa.

,Psovaoci upropašćuju svoj zavi-
čaj, jer pritežu s neba vrhu sebe
teške biče pravde Božje, pritežu ih
i vrhu svojih obitelji i sugragjana,
kao što uz suho takogjer i zeleno
drvo gori. Oni škode svome mjestu,
jer općeniti grijeh povlači za sobom
i opća pokaranja“.

Praktičnost ove poslanice izbija
tako rekuć iz svakog retka. O tome
svjedoči na osobiti način poglavlje,
u kojem preuzv. biskup pobija neu-
mjesne isprike psovača i dokazuje
njihovu apsurdnost.

Gradacija u razdiobi i razlaganju
provedena je do kraja, a logičnosti i

jasnoći udovoljeno je u punoj mjeri. .

Nakon što je dokazano da je
psovka znak divljaštva iznosi auktor
na koncu teške kazne, koje čekaju
psovaoce. , Jao griješnim narodima,
narodima ogrezlim u bezakonju, sje-
menu  zlikovačkom, sinovima pokva-
renim, koji ostaviše Gospoda, opso-
vaše Svemogućega, te mu okrenuše
legja.... Opustjet će njihova zemlja,
u pepeo bit će pretvoreni njihovi gra-

U,

Ulica KRALJICE MARIJE

 

 

Reporter g. Fritz Salus pisac
članaka ,Ovo je Dalmacija“ (,Das
«ist Dalmatien“) boravi ovih dana u
našem gradu. Već je obišao dobar
dio Dalmacije, u zadnje doba Korčulu
i Pelješac. U austrijskim i čehoslo-
vačkim novinama opisuje osobito cr-
kve, samostane i uzgojne zavode sve
sa gre zome snimkama.

 

dovi, posjedi njihovi biti će uništeni“.

Temeljeći se na razlozima, što pro-
izlaze iz jasnog naravnog i božjeg
zakona, kao i uvažujući hvalevrijed-
ne zakone grada Dubrovnika i Kor-
čule u prošlosti te odredbe dubro-
vačkog općinskog vijeća u sadašnjici
pozivlje na koncu dijecez. biskup na
živu akciju protiv psovke ovim rije-
čima :

»Poradimo svi skupa sa gospo-
dinom gradonačelnikom i ocima grada
sv. Vlaha, da osim igrališta za malu
djecu, koja već postoje, ostvarimo
dječja igrališta takogjer za odrasliju
djecu i da se ta povjere strukovnja-
cima u odgoju razuzdane i zapuštene
djece, sinovima sv. Ivana Boska: OO.
Salezijancima; tada će prestati i da-
našnja raspojasanost djece i psovke
megju omladinom, koje nam dano-
mice tako strašno ranjavaju srce i
paraju uši. Riječ u jednu: iskoreni-
mo psovku !“

Neka ova praktična i veoma po-
trebna pastirska poslanica ugje u
svaku našu kuću. Dobiva se u Dubr.
Hrv. Tiskari.i ostalim knjižarama.

 

 

Oglas

U svoistvu prisilnog uprevitelia dajem u
zakup odnosno najam slijedeće nekret-
nine: E

a) Pension CARMEN u Lapadu
Mihajlova ulica: sa namještajem ;

b) Hotel SLAVIJA u Lapadu Bule-
vard Prestolonasljednika Petra br. 2
sa namještajem ;

d) Villa LUIGIA u Lapadu Put Iva
Vojnovića br. 21 i to 2 stana svaki
od 3 sobe i nuzprostorija ;

e) Stan od 4 sobe, kuhinje, banje i
nuzprestorija_u kući br. 23 Put XIII
Novembra kod Hotel Gradca.

Zainteresirani mogu u svako doba pregledati
spomenute prostorije obrativši se potpisanom.

Dubrovnik, 1 Marta 1936.
Josip Skandali, Kovačka ul, br. MI.
=ES8anas>>S>S=>====>==