POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 12.

DUBROVNIK, 25 Ožujak 1936.

DA" jea Čekovnog računa našeg lista

BE" jesi 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun Fl1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,
Rukopisi se ne povraćaju

 

Ni fašizam ni

Izgleda, da je savremena Evropa
stavljena pred ovu dilemu: ili boljše-
vizam ili fašizam. Oba su ova pokreta
skrajno radikalna, obuhvataju cijelog
čovjeka i utiskuju mu svoj pečat i svoj
karakter, koji daje smjer i način gleda-
nja ma sav život. To su dva nova svje-
tovna nazora, koja su se u obliku
dvaju ekstrema postavila pred evrop-
skog čovjeka i kidaju evropsku skup-
post ma dva neprijateljska tabora. Po-
moću ogromnog aparata što im je ma
raspolaganju za propagandu hoće da
nametnu javnosti uvjerenje, da se mora
javno mnijenje čim prije odlučiti ili za
fašističko-nacijonalistički ili marksistič-
ko boljševistički front.

Oba su ova svjetovna nazora za-
bluda i sasvim je pogrešno misliti, da
je odluka moguća samo u gornjem
smislu. Fašizam kao iboljševizam vode
Evropu prema konačnoj propasti. Spas
joj može biti samo u kršćanstvu.

Fašizam, koji je proveden u Italiji

i Njemačkoj, a ima jakih pobornika i
u drugim državama Evrope, stoji na
| ktivom stanovištu, kad zastupa mišlje-
pje, da je jedino ispravno načelo o
fašističkoj totalitarnoj državi, koja
nije ograničena nikakovim obzirom ni
prema unutrašnjosti, a još manje pre-
ma kome izva nsvojih granica, Kršćan-
sko-katolički nauk o državi priznaje
da je država ,savršena zajednica“, ali
lako, da_je njezina vlast ograničena
iznutra životom ,nesavršenih ustanova“
kakove su obitelji, staleži itd, A i
prema vani u megjunarodnom pogledu
državna suverenost nije neograničena,
jer je potrebno poštovati prava i inte-
rese drugih država, koje su takogjer
savršene zajednice.

Fašizam ruši u privatnom i jav-
nom životu kršćanski pojam čovječ-
nosti, po kojem su svi ljudi u svojem
Divstvu po naravnom i vrhunaravnom
redu jednakopravni. U megjunarodnom
pogledu fašizam je pogibeljan i vodi
konačno do oružanih sukoba zbog
svoje agresivnosti, koja proizlasi iz na-
glašavanja prvenstvene i isključive vri-
jednosti samo vlastite države.

Još manje poštovanja naravnih za-
kona, čovjeka i njegovih temeljnih pra-
va ima komunizam. U svojem razor-
nom djelovanju ruši sva oma načela,
na kojima počiva ljudska zajednica.
Da može ostvariti ,socijalno-komunis-
lički raj“ potrebna mu je svjetska revo-
lucija, koja se ne može provesti bez
ikvidacije svega, na čemu je dosada
čovječanstvo osnivalo svoj život, rad i
napredak. Komunizam ne štedi niti
bitelji, te prve i najnaravnije celice
ljudske zajednice. On je onaj strašni
tušilac svih vrednota, što ih je vjeko-
vima stvorila vjera i kultura, koje ta-
gjer hoće da briše iz sredine čovje-
ustva te iz srca pojedinaca.

Mjesto fašizma i boljševizma ima
remena Evropa jedan mnogo bolji
lačin, da izbjegne svoju konačnu pro-
st, Duhovne vrednote kršćanstva, koje
vjekovima formirale zapadni duh

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 

boljševizam

nijesu iscrpile svih svojih snaga, nego
budući su nadnaravnog, božanskog po-
rijekla, imaju još uvijek dovoljno ži-
votnog soka za savremenu Evropu kao
i svijet uopće.

Dawson, auktor prošle god. izašle
knjige , Jedinstvo evropske kulture“
veli: ,Povratak kršćanstvu dao bi Ev-
ropi duhovnu podlogu, koja joj je za
socijalno zbliženje tako potrebna. Ev-
ropa nije nikada imala naravne jedin-
stvenosti, kao druge velike kulture.
Svoju tisućgodišnju jedinstvenost ima
da zahvali jedino duhovnoj skupnosti,
zbog čega takogjer Evropa nije poli-
tična, nego duhovna cjelina“

Usprkos destruktivnih akcija s li-
jeve i desne opažaju se danas počeci
novog, više kršćanskog reda. Smisao
za pozitivne vrednote raste, Osobito
se jasno pokazuje spoznanje, da bez
javnog priznavanja i vjere u osobnog
Boga, Stvoritelja čovjeka i svijeta nije
moguće urediti društvo prema zahtje-
vima ljudskog dostojanstva.

Teorije o samospasavanju čovjeka
po vlastitom razumu i volji urodile su
žalosnim iskustvom, koje dokazuje, da
je čovjek, koji ne priznaje Boga, ili
tiranin ili rob. Čim više bude kršćan-
stva megju ljudima tim manje će imati
mjesta barbarstvo radikalnih boljševič-
kih i fašističkih režima.

Stoga ne valja se puštati voditi
od nekog krivog fatalizma, koji čini
da ljudi skrštenih ruku gledaju, kako
Evropa ide ususret sigurnoj propasti,
Treba zasukati rukave i najživlje po-
raditi da kršćanstvo opet prožme ži-
vot pojedinaca i zajednice. To je po-
ziv i cilj Katoličke Akcije, koja se baš
zato zove Akcija, jer ne dozvoljuje
fatalističkog posmatranja i beskorisne
kritike nego traži najživlju saradnju sa
Crkvom, koja je kvasac za preporo-
gjenje ORSK e na 1

ODoskora će nas posjetiti AE o I ii B

Proslava imendana dijecez. Biskupa

Ovogodišnja proslava Imendana
preuzv, dijecez. Biskupa bila je zna-
čajna pa stoga i na osobiti način svečana.

Svečanost i značajnost ove pros-
lave ima svoj razlog i svoju opravda-
nost u obljubljenosti i općem štova-
nju, što ga naš Natpastir nepodijeljeno
uživa megju vjernicima grada i cijele
dubrovačke biskupije.

Neumorni a ujedno obilati rad,
što ga naš biskup razvija od prvog
početka upravljanja biskupijom može
se kratko ovako karakterizovati: Vje-
ran svom geslu ,Mir Kristov“ hoće
on da ujedini vjernike svog stada u
vjeri i kršćanskoj ljubavi. Tako može-
mo reći, da je sobom donio geslo
»Pax Christi“, a radom je svojim do-
kazao, da se može još nadodati ,in
fide et caritate“. Vjerom i nesebičnom
Kristovom ljubavi provodi on najus-
pješnije ,Mir Kristov““.

Da je našem biskupu prva i glavna
briga čvrstoća i nepokolebivost vjer-
nika u vjeri, najboljim je svjedokom
onaj veličanstveni križ koji, gordo se
dižuć uz Napoleonovu tvrgjavu dovi-
kuje sa Srgja svijetu, domaćem, a i
stranom što ispred njega prolazi, da
je Dubrovnik grad vjekovnih kršćansko-
katoličkih vjerskih i kulturnih tradicija,
a vjernici biskupije odabrana četa vjer-
nih i odanih sinova i kćeri sv. Rimo-
katoličke Crkve. Križ ma Srgju simbol
je svega što je naš biskup učinio i
čini na jačanju vjere u biskupiji.

Kršćanska ,caritas“ druga je ka-
rakteristika plodonosnog rada dijece-
zanskog biskupa. Da ne spominjemo
»Milosrgje“, ,Trpezu sv. Vlaha“ i dru-
ge humanitarne ustanove, koje on ve-
likodušno podupire, potsjećamo samo
na akcije za pomoć bijednima. Sjetimo
se duhovnog koncerta, održanog, us-
prkos svih i najtežih zapreka, na 9.
mara pr. se Zeki. i rje bile

IDU

STIGLE PROLJETNE NOVOSTI!!!

Ogroman izbor za kostime za dame u originalnim engleskim štofovima.
Najmodernije tkanine iz štofa kao ,Vuneni cloque“ itd. u velikom

izboru i u svim bojama.

Specijalno preporučamo moderne engleske štofove za gospodu kao :

,HOMESPUN“, ,FLANEL“, ,FRESKO“

itd. Samo prvo-

razredne kvalitete i najnovije desene.
Veliki izbor muških košulja, a izragjujemo i po mjeri i po najmoder-

nijim krojevima.

Imademo gotovih proljetnih muških kaputa.
Trenchcoata zove fazone ,D E R B Y“ itd.
Gotovih damskih proljetnih kaputa.

SVE OVO DAJEMO NA

6 mjesečnu otplatu, a što je najglavnije
uz sasvim iste cijene kao i za gotovo.

PREGLED ROBE SLOBODAN BEZ OBAVEZE NA KUPNJU!!!
Tražite_posjet_naših zastupnika.

SVE SAMO KOD
TRGOVAČKE KUĆE

Podružnice

»REKORD“ zu Dubrovnik

 

su sve sile uložile, da osujete priredbu,
kojoj je bila jedina svrha, da pomoću
naroda pomogne bijednom narodu.

A što da rečemo o posljednjoj akciji
za narodnu pomoć, kojoj je naš biskup
odabran pokroviteljem, Osim obilnog
doprinosa, stavio je on velikodušno
na raspoloženje svega sebe, pak je, ne
žaleći truda i napora, zajedno sa na-
rodnim poslanikom g. Mišetićem, obi-
lazio pragove plemenitih gragjana, ku-
cao na vrata dobrih srdaca i prikup-
ljao poput pčele doprinose, kojima se
danomice taru mnogobrojne suze s
očiju onih, koji u ovim teškim prili-
kama stradaju.

Evo dakle razloga, zašto je ovo-
godišnja proslava biskupova Imendana
bila posebno značajna i svečana.

Koncerat ,Gundulićeve“ glazbe,
Na predvečerje već iza 7 sati počeo
se je narod sakupljati ispred Gospe,
Hrvatska Gundulićeva glazba, došla je
u 8 sati pred biskupsku palaču, nakon
što je pozdravila crkvu sv. Josipa. Tu
je u počast preuzv. Svečara, održala
birani koncerat, Za vrijeme koncerta
prisutna je masa više puta burno akla-
movala dijec, biskupa, a ujedno iska-
zala priznanje vrlim glazbarima. Bis-
kup je s balkona pratio komcerat i
zahvaljivao na aklamiranju od strane
prisutne mase, koja je ispunila sav
prostor ispred Gospe sve do dvora,
Bilo je oko 5000 ljudi.

Govor dijecez. Biskupa. Očito
ganut održao je Preuzvišeni sakuplje-
noj masi ovaj značajni govor:

»Poštovani dubrovački gragjani,
premili vjernici i dragi hrvatski Gun-
dulićevi glazbari ! Moje je srce ganuto
ovom Vašom spontanom manifestaci-
jom. Moja osoba ne zaslužuje tolike
pažnje, ali se ja ipak vrlo radujem nad
ovom priredbom kao Vaš duhovni otac
i biskup i zahvaljujem, jer ste u prvom
redu počastili po tradicionalnom obi-
čaju velikog patrona sv. Crkve sv. Jo-
sipa i time ste javno ispovjedili da
znadete otkuda dolazi spas i svijetlo
za rješavanje današnjih socialnih i na-
rodnih pitanja. lsus nas po svojoj
Crkvi uči da se rješavanje socijalnog
pitanja ne nalazi u megjusobnom kla-
nju, u tome da jedan stalež uništi sve
druge i zagospodari sam, nego da je
rješenje u kršćanskom solidarizmu u
izmirenju staleža, u megjusobnoj lju-
bavi, pravednosti i bratstvu. I narodna
pitanja ne mogu riješiti masonski i
komunistički internacionalizam, koji
hoće da briše narode, niti to može ri-
ješiti pretjerani rasistički šovinizam.
Sasma je nešto drugoga univerzalizam
sv. Crkve koji u narodnim jedinicama
vidi prirodne zajednice, koje su nastale
po promisli Božjoj i koje zajednice
treba poštovati, umapregjivati ih i bo-
riti se za njihove pravedne interese,
treba ih riješavati na temelju zapovjedi
Božjih, megjusobnih poštovanja i lju-
bavi. Ja vidim u ovoj današnjoj Vašoj
manifestaciji da Vi u to vjerujete i da
ste sinovi sv. Crkve, pak se zato ra-

i
3
i
t