POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 18.

DUBROVNIK, 1 Travnja 1936.

DO" i. Čekovnog računa našeg lista

(ui 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

 

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik; Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2.
_Rukopisi se ne povraćaju.

 

Eugenika ili moralni život ?

Prošle sedmice imali smo prigode
slušati jedno predavanje u dvorani
.Dubrave“, koje se je bavilo pitanjem
eugenike u vezi s brakom i nasljednim
bolestima, Predavanje je zagovaralo
načela i metode eugenike.

Da vidimo, što imamo zapravo
znati o tom pitanju i koje stanovište
zauzimlje katolički moral prema ovom
problemu, koji je osobito u posljednje
vrijeme aktuelan u vezi s zakonodav-
stvima u nekim državama.

Eugenika je vecma mlada nauka,
koja ide za tim da poboljša ljudsko
društvo osiguravanjem zdrava i snažna
potomstva. Da do toga dogje zahtjeva
kao potrebno sredstvo sterilizaciju ili
zabranu ženidbe osobama, za koje se
predvigja da bi mogle imati kržljavo i
nezdravo potomstvo. Sterilizacija je ki-
rurški zahvat (operacija), kojim se
muško ili žensko lice omesposcbi za
ragjanje potomaka, a da mu isto os-
tane sposobnost spolnog života. Kako
je ta operacija vezana sa izvjesnim
poteškoćama kod žene, to se steriliza-
cija vrši u glavnom kod muških osoba.

Treba priznati, da ima eugenika
Dez sumnje dobru i plemenitu svrhu:
osiguranje - zdrava potomstva. Ali po-
grešna su i kriva sredstva kojima se
hoće taj cilj da postigne.

U prvom redu protivi se naravnom
zakonu, ako se ljudi, makar i uživali
auktoritet zakonite državne vlasti, usu-
gjuju ograničavati pravo ženidbe od-
nosno ragjanja djece nekima od ljudi,
jer treba znati, da je po prirodnom
zakonu spolni nagon dan svakom čov-
jeku baš u cilju, da se može putem
ragjanja djece u zakonitom braku,
održati ljudski rod. Pa kao što nijedan
od ljudi niti ikakova vlast nije dala
toga prava čovjeku, tako isto ne smije
nitko ni da to pravo sprječava ili ogra-
ničuje. Eugenika hoće, da ljudi pris-
voje sebi prava, što ih ima isključivo
sam auktor prirode, Bog. Ateizam, u
prvom redu materijalizam jest omaj
svjetovni nazor, koji niječe opstanak
početnika prirode Boga i smatra čov-
jeka onim vrhovnim bićem koji može,
da po svojoj volji odregjuje što ima
preduzeti da se osigura zdravo po-
tomstvo. Sterilizacija, odnosno spreča-
vanje sklapanja braka protive se vrlo
jasnom Božjem zakonu, prirodnom i
pozitivnom. Stoga Pijo XI kao aukto-
tifativni od Isukrsta odregjeni čuvar
prirodnog zakona, najenergičnije ustaje
u Enciklici ,O kršćanskom braku“ na
obranu Božjih prava te osugjuje steri-
lizaciju kao i zabranu ženidbe s eu-
geničkih razloga.

Sterilizacijom se vrši sakaćenje
čovjeka, a to me smije da čini ni vlast
ni pojedini čovjek, jer je to u očitoj
opreci sa V. Božjom zapovjedi.

Nikad se ne smije činiti zlo da
da izagje dobro. Zato nikakav razlog,
pa ni najteži, ne može učiniti da bude
dopušteno ono što je već u svojoj biti
protivno prirodnom moralnom zakonu.

Pristaše cugenike ističu, da se
sterilizacijom ne diže sposobnost uži-
vanja spolnog magona, jer da to ne

može čovjeku nitko oduzeti, budući
mu to po prirodnom zakonu pripada.
Tako dakle, urgira se prirodni zakon
kad treba osigurati sjetilno uživanje
pojedinaca, a isti se taj prirodni zakon
gazi, kad se hoće spriječiti ono, što je
bitni razlog spolnog nagona u čovjeku !

Bitna svrha spolnog nagona u
čovjeku jest u zakonitom braku ragja-
nje i odgajanje djece. A onima koji
su za sterilizaciju brak nema druge
svrhe osim sjetilnog spolnog uživanja.
To je skroz krivo gledište.

Za poboljšanje čovječanstva um-
jesto protuprirodnih eugeničkih sred-
stava sterilizacije i zabranjivanja braka
treba upotrebiti druga ispravna i jedino
uspješna sredstva, Ta sredstva pruža
dosljedan život po načelima i propisi-
ma kršćansko - katoličkog morala. Ću-
doredni moralni život osiguraće i zdra-
vo potomstvo i sretan bračni život i
zdrave socijalne prilike, koje za pris-
taše eugenike pretstavljaju takogjer je-
dan od razloga za upotrebu eugeničkih
sredstava za ograničavanja poroda. Bo-
gatim iskustvom zajamčena je istina
da Onaj ,bez čije volje ne pada ni
vrabac s krova“, u svojoj providnosti
vodi računa o pomoći onima, koji je
najviše trebaju.

Pa jesu li eugenička sredstva spo-
sobna da ozdrave čovječanstvo ? Ni-
pošto. Ako se malo dublje zamislimo
u to pitanje vidjećemo, da se eugenič-
kim postupanjem radi protiv ljudske za-
jednice tim što se omogućuje ograni-
čavanje poroda. Zar sterilizacija ili za-
brana braka riješava glavni problem
čovječanstva ? Tko je onaj krivac naj-
većeg broja kržljavih i nezdravih po-
tomaka ? Zecijelo raspojasani, nemo-
ralni životi, Neka se stoga medicina
uopće i eugenika napose, kao i svi
drugi odgojni i socijalni faktori slože
skupa sa Crkvom u provagjanju načela

morala, koji sadrži u sebi najefikasnija
eugenička sredstva koja su u punoj
harmoniji s maravnim i pozitivnim
Božjim zakonima. Ta nijesu li ženid-
bene zapreke dobi, krvnog srodstva,
tazbine, zločina i javne ćudorednosti
najbolja sredstva, da se izbjegne slabo
i kržljavo potomstvo ? E pa čemu onda
tražiti druga sredstva, pogotovu kad su
ona takove naravi, da umjesto riješenja
donose nove knmplikacije pa mjesto
da se približe ona uistinu udaljuju
od cilja za kojim se zapravo ide.

One države, koje su donijele za-
kon o sterilizaciji ogriješile su se o
temeljni prirodni i pozitivni moralni
zakon Božji, koji je obvezatan za sva-
kog pojedinca kao i za vlasti. U ovom
svijetlu treba gledati i ccijeniti rad
onih, koji zastupaju načela eugenike,
koja je posljedica materijalističkog na-
zora o svijetu. Stoga valja poštovati i
priznavati prava početniku prirode Bogu
i ne dozvoljavati da se ograničuje lju-
dima sloboda u onome što im po pri-
rodnom zakonu pripada.

Pravi interes ljudskog društva tra-
ži, da se umjesto protuprirodnih sred-
stava eugenike upotrebe ona sredstva,
što ih religija stavlja na raspoloženje
pojedincima i zajednici. Samo doslje-
dan i ustrajan život po načelima i pro-
pisima kršćansko - katoličkog morala
može. osigurati zdrave i čelične poje-
dince te izliječiti sve socijalne rane
čovječanstva, Db.

 

 

Onima koji trebaju naočale
pružaju se sve pogodnosti: naj-
bolja kvaliteta stakala, special-
no-moderni okviri i solidne ci-
jene kod Josipa Krilića, vis-a-vis
Male Braće, Moderni zlatni na-
kiti. Satovi najboljih marki. Staro
zlato kupuje i zamjenjuje.

 

 

 

 

 

 

&Doskora će nas posjetiti e I ki I i g k I

 

STIGLE PROLJETNE NOVOSTI!!!

Ogroman izbor za kostime za dame u originalnim engleskim štofovima.
Najmodernije tkanine iz štofa kao ,Vuneni cloque“ itd, u velikom

izboru i u svim bojama,

Specijalno preporučamo moderne engleske štofove za gospodu kao;
,HOMESPUN“, ,FLANEL“, ,FRESKO“! itd. Samo prvo-
razredne kvalitete i najnovije desene.

Veliki izbor muških košulja, a izragjujemo i po mjeri i po majmoder-

nijim krojevima.

Imademo gotovih proljetnih muških kaputa.
Trenchcoata nove fazone ,D E R B Y“ itd.
Gotovih damskih proljetnih kaputa.

SVE OVO DAJEMO NA

6 mjesečnu otplatu, a što je najglavnije

uz sasvim iste cijene kao i za gotovo.
PREGLED ROBE SLOBODAN BEZ OBAVEZE NA KUPNJU!!!
Tražite posjet naših zastupnika.

SVE SAMO KOD
TRGOVAČKE KUĆE

, REKORD“ Zagreh

Podružnice

Dubrovnik

 

okolski učbenici.

Dr. Vasilj Popović napisao je kao
učbenik za srednje škole knjigu:
»Opšta istorija novoga veka za sred-
nje i stručne škole“. Knjiga se kao
učbenik upotrebljava u VII i VIII. r,
gimnazija, real. gimn. i realka. Pre-
nosimo iz ,Kat, Lista“ br. 9. o. g.

Knjiga je po svom duhu, po piš-
čevim neprikrivenim nzorima protivna
svakoj objavljenoj vjeri. Za pisca znači
ideal novoga doba protu kršćanski hu-
manizam, koji dovodi do vjerske re-
formacija protestantizma. Zato protes-
tantizam uživa u djelu pisca izrazite
simpatije, Sve što mu ide u prilog
jasno se ističe, dok se, u isti čas, ka-
tolička reformacija nazivlje reakcijonar-
nom kontrareformacijom. Cijela pojava
njezina u povijesti je negativno osvjet-
ljena, naročito tridentinski sabor. Za-
služni red Isusovaca nije u knjizi na-
išao na objektivnog, a još manje ho-
netnog protivnika. Karakteristično je
neprestano tendeciozno vezanje Habs-
burgovaca sa kontrareformacijom, te
protestantizma s borbom za nacionalnu
ideju. To ide tako daleko, da se u
knjizi izvodi propast katoličke Poljske
kao posjedica njezine katoličke orien-
tacije, dotično gospodstva lsusovaca.
Novu epohu u povijesti čini piscu po-
java vjerskog racionalizma, koji po
knjizi znači zdravi i mužni korak u
razvoju čovječanstva. Zato se sa sim-
patijom piše o slobodnom  zidarstvu,
o pojavama kulturnog boja u Njemač-
koj i Francuskoj.

Ovako apriorno gledište pisca za-
vodi ma česte i krupne nekritičnosti,
koje knjizi oduzimlju objektivnost i
tačnost opisivanja dogogjaja prošlosti.
A to su prvi preduvjeti za valjan škol-
ski udžbenik.

Pojedine i krnpne netačnosti na-
vodimo niže: Značenje humanizma
i renesanse. Str. 18. $ 6. t, 2.

U zadnjim stoljećima Srednjeg
Veka osećalo se jako i široko nezado-
voljstvo sa kulturnim i verskim  prili-
kama, očekivao se preporod. Iz tog
opšieg raspoloženja niknuo je kulturni
pokret renesanse i verski pokret refor-
macije, I jedan i drugi pridoneli su
jačanju nacionalnog osećaja, u protiv-
nosti prema srednjovekovnomu ose-
ćaju crkvenog kosmopolitizma.

Renesansa i reformacija ostvarile
su sve najvažnije nade i ideale i za-
dovoljile najjače potrebe kulturnog sveta
iz kraja Srednjeg Veka“.

Tu je, prije svega, neistinita tvrd-
nja, da su humanizam i renesansa po-
sljedica mezadovoljstva s vjerskim i
kulturnim prilikama. Nepristrana povi-
jest poznaje kršćansku renesansu i kiš-
ćanski humanizam, a ne samo pogan-
ski humanizam, protivan crkvi o kom
govori pisac. Djela kršćanskih i crkve-
nih umjetnika Michelangela, Rafaela,
Leonarda, Bramantea, pa pisca Dante,
Petrarke, Tassa, te plejade kršćanskih
humanista pobijaju samovoljni sud
pisca, koji je zato prema katolicima
nepravedan, kad veli, da su humani-
zam i reformacija ostvarile sve made
i ideale kulturnog sveta iz kraja Sred-
njeg Veka. (Slijedi)