TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 18.

DUBROVNIK, 6 Svibnja 1936.

- .. Čekovnog računa našeg lista

O es 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIH

 

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din, mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
_Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun Fič& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Najopasniji neprijatelj čovječanstva.

Karlo Marks dao je naučni oblik
socijalizmu, odnosno komunizmu. Po
krvi bio je Židov, po vjeri protestant,
po načinu mišljenja hegelovac-evoluci-
jonist, po uvjerenju materijalista, bez
čuvstva za vjeru, moral i narodnost.
Sa socijalizmom se upoznao u Fran-
cuskoj. God. 1847. izdao je s prijate-
ljem Eogelsom ,Komunistički manifesi“
s pozivom : ,Proleteri nemaju ništa iz-
gubiti osim svojih okova, a mogu do-
biti cijeli svijet. Proleteri sviju zemalja
udružite se I“

God. 1867. izdao je Marks prvi
svezak glavnoga djela ,Das Kapital“,
dok je drugi i treći svezak izdao kas-
nije Engels. Marksov ,Das Kapital“,
komunistički manifest i  Engelsov
,Herm Eugen Diihrings Umwalzung
der Wissensch:&fi“ postadoše temeljnim
djelima komunizma,

Današnji nosioc i propagator ko-
munističkog programa u svijetu jest
boljševizam u Sovjetskoj Rusiji. Bolj-
ševistička je stranka god. 1917, pro-
vela revoluciju pod vodstvom Lenjina.
Treća internacionala najintenzivnije radi
na tome, da komunizam izvede i jednu
sveopću svjetsku revoluciju.

Još za života Marksova osnovana
je god. 1864. u Londonu internacijo-
nalna radnička asocijacija ili tako zva-
na Prva internacijonala. U njoj su
bile udružene sve socijalnodemokratske
stranke, Ova je internacionala imala
uspjeha, osobito u Francuskoj, gdje je
1871. god, došlo do poznate ,pariške
komune“, Malo iza toga seli ova in-
ternacionala u Ameriku, gdje je brzo
zamrla. God. 1889. održan je u Parizu
drugi megjunarodni sastanak radničkih
stranaka i nakon svagje i razlaza s
anarhistima dolazi do osnutka //. in-
ternačionale, U različitim je zemljama
došlo do cijepanja stranaka osobito na
pitanju, da li se ostvarenje socijalističke
države ima izvesti pomoću sudjelova-
nja u parlamentu i zakonitim sretstvi
ma ili silom i revolucijom. Pristaše
postepenoga razvoja nazvani su posi-
bilistima, minimalistima, menješevicima.
Ova je struja jača u zapadnoj Evropi.

Druga je struja zastupala misao,
da se do vlasti i radničke diktature
ima doći pomeću sile t. j. pomoću
radničke revolucije. Ovi se nazivlju,
sindikalistima, socijalnim revolucijona-
rima,  spartakovcima i boljševicima.
Ova struja prevladava na evropskom
istoku, osobito u ruskoj socijalističkoj
stranci, Ruski socijaliste prvi su se put
pocijepali ua kongresu stranke u Lon-
donu 1903 god. Lenjinova revolucio-
narna grupa debila je većinu i odatle
je nazvana ,boljševističkom“, a grupa
Martova i Plehanova ,menjševičkom“,

Borbe megju članovima II. Ioter-
nacionale osobito su burne za vrijeme
svjetskog rata. Nakon sloma ruske
fronte i nakon toga, što je ruskim bolj-
ševicima pod vodstvom Lenjina uspjelo
preuzeti vlast u Rusiji te nakon neus-
pjelih pokušaja revolucije u Madžars-
koj, Austriji, Njemačkoj i Poljskoj do-
lazi i do formalnog rascijepe, usljed

čega imamo u većini evropskih država
komunističke i sccijaldemokratske stran-
ke. Komunisti osnivaju posebnu inter-
nacijonalu i tako god 1918. dolazi do
osnutka 7/7 Komunističke Internacio-
nale, koja se kratko zove Kominterna
Tako danas postaje Druga, socijalno-
demokratska internacionala i Treća
moskovska komumistička  internecio-
nala. U većini zemalja postoje po dvi-
je marksističke stranke, od kojih um-
jerene (sccijalističke) pristaju uz Il., a
revolucijonarne (komunističke) uz III.
internacijonalu.

2, Svjetovni nazor marksizma.
Marksizam. komunizam ili boljševizam
ima materijalistično pojmovanje o čov-
jeku, društvu i svijetu uopće. Materija-
lizam je svjetovni nazor, koji priznaje
samo materiju, tvar i što je tvarno, a
niječe sve što je duhovno. U koliko
pak priznaje i duhovne stvari i vred-
note izvodi ih iz same tvari i tvarnih
uslova tako da su one samo nekakav
otsjev ili odraz tvarnih odnošaja. Mi-
sao i osjećaj su po materijalizmu samo
izlučine mozga. Čovjek kao i društvo
nijesu dakle plod stvaralačke volje i
ideje vječnog Stvoritelja, nego proiz-
vod slijepe naravi, materije.

Materija je, veli marksizam, dina-
mična, t. j. u neprestanom gibanju. A
tko je, pitamo, pokrenuo materiju i
stavio je u to neprestano gibanje ?
Ideja naprelka ima sasvim materijalan
oblik. Napredak nije ništa drugo nego
neprestana produkcija. Temelj društva
i uzrok njegovog biranja je materijalna
produkcija.

Dosljedno tome nauku gospodar-
ske produktivne prilike odlučujući su
faktor za pravne, moralne i vjerske
nazore. Vjera, moralni i pravni nazori
po Marksu nijesu ništa drugo, nego
odsjev gospodarskih prilika i izum
onih koji iskorišćuju. Kad jedni druge
sebi podvrgnu, — tako tumači marksi-
zam postanak vjere prava i morala, —
nastoje to stanje koliko je moguće

ustaliti. Zato na razne načine dokazuju,
da tako mora biti, da iedni moraju
imati vlast, a drugi se moraju poko-
ravati, da je mad svijetom Bog, koji
tako hoće, da je stoga sve to božja
volja. Oni koji iskorišćuju pomalo se
na to nauče i konačno inisle, da je to
doista neko pravno stanje, koje im
mora biti sveto i nedotakljivo. U istinu
pak nema ni Boga ni prekogrobnog
života ni suda; pravda je samo riječ,
koja ima da pokriva iskorišćavanje.
Komunistička će revolucija pomesti
sve dosadašnje vlasničke prilike, s nji-
ma će pomesti i sve stare nazore“
(Komunistički manifest).

Marks uvelike naglasuje nuždu
razvoja, evolucije. To je uzeo od nje-
mačkog filozofa Hegela, koji se učio,
da je sve u neprestanom razvoju, gdje
se iz suprotnosti ragjaju suprotnosti i
opet se one združuju na višem stup-
nju razvoja (Hegelova dijalektika). Kad
je ovu Hegelovu dijalektiku združio
Feuerbachovim materijalizmom i pri-
mjenio ga na gospodarsko polje, do-
bio je takozvani historični ili dijalek-
tički materijalizam.

Prema tom  dijalektičnom gospo-
darskom razvoju bila je u početku za-
jednička vlasnost svega (prvo doba ko-
munizma), Radi gospodarskih prilika
razdijelili su zemlje i nastala je sup-
rotnost komunizma : doba rodilo novu
suprotnost. Ispočetka je privatno vlas:
ništvo bilo takovo, da je svak radio i
dosljedno uživao plodove svojega rada.
Polagano je nastupila  kapitalistička
privatna svojina,gdje masa radi, a_vlas-
nici su samo neki i ti sebi prisvajaju
plodove tugjeg rada. Tase unutrašnja
suprotnost vremenom tako zaoštri, da
revolucija masa sruši taj red vlasništ-
va i nastane opet komunizam, ali vi-
šeg stepena. To je kolektivizam ili za-
jednička vlasnost zemlje i proizvodnih
sredstava sa svom modernom organi-

zacijom  (specilizacijom i saradnjom)
koja će zahtijevati još samo malo ljud-

skog rada, a davaće svima sve obilnosti
(.socijalistični raj“).
Slijedi.

«vila tiskana ,,&limprimć“
Qllarocaine i Crepe de Chine na cvjetove !
Sgatt, Georgette, Illarquisette itd.

More krasnih raznobojnih šarenih svila. Najnoviji deseni

u svim bojama i najrazličitijim šarama.
Cijene vrlo solidne počam od Din. 45 na više !
Za iste cijene dajemo na 6 mjesečnu otplatu !

Razgledajte naše izloge! Posjetite nas bez obaveze na kupnju!
Tražite posjet naših zastupnika.

TRGOVAČKA KUĆA

REKORD“ wa

Podružnica

Dubrovnik

Ulica Kreljice Marije

 

29230000000000000000000000000000000040000000300000

Prvo
ujutro —
posljednje
uveče!

SARGOV

eROTIV Zugjog KAMENC,

ž
:
ž
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ž
ž
:
:
:
:
ž

RD 6.000000050000000000000000000000002000000008

DOMAĆI PROIZVOD

00000000000000100000000000000000000000000030000

2 400000003100000000080.

 

troje oo duu

Talijansko-abesinski spor u Istoč-
noj Africi skreće ovih dana na sebe
pažnju cjelokupne evropske javnosti.
Car Haile Selasie napustio je prijes-
tolnicu i ostavio zemlju, čime je fak-
tički dokazao, da više ne namjerava
braniti se proti Italiji. U Adis Abebi
nastao je položaj bezvlagja. Novinske
vijesti vele, da je netko od stranih di-
plomatskih pretstavnika pozvao talijan-
ske vojne vlasti, da zauzme Adis Abebu,
kako bi barem strani elemenst bio
poštegjen od napadaja uznemirenih
urogjenika. Prema tome zauzimanje
abesinske prijestolnice od strane tali-
janske vojske već je gotova stvar.

Italija, naročito fašistička nalazi se
u moru pobjedničkog veselja. To daje
smjelosti i odvažnosti najvišim fakto-
rima, osobito Musoliniju, da upozora-
vaju ostale sile, osobito Englesku neka
promjene svoje stanovište prema lta-
liji, koja da je spremna i sposobna,
da se svim silama odupre svakome,
tko bi htio, da i dalje preduzimlje ko-
rake u cilju, da na ma koji način
oslabi prestiž, što ga je Italija osobito
sada pojačala sebi u megjunarodnom
svijetu.

Usprkos oduševljenja i velike sa-
mosvijesti opaža se s druge strane
stanovita opreznost u  prosugjivanju
značenja bježanja Negusova iz Abesi-
nije. Stanovita rimska štampa vidi u
tom neki engleski manevar, Po tome
bi Engleska bila dala mig abesinskom
caru da pobjegne prije zauzeća Adis
Abebe, kako bi se uklonila prilika da
Italija vodi pregovore i zaključi spo-
razum s abesinskim suverenom. Nje-
govim napuštanjem zemlje abesinski
se spor prenosi iz Afrike vani, možda
pred samu Ligu Naroda, da se onda
ipak na tom megjunarodnom terenu
konačno riješi. Pitanje ostaje otvoreno
i radi toga, što se Negus nije odrekao
prijestolja, što bi se vjerojatno bilo
dogodilo, da je on dočekao talijansku
vojsku u svojoj zemlji. Koliko vjero-
jatnosti ima ova versija pokazaće bu-
dućnost.