+

 

Strana 2

 

O hrvatskom pitanju

.Obzor“ izmegju ostaloga piše:

»lIzjava dra Korošca bila je uvod
u posljednje značajne političke doga-
gjaje, tako te danas izgleda, kao da
su sve stranke i svi faktori spremni da
zaista učine korak naprijed u riješe-
nju naših unutrašnjih problema.

Mi smo u više navrata istakli, a
i beogradska Udružena opozicija na-
glasila je, da se riješenje naših pita-
nja ne može provesti samo na teme-
lju strauačkog sporazuma vanparlamen-
tarne opozicije, pa je zato i ov# izjava
g. ministra Korošca važna, jer je jasno
da su i vlada i J, R. Z. spremne na
pregovore glede riješenja hrvatskog
pitanja.

Pošto su sve te izjave pale nakon
jesne formulacije dra Mačeka i glede
sadržaja i glede procedure samog ri-
ješenja, to su te izjave dra Korošca i
Udružene opozicije znak da se stano-
vište Hrvata a limine ne odbija, što
više da su svi faktori voljni o tom za-
pogjeti razgovore. U tom sudjelovanju
svih stranaka i svih faktora moglo bi

 
 

 
 

U velikom izboru možete naći najmodernije svile, štofe,
pelice i ostali modni pribor. — Kod poznate trgovine

biti nade za uspješne i stvarne prego-
vore o utegjenju države u savezu sa
rješenjem hrvatskog pitanja“.
Beogradsko ,Vreme“ piše:
Dva posljednja politička doga-

. gjaja: andijencija g. dr. Mačeka kod

Ni. Kr. Vis. Kneza Namjesnika Pavla
i potpisivanje protokola sporazuma iz-
megju g. g. Liubomira Davidovića, Jo-
vana Jovanovića Ace Stanojevića skre-
ću još uvijek na sebe pažaju političkih
krugova.

Ma koliko da stabilnost sadašnjeg
političkog kursa, zasnovanog na par-
tijskoj formuli Jugoslovenske radikalne
zajednice, me stavlja u izgled skore
promjene, ipak je ovo interesovanje
sa Qajvišeg mjesta i za druga politič-
ka stanovišta ostavilo u svima politič-
kim krugovima najbolji utisak. Utisak
je tim povoljniji što se zna da su za-
jednički napori, kako JZR. tako i biv-
še SDK. i UO upućeni na stvaranju
atmosfere povjerenja, u kojoj bi se
moglo s pravom očekivati i konačno
likvidiranje hrvatskog pitanja“.

 
 
   
       

S. TUŠKAN naslj.
Josip Ulenšik

ul. Cingrijina

Dijecezanski Biskup na Korčuli

Dogradnja zvonika u Smokvici. — Posveta novih zvona.
— Gradnja župničkog stana u Blatu. Vjerska proslava u
Žrnovu.

U subotu, 7 o. mj. otputovao je
dijecez. biskup Josip na otok Korču-
lu, da udovolji želji. župnika, crkovi-
nara i vjernika Smokvice i obavi obred
posvete zvona, koja se imaju podig-
nuti na skoro dovršeni zvonik divne
crkve matice u Smokvici.

Nastojanjem blagopokojnoga bis-
kupa Marčelića i saradnjom preč. žup-
nika Tabaina crkva je dovršema g.
1920., a zvonik je morao čekati a da
nije bio niti do polovice dogragjen.
Zauzimanjem pak današnjega dijece-
zanskog biskupa Carevića i vrijednog
župika Tabaina konačno je dovršen
visoki i vitki zvonik.

Kod iskrcaja na Korčuli dočekalo
je preuzv. biskupa svećenstvo grada
Korčule ma čelu sa dekanom, preč.
don P. Kalogiera; nestorom preč. don
Ivanom Depolo, zatim pretstavnici vlasti
sa na čelu sreskim načelnikom g. La-
zićem te druge ličnosti i mnogo na-
roda. Uz slavljenje zvona krenuo je
dijec. biskup autom prema Smokvici.
U svakoj župi kratko se je zaustavio
da pozdravi Svetotajstvo i zahvali vjer-
nom narodu, koji je spontano i sa
puno oduševljenja izlazio ususret, po-
zdravljao i cvijećem obasipao svog
Natpastira. U Žrnovu se je na iri mjes-
ta zaustavljao zbog naroda, sakuplje-
nog u trima odlomcima. Tom _ prigo-
dom zamolio je župnik vIč. Gregov
Preuzvišenoga, da bi udovoljio molbi
naroda i njega te došao u srijedu, 11.
o, mj. da svojim prisustvom uveliča
proslavu 10.-god, donošenja kipa sv.
Martina, pokrovitelja župe. Preuzviše-
ni je obećao da će doći utorak 10 o. mj.

U Smokvicu je auto stigao u od-
regjeno vrijeme. Na ulazu u mjesto
dočekala je preuzv. biskupa veličans-
tvena povorka koju su sačinjavali: pret-
stavnici vlasti, učiteljstvo, školska dje-
ca, čč. sestre sa djecom zabavišta i
mnogo naroda, Prvi je izrekao dobro-
došlicu glavar sela g. Kuzma Tomašić,

zatim učitelj g. Marin Bučić te jedna
djevojčica, predavši mu lijepu kitu cvi-
jeća. Na vratima crikve zaželio je preč.
župnik Dn M. Tabain, da dolazak po-
žrtvovnog i obljubljenog Natpastira bu-
de od obilnog Božjeg blagoslova za
duhovnu obnovu župe. Preuzvišeni je
od srca svima zahvalio.

Osvanula je nedjelja, dan posve-
te novih zvona. Prostrana crkva puna
je pobožnog svijeta iz Smokvice, Čare,
Blata i Korčule u času kad biskup
procesijalno, uz pjevanje ,Evo Sveće-
nik veliki“, ulazi svečano u crkvu.

Kad je preuzvišeni Biskup dovr-
šio obred posvete zvona žarko je pro-
govorio vjeraom narodu, Izmegju os-
taloga sjetio se je najprije blagopok.
biskupa Marčelića, koji je velebno dje-
lo zidanja crkve i zvqnika započeo, a
sada je evo okrunjeno, i istaknuo za-
sluge skromnog i neumornog starine
župnika, preč. don M. Tabiana.

Kumovi zvona bili.su gg: Dr Lju-
bo Tomašić, senator, zastupan po g.
Baničević Marku, sreskom školskom
nadzorniku, Kuzma Tomašić glavar i
Marin Fabris graditelj zvonika. Sena-
tor Dr Tomašić ma osobiti se način
zauzimao oko dovršenja zvonika. Svo-
jom milozvučnosti ozvanjače ova zvo-
na sa umjetničkog, 38 m. visokog zvo-
nika. Zaista rijetko je naći u selu o-
vakav zvonik na divnoj i prostranoj
gotsko romanskoj crkvi kao što je u
Smokvici. Uzvišena svrha ovog vjer-
skog spomenika označena je u natpi-
su, što se na njemu čita, a glasi: ,G,
N, Isusu Kristu Kralju vječna slava,
Kraljice mira moli za nas“.

Slijedio je svečani pont'fikal sa
velikom asistencijom, za vrijeme ko-
jeg pjevao je odmjereno, skladno i
zanosno muški zbor Dierixovu dvo-
glasnu misu, Pjevači zaslužuju svako
priznanje.

Poslije podne održana je u Za-
bavištu, što ga vode čč, sestre Kćeri

,NARODNA SVIJEST“ 18 Studenoga 1936

RO M .

 

Broj 46

 

Milosrgja vrlo ukusnu zabavu u po-
čast preuzv. Biskupa. Bila je prisutna
i Generalna Glavarica Č. Majka Mari-
ja Petković. še

U Biato. U ponedjeljak ujutro
Preuzvišeni je, otpraćen od pretstav-
nika naroda i učiteljstva otputovao u
Blato u službene svrhe, kojom prigo-
dom raspravljano je i upućeno grad-
njom nove župničke kuće u Blatu.

Utorak, 10 o. mj. proslijedio je
u Žrnovo, gdje je bio svečano doče-
kan. Popodne obavljena je. pobožnost
trećeg dana trodnevnice. Kroz sva tri
dana propovijedali su preč. don Božo
Bačić, mp. O. Venceslav Bandera i
preč. don Božo Depolo. U srijedu u-
jutro prisustvovao je dijec. biskup ve-
ličanstvenoj precesiji in cappa magna,
a nakon toga krizmao jednu djevojči-

cu, koja putuje u svijet t& onda otslu.
žio svečani pontifikal sa velikom asis-
tencijom klera u dupkom punoj crhvi,
Iza Evangjelja održao je veoma pri-
kladni savremeni govor i upozorio
vjerni narod na pogibelji današnjeg
vremena. I u Žrnovu je pjevački zbor.
lijepo i pohvaluo nastupio. Popodne
je preuzvišeni ostavio Žrnovo najsve. |
čanije otpraćen i pozdravljen od pri.
vrženih mu vjernika te se u 3 sata |
brzom prugom iz Korčule povratio u
svoju residenciju. i
Ovaj put preuzvišenog Biskupa,
premda kratak, ipak je vrlo značajan,
jer je obilježen novim tekovinama na
polju duhovne obnove biskupije, Sve.
ćenstvo i vjernici to dobro znaju i o-
tvoreno priznavaju. Bilo sve na veću
slavu Boga i spas neumrlih duša!

 

PISMA IZ

DOLI kod Stona. Vanredno pi-
rovanje. Na 5 ovoga mjeseca vjeučao
se je u Dolima g. Cvijeto LjuBan pos-
jednik i trgovac iz Stona sa dražesnom
gospojicom Marijom Milić, kćerkom
g. Iva Milić-a, trgovca iz Dola. Piro-
vanje je bilo vanredno lijepo i veselo
Preko šesdeset i pet kićenih svatova
bijaše sakupljeno pod hrvatskom zas-
tavom. Tu se je napijalo, pjevalo i
narodno kolo igralo sve svatski i
bratski, Sa svihstrana letili su. brzoj.
čestitanja. Rastanak je bio ganuiljiv
uz očev blagoslov i uz narodno pje-
vanje.

TRPANJ. Gradnja vodovoda. Mi-
nistarstvo Gradjevina iz zajma od 50.
miliona dinare za izgradnju cisterna i
vodovoda u bezvodnim krajevima gra-
di i vodovod u Trpnju. U utornik
dne 3 novembra pomoću Božjom za-
počet je rad na ovom toliko važnom
objektu za napredak i budućnost Trp-
nja u svakom pogledu a osobito u
pravcu razvitka prometa stranaca koji
je ovih zadajih godina i u Trpnju
ozbiljno počeo da napreduje. — Osim

NARODA

gradnje vodovoda maše društvo za.
poljepšavanje Trpnja gradivrlolijepu ska-
linaduna glavicu , Gradina“ gdje su ruše. |
vine dvorca Kuezova Kačića i tako će iz. |
gradnjom ovim skalinada bitiu buduće
omogućen prilaz ovoj lijepoj glavici |
odakle puca divan pogled ma čitav |
Neretvanski kanal.

MUO kod Kotora. Svečanost BI, |
Gracije, Svetkovina BI. Gracije, našeg |
euharističnog Sveca, dne 9, ov. mj,
prošla je i ove godine u znaku tra
dicionalne pobožnosti. Za vrijeme tro.
dnevnice crkva je bila puna pobožnog
naroda, a na dan blaženikov je veliki
broj: naroda pristupio ma svete Sakra-
mente, da time najdostojalje počasti
svog Odvjetnika. Na dan svečanosti su
se sv, Mise redale od 5. s. izjutra, a
u 10. s. je pjevao svečanu Misu ko.
iorski kanonik prečasni Don. Špiro Pe.
rušina. Poslije podne je izrekao  po-
hvalni govor, pun aktuelnih misli, vič,
Don Viktor Kaloćina, župnik Šušnja,
na svačije zadovoljstvo. Ovdješnje HPD,
, Zvonimir“ ukrasilo je ovu milu sve+
čanost svojim skladnim pjevanjem.

 

Domaće vijesti

Kuaez-namjesnik princ Pavle ot-
putovao je u utorak pretprošli u Lon-
don, gdje će provesti neko vrijeme kao
gost Vojvode&od Kenta. Britanski po-
litički krugovi pridaju ovom njegovom
putu veliko značenje.

Na hrvatskom sveučilištu u Zi-
grebu upisano je u zimskom semestru
oko 5000 studenata. Bogoslova ima 304.

Naslaga crnoga ugljena prona-
gjena je pri mineraloškim ispitivanji-
ma tla kod Crvenika, Njezin gornji
sloj tek je u dubini od par metara.

Nova Željeznička pruga trasira
se koja će spajati Bileća-Nikšić sa Ris
nom u Boki Kotorskoj,

Paško Gale-Fradelić jedun od
istaknutijih članova b. H.S.S. ubijen
je u preprošlu nedjelju podne u So-
linu od općinskog redara Branka Du.
de, Za pokojnikom žali cljeli Split, ko-
ji mu je priredio veličanstveni sprovod,
Pokojnik ostavlja ženu i šestero ne+
jake neopskrbljene djece, U Splitu sa.
kupljaju doprinose za tu siročad, pak
bi bilo poželjno, da se i ovdje sastavi
odbor za sakupljanje milodara. Niš je
list pripravan iznašati imena darovate+
lja i njihov doprinos.

 

Galen i- porculanskih servisa

u najvećem izboru kao
i svih potrepština od
željeza. Posjetite bogato
opskrbljen dućan u An-
tuninskoj ulici i ne ćete

se pokajati. Cijene u- -

mjere bez konkurencije.
Poslužba solidna.

MIRKO M. ZEC

 

 

dići“ Don

Spedilerska radnja
Dubrovnik 2

Telefon br. 219 Telefon br, 219
Vrši prevoz vlastitim kolima
svakovrsne robe. Za selidbe

(prevoz pokućstva) ima vješie
liude.

 

 

Gosmodarska štedionica

Središnjica: SPLIT

Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmatinski novčani zavod na zadružnom polju.

Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te ih u svako doba isplaćuje u cjelosti.

Otvara tekuće račune. — Daje kratkoročne zajmove, Lombardira sve državne papire.

Kupuje i prodaje vrijednosne papire, devize i valute uz dnevne tečajeve. — Obavlja nal
kulantnije sve bankovne poslove. — Odlične izravne veze u zemlji * inozemstvu.