Broj 46

| Osuda u procesu o Kerestinci.
prošloga petka proglašena je osuda u
| procesu radi poznatih dogagjaja u Ke-
restincu dne 16 aprila o. g. pri čemu
je poginulo devet osoba. Dvojica su
| osugjeni na 6 mjeseci zatvora, a tro-
|jica na tri mjeseca, U kaznu im se u-
| računao izdržani zatvor, pa se sve kaz-
| ne smatraju izvršenima, te su tako svi
(pušteni na slobodu, a ostali optuženi
kojih je bilo 24, riješeni su krivnje.

| Vina smo ove godine dobili ma-
(nje nego lanjske i zato već poskup-
jee Ovogodišnja berba prema proš-
|logodišnjoj podbacila je za 35—40%,

i
i

 

 

Tvornica avionskih motora u
Rakovici kod Beograda otkupila je
država, te će odsad država u svojoj
režiji pojačati proizvodnju avionskih
motora.

Roosevelt (Rusvelt) izabran pret-
sjednikom. Dosadašnji pretsjednik Sje-
dinjenih Američkih Država Roosevelt
ponovno je izabran sa ogromnom ve-
ćinom glasova za pretsjednika. Bili su
pet kandidata, Za Roosevelta je glasa-
lo 25 milijona 936 hiljada i 277; za
Landona 15.839.609; za Lemegea
744.573; za Thomesa 99.865 i za Bran-
dera 87243, Doček g. Roosevelta u Va-
šinktonu bio je pravi triumf pobjedni-
ka, te se računa da je dočeku prisustvo-
valo nekoliko stotina hiljada ljudi,

 

GRADSKE VIJESTI

| Proslava 30. god. Gundulićeve
|Glazbe. — Kako smo već posljednji
|put javili ove se godine navršava 30
|god. da je Gundulić osnovao svoju
[limenu glazbu. Kako sada doznajemo
|ova će obljetnica bili svečano prosla-
|vljena sa strane Gudulića u subotu 12,
| prosinca o. g. Proslava će se obaviti
u gradskom kazalištu,

Interes Amerikanaca i Engleza
Iza naše krajeve, Nekoliko amerikan-
|skih i engleskih prometnih turističkih
[agencija obratilo se dubrovačkom tu-
| rističkom savezu molbom da ih detaljno
informira o turističkim prilikama u
|našim krajevima, specialno pak o ma-
|šim_ hotelima, cestama, priredbama
| plažama, klimi i dr, Spomenute agen-
|cije ispituju mogućnost dolaska ame-
rikanskih i engleskih iurista u većem
\broju u naše krajeve i radi toga tako
| detaljno i pedantno žele biti informi-
ani o našim piilikama.

 

 

| Boravak irancuske Konferensi-
| jerske n Dubrovniku. U našem gradu
oravi već nekoliko dana ggja Therese
'Authoine, poznata francuska konferen-
sijerka, koja ovdje prikuplja podatke
|za seriju predavanja o našem primorju
koje će održati članovima brintanskog
društva prijatelja Francuske.

 
 

 

I

| Docent sveučilišta u Berlinu o
namia. Pred izvjesno vrijeme boravio je
|u Dubrovniku docent berlinskog sve-
učilišta g. Heinz Gruvert i iz naše
| stedine odnio je mnogo lijepih uspo-
|mena. Svoje utiske on sada opisuje u
[njemačkim novinama pod naslovom
I»Zima u Dubrovniku.“

__ Statistika prometa stranace u
[oktobru ove godine. Prošlog mjeseca
bio je promet stranaca ma području
[dubrovačke = općine: domaćih 715
(7589 noći) stranih 1482 (16659) noći

 

[Ukupno gosti 2197 i 24248 noći,
Ukupuo gosti od. 1 januara do
1 X. 1936 god. 45. 174 a noći

  

| 398883. U istom razdoblju lanjske god.
lbilo je gosti 39280, noći 390.645;
prama tomu bilo je ove godine više
gosti 5944, noći 8238,

Svraćamo pažnju naših štovanih
čitalaca na uvodni današnji članak
QLux Novembris“, što nam ga je poslao
jedan naš cijenjeni prijatelj, Članak je
o svojoj formi i sadržaju originalan i
teralno-religiozno-filozofskog kolorita
u obliku pučkog dialoga.

Ban Zetske Banovine g. Pera
Ivanišević bio je prošle sedmice dva
puta u našem gradu.

 

 
 

 

Dolazak inspektora ministarstva
uautrašnjih poslova. Prošle je srijede
doputovao u Dubrovnik g. Milorad
Vlaškalin, inspektor ministarstva unut-
rarnjih poslova iz Beograda. Njegov je
dolazak u vezi sa istragom, koju su
povele redarstvene vlasti povodom poz-
uatog slučaja u Dubrovniku, Nakon
što je g. Vlaškalin posjetio preuzviše-
noga diecezanskog Biskupa i neke
druge pretstavnike naših vlasti, poveo
je opsežnu istragu o počinjenom u
našem gradu zlodjelu. U nedjelju je
otputovao u Beograd. Rezultati istrage
nijesu poznati.

Drugi megjunarodni tomistički
kongres održaje se u Rimu od 23-28
tek, mjeseca, kako smo već javili u
našem listu. O/aj kongres nema samo
ciljem živu izmjenu misli najistaknu-
tijih kršćanskih mislioca o savremenim
umnim problemima, već osobita nie-
gova važaost otskače kad se uzme u
obzir da se god. 1937 navršava 300
godina da je R. Descartes izdao svoje
djelo o metodi (Discours surla Mć\hode).
U Descartovoj filozofiji ualazi se kori-
jeo, tako reći, svih modernih umnih
zabluda, koje nose: opće obiležje indi
vidualizma, pa je potrebno da se in-
telektualni krugovi upozore na neis-
pravnost njegovih teza u svijetlu nauke
sv. Tome, koju sv. Crkva suprotstavlja
svim zabludama, da ih po njoj prosudi
i što viljedi asimilira a što ne vrijedi
zabaci. I naša će hrvatska inteligencija
biti u velikom broju reprezentirana.
Koliko je pozaato do sada idu presta-
nici iz Zagreba, Ljubljane, Maribora
Djakova, Splita, Sarajeva, Senja it.d.
Za dominikansko filozofsko - teološko
učiličte iz našeg grada prisustvovaće
O. dr. J, Kuničić,

Zgoditak od 60.000 Dinara dobio
jedan siromašni čovjek, otac od više
djece na srećki drž. kl. lutrije br.
87.161, koju je kupio kod g. Nika
Klaić. Zgoditak mu je bio odmah is-
plaćen a kod g. Nika Klaić i u proš-
lom 32, kolu pali su najljepši zgoditci,

Pcoslava sv. Cecilije, zaštitnice
glazbe u Društvu ,Gundulić“, Po
svom običaju Gundulić će i ove go-
dine proslaviti blagdan sv. Cecilije kao
pokroviteljice glazbe. — U subotu u 8 s,
naveče održat :će se u društvenim
prostorijama akademija sa sljedećim
rasporedom : 1. B. Šček : Himnasv. Ceci-
lije pjeva_mješ. zbor. 2) Prigodni govor.
3) R. Matz: Seljačka sloga, pjeva mješ,
zbor. 4) V. Sagrestano : Fantazija
— Potpotri hrvat. pjesama izvagja dio
glazbe. 5) R. Maty: U našem selu
(narodna) pjeva mješ. zbor, 6) Straus::

i

»NARODNA SVIJEST“ 18 Studenoga 1936

 

Strana 3

 

Egipatska koračnica izvagja dio glazbe,
Iza akademije slijedi zabava. U nedje-
lju obići će društvena glazba gradom
u 9'/, i onda će prisustvovati misi
u Stolnoj Crkvi. Poslije mise glazba
će prirediti koncerat ma placi Kralja
Tomislava, ako dopusti vrijeme.

Proslava sv. Cecilije. U petak
dne 20 o. mj. priregjuje mjesni ,Crkv.
Pjev. Zbor“ u prostorijama K. D. ,,Boš-
ković“ u 7 s. več. akademiju sa ovim
programom : 1) Pozdrav predsjednika.
2) Kupareo O. P.: Himna. C, P. Z.
(deklamuje N. Štambuk). 3) ,Kulturno
odgojna uloga crkvene glazbe“ (pre-
dava O. Dr. J. Kuničić), 4. a) Čajkovski :
Canzoneta, b) Mozart : Menuet, izvagja-
ju: Dr. J. Šlaus (violia)iMro Jos. VI.
Vruticky (klavir). 5) J. M, P, Plum:
m»Zahvalnica“ (pjeva C. P. Z). Ulaz
slobodan samo za pozvane. — U
nedjelju dne 22. o. mj., ma dan sv.
Cecilije, izvagja ,Crkveni Pjevački
Zbor“ u Katedrali nabožni koncerat
preko sv. Mise u 10 s, prema ovom
redu : 1) C. Rossini: ,Gospode nijesam
dostojan“ (ženski zbor), 2) Adventski
koral ,Rosite nebesa“ (mješ zb.) 3. J.
M. Plum : Pričesna pjesma: (ženski zb.)
4) Rich, Wagner: Čar Petka velikoga
iz op. ,Parsifal“ (izvagja Dubrovački
Kur-Orhestar — Dirigent Mro J. VI.
Vruticky). 5) G. F. Haeudel: ,Čast
Bogu vijek“ iz oratorija ,, Mesija“ (mješ.
zb. uz pratnju orhestra). — Na har-
monijumu O. St, Stanić, pjevanjem
dirigira A, Gjivanović.

Sv. Katarina — patron , Anice
Bošković“. U srijedu, dne 25 o. mi.
na blagdan sv. Katarine Aleksandrijske,
zaštitnice društva ,Anice Bošković“
bit će u katedrali u 8 sati za društvo
sv. Misa sa zajedničkom sv. pričesti
članica. Pozivlju se članica društva da
učestvuju. U četvrtak, dne 26 o. mj.
prigodom 10 godišnjice svoga osnut-
ka ,Anica Bošković“ priregjuje svoju
godišnju priredbu ,Katarinino veče“
u korist karitativne akcije ,Božićni da-
rak starosti“ u 7 sati u večer u dvo-
rani Bošković. Na programu je uz bi-
rane tačke vokalne i instrumentalne
muzike takogjer i neštampana aktovka
Iva Vojnovića: ,U zadnjem času“, što
ju je veliki književnik posvetio ,Anici
Bošković“.

Crkvane vijesti

Svečanost Gospe od zdravlja.
svetkuje se u Stolnoj Crkvi u subotu
21 tek. mjeseca. Uoči svečan. petak u
5i/, s. po podne krunica iletanije pred
čadotvornom slikom Bl. Gospe od
Porata. Na blagdan u subotu u 5'/,
prva sv. misa, u 6 s. parohijalna, pa
ostale sv. Mise svako po sata, U 10s.
pjevana sv. Misa, iza koje slijede mo-
litve pred čudnotvornom slikom BI.
Gospe od Porata. Po podne u 5'/, s.
krunica, propovjed i blagoslov.

U crkvi sv. Ignacija. raspored sv,
Misa: U radne dane kao i u nedjelje
i blagdane prva sv. Misa u 5'/,, druga
sv. Misa u 7 s.

   
  
   
 

2
Oistranite kamenac!
Riješite se brigel
Svako jutro —
svako večel

 
 
 
 
 

uzmi

SARGOV

 

ORE
eROTIV zugjog KAMENCA

e Cs
DOMAĆI PROIZVOD i

NIL Lura

Milodari. -- Za Domus Christi
(Uboški dom) — Da počaste uspome-
nu blagopok. Mare ud. Jelić Dr Miše
i Ane Kolin Din 250.

— Eta Pia i g. Dr Josip Korlaet iz
Ercegnovog, priložiti su u fond dob-
rotvornog odbora ,Milosrgje“ din 100
na počast uspomene blagopokojne ggje
Mare Jelich,

— Da počasti uspomenu svoje maj-
ke Marije Jelich darovao je g. Mario
Jelich samostanu sestara na Dančama
1000 Din. Dok će uprava samostana
za pokojnicu dati čitati sv. misu 27.
novembra dotle plemenitom darovatelju
najtoplije i ovim putem zahvaljuje.

 

 

Baš, sad kad je dan kraći a noć
duža, kad morate sve više raditi uz
električno osvijetljenje treba da naba-
vite odgovarajuće naočale, U optici
najbolja Zeiss Uro - Punktial
stakla mnogo će doprinijeti očuvanju
Vašeg oka jer absorbiraju (zadržavaju)
ulifa crvene zrake kojih ima najviše u
umjetnom osvjetljenju. Još danas oti-
gjite kod stručnog optičara N. Bogdan
koji ima jedino skladište u zetskoj
banovini.

 

Bondin teatar

Banovinsko kazalište, ,Mletački
trgovac“, jedna od vrlo popularnih Šek-
spirovih komedija, pisana sa tezom,
izvedena je u Bondinu teatru nakon
skoro 23 godina. Ovu je komediju
godine 1913 prikazalo Dubrovačko po-
krajinsko kazalište.

Redatelj g. Gec je postavljajući o-
vii komediju dašao odlično riješenje u
tehničkom izvogjenju djela, ali je zato
manje uspjeha imala riječ, što je glav-
no kod Šekspira.

Maogi glumci nijesu se mogli sna-
ći u izgovaranju Šekspirovih stihova;
na sceni su se osjećali dijalekti svih
naših pokrajina. Reklo bi se da trupa
Zetskog kazališta, koja je kroz prve
četiri pretstave pokazala lijepe uspije-
he nije dorasla Šekspiru.

I ovoga puta upravnik g. Gec
na svojim je plečima nosio komad.
Svoju složeni rolu Šajloka, starog škr-
tog Jevrejina donio je maskom, riječju
i dikcijom po primjeru glumaca tali-
janske škole. Dobre komične lipove
donijeli su g. Jelić i g.ca Teodorović,

 

Trebam mjesta

 

stoga prodajem raznih ukusnih darova u China-srebru, Alpaki i kristalu
ža 30, jeftinije
nego do sada. Posjetite bez obavezno moje veliko skladište da se uvjerite
o istinitosti gornjih navoda.
DRAGULJARNA

Niko Bogdan Dubrovnik

 

 

Pokućstvo Kruljac + sr: s»: Bojar Milošević

QMlajveći izbor — Solično — ovoljni plaćevni uvjeti

ujsncam nI