k

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din, mjesečno
| PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
| Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

Ideolozi i propovijednici ,socija:
lističko-komunističkog raja“ nerijetko
opravdavaju svoju mržnju na religiju
lim što tvrđe, da je vjera uopće, a
katolička Crkva napose pobornik i sa-
veznik kapitalizma.

To je najobičnija laž. Kapitalizam
je čedo gospodarskog liberalizma, što
su ga u svoje vrijeme osnovali A.
Šmit i tako zvana menčesterska škola,
Idejni su začetnici liberalizma najprije
humaniste, Na religijoznom polju libe-
malci su Luteri Giordano Bruno; Vol-
laire, Rousseau i enciklopediste pro-
ležu ideje liberalizma ma političko polje.

Liberalizam propovijeda neome+
gjenu slobodu čovjeka pojedinca u
prihvatanju i tumačenju najprije vjer-
kih a onda i drugih istina. To je
označeno onom poznatom krilaticom
slobode misli.“ Ta sloboda misli nije
ma koja pozna i priznaje logičke za-
one, nego sloboda pristati uz istinu
ili zabludu. Pristaše liberalizma misle,
la nema kriterija kojim možemo razli-
kovati istinu od. zablude.
| Kad se načela neograničene slo-
ode misli primjene na gospodarski
livot, onda dobivaju konkretnu formu
\ gospodarskom liberalizmu, koji traži
leograničenu slobođu u posjedovanju,
pbrtu / trgovini i industiji, slobodnu
onkureuciju, slobodnu pogodbu izme-
gu radnika i poslodavca i neuplitanje-
tocijalnog auktoriteta, države u sporove
oslodavca sa radnicima.

Treba priznati, da su ova načela,
ad ih se je primjenilo u javnom ži-
otu, proizvela stanoviti napredak u
tovječanstvu, Različiti izumi pospješili
proizvodnju i promet. Podigla seje

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

TAKSA PLACENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 25 Studenoga 1936.

| Izlazi

ismo za kapitalizam

industrija i trgovina. Ali u isto se je
vrijeme. stvorio mođerni kapitalizam,
Novac i produktivna sretstva nagomi-
lala su se tokom vremena u rukama
nekolicine. Slobodna konkurencija os-
labila je i ubila malog obrtnika. Slo-
bodna pogodba izmegju poslodavca i
radnika učinila je od radnika robu,
koju kapitalista iztabljuje u svoju ko-
rist i tako povećava svoj kapital. Uva-
gijanje strojeva istislo je radnika i uči-
nilo njegov rad jeftinijim i skoro bez
vrijednosti.

Jasno je da mi osugjujemo ne-
ograničeni kapitalizam, a moramo ga
osuditi zato, što se temelji na ,slobo-
di misli.“ Neograničena sloboda misli
je zabluda, jer zabacuje opstanak Boga,
ispravnost kršćanstva i obavezu kršćan-
kog morala za sav javni i privatni ži-
vot, Ono što je načelno, filozofski krivo,
ne može da buđe socijalno korisno ;
zato je liberalizam i doveo do kapita-
lizma, koji je izazvao krizu čovječan-
stva u idejnom i ekonomskcm pogledu.

Čovjek nije neograničeno biće, jer
je stvor koji potječe od Stvoritelja. Sto-
ga ni njegova misao, a dosljedno ni
njegovo djelovanje ne može biti rieo-
graničeno slobodae. Sloboda čovjeka
u misli i djelu treba da se kreće u
gran'cama načela i direktiva Onoga,
čija je čovjek slika i prilika, a to je
Boga o kome on jeu svemu i po sve-
mu ovisan.

Evo dakle stanovišta, što ga ima
religija, odnostio katolička Crkva prema
kapitalizmu. Načela pravednosti i lju:
bavi prema bližnjemu jedino mogu da
zapriječe zlo što ga je bezobzirni ka-
pitalizam prouzrokovao u savremenom
društvu. — b

,

 

  
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
  
  

Wiliam Hearst, kralj američke
llampe, vlasnik 40 najraširenijih dnev-
lika u Americi, napisao je uredniku
|dnog drievnika ovo pismo ;

»Molim Vas, da napišete niz čla-
taka, u kojima ćete dostojno pohvaliti
katoličku Crkvu radi njezine borbenosti
protiv komunizma, Taj stav katoličke
Crkve se mora svakome dopadati, jer
potsjeća na najslavnije njezine borbe.
lo je druga križarska vojna, kojoj je
tilj podignuti narode na borbu protiv
tocijalnog poretka,

|. Ja nisam katolik, jer pripadam
ipiskopalnoj crkvi, ali moram izraziti
htiznanje veličanstvenoj srčanosti, div-
lom reformatorskom duhu, kao i veli-
toj svijesti odgovornosti pred Bogom
[čovječanstvom, koju je katolička Ctkva
pokazala ušavši u borbu protiv komu-
lizma. Nadam se, da će moja crkva
tao i ostale protestaniske crkve pristati
ta to, da skupa s katoličkom Crkvom
laprave zajedničku frontu, koja će biti
U stanju da Gdoli napadajima modet-
h nevjernika, koji se bore _ protiv
ikona, slobode, mira, reda, vjere i

Jedno priznanje

Ovakovo govori o katoličkoj Crkvi
nekatolik. Njegovo priznanje bi morali
čuti naši naprednjaci, koji se svakak-
vim blatom nabacuju na katoličku Crk-
vu, tu ustanovu Kristovu, I dok pakao
upire sve svoje sile đa uništi Krista,
katolička Crkva neslomivim otporom i
herojskom ljubavlju sadi uw ljudska
srca najveće ideale poštenja, finoće,
čudoredne ljepote i ljubavi prema Isu-
su Kristu.

PREPORUČAMO VAM dobro
poznatu dubrovačku draguljarsku
radnju Josipa Krili6, koja pruža
danas u Dubrovniku najveći izbor
raznog najmodernijeg zlatnog na-
kita, specijalno za darove prigo-
dom krizme, vjenčanja i krštenja.
Cijene su posve solidne i bez-
konkurente.

Stručna izradba satova, graviranje
i posebni optički ateljč.

Za robu daje specijalnu garanciju.

 

-Interesentima, kumama i kumovima

za krizmu skrećemo naročitu paž-
nju na ovu solidnu firmu.

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

Broj Cekovnog računa našeg lista

 

jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

Narodna Svijest

Vlasnik — izdavač — Urednik: Vicko Lisičar — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2.

Rukopisi se ne vraćaju.

Pitanje sudbene zgrade u Dubrovniku.
Odgovornim na uvaženje.

U koliko se pak tiče unutarnjih
potreba suda, osjeća se još veća pot-
reba. Svjedoci smo, da kroz puna tri
mjeseca naš sud bio je lišen telefona.
Kako sud, tako i sudbeni zatvori, u
kojima znalo se je nalaziti do pede-
set kažnjenika. Zamislimo samo, da je
u istima, sačuvao Bog, došlo do po-
žara ili kakvog nemira. Što bi jedina
dva stražara u takovim slučajevima bili
u mogoćnosti učiniti i kako se pomo-
ći. To pomanjkanje baca vrlo ružno
svijetlo na našu administraciju, koja je
sve ovo morala da predvidi i da o
tome vodi računa. Što se pak pokuć-
stva tiče, to je ispod svake kritike;
isto je u vrlo bijednom stanju u ko-
liko ga u opće imađe. Za gg. advo-
kate nije ništa provigjeno. Isti još i
danas u XX. vijeku u večini sločajeva
prisiljeni su pisati na ... koljenima,
radi pomanjkanja stolova, baš kao da
se sve te unutarnje potrebe nebi dale
pokriti relativao neznatnim troškom,
prama svim onim luksuznim i skupo-
cjetiim gragjevinama koje se oko nas
grade. U jednu riječ stanje nečuveno

i mi se pitamo; hoće li se odgovorni
maknuti i pobrinuti da barem sada
dogjemo do zgrade dostojne suđa, a
sa njome i do inventara, koje bi u
opće bilo uporabivo. Vjerujemo, da će
novo Predsjedništvo Apelacije u Splitu,
uz pomoć gosp. Ministra Pravde, ina-
če našeg zemljaka, providiti, kako će
svim ovim manjkavostima stati na krai.
Na svim drugim pravnim područjima
sve je bolje nego li u Dalmaciji. Su-
dovi su u svima mjestima susjedne
Bosne-Hercegovine u svojim zgrada:
ma, za te svrhe gragjenim. Pokućstvo
im je svugdje odgovarajuće prilikama
i potiebama i vjerujemo, da će to po-
stepeno uslijediti i na području našeg
Apelacijonog suda i da naši sudovi
neće biti pred svim ostalim zapostav-
ljeni. Stavljam gosnje na srce i raz-
mišljanje i g. Ministru Pravde i g.
Pretsjedniku Apelacije, jer njima su
prilike i potrebe našeg sudstva poznate
i oni su, jer mogu, dužni da svemu
ovome stanu na kraj. Rekosmo uvje-
teni, da će i djela da slijeđe i da
nećemo biti prisiljeni na ovu stvar se na-
vraćati.

 

Glavna opasnost svijetu prijeti iz Gowjet-
ske Rusije

Neki od pariških listova komen-
tiraju riječi britanskog ministra vanj-
skih posala, Edene, što je izrekao dne-
va 20 ov. mj. u Donjem Domu, u ko-
jem je istaknuo, da meke druge vlade
zaslužuju mnogo ozbiljnije zamjerke,
no što ih zaslužuju vlade Njemačke
i Italije. ,Journal“ smatra, da ne mo-
že biti sumnje o tome, da su te rije-
či uperene protiv Sovjetske Rusije.
List kaže, da je Eden svjestan da naj-
veća opasnost svjetskom miru prijeti
od držanja Sovjetske Rusije. Winston
Churchill, iako poznat kao odlučan
protivnik Njemačke, uputio je pogled
ovoj zemlji smatrajući da glavna o-
pasnost prijeti od Sovjetske Rusije.

 

Naš list zapada
samo 5 Din. mjesečno!

 
    
  
  
  
  
  
   
  
  
   
   
   

Ulica Kraljice Marije

aa—_mOlank SSS O; O Ra iš e aesS io) KIRIN
Upravo stigao ogroman izbor najfinijih
damskih štofova za zimske kapute.

Specijalno preporučamo naše štefove crne boje La kvalitete stalna
tamno crna boja.

Noviteti za plesne haljine

Imprimć Crćpe satin, Naravna svila Cloque imprimć, Cirč itd. Kra-
sne mustre najzadnja pariška novost.

Imademo velik izbor raznih gumiranih kišnih kabanica te kabanice
iz originalne engleske Balonske Svile poznate fizone ,Derby" za
dame: i gospodu. Izradba prvorazredna i dvostruko izragjene.
Garantirano nepromočive.

Ogroman izbor najraznovrsnijih krzna kao skunks, Silber opozun
Seehund, Persianer itd.

Posielite nas bez obaveze na kupnju!
Tražite posjet naših zastupnika!
Samo ked Trgovačke Kuće

"REKORD 'miiiua Dubrovnik

Rezultati opć. izbora
prošle nedjelje

Na općinskim izborima prošle ne-
djelje velika je većina glasala za kan-
didata HSS, tako da je izabrana na
Mačekovoj listi općinska uprava u O-
rebićima, Trpnju, Kuni, Janjini, Mlje-
tu, Stonu, Šipanu, Slanomu, Lopudu,
Orašcu i Cavtatu.

I u Boko-kotorskom kotaru po-
bijedila je lista HSS. u Tivtu, Lastvi,
Prčanju, Stolivu, Mulu i Perastu.

 

Brze pruge parobroda Dubro-
vačke i Jadranske Plovidbe po novom
zimskom voznom redu od 15 ov. mj.
dolaze u Gruž u 7*? s. v. a odlaze iz
Gruža u 8% s. j.

 

QDomozite Mlilosrbe

 
 

Ulica Kraljice Mariie