r. 48.

 

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 2 Prosinca 1936.

Broj Cekovnog računa našeg lista

DU" jest 4153 Podružnice Sarajevo.

"Narodna Svijest

God. XVIII

 

MATIJA

Razvoj našega narodnog života
pokazuje nam, da je socijalno previ-
ranje išlo uporedno s izgragjivanjem
hrvatstva kao modernog naroda. To je
i prirodno, jer je ovo izragjivanje u
prvom ređu baš socijologijski proces;
a ovaj nam kaže, da razvoj našega
narodnog života možemo podijeliti na
tri doba.

Prvo doba obilježuje feudalizam
i stari kmetski odnosi. To traje do
burne 1848. Drugo je doba u duhu bu-
gjenja i učvršćenja narodne misli, ideje
narodnosti, te demokratizacije javnoga
života. Narodni je preporod likvidirao
staru feudalnu Hrvatsku, ali je ,iliri-
zam“ udario krivim smjerom i nasta-
vio se u Strossmsyerovom jugoslaven-
skom marodnjaštvu. To je bio, kako
smo vidjeli u jednom od prošlih bro-
jeva, negativni pol i smjer, dočim je
Starčevićevo pravaštvo nosilac zdravih
narodnih snaga i ima obilježje pravega
narodnog pokreta, koji je uistinu de-
mokratski i koji je zahvatio šire slo-
jeve naroda. Tada je formuliran i iz-
nesen politički program hrvatskoga
naroda. Treće doba. ispunja -hrvatski
seljački pokret braće Radića; pokret,
koji je preveo punu demokratizaciju
hrvatskoga javnog života. Stjepan Ra-
dić je pojam hrvatskoga političkog na-
roda proširio do najvećih granica,
obuhvativši posve i seijaštvo. Ono što
je dugo stoljeća bilo plemstvo i par
desetaka godina gragjanstvo, sada je
u prvom redu seljaštvo. Izgragjivanje
hrvatstva kao modernog naroda sada
je završeno, a Radić je time unio u
politiku socijalni momenat u punoj
mjeri i izvršio veliko djelo spajanja
nacijonalnog i sccijalnog.

Uz ove misli treba pristupiti i
svjetloj pojavi Matije Gubca i na taj
mu mačin naći mjesto u razvoju ua-
šega narodnog života i socijalne misli.
| Matija Gubec pojavio se g. 1573.
za doba feudalizma i njegova pojava
znači oštar prosvjed protiv ovoga su-

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

GUBEC

stava i njegovih posljedica. Značaj se-
ljačke bune uočen je tek u drugoj po-
lovini prošloga stoljeća, jer se dotada
na ovu pojavu gledalo očima historio-
grafije pisane od privilegiranih krugo-
va, pa ne moramo ni spominjati, kako
je neistinito i u kojemu je duhu pri-
kazan ovaj pokret hrvatskih seljaka.
Kukuljević, Rački, Bogović i Šenoa
skidaju masku i mi danas vidimo svu
važnost, opravdanost i istinitost ovoga
pokreta. Gubec nam je danas ne samo
jedna zanimljiva, a i važna ličnost po-
vijesti, već nam se javlja kao pret-
stavnik seljaštva, kao marodni čovjek,
heroj, simbol narodnih težnja i simbol
otpora protiv nepravde i težnje za pra-
vom narodnom i socijalnom slobodom.
Hrvatski seljaci 1573. traže ,stare pra“
vice“, kršćansku slobodu“, ,božje
pravo“, a to je ono, što bi mi danas
kazali: sloboda politička i socijalna,
te demokracija u punom smislu riječi
i pravom sadržaju.

Matija Gubec onda nije uspio i
podlegao je organiziranoj sili, ali po-
kret nije ostao bez posljedica u na-
rodnom životu. Živa uspomena i dalje
je živjela u dušama i srcima, nastav-
ljalo se Gubčevo djelo na novi snaž-
ni nastup, koji je i uslijedio. Gubec
je prvi probio oklop, koji je štitio
plemstvo kao politički narod, a time i
kao socijalno. gospodarski privilegirani
sloj. Hrvatski je seljak već tada bio
nosilac i borac za one ideje, koje su
tek u najnovije vrijeme doživljele pri-
znanje, a i ostvarivanje. Odatle važ-
nost seljačke bune i samoga Gubca,
kao ličnosti, koja utjelovljuje osobine
i težnje njenih učesnika. ,Pobjeda po-
bjegjenih je najveći misterij povijesti“
i ova ,pobjeda pobjegienih“ došla je
tek nakon nekoliko stoljeća, tačnije re-
čeno nakon nekoliko stotina godina.
Hrvatska je politika našla pravi i pot-
puni svoj smisao, te borba za politič-
ku slobodu danas znači i borbu za so-
cijalnu pravdu.

Upravo stigao ogroman izbor najfinijih

damskih štofova za zimske kapute.

Specijalno preporučamo naše štofove crne boje Ia kvalitete stalna
tamno crna boja.

Noviteti za plesne haljine

Imprimć Crepe satin, Naravna svila Cloque imprimć, Cirč itd. Kra-
sne mustre najzadnja pariška novost.
Imademo velik izbor raznih gumiranih kišnih kabanica te kabanice

iz originalne engleske Balonske Svile poznate iazone ,Derby“ za
dame i gospodu. Izradba prvorazredna i dvostruko izragjene.

Garantirano nepromočive.

Ogroman izbor najraznovrsnijih krzna kao skunks, Silber opozun
Seehund, Persianer itd.

Posjetite nas bez obaveze na kupnju!
Tražite posjet naših zastupnika!
Samo kod Trgovačke Kuće

REKORD" wii Dubrovnik

Ulica Kraljice Marije

Ulica Kraljice Marije

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

HRVATSKO

»Slovenec“, ljubijanski list, koji
zastupa politiku današnje vlade, piše:
Nema u našoj državi prečeg pitanja,
nego što je hrvatsko. Cjelokupna re-
organizacija našeg narodnog gospodar-
stva i poboljšanje naših socijalnih pri-
lika stupaju u pozadinu pred tim
pitanjem. Nikakva pa ni puna demo-
kratizacija našeg političkog sistema
ne bi stvarno mogla obnoviti naš dr-
žavni život, ako se prije toga ne za-
dovolje osnovni zahtjevi Hrvata. — —

»Neka protivnici sadašnjeg režima
govore što hoće. Jedno stoji: da je
danas pod vladom Stojadinovića, Ko-
rošca i Spaha kod hrvatskog naroda
zavladalo raspoloženje za pravičan i
pošten sporazum takav kakvog nikad
ranije nije bilo, da se pesimizam po-
lako pretvara u nadu da će u našoj
državi doći do pune saglasnosti u duhu
onog pozitivnog, iskrenog i široko-
grudnog jugoslovenstva, koje je pro-
povjedao veliki Strosmajer i kome je
cijelom dušom bio odan i pk. vogja
seljačke stranke“.

I pariški ,Temps“ objavljuje op-
širan članak o političkoj situaciji u
Jugoslaviji. U. članku. se. naglašava,
da jugoslavenski politički krugovi ističu,
da je dr. Maček bio u audijenciji kod
Kneza-Namjesnika u Londonu. U Beo-
gradu se pretpostavlja, da će pregovori
započeti — radi likvidiranja hrvatskog
pitanja dobiti novi podstrek, a možda
će ući u novu fazu. Pitanje je spora-
zuma na dnevnom redu i sve političke

Vlasnik — izdavač — Urednik: Vicko Lisičar — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne vraćaju.

PITANJE

stranke smatraju, da je sada atmosfera
povoljna za objektivno ispitivanje za-
htjeva Hrvata, koji su na usta svog
vogje dra. Maćeka svečano naglasili
svoj lojalizam prema Kruni i dina-
stiji kao i privrženost državi Jugo-
slaviji u današnjim granicama, Sada
gledišta nijesu dakle odviše udaljena
i radi se o tome, s kojom će srpskom
strankom dr. Maček pregovarati. Pošto
je načelo sporazuma utvrgjeno, radi
se o tome, da se odredi postupak,
»Le Temps“ na kraju članka konsta-
tira, da se sada po prvi put od sloma
diktature može javno i otvoreno u Ju-
goslaviji raspravljati o krupnim pita-
njima, kao što je hrvatsko pitanje, za-
hvaljući novoj atmosferi stišavanja, koju
je stvorila vlada g. dr. M. Stojadino-
vića.

Po pisanju ,Novosti“ od 30 pr.
mi. izjavio je g. dr. Maček dopisniku
Češkog Slova“ i ,Populaira“, da je
sporazum izmegju Zagreba i Beograda
vrlo potreban iz dva razloga: obzirom
na vanjsku situaciju, a zatim, iz raz-
loga unutarnjeg stanja. Dr Maček ne
isključuje mogućnost koalicione vlade
ali da sve to zavisi o tom, u koioj bi
mjeri ta vlada prihvatila njegove za-
htjeve. G. dr Maček završio je svoju
izjavu konstatacijom, da je sada mo-
menat obzirom na raspoloženje i volju
odlučujućih faktora za sporazum vrlo
povoljan, pa da taj momenat ne treba
propustiti, jer se nezna, što će biti
kasnije.

 

Budite budni — stojimo pred požarom !

Ovako je preuzv. nadbiskup koa-
djutor Dr Alojzije Stepinac u svom
govoru opomenuo učesnike sastanka
hrvatske katoličke elite njegove zagre-
bačke nadbiskupije. I ovaj poklik do-
šao je u pravi čas, jer kad dobro pro-
motrimo megjunarodni položaj, kad
dobro promotrimo položaj u hrvatskom
narodnom životu, kad dobro promotri-
mo subverzivne sile, koje javno i po-
tajno djeluju u hrvatskim krajevima,
kad promotrimo protukatoličku frontu
megju Hrvatima i prilike i nedostatke
dosadašnjeg organiziranog hrvatskog
katoličkog rada, onda moramo priznati,
da su riječi preuzv. koadjutora riječi
providencijalne opomene.

Megjunarodni je položaj više ne-
go tmuran, — to priznavaju svi svjet-
ski državnici. Rat visi u zraku. Ka-
rakteristični predznaci velikih ratova
su tu. A pred vratima cijele Europe,
pa tako i pred našim prijeli komunis-
tička opasnost. Ona postoji u našim
krajevima; osjeća se na svim strana-
ma, megju svim staležima. Zahvatila
je sve slojeve, maročito blaziranu dje-
cu kapitalističkih krugova i Židova.
Osjeća se komunistička akcija megju
hrvatskim radništvom, megju inteligen-
cijom, megju studentima i srednjoškol-
cima, a što je najstrahovitije sve više
prodire i u sela.

Iza komunista imamo najljučeg
neprijatelja katoličke Crkve i našeg

hrvatskog naroda Slobodne zidare. Oni
ne mogu pomoću masa škoditi Crkvi,
ali oni škode zaobilaznim putem, de-
nuncirajući je, radeći preko raznih or-
ganizacija. | prozelitske akcije drugih
vjera vrlo su aktivne protiv katoličke
Crkve. Vrlo dobro su nam poznati na-
srtaji na hrvatski katolički Vis, na hr-
vatski grkokatolički Zumbrek, pa u
Bosni i Vojvodini. Razorni nemoralni
židovski duh takogjer je skroz nepri-
jateljski raspoložen prema kršćanstvu
uopće, a prema katolicizmu napose.
Gledajte, otkad su protierani iz Nje-
mačke brojni Židovi, koji su se bavili
trovanjem njemačkoga naroda izdava-
juć kojekakve pornografske seksualne
knjige, i kad su ti trovači došli u naše
krajeve i u Beograd, poplaviše u ovo
zadnje dvije godine po novinama oglasi
seksualno-pornografskih knjiga. Čak su
se ti židovski tipovi usudili izdavati
knjige, koje su blatile Isusa Krista i
Majku Božju. — Ovaj duh, iako smo
daleko od jeftinog antisemitizma i ra-
sizma, ubrizgava se u narod i putem
židovske štampe u Zagrebu. Odatle
crpe svoje najborbenije članstvo i bez-
božna masonerija i ogavni komunizam,

Kad znamo za sve makinacije i
rovarenje ovih i mnogo drvg h trova-
vača ljudskog roda, pa i nas Hrvata,
možemo li onda mirno spavati?! Ne
zaista, mi moramo da odmah skupimo
sve svoje sile, da složno s našim vo-
gjama biskupima i svećenstvom radi-
mo, kako ćemo se što bolje i jače od-
hrvati ovim našim neprijateljima. A
naša će sjegurna pobjeda biti, budemo
li u falangi Katoličke Akcije. Luč“.