POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 17 Srpnja 1935.

aO- .. Cekovnog računa našeg lista

ON" est 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO | UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare,

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier; Dubrovnik 2,

Urednik: Antun FI& — Dubrovnik

_ Rukopisi se ne povraćaju.

 

dačelnost i dosljednost u politici čelto-aust avi

leyčisko pitanje. — Politički Credo Kvaternika. —

Inte.

ligencija ima interpretirati narodne težnje, a ne docirati.
— »BRealna politika'“, nemoral. — ,,Dok je srca, bit će i
Kroacije'“

Veliki katolik i veliki Hrvat ra-
kovički mučenik Eugen Kvaternik
kazao je već 1870. ove značajne riječi:
»Tkogogjer ne zastupa naše stanovište,
ili zastupa protivno stanovište, taj ne
može biti za nas i taj ne može biti s
mama. Taj mora biti protiv nama
i mi moramo biti protiv njemu«. Mož-
da ove riječi nijesu bile nikad tako
aktuelne kao danas, kad je naš seljački
narod još jednom jasno i otvoreno iz-
razio svoje mišljenje i neizbrisivim pe-
pečatom utvrdio i dokazao da postoji
t. zv. hrvatsko pitanje, da su maše že-
lje i aspiracije sve življe i djelotvor-
nije, te da traže pošteno i ispravno
rješenje. Predbacuje se Hrvatima, ne bez
namjere, da su fantasti i da ne znaju
što traže, ali su nedavni dogogjaji naj-
bolje obeskrijepili ovakove tvrdnje,
jer stotine hiljada svijesnih hrvatskih
izbornika, koji su uz najveći teror iz-
'tazili svoje misli i želje, znali su veo-
ma dobro zašto glasuju, zašto se žrt-
voju i izvrgavaju najbijesnijim progo-
nima i šikanacijama. Narod traži i zah-
tjeva ono što je logički postulat i zah-

tjev svake etničke skupine, svakog na-
roda, pa i hrvatskog.

Karte su otvorene, znadu se naše
želje i raznim »taktiziranjima« i »di-
plomatiranju« došao je kraj. To je sve
više bez ikakve vrijednosti i potrebe
kad je jasno i otvoreno progovorio
narod, subjekt i objekt politike. Naš
lrad i maše djelovanje ima biti us-
[mjereno i uokvireno u duhu i osnov-
noj težnji i načelu, koje je hrvatski
narod više nego plebiscitarno izrazio.
U tom radu moramo biti načelni i
|mačelnost i dosljednost moraju biti glav-
ni aksiomi i osnovice naše nacionalne
politike i daljnjeg djelovanja. Postav
(lljema je jasno ocrtana i oštra linija,
Ikoja dijeli pozitivno od negativnog u
našem javnom životu.
| Dakle, načelno opredjeljenje pre-

ma svim pojavama u našem javnom
životu i to u ime beskompromisnih
(naših nacionalnih ideala. Bez ove na-
elnosti, čvrstoće karaktera i poštenja
uzalud bi mam bio svaki rad i uza-
|llindne bi bile sve one bezbrojne žrtve
[daleke i nedavne prošlosti.

 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
 
 

Rogaška:
TEMPEL '
DONAT — STYRIA

i=

običnu cijenu od Din. 8.—

ETAR KULUŠIĆ

Načelno pak opredjeljenje i gle-
dište može imati neku vrijednost i ja-
činu jedino kad se dosljedno, beskom-
promisno i smiono primjenjuju u jav-
nom život i dnevnom djelovanju. Vrlu-
danje, ideološki oportunizam, kompro-
misnost u načelima, , taktika“ ili kako
se već zovu ta ,pametna posla“ u
svojoj su srži protunarodni i destruk-
tivni, pa iko je podlegao ovoj bolesti
nema prava ni moralne legitimacije,
da se smatra suvremenim rodoljubom i
borcem, a najmanje pak nekim vogjom.
Prošlost nas je naučila gorkih iskustva
i razočaranja, a nova generecija ne
može niti smije dozvoliti, da se prave
eksperimenti s marodom, narodnom
dušom, genijem Naroda.

Naš seljački narod jasno je izrazio
svoje mišljenje, a ma hrvatskoj je in-
teligenciji sada, da to interpretira, a
ne da narodu dijeli mudrost s visoka.

Načelnost, dosljednost i interpe-

tiranje narodnih želja i zahtjeva — to.

je naš program. To je realna politika,
dočim onaj ,zdravi realizam“ i , realna
politika“, koju bi htjela pokvarena
hrvatska , inteligencija“ nije ništa drugo
nego trgovanje s narodnim idealima,
plašt za njihov kukavičluk, oportunizam
i karijerizam i najveća uvreda za mrtve
i poginule maše velikane, trgovanje s
njihovom krvlju i iskorišćavanje nji-
hovih žrtava. A to je nemoral, koji se
ne može ničim opravdati. Zato neka
nam danas budu uzori mrtvi velikani
Eugen Kvaternik i Ante Starčević, Oni
su već izrazili i postavili program na-
šeg seljačkog naroda, ma koji je Stje-
pan Radić konačno protegnuo pojam
hrvatskog političkog naroda i završio
proces formiranja hrvatstva kao mo-
deme nacije.

A čitav taj rad i nastojanje mora
biti zasnovano, na čvrstim teme-
ljima vjere, poštenja i iskrenog osje-
ćanja. Zato će nam ostati nezaboravne
Matoševe besmrtne riječi :

»Dok je srca, bit će i Kroacije !“
M.

 

 

svako doba hladna

mineralna voda

Radenska :
ZDRAVILNI

KRALJEVO i GAZELA VRELO

Za sanduke od 25 staklenka posebna cijena!

pekarna -- kolonijal

sonske braće protiv organiziranih hr-
vatskih katolika i svećenstva još se
uvijek nastavljaju sa proračunanom
tendencijom, da bi se unijela zabuna
i razdor u opći naš narodni pokret, Ali
uzalud im taj Sizifov posao, jer su da-
nas svi pravi Hrvati bez iznimke pri-
padnici općeg nar. pokreta, kojemu je
na čelu dr. Maček.

»Hrv. Straža« energično obraču-
nava sa ovim srpsko-radikalsko-mason-
skim intrigama. Jasno i otvoreno
postavlja i riješava pitanje jedinstveno-
sti naših redova i energično damantira
intrige i podvale o osnivanju neke hr-
vatske katoličke stranke.

»Hrvatska Straža« od 13 ov. mj.
u članku:
pČisti računi duga ljubav“:
izmedju ostalog piše:

»Hrvatska Straža« ravna se u o-
cjenjivanju nacionalne i stranačke po-
litike principima Katoličke Akcije. Kao
što Katolička Akcija nije stranačka, već
izvanstranačka i iznadstranačka, tako
je i naš list izvanstranački i iznadstra-
nački.

On nije glasilo nijedne političke
stranke i neće se dati u službu nijed-
noj stranci. Prema tome nije glasilo ni
bivše Hrvatske pučke stranke, koja u-
ostalom i ne postoji više i pobijat će-
mo sve eventualne tendencije i akcije,
da se ta bivša stranka oživi i uskrisi,
jer znademo, da bi široka javnost sma-
trala, da ona nastupa u ime hrvatskog
katolicizma i da bi odgovornost za nju
i njezinu politiku bacala na katoličku
crkvu, iako predstavnici Crkve s takvom
akcijom i politikom ne bi imali nika-
kve veze.

Megjutim iako Katolička akcija ni-
je stranačko-politička ona je nacional-
na, ona je Hrvatska katolička akcija
kao što je u Italiji Talijanska katolička
akcija, a u Francuskoj Francuska ka-
tolička akcija. Njezini pripadnici jesu
članovi hrvatskoga naroda, a njezina
je svrha preporoditi hrvatski narod u
Kristu, i Kristovim duhom obnoviti po-
jedince, obitelji, staleže, klase i čitav
hrvatski narod. lako se Katolička Ak-
cija ne bavi stranačkom politikom, nje-
zina je zadaća i ta, da svoje članove
odgaja tako, da budu vjerni svom na-
rodu i da rade za njegovo vremenito
i vječno dobro. Nadalje ona bdije i
nad stranačko-političkim životom, da u
njemu ne zavladaju elementi, koji hoće
naciju, kojoj Katolička Akcija pripada,
odvesti krivim putevima i oduzeti joj
najveće njezino dobro, katoličku vjeru.

Da vršenje vjerskih i nacionalnih
dužnosti nije nespojivo ili protuslovno
i da zauzimanje za nacionalne ideale
i težnje i obrana pravedne nacionalne
stvati nije u sukobu 8 iizvišenom iz-
vanstranačnošću, koja se nameće crk-
venim organima, neka je dokaz neu-
strašivi gest, koji je učinio nakon pe-
tomajskih izbora hrvatski metropolita
preuzv. g. dr. Antun Baner, kad je u
poznatom memorandumu sabrao sve
martirijske žrtve, koje su podnijeli hr-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

Lijepi zubi bez

kamenca tako

jednostavno!
Uzmi

 

nuovo

 

 
  
  
 

SARGOV

 
 

PROTIV ZUBNOG KAMENCA[S=

OO AN SZ =
vatski izbornici prije, za vrijeme i na-
kon izbora, nabrojio najteža nasilja i
ukazao za najstrašnije nepravde, koje
je u izbornoj borbi ne samo njegovim
vjernicima i vjernicima ostalih biskupija
nego i svećenstvu nanijela prošla vlada
i sve to predao i nabrojio kompetent-
nim faktorima.

Je li taj istup sijedoga natpastira
bio stranačko-politički akt, ili je to bio
diktat njegove vruće ljubavi prema svo-
jim i ostalim vjernicima, koji su stra-
dali zbog svog nacionalnog osvjedo-
čenja, i duboke svijesti o dužnosti, da
najveći moralni autoritet, kakav je crk-
veni i kakav je lično autoritet hrvat-
skoga metropolite, istupi u obranu ne-
pravedno gaženih nacionalnih prava i
svetinja ?

Naš list i kao hrvatski i kao kato-
lički ogradio se u više navrata od svih
akcija, koje bi išle za tim, da se u ime
katoličkih načela i interesa stanu cije-
pati složni hrvatski narodni redovi, koji
su pokazali tako silnu kompaktnost
na petomajskim izborima, i koji su iz-
razili puno povjerenje svom vogji dru
Mačeku.«

Je li put i za pješake?

Stranci su se pohvalom izrazili
vidjevši po cestama znakoveza brzinu
auta, ali su opazili, da se istih propisa,
brzine vožnje, skoro nitko ne drži, već
da jure bezobzirno kao da naš put nije
i za pješake, nego samo za njih. S pra-
vom je jedan prigovorio: čemu su tre-
bali stavljati ove znakove, kad pješaci
nemaju prava hodati po cesti, ako neće
da im život bude uvijek izložen opas-
nosti. O kakovoj bližoj šetnji bilo do
Boninova ili do raskršća sv. Jakova sa
sigurnošću života nema mi govora, jer
treba uvijek stajati na oprezu da te
automobili sa svojom mahnitom vož-
njom ne zahvate. Jednaku vožnju o-
pažamo danomice i u samoj unutraš-
njosti grada preko Place Kr. Petra ili
Kr. Tomislava (a da o trubljenju po
noći i ne govorimo): jednom riječi,
nitko se ne drži propisa vožnje.

Opaža se nadasve na Pilama kraj
tramvajske stanice, da se propisi koji
važe za vas kulturni svijet kod nas
neupotrebljavaju, naime: kada stigau

: PM