Br. 41.

I POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 16 Listopada 1935. SMF“

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo,

God. XVII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

U Beogradu je nedavno održan
kongres jugoslavenskih liječnika, Ras-
pravljalo se je o pobačaju (abortusu)
io zaštiti matere, Većina prisutnih li-
ječnika glasala je za rezolucije kojima
se traži legalizacija pobačaja ne samo
zbog medicinskih razloga nego i zbog
socijalno-ekonomskih indikacija. Tek
četiri liječnika su se našla koja su gla-
I sovala protiv rezolucija. Nije nam poz-

\|nato, koje su stanovište zauzeli gg.
dubrovački liječnici,

Budući je ovo pitanje od kapital.
\|ne važnosti sa stanovišta opće marod-
!lnih interesa donosimo uz male pre-
inake članak, što je štampan u zagre-
bačkoj ,H. S.“ br. 233. o, g.

Da liječnici raspravljaju o čisto
medicinskoj i higijenskoj strani proble-
ma pobačaja, i da o tom stvaraju re-
slzolucije, to je svima razumljivo, i u tom
lloni imadu prvi riječ, ali i oni moraju
priznati da pobačaj ima još i druge
strane t. j. moralno pravnu i socijalnu.
Kako liječnici ne mc gu zanijekati ovih
strana problema pobačaja, tako moraju
biti svijesni da nijesu kompetentni da
lvaraju rezolucije i u ime drugih a ne
isto medicinskih momenata u probie:
lu pobačaja. Zato je i kongres liječ-
pika u svojoj rezoluciji prekoračio svo-
u kompetenciju, kad traži reviziju za-
ona i priznanje socijalno-.ekonomskih
ndikacija za dopustljivost pobačaja.
Na liječnike spada da konstatiraju,
la li pobačaj škodi zdravlju i životu
ilene u kojim slučajevima i u kolikoj
lnjeri, zatim da uočivši šteinu pojavu

liširenosti pobačaja kažu medicinsko-
igijenski ustuk toj pojavi. Pitanje pak
lopustljivosti pobačaja nije vezano na
jedicinu. To je moralno-pravno pita-
le. Ima cio niz pojava, koje mogu
ili sa medicinskog gledišta. sasvim
avilne, — a moralno-.pravno i soci-
llno nepravilne i zle i obratno.
Pobačaj se sastoji u tomu, da se
jlimetak, dijete, postavi izvan utrobe
hajčine prije, nego je tcliko razvijeno
t može samostalno, t. j. izvan utrobe
i ajčine živjeti, što znači u svakom slu-
liju smrt djeteta, smrt jednog ljud-
tog individna. Do pobačaja može do-
ili radi bolesti ili nesretnim slučajem i
ijesnom intervencijom noseće žene ili
tuge koje osobe. Nas interesira iza-
lani, hotimični pobačaj, jer samo se o
emu može govoriti sa moralne strane,
[samo on može potpadati pod zakon.
aki je pobačaj po svojoj naravi uni-
(lenje jednog ljudskog života, pa zato
oramo u prosugjivanju dopustljivosti
Obačaju uzimati u obzir iste moralne
tiacipe, koje uzimamo, kad je pitanje
dopuštenosti umorstva čovjeka.
|| Dase čovjeku smije oduzeti život
ludu ovi općenito priznati principi i
D: kazna od društva za zločin i sa-
loobrana od napadača. Pobačaj je u-
torstvo, a umorstvo je dopušteno sa-
0 u ova dva slučaja: kao kažna i
0 obrana. Mogu li se ova dva slu-
ja primjeniti na dijete u utrobi ma-
4? Prvi slučaj kazne za zločin —
lošto, jer dijete još nije gospodar

 

 
 
  
 
  
 
 
 
  
    
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

 

Problem legalizacije pobačaja

svojih čina, ne ovisi o njemu njegov
opstanak u utrobi majke, makar taj bio
i za majku težak i pogibeljan. Dijete
je uvijek nevino — a nevine se ne mo-
že kazniti, Isto tako se ne može go-
voriti o pobačaju kao o samoobrani
majke — jer dijete, pošto nije gospo-
dar čina, niti njegov opstanak u utrobi
majke ne ovisi o njem ne može se
govoriti samo od nepravednog napa-
dača, Dosljedno svemu tomu nikako
pobačaj u smislu hotimičnog uklonje-
nja nedozrelog djeteta u svakoj starosti
iz utrobe majke — što je isto što i
direktno ubistvo djeteta — nije moral-
no dopušten; u svakom takvom slu-
čaju teško se gazi pravo osobe na njen
život i opstanak — a to pravo je ono
najelementarnije u pravu i odnosima
megju ljudima — pravnim bićima. Zato
je i dopuštenost pobačaja, odstupanje
od najelementarnijih zasada i pravnih
principa.

Načelo odabiranja manjeg zla se
ne može ovdje primijeniti, jer se ne
može govoriti o manjoj ili većoj kriv-
nji ili većoj žrtvi, jer se radi o žrtvi
života koju nema nitko pravo da ne-

kom preko volje nameine, u ovom slu-
čaju mati djetetu, da sebe spasi.

U slučajevima kad se nagjemo u
dilemi da li smrt djeteta ili smrt dje-
teta i majke, što je činiti, da se pra-
vednost spasi? Slobodno se mogu u-
potrijebiti sva medicinska sredstva i
pothvati koja su nužna za zdravlje maj-
ke, ako njihov primarni učinak nije

abortus i ako nuzgredice i dogje do,

abortusa, a drugih sredstava nema, i
ako sesve poduzme da se uz to spasi
i dijete. Briga je medicine da iznagje
što bolje načine da u takvim sluča-
jevima obe osobe ostanu u životu.
Liječnici, koji su glasovali za re-
zoluciju o legalizaciji pobačaja, ili su
pristaše materijalističkog nazora na svi-
jet — jer ne priznaju duše i za njih
zametak nije osoba, nego dio materina
tijela, koji se može odstraniti kao zub

ili slijepo crijevo, — ili su materijali-
stima pali na lijepak. Oni pobačaj pro-
matraju sa stanovišta koristi ili majke
ili društva, ali ne sa stanovišta neod-
regjenog djeteta.

Zar nema i ono nerogjeno dijete,
ono nešto po čemu je čovjek čovje-
kom, po čemu spada u rod ljudski, u
društvo, ono na temelju čega čovjek
ima neka prava, napram drugom, jed-
nako kao i onaj koji je tek mjesec da-
na stariji od njega — ali se je već
rodio.

Po tom vidimo da se legalizaci-
jom pobačaja ruše temelji moralnog i
pravnog reda, jer se dopušta — na-
čelno — umorstvo nevinog i obara nu-
tarnji razlog prava uopće.

Nema ni jednog socijalnog raz-
loga, koji bi govorio za legalizaciju
pobačaja. Društvo treba štititi drugim
zakonskim uredbama, zaštitom radnika,
pomaganjem siromašnih i brojnih obi-
telji i spretnom nutarnjom kolonizaci-
jom. Zar zato, što je pobačaj faktično
raširen i što se mimo zakona vrši, da
ga proglasimo dopuštenim? Onda i
korupciji, koja se faktično vrši, treba
dati zakonsko odobrenje a ne pobijati je!

Zahtjev liječničkog kongresa, da
se uzakoni dopuštenost pobačaja, jest
ne samo nekompetentan, nego i pro-
tivan duhu našeg narodnog, moralnog
i pravnog shvaćanja, koje je još uvi-
jek kršćansko, te zločinački i protu-
narodan.

Stoga je sasvim ispravno i mužev-
no zauzeo stanovište beogradski liječ-
nik g. dr. Stavra Hristić kad je rekao:
Ja ne mogu da razumijem, da su ovo
govorili liječnici, što sam sada čuo. Mi
nijesmo liječnici, da vršimo zločine, jer
abortus (pobačaj) je zločin. Zločin je
to, koji se treba kazniti po zakonu o
zaštiti države“.

 

Mjesečeve mijene. Zadnja četvrt
u Subotu 19. o. mj. Mijena (mlagi) u
Nedjelju 27. o. mj.

 

Besplatan tečaj za masažu lica.
Zahtijevajte kod kupnje Nivea. Creme
besplatno brošuru ,Uspjeh pomoću
Nivea“,

 

 

 

Prispio nam je upravo:

VELIKI IZBOR originalnih engleskih i Českih štofova

za dame i gospodu.

Cijene počam od Dinara 70.— Potpunoma
moderni deseni, a cijene kao nikada dosada.
VELIKI IZBOR kišnih kabanica za dame i gospodu

fazone ,PARIS“, ,BERLIN“, ,NEAPEL“ i
,GENF“. Specijalne muške crne lak ka-
banice. Raznobojne dječje pelerine.

Trenchcoati poznate fazone ,DERBY“ »orig. waterpoof“
CIJENE PONOVNO SNIŽENE!!!

Dajemo na dugomjesečnu otplatu.
TRGOVAČKA KUĆA

Tražite posjet naših zastupnika !

,REKORD"“ Podružnica Dubrovnik

Ulica KRALJICE MARIJE

Ulica KRALJICE MARIJE

 

, wo A
Zadaća učitelja
Početkom školske godine sakupili
su se učitelji sviju bečkih osnovnih
škola u crkvi sv. Stjepana, gdje im je,
na njihovu želju odslužio sv. Misu
kardinal-nadbiskup Dr. Innitzer, Za vri-
jeme sv. Mise održao je kardinal pro-
povijed pohvalivši u prvom redu od-
luku učitelja, da novu školsku godinu
započnu toplom molitvom Bogu, da
im bude u pomoći u njihovom radu
oko izobrazbe i odgoja povjerene im
mladeži, novog naraštaja vlastitog im
naroda. Govoreći o zadaći učitelja u
kršćanskoj državi rekao je dr. lanit-
zer i ovo:

s»... Dužnost je svakog čovjeka
da pomaže dovršiti djelo Božje, U dušu
svakog čovjeka položio je Bog stva-
ralačke snage, no bez tugje pomoći ne
može pojedinac te snage razviti i o-
jačati. Prvi pomagač čovjeku u tom
poslu jest njegov učitelj u osnovnoj
školi, koji je uz njegove roditelje u-
jedno i prvi odgojitelj. Rad učitelja
mora biti stvaralački, odgojni i izgra-
gjivalački.

Isus Krist je najveći uzor svakom
čovjeku. Taj uzor mora stalno lebditi
pred očima učiteljima naše omladine u
njihovom radu. Dužnost je učitelja da
iz povjerene im omladine stvaraju, od-
gajaju i izgragjuju nove članove svoga
naroda, nastojeći iz njih izgraditi po-
jedince prema najvećem uzoru svakog
čovjeka... Isusu Kristu.

Učitelj omladine vlastitog naroda
pun poštenja, značajan, pun ljubavi
najnesebičnije za svoj narod, prožet
dubokom vjerom u Boga, u svakom
pogledu neporočna života znati će u-
vijek, da škola nije tvornica, a učenici
da nisu strojevi, koje tvornica proiz-
vodi. Svaki učenik imade drugu narav,

druga svojstva, druge sklonosti i dru-_

gačiji kućni odgoj i zato će učitelj sva-
kom pojedinom učeniku posvetiti po-
sebnu brigu oko njegove izgradnje i
kod svakog pojedinog učenika primi-
jeniti drugu metodu rada. No cijelo-
kupni rad jednog učitelja mora pri tom
biti upravljen samo jednom cilju...
svu povjerenu mu omladinu povesti
putem najvećeg uzora... lsusa Krista.

Škola oblikuje značajeve, i zato
se mora svaki učitelj uživiti u dušu
svakog djeteta, koje je njemu u školi
povjereno. Svaki je učitelj dužan biti
u prvom redu nesebičan. Sebičnost je
najveća zapreka u odgoju omladine.
Učitelj pun egoizma ne trpi poštova-
nje treće osobe kraj sebe. Takav od-
gojitelj izgragjuje povjerenu si omla-
dinu prema vlastitom ,ja“ zaboravlja-
jući, da je najviši odgojni ideal . . .
Isus Krist.

Samo je onaj učitelj dobar odgo-
jitelj, koji je prožet duhom najveće
odgovornosti prema Bogu, narodnoj
zajednici, roditeljima povjerene mu o-
mladine i prema samoj toj omladini.
U katoličkoj državi morali bi učitelji
osnovnih škola biti temeljni stupovi
velebne zgrade Katoličke akcije !“

Pomozite ,MILOSRDJE“