AVARA SENNA SNONNNoa A SEAN NE ANNO

Strana 2aRDEDID

Mons. De. halo (vo) Beč

Kanon. Stol. Kaptola u Dubrovniku
EH ,* 18.1. 1884. $ 2 X. 1935.

| O sprovodu blagopok. Dr. Ljuba
Bačića imamo da nadđodamo izvješću
u prošlom broju još slijedeće: Pri is-
praćaju mrtvog tijela iz Zagreba oku-
pila se je kolonija \Veleluke i Blata,
te vijencima i svježim cvijećem okitila
njegov lijes. Odriješenje je obavio preč.
O. Petar Vlašić, pokojnikov mješćanin
i sudrug, koji je na glas o njegovoj
smrti doputovao iz Beograda u Zagreb,
te se je u ime svoje i sakupljenih Ve-
lelučana oprostio sa pokojnikom. Za-
tim su smrtni ostanci automobilom pre-
vezeni iz Zagreba u Split. Velelučani
pak nastanjeni u Splitu dotrčali su na
parobrod da se oproste s pokojnikom
te vijencima i svježim cvijećemtokitiše
njegov grob.

Pločice. Vijest o preranoj smrti
Dr. Ljuba Bačić duboko je rastužila
narod ove župe. Ta od malog djetin-
stva bio je Dr. Ljubo megju nama te
je poput Samuela bio prikazan da služi
Gospodinu u hramu. Odrastao megju
svojim vršnjacima ostavio je megju nji-
ma vedru uspomenu jaranstva i srdač-
nog prijateljstva. U ovoj je župi za-
počeo Dr. Ljubo svoj pastoralni rad,
kad se je povratio iz Beča. Strašne
momente svjetskoga rata proveo je me-
gju ovim narodom, te je mnogima u
ona teška vremena bio pomoćnik bilo
tvorom ili govorom. Baš kada smo o
našem Dr. Ljubu slušali dobre glase
o njegovu napredovanju zateče nas cr-
na vijest o njegovoj smtti. Na poziv
župnika održale su se zadušnice Uto-
rak 8. o. mj. u matici sv. Lazara oda-
kle je Dr. Ljubo tako lijepo propovje-
dao. Naroda se odazvalo puno iz svih
mjesta rastrkane župe. Iza svečane sv.
mise ispred katafalga održao je žŽup-
nik mp. Don Ivo Grbić svečani govor,
gdje je iznio sve vrline i zasluge po-
kojnika. Narod je sa suzama u očima
zaželio pokoj plemenitoj njegovoj duši
i kliknuo mu trostruki ,Slava“.

Ston. Zadušnice. Utorak 8 o. m.
održane su svečane zadušnice za dušu
našeg blagpk. Dr Ljuba Bačića. Naša
prostrana Matica bila je prepuna po-
božnog puka, koji je prisustvovao suz-
nim očima, da se pomoli te oda po-
štovanje velikom pokojniku. Istoga da-
ma pristupilo je preko 150 vjernika sv.
Sakramentima, namjenjujući za dušu
blagopokojnika. Svečana sv. misa bila
je u trojci, a prisustvovali su skoro
svi svećenici iz dekanata. — Svako
večer poslije sv. Rozarija održava ,Dje-
vojačko društvo“ skupa sa pukom kru-
nicu za dušu blagopokojnika, a tako
će čitav ovaj mjesec i mjesec novem-
bar. Naša župa još uvijek spominje
zaslužno ime našeg blagopokojnog
župnika i ugodno se sjeća njegovih
uspomena, sa zahvalnošću za sva ona
dobra, što je uradio za ovu Župu i
čitav dekanat. Nek mu je vječna slava
na nebesima, a trajna uspomena me-
gju nama.

Milodari. Da počaste uspomenu
blagopok. župnika Dr. Ljuba Bačića
oarovaše u fond crkve sv. Vlaha slije-
deća gg. iz Stona: Općina Ston Din.
200, Ljuban Cvjeto 100, Milić Ivo 100,
obitelj Mata Buško 100, obitelj Pera
Matičević 100, Djevojačko Društvo 50,
Ivo Radić 50, Sestre Jerić 50, Franu-
šić Niko 30, Gučić Vito 25, Pavlović
Antun 20, Obitelj Carević 20, Pero
Zlatar 20, Milović Anka 15, Franušić
Anka 15, Bjelančić Pasko 15, Brbole-
ža Pero 15, Lončarica Stijepo 15, Ka-
tić Stijepo 15, Dropulić Zvonko 10,
Jajac Branko 10, Violić Gjuro 10,
Matić Stijepo 10, Milovčić Rudi 10.

 

  
    
    

OREBIĆI. i Ivo Krstelj, pravnik
sin našeg mješćanina, savjetnika Balda
Krstelj preminuo je prošli Petak u
Splitu u 24 g. života. Pokojnik je bio
čestit mladić i jedinac u roditelja.
Ova vijest pobudila je opću žalost
u našem mjestu, gdje gospar Baldo
uživa opće simpatije. Mrtvo tijelo pre-
neseno je iz Splita u Orebiće, gdje
mu je u Ponedjeljak priregjen ganuljiv
sprovod. Pokojniku rajska slava, a
ucvijeljenim roditeljima i maše žalo-
vanje.

PRIDVORJE (Konavle). Blagdan
so. Frana Asiškoga bio je najsveča-
nije proslavljen u našem iranjevačkom
samostanu. Bilo je više tihih sv. misa,
a u 10 s. pjevana uz pratnju harmo-
miuma. Svečanosti je prisustvovao pri-
ličan broj naroda, lijepi broj vjernika
pristupio je sv. sakramentima. Popodne
o zahodu sunca slijedio je obred Pre-
minuća sv. Frana, nakon toga bio je
svečan blagoslov sa Presvetim i lju-
bljenje svečevih moći..

Potomje na Pelješcu. ,Grk“ prvak
poluotoka. U nastavku borbe za prven-
stvo Pelješca ovdašnji š. K. ,Grk“ tu-
kao je prvaka Pelješca Š. K. ,Rat“ sa
rezultatom 5:2. Za utakmicu za prven-
stvo Pelješca 6 o. m. vladao je ogro-
man interes, tako da je posjet bio re-
kordan. Neočekivano bivši prvak Po-
luotoka naišao je na odličnog protiv-
nika, koji se je borio energičao za po-
bjedu. Š. K. ,Grk“ dao je odličnu
partiju, koju je rijetko tko ovakovu o-
čekivao. Gosti su bili zaprepašćeni
brzim zgodidcima, koji je Š. K. ,Grk“
postigao još u prvim minutima, kada
su izgubili glavu i igrali nepovezano
bez ikakvog sistema. Simpatični gosti
iz Kune nijesu mogli da izvojuju bolji
rezultat i bez naročitog napora Š. K.
,Grk“ je na terenu postigao veliku
nadmoć i dao tako velik broj golova.
Borbenost gostiju da i ove godine po-
stanu prvaci Pelješca svidila se publici
te je borbu pratila vidnim simpatijama
ali je Š. K. ,Grk“ neočekivano ove
godine po prvi put postao prvakom.

Mješčanin.

Odlazak i dolazak Željeznica.
Vlakovi dolaze za Gruž (Dubrovnik 2)
svaki dan u 5.15, 10, i 20,50 a odlazk
5.48, 11.40, 19.20. Ovaj je raspored od
15. svibnja 1935.

 

 

Staro zlato, briljante i stare
srebrene stvari kupuje uz najveću
dnevnu cijenu draguljarna N. Bogdan)
Dubrovnik. Diskrecija zajamčena. 30,

ARENA
ELNNA Pama

»NARODNA SVIJEST“

 

 

 

M ettetna

 

DEI Broj

lsnrkos kućnog posla
njegovana koi

nomoću N IV E/

Ma da tokom dana stalno imadete
posla sa toplom i hladnom vodom, ostati
će Vam koža mladenački svježa i njež-
na. To je zbog sadržine E ucerita.
Njegujte stoga Vašu kožu sa NIVEA.

Talijansko-abeslnski spor. Druš-
tvo je Naroda donijelo svoj zaključak
o aplikaciji člana 16. Nakon što se je
ustanovilo u Ženevi, da je Italija kri-
vac oružanog konilikta u ist. Africi,
zaključeno je od strane 52 država, čla-
nica D. N., da se primijene sankcije
protiv Italije. Sad nastaje pitanje kako
će se stvari dalje razvijati. Kakovim
sankcijama će se pristupiti? Moguće
su ekonomske i vojničke sankcije. E-
konoske bi sastojale u tome, da se od-
redi »embargo« za surovine od kojih
se pravi municija ili da se uopće pre-
kinu trgovački odnošaji s Italijom. Voj-
ničke pak sankcije značile bi rat sviju
država-članica D. N. protiv Italije. Naj-
prije će, kako izgleda, doći ekonom-
ske sankcije, Ali i kod toga ima iz-
vjesnih poteškoća. Treba imati na u-
mu, da ima država, članica D.N., koje
su se izjavile proti sankcijama (a. pr.
Austrija, Madžarska) a ima ih koje ni-
jesu u D. N. (Njemačka, Japau, Sje-
dinjene države Amerike). Veliko je pi-
tanje, sto će uraditi ove države, ako
se pristupi primjeni sankcija?! Italija
prigovara D. N. da je kod zauzimanja
stanovišta uzelo u pretres samo doga-
giaje poslije 2. okt., a da o prijašnjim,
za koje veli, da su izazvali otpor Ita-
lije, nije vodilo računa. Nađalje pod-
vlači talijanska štampa, da je D. N. u-
potrebilo drugčiji postupak s Italijom,
nego ga je upotrebilo u koniliktu iz-
megju Japana i Kine. Oada se je —
veli Italija — radilo sasvim sporo, do-
čim se je sada sve požurilo tako, da
Italija nije imala vremena ispitati do-
kumenat D. N. koji pravi Italiju odgo-
vornom za dogagjaje u Africi. — Nje-
mačka štampa ističe, da će pitanje sank-
cija imati manje uspjeha od onoga što
traži član 16. O tome da su uvjereni
i u Ženevi, jer mješoviti odbor koji se
ima ustanoviti, neće biti sastavljen od
svih država bez razlike, nego u prvom
redu onih, koje su bliže Italiji. To
znači da bi prije same primjene sank-
cija imalo doći do pregovora izmegju
pojedinih država i Italije, jer pitanje
prekidanja trgovačkih odnošaja nije
tako jednostavno kako se misli i kako
bi na prvi mah moglo da izgleda. Sve
ove okolnosti davaju megjutim vreme-
na se nevina krv i dalje lije u Africi.

Prevrat u Grčkoj. U petak, 10.
o. mj. došlo je do državnog prevrata
u Grčkoj. Ponovno je proglašena mo-
narhija, mjesto republike, Vogja je dr-
žavnog prevrata general Kondilis. Do

državnog je udara došlo na taj n:
što su oficiri prisilili Caldarisa, da
da ostavku. Na to je sastavljena v
Kondilisa, u koju su ušli u glav
vojnici. Vlada se je predstavila p
mentu, ali taj je parlamenat krnj
nema venizelista. Krnji je parlam
donio ove zaključke: 1. Ukida s
publikanski oblik vladavine u Gr'
9. Vraća se na snagu monarhi:
ustav od 1911. god.; 3. Plebiscit
ma izvršiti 3. nov. o. g.; 4. Um
vremenu odregjuje se za Kraljev
namjesnika  pretsjednik min. sa
Kondilis.

Nove knjige.

Pučki učitelji u Dalmaciji —
svjetitelji i perom“. Pod ovim
vom izdat će naš poznti pučki
gosp. Petar Kuničić, um. šk. upre
pod stare svoje dane ovo djelo,
posljedni pozdrav rada i odanosti s
kolegama. Tako on sam piše ui
ove knjige te nastavlja: »Meni n
hvale, već do isticanja zasluga p
nitog učiteljskog stališa, kojem
dugih 50 godina i dušom i srcei
padam“. Ko se želi predplatiti t
obrati auktoru u Splitu, Tartaljit
ca 25.

Knjige Društva Jeronima |
stigle Dubrovačkoj Hrvatskoj Ti:

_ doživotni članovi društva mogu

,Danicu“ i još dvije knjige za ;
ili seriju od 5 knjiga sa ,Dam
za 20 Dia.

,Masonstvo protiv Kat:
Crkve“. Ova knjiga fino opre!
preko 180 strana zapada Din 3
se istodobno naruči i krasan m
socijalni roman ,Novac, (od (
Yver, preveo sveć. Ivo Sumić, 1
cijena 10 din. izdanje ,Križa na
nu“), uživa izvanredni dvostruki
i oprost od poštarine, te obe
može dobiti za 32 dinara. Naru'
kod pisca: Dr. Antun Pilepić,
slovsko sjemenište Split - Dal

Zemlja umire“. Seljački
Izdanje Kajižnice Dobrih Romar
greb, Trg Kralja Tomislava 2
168. Cijena Din. 30. Uvezan u
sa zlatnim natpisom 10 Dinar:
Može se dobiti i kod Dubr. H:

Kalendar sv. Ante za pri
godinu 1936. Str, 200, oprema
sebnih umjetničkih priloga u
tisku, veliki broj slika u tekstu.
samo 10 Din. Dobije se u S:
Male Braće.

Staklo za prozori
izloge i automobil

u svijem dimenzijama i izrada
bije se najjeftinije u STAK

I. LAZAR N. POI

DUBROVNIK ul. Marojice