41 | iBroij 41 ZVEZDOM

GRADSKE VIJESTI

Za čast i ugled Dubrovnika. Opet
ovih dana izbilo na javu novo pitanje,
a «Općinama Mljeta i poluotoka Pelje-
šca poslato je pitanje, da se izjave, da
li su sklone da ostanu i dalje u dub-
rovačkom srezu ili bi voljele da se os-
nuje za njih posebni srez. U koliko
smo izvješćeni, sve su općine odlučno
izjavile da ostaju skupa sa starim Du-
brovnikom. Čuje se i drugi glas, da bi
\Kogavli imali doći pod srez Hercegnovo-
ga, a Dnbrovniku bi se pripojila neka
sela iz Hercegovine. I slijepci vide kud
smjera ta politička trigonometrija. Du-
ibrovnik bi imao da postane kakova bal-
kanska palanka, a da se više njegova
vlast ne proteže od dna Rata do vrh
Konavala, kako je to uvijek bilo.
Visoki gosti, Već od nekoliko
dana boravi u ljetnikovcu ,Salvator“
u Lapadu Ni. Preuzv. Msgr. Dr. Ka-
zimir Bukraba, nadbiskup Waršave u
pratnji kanonika-dekana Waršave Msgr,
Franciszeka Walesek. Visoki gosti osta-
ju još nekoliko dana u našem gradu.
ačin, Zelimo im ugodan boravak a' krepak
pre.| oporavak.
ladaj Regienje. Preuzviš. biskup Dr. J.
arial M. Caravić podijelio je prošle Nedjelje
i ja 2 crkvi Rozarija dominikanskim bogo-
jenat| slovima sv. Red podjakonata Manešić
g fra Vjekoslavu iz Milne i Radiću fra
koji Anselmu iz bola; a sv. red dijakona-
U ta: Stanić fra Stanislavu iz Dubrovvi-
sgju| ka, Jurin fra Arseniju iz Ložišća, Ši-
skog| metović ira Tarziciju iz Bola i Pavšić
vjet| fra Bertrandu iz sv. Nedjelje na Hvaru.
_ | Sedmorica su pak primili tonzuru i
male redove. Mladim levitama kličemo
sad majora“ i čestitamo našoj domi-
nikanskoj provinciji.

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
   
  

 

ka Dominikansko flozoisko-teolo-
pislj ško učilište u Dubrovniku. Dne 10
viti o. mj. odslužio je uz asistenciju pro-

| fesora svečanu sv. Misu ,O Duhu
| Svetomu“ rektor učilišta mp. O. Mar-
| kolin Knego, za dobar uspjeh u novoj
školskoj godini. Dne 12 o. mj. u 10
s. u prisutnosti Rektora, svih profeso-
| ra i bogoslova bio je svečano inaugo-
riran početak nove šk. godine preda-
| vanjem koje je održao Dr. O. Domi-
| nik Budrović, profesor moralke na istom
;| učilištu. Dne 14 o. m. započela su re-
di dovita predavanja, koja pohagja 17
ii bogoslova dominikanaca i 6 kapucina,

| i u Njemačkoj).

Crkvene vijesti. Blagdan sv. Lu-
| ke Evangjeliste slavi u Petak 18 ov.
| mj. Bratstvo sv. Luke u crkvici Bl.
|| Gospe od Karmena.

i Gospa od Danača. — U slijedeću

nedjelju dne 20 o. mj. slavi se ,Gospa
popij od Danača“ u istoimenoj crkvici. U
knjig istoimenoj crkvici, U jutro bit će tihe
šujegj svete mise u 6, 7 i 8 s. a u 9 s. je
Bogl pjevana misa. Poslije podne u 4 s. je
| rozarij, prigodni govor i blagoslov. —
romil Preporuča se svim Dubrovčanima da
tog dana pohode ovu crkvicu kao jednu
od drevnih zadužbina starih Dubrov-
ana

E
Q:

o

Iz Bratovštine Presv. Sakramenta.
| Pozivlju se bratimi da neizostavno svi
| dogju ma ,izvanredni sastanak“ u ne-
djelju 20 o. mj. u 11 s. pr. p.

VALNA SONO NNAaaNA LN A NN PRAT SV »NARODNA SVIJEST“ LO LA SSV nj paf

Za našu preparandiju. Jednoduš-
nim zaključkom delegata sviju kultur-
nih i narodnih društava u Dubrovniku
odregjeno je, da posebna delegacija
ponese memorandum na kompetentna
mjesta u Beogradu, kojim se u ime
sviju gragjana traži da se učiteljska
škola u Dubrovniku sačuva našem
gradu i da se dozvoli još ove godine
upis u njen prvi razred, Na sastanku
istih društava izabrana je delegacija od
tri lica naime gospogja Lina de Bogdan
ggia Jovanović i g. savjetnik Dušan
Bašić, da u ime društava zamole pre-
uzv, dijecezanskog biskupa, da na čelu
delegacije, u kojoj će biti zastupano
gragjanstvo i Općina Dubrovačka, pogje
u tu svrhu u Beograd, Ovih dama je
preuzvišeni biskup primio u audijen-
ciju spomenutu delegaciju, koju je
predvodio g. savjetnik Dušan Bašić i
toplim riječima zamolio preuzv. bisku-
pa, da se primi spomenute zadaće. Na
to je preuzvišeni kazao, da je tom za-
molbom osobito počašćen te da svima
zahvaljuje na iskazanom pouzdanju ;
naglasio je da će kao i do sada sve
svoje sile uložiti da se Preparandija
sačuva našem Dubrovniku, jer to bi-
skupu osobito leži na srcu, tim više
što je svojedobno crkva ustupila zem-
ljište uz minimalnu cijenu i gotovo
gratis, da se na istome sagradi pre-
parandija, veoma me veseli, nastavio ;
je biskup, ova složna i jednodušna
akcija sviju gragjana sa Općinom i
Biskupom za ovu našu davnu kulturnu
tekovinu, uvjeren sam da će kompe-
tentni faktori morati uvažiti ovaj skroz
opravdani zahtijev, Dubrovnik je ogle-
dalo vrata Države i zato složna akcija
gragjana mora ne samo ukloniti pogi-
belj ukidanja postojećih kulturnih te-
kovina u našem gradu, nego stvarati
i nove tekovine na ugled Dubrovnika
i Države. :

Izlet u Mline održalo je pretprošle
nedjelje Hrv. Pjev. Društvo , Gundulić“
sa svojom glazbom. Izlet je bio prire-
gjen udobnim parobrodom , Šipan“.
Izletnika je bilo veliko mnoštvo iako
je neke omelo malo uzburkano more.
Parobrod je pristao u«Srebrenom, gdje
su Župljani čekali izletnike. Predvogjeni
od glazbe svi su se tada uputili u du-
goj povorci u Mline. U Mlinima glazba
je otsvirala nekoliko koračnica a tada
se je razvilo puško veselje. Sve je bilo
u najljepšem raspoloženju. Podveče svi
su se opet u još dužoj povorci vratili
u Srebreno, odakle je parobron s izlet-
nicima krenuo u 6 s. Obala je bila
puna Župljana koji su pozdravljali iz-
letnike, U Župi kao i u gradu održao
se je taj dan Radišin dan, te nije bilo
nikoga koji nije u zapučku imao Ra-
dišinu značku. Kod dolaska u grad
izletnici su ostavili brod u potpunom
muku i miru. Kad su glazbari šuteći i
u grupi prolazili bili s u pozdravljeni
pljeskanjem. Gundulićevi izletnici i ovaj
su put pokazali, da bi Dubrovnik bio
najmirniji grad na svijetu, da nema u
nekim prigodama neodgovornih ele-
menata koji su redom svi došljaci ili
dogju u grad samo da izazovu nemire,
a onda se vraćaju kući sa dubrovačkim
autobusima.

 

 
  
  

pravo samo na 1 komad.

Poklanjamo

našim cij. mušterijama kao dar za Božić i Novu Godinu:

I 500 kom. brušenih ogledala veličine 36 x56 cm.

u vrijednosti od 100,000.- Dinara. — Svaki naš mušterija koji kupi
12 boca poznatog našeg vina Vermut po običnoj cijeni dobije jedno
ogledalo ovalno ili kvadrato potpuno besplatno ! Svaki mušterija ima

Odlikovana tvornica likera desertnih vina i voćnih sokova.

PERO KRILANOVIĆ I SIN
vLasnik Ivo Krilanović — Dubrovnik-Čilipi

 

 

 

Strana 3

 

Gospodja Veselić

kako nosi bocu rakije iz dućana,

krijepi i hrani!

 

  

vidi sina susjede Mare

»Piju već iz jutra rakiju i crnu kavu, pa se na tašte truju, jadna im
majka! — misli gospodja Veselić, Valjda ne znaju, što je dobra bijela
kava, pa misle, da će se rakijom i crnom kavom okrijepiti, Baš ću
pozvati Maru na bijelu kavu, pa da vidi što je dobra bijela kava. Treba
kavu skuhati s Pravim Franckom, pa da vidiš, kako to čovjeka

A eto, za čudo, ima još uvijek svijeta, koji ne zna koliko hrane,
okrepe i zdravlja ima u dobrom mlijeku s Pravim Franckom.«

 

 

“ »Hrvatsko Primorje“. Ministar.
trgov. i industrije naredio je, da se upo-
raba naziva ,gornji Jadran“ (do česa
smo bili došli!) a da se cijeli kralj Hr-
vatskog Primorja t. j: od Sušaka do
ušća Zrmanje sa otocima Krkom i Ra-
bom te ostalim otocima, koji spadaju
u područje Savske banovine, ima u
svim službenim izvještajima jedino Hr-
vatsko Primorje.

Mnoge naše čitaonice, koje su
bile obatalile hrvatsko svoje ime, sad
se opet nazivaju ,Hrvatske Čitaonice“.

Socijalna lutrija. Savez Hrvatskih
Obrinika u Zagrebu priregjuje lutriju
zanatskih proizvoda od 1—3 decembra
ove godine, Lutrija ima 5000 zgodi-
taka isključivo radnja naših obrtnika.
Ti predmeti predstavljaju vrijednost od

700.000 Din. Dok su se ovi predmeti

izragjivali stotine je obrtnika našlo za-
poslenje. Ko kupuje srećke ove lutrije
(10 Din. svaka) vrši svoju socijalnu
dužnost prema našim obrtnicima i
radnicima.

Rumunjski putnik o Dubrovni-
ku. Jedan Rumunj piše posebni članak
u listu ,Curentul“ o ljepotama Jadran-
ske obale, a poglavito našeg Dubrov-
nika. Nazivlje ga jugoslavenskom Ni-
com i kaže da je došao ne radi plaže
nego radi vanrednih ljepota prirode i
historijskih spomenika. Pored poetične
strane našeg grada, spominje i onu
drugu, hvaleći se na villu — ,Pension
Merkur“ u svakom pogledu. O našoj
novoj kafani izrazuje se na najlaskaviji
način, nazivljući je ,Un local occiden-
tal, cu orchestra de prim ordin si cu
servicin impecabil“, Ali, slijedi pisac
dalje tek na luksuznom parobrodu s
kojim sam se odvezao pojeo sam prvi
put ribe u Jugoslaviji, jer u Dubrov-
niku, luci na moru, nijesam mogao da
nagjem. Ovaj smo članak dobili ravno
iz Rumunjske dobrotom jedne naše
sugragjanke, te smo ga izložili javnosti
u izlozima Dubrov. Hrvatske Tiskare.

Čitulja. Utorak 8. o. mj. premi-
nula je Viktorija ud. Monopoli rogi.
Dileo u 81. godini života. Četvrtak 10.
o. mj. preminula je Ruža ud. pl. Fi-
netti rogj. Pampano u 74. godini ži-
vota. U Nedjelju su preminuli Niko
Zekić u 63. godini i Nike Beasić r. Ga-
ljut u 44. godini života. Pokojnicima
rajska slava a ucvijeljenim i naše ža-
lovanje.

Izlet u Ston priregjuje Hrv. Pjev.
Društvo, ,Gundulić“ u nedjelju dne
20 o. mj. Polazi se iz gradske luke u
11 s. a povraća se u gradsku luku oko
8 s. Cijena Din. 20, a za djecu D. 10.

Plemenito. Ggja Marija Pavelova
restauraterka u hotel ,Kupari“ poklo-
nila je 1000 Din. za sirotice kod Služ-
benice Milosrgja na Pilama. Na ple-
menitom daru uprava harno zahvaljuje.

Vjenčani. U Nedjelju 20 o. mj.
vjenčava se gca Danica Kulušić, kćer
mjesnog trgovca g. Petra Kulušić za
g. Nika Kolić, inž. agronomije. Naše
najljepše čestitke !

Poziv za podnošenje poreskih
prijava kućarine za god. 1936. Mje-
sna poreska vlast pozivlje sve vlasnike
kuća da podnesu fasije kućarine za g.
1936 i to kroz vrijeme od 16. oktobra
do 14. novembra o. g. U fasiji će se
naznačiti iznos najmovine, koji se pri-
ma na dan podnošenja fasije. Glede
ostalih propisa za podnošenje fasije
treba pročitati odluku poreske vlasti.
Prijeka potreba riješenja utoka protiv
odmjerenja kučarine iz prošlih godina.
Eto ulazimo u rok, kad se moraju pri-
kazati fasije kućarine za god. 1936, a
još ima utoka protiv odmjerenja kuća-
rine za god. 1934, koji leže negdje ne-
riješeni. Budući:da odmjerenje najmov-
ne kućarine služi kao baza i drugim
odmjerenjima, kao n. pr. školske takse
i sl.,, odlaganje riješenja donosi veliku
štetu poreznicima. Bilo bi više vrije-
me, da se svi utoci iz prošlih godina
jednom riješe. Do koga je, nek to
providi.

Društvo Prijatelja Francuskog
javlja da na 1 novembra o. g. otvara
tečaj francuskog jezika za početnike
kao i za više tečaje. Mjesečua plata
iznosi din. 30. Gjaci siromašnog stanja
podučavaju se besplatno. Upisivanje
kod ggje. Adele Hercyk. Sv. Gjurgja
14 (u Pilama).

na

Dubrovnik 2

Telefon br. 219 Telefon br. 219
Vrši prevoz vlastitim kolima
svakovrsne robe, Za selidbe,

(prevoz pokućstva) ima vješte
ljude. 4)

 

 

 

 

Gospodarska štedionica

Središnjica: SPLIT

Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmatinski novčani zavod na zadružnom polju.
Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te iste u svako doba isplaćuje u cjelosti.

Otvara tekuće račune. — Daje

kratkoročne zajmove. Lombardira sve državne papire —.

Kupuje i prodaje vrijednosne papire, devize i valute uz dnevne tečajeve. — Obavlja naj-
kulantnije sve bankovne poslove. — Odlične izravne veze u zemlji i inozemstvu.

 

Poea