i
Q-

1o
ti-
li-

je
1a

1a
g
a,
ef
a-

t-

 

1 | Br. 42.

 

  

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 23 Listopada 1935. aii“

Narodna Svi

Cijena je listu 5 Din, mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare,

| Izlazi

Kraljev neprijatelj

(Po Midera prigodom blagdana Krista Kralja)

U Rimu je duhovni zdravstveni in-
stitut, čija je zadaća, da kaže bakcile
uzročnike bolesti u svijetu ideja i čina.
Dne 11. XII 1925. ustanovio je vogja
tog instituta, koji je odgovoran za du-
hovno zdravlje svega svijeta, u okruž-
nici pastirima i narodu: Kuga je buk-
nula! Raširila se je kao svjetska epi-
demija! Zove se lajicizam!

Lajicizam je kuga, smrtonosna bo-
lest. Nesmijemo se dati prevariti od
iarizejski lukavog značaja bolesti, La-
jicizam obično ne upotrebljuje orugja
što muči, ognja i mača kao Neron i
Dioklecijan. Ima druge metode, mnogo
pogibelinije. Lajicizam nam oduzimlje
kisik! Siše nam zrak! Priječi nam, da
možemo disati izvan sakristije, katoli-
čki živjeti. Djeluje poput tuberkuloze
koja čovjeka zaduši. Lajicizam je smr-
tonosna bolest.

Lajicizam je pogibeljna bolest! Po-
gibelj je tim veća, jer se, po sudu sv,
Oca, nalazi ,već dugo u žilama drža-
ža“, u krvi modernog društva. Lajici-
zam spada bistvu moderne države; nje-
zina je duša, njezino životno načelo,
otac i izvor. Ustavne se odredbe i za-
koni pojedinih država mijenjaju. Samo
jedna se misao od 1789. god. do da-
nas nije izmijenila, i ako ne nastupa
avuda jednako radikalno: Država kao
država, društvo kao društvo, vlada kao
vlada ne može i ne smije biti kato-
lička. Zahtijevajte od moderne države
što hoćete, ali od lajicizma neće od-
stupiti,

Lajicizam je kuga! Epidemija ljud-
skog društva. Sv. Otac nazivlje lajici-
zam kugom današnjeg vremena. On
nema granica. Jednako je francuska kao
njemačka, talijanska kao švicarska bo-
lest. Tko govori: kod nas nema laji-
tizma, ili nezna što govori, ili pak laže
i nema u njemu istine.

Kugu lajicizma ne nalazimo samo
drugdje, nego i kod nas. I mi smo
bolesni i nama je sv. Otac u prvom
1edu dao diagnozu. Ova kuga se je
kao prava epidemija raširila po svim
područjima javnog života. Gospoduje
u zastupstvima i parlamentima. Kuga
se je spustila u sudnice. Zauzela je
škole, Širi se u literaturi i kulturi. To-
liko je raširena, da je lakše ustanoviti,

||gdje je, nego gdje je mema. Prava

svjetska bolest!

__ Lajicizam je kuga! I zato neprija-
telj kršćanstva i naroda! Ima neprija-
telja, koje moramo ljubiti, Tako hoće

jbožja zapovijed. A ima neprijatelja,

koje moramo mrziti. Tako hoće Krist,
To meprijateljstvo samo je suprotna

|| stana ljubavi. Bog je ljubav i svetost,

Žito mrzi sve zlo, krivo, protibožje,
(tolonsko u stvorenom svijetu, Tko lju-
\|bi Boga, mora da mrzi što Bog mrzi,
Tko ljubi čovjeka, mora da ruši sve
šlo čovjeku škodi, laži i zlo u svim
oblicima i stupnjevima.

_, Gambetta, francuski predsjednik
lađe i veliki framason rekao je; Le

||eičricalisme, voila | ennemi! Klerikali-
|2im, to je neprijatelj! A mi: znamo :

lajicizam je neprijstelj, protivan Bogu,
Kristu, Crkvi, sotona stoljeća. Tko o-
vu kugu ljubi, mrzi Boga, Krista, Cr-
kvu. Tko kugi oprašta iz lijenosti, bo-
jažljivosti ili koristi krivac je opusto-
šenja što ga ona prouzrokuje. Stoga
vrijedi za nas samo jedno: stisnuta o-
brana i odlučan broj proti kugi stoljeća.

Liječnik, koji je učinio diagnozu
zla, dao nam je takogjer lijek, Pijo XI
veli: ,Ako odregjujemo, da sav kato-
lički svijet daje čast Kristu-Kralju, tim
hoćemo zadovoljiti potrebama našeg
vremena, suprostaviti lijek kugi, koja
danas razjeda ljudski rod“.

Armada stoji proti armadi, zastava
proti zastavi, spas proti propasti. Čo-
vjek treba da bira. Služiti ovdje ili ta-
mo. U tom smjeru ide orijaški boj du-
hova, u čije predvečerje smo došli kako
kažu svi znaci, Budućnost će biti ili
lajicizma ili kraljevstva Kristova. Vje-
rujemo, da ide kuga, koja je opusto-
šila sav svijet, prema svojem koncu.
Štogod donese sutrašnji dam, preko-
sutrašnji je Kristov, dan Krista Kralja,

vo,

Kristovo Kraljevstvo se širi

Donosimo u kratkim crtama neke
utješljive pojave, koje idu za tim, da
se pospješi širenje kraljevstva Kristova
u pojedinim zemljama.

Češka. Na sokolskom kongresu u
Taboru dotaknuo se je dr. Beneš u
svojem govoru takogjer odnošaja iz-
megju Crkve i države. Naglasio je, da
zaslužuje Crkva slobodu i najveće po-
štovanje. U državi moraju biti prilike
takove, da se dade caru, što je carevo,
Bogu što je božje, državi što pripada
državi i Crkvi što je njezino. — Sv.
Stolica je imenovala nuncijem u Pragu,
dosadašnjeg savjetnika  nuncijature
mons, Ks. Rittera. — Prigodom 1050
god. smiti sv, Metoda izdala je češka
vlada jubilejne marke sv. Ćirila i Metoda.

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Amerika. Za megjunarodnu izlož-
bu katoličke štampe, što će biti dojduće
godine u Rimu dali su američki katolici
75.000 dolara, — U Bilbao je ustanov-
ljena posebna škola za katekizam. Ne-
ka je gospogja dala u tu svrhu 800.000
Din. Škola ima 20 razreda, kino-dvo-
ranu, kazalište, muzeje i razne zbirke.

— Danas ima u Udruženim državama
Amerike 659 katoličkih bolnica,

Poljska. Po zadnjoj statistici ima
19,548.856 katolika lat. obreda, 3,603.284
grko-ist. = obreda, 5200 armenskog,
18.000 ist.-bizanskog obreda. Svih bis-
kupija ima 21 sa 7054 župa. Svećenika
je svih obreda 11.469, redovnika 6040
u 1474 samostana. Poljska ima 250
misijonara i 200 misijonarskih sestara.
— Katolička omladinska organizacija
ima 350.000 članova, koji su organi-
zovani u 807 kat, društava. Od toga je
60% seljačke omladine. Organizacija
ima 309 društvenih knjižnica sa preko
40 hiljada knjiga.

Engleska. Prema odredbi engles-
koga kardinala. primasa odsada unapri-
jed neće se kod svečanih prigoda naz-
dravljati Sv. Ocu Papi kao dosada. U-
mjesto zdravice moliće se kratka mo-
litva za Papu. Onaj koji nazdravlja
govori: ,Molimo za papu našega Pija“,
a okolo stojeći odgovaraju: Gospodin
ga sačuvao i poživio i blaženim ga u-
činio na zemlji i ne predao ga u ruke
rijegovih neprijatelja“.

Švicarska. Početkom Junija usta-
novljen je u Ženevi megjunarodni za-
vod ze protuboljševističke i protuko-
munističke radnike. Tu će se sistema-
tično proučavati pitanje, kako da se
pojedine države otresu i obrane od
marksističnih, odnosno boljševističkih
upliva.

Belgija. Zadnje nedjelje augusta
vršila se je u Bruselju proslava 10-god.
opstanka organizacije mladih katolič-
kih radnika (J. O. C.) Organizaciju je
30. Julija 1924 ustanovio kanonik Car-
dijn. Danas su ,žosisti“ sila, s kojom
treba da računaju i meprijatelji. To je
izrazito apostolska organizacija, koja
širi kršćanske socijalne ideje megju
radnicima, takogjer megju otvorenim
komunistima.

Prispio nam je upravo:

VELIKI IZBOR originalnih engleskih i českih štofova
za dame i gospodu.

Cijene počam od Dinara 70.— Potpunoma
moderni deseni, a cijene kao nikada dosada.

VELIKI IZBOR kišnih kabanica za dame i gospodu

fazone ,PARIS“, ,BERLIN“, ,NEAPEL*“ i
,GENF“. Specijalne muške crne lak ka-
banice. Raznobojne dječje pelerine.

Trenchcoati poznate fazone ,DERBY“ »orig. waterpoof“
CIJENE PONOVNO SNIŽENE I!

Dajemo na dugomiesečnu otplatu.
TRGOVAČKA KUĆA

Tražile posiel naših zaslupnika !

,REKORD“ mina Dubrovnik

Ulica KRALJICE MARIJE

 

Ulica KRALJICE MARIJE

 

 

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVII

jest

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gi. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

ZUBI kdmonac škodi!

e

Zubni

kamenac

otstranjuje

 

PROTIV ZUBNOG KAMENCA
=a =ER LJ LI ZID DK

Indija. U Allahabadu je izišao
prvi broj novoga katoličkog tjednika
»Društveni red“ (The Soc. order). Svrha
mu je, da zainteresuje izobražene in-
dijske krugove za katoličke socijalne
nauke,

Island je u velikoj većini prote-
stantski otok, a ipak tamo vlada velika
vjerska snošljivost. Katolička crkva u-
živa najveću slobodu. Nedavno je Kat,
Crkva dobila dozvolu, da smije u svrhu
vjerske propagande. upotrebljavati dr-
žavnu radio-stanicu.

Sirija. Za vrijeme ferija održan je
u Bejrutu kongres katol. omladine. Pri-
sustvovalo je preko 1000 mladih bo-
raca, Bavili su se pitanjem morala u
štampi, kazalištu i kinu te o vjerskom
uzgoju djece. i

Katolička akademska omladina
u svijetu živo se interesuje i radi na
širenju Kraljevstva Kristova u pojedi-
nim zemljama. U Španjolskoj su dali
inicijativu da se ustanovi kat, universa,
Rad oko toga već je započeo. — Ka-
tolički akademičari u Londonu počeli
su izdavati reviju ,The Therminal“, —
U Parizu je ustanovljeno internacijo-
nalno žarište katoličkih akademičara.
Posebnu pažnju posvećuju kitajskim i
japanskim akademičarima. — U Austriji
je držala kat. akademska sveza kon-
gres u Salzburgu. — Katolički akade-
mičari iz Rima posjetili su 31. Maja
sv. Oca Papu, koji im je preporučio i
naglasio veliku potrebu znanstvenog
studija vjerskih pitanja od strane lajika
te živo socijalno sudjelovanje. — Sku-
pina ruskih katol. akademičara u Lou-
vainu u Belgiji dala je pobudu da se
ustanovi posebno društvo. U Belgiji
akademičari oduševljeno studiraju i šire
kršćanski način riješenja socijalnog pi-
tanja posebnim obzirom na korpora-
cije. — Slovenska akad. omladina raz-
vija svoju djelatnost u n»Akademskoj
Zvezi“ u Ljubljani, a naša hrvatska u
domagojskoj i križarskoj , organizaciji,
kojima je središte u Zagrebu, Osobitu
aktivnost razvija križarska otganizacija,
koja u svojim redovima: ittišde preko
20.000 organizovanh omladinaca, stu-
denata i seljaka. Neka Bog blagoslovi
rad svih koji. pispjetnju šitenje kia
ljevstva Kristova: aš

por