POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 50.

DUBROVNIK, 18 Prosinca 1935.

Broj Čekovnog računa našeg lista

(1 i jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare,

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gi. Ružier) Dubrovnik 2,
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Načelne izjave delegata dr. Mačeka

Na političkoj skupštini pristaša dr,
Mačeka, održanoj dne 8 XII u Velikoj
Gorici u Turopolju, održao je dr Ivan
Pernar kao delegat dr. Mačeka, jedan
važan govor, Pred masom od 15.000
ljudi dao je neke izjave, koje su od
velikog značenja obzirom na stanovište
što ga imaju danas vogje bivše HSS
prema komunizmu, vjeri, crkvi i sve-
ćenstvu. Iznosimo najvažnije pasuse iz
toga govora:

»Da se dogje do ostvarenja naših
narodnih ideala, dužnost je sviju t. j.
zajedno hrvatskog radništva, cjelokupne
hrvatske inteligencije i gragjanstva, da
naš seljački narod, koji je nosilac na-
rodne borbe, pomažu iskreno, pošteno
i sa svim svojim snagama do konačne
pobjede.

No od najnovijeg doba pokušavaju
sa raznih strana praviti zabune govo-
reći: Bivša HSS mora u lijevo. Te
zabune dolaze naročito iz komunistič-
kih redova, koji su pomagani sa strane
slobodnih zidara. I vama će dolaziti
razni lažni proroci borbeniji i crveniji
nego ikada, a stvarno bit će bijeli bijeliji
i reakcionarniji, nego ikoji bjelogardi-
jac. Tima mutikašama i tima crvenda-
ćima dajte lekciju da- ih-progje volja
da dogji u vaša sela. Korov čupajte
za vremena, jer će u danom času oni
biti najaktivniji i mnajbezobrazniji. Ta

| filoksera dolazi u naše redove, ali smo

je progledali u njenom začetku.

Govore nam, kako rekoh, da Hr-
vatska seljačka stranka mora u lijevo,
a mi tim crvendačima i spekulantima
poručujemo : ni lijevo ni desno, nego
TAVHO ...

Godine 1918. vratili su se radnici
sa ratišta. Radnici su bili organizirani

| tada u socijalističkim organizacijama.

Kada su njihove vogje Korać i

| Bukšeg izdali radnike, otišli bez pitanja
hrvatskih radnika u tugju službu, onda

su Srbin Delić i Miljuš te čuveni Miško
Radošević osnovali komunističku stran-

| ku, koji su počeli napadati seljačku
| stranku najbezobzirnije.

Oni su tu igru vodili dogovorno
dok im nije uspjelo, da taj radnički
pokret sasma ne kompromitiraju i dok
ih radništvo nije najurilo, a oni jedni
otišli u Moskvu, a većina od njih za-
jedno sa Miškom Radoševićem.

Oni su dolazili i na selo i počeli
naučavati, da je zemlja kao zrak i vo-
da, da je zemlja svačija i ničija. Narod
je na usta. Stjepana Radića progovorio,
da zemlja nije kao zrak i voda, da
zemlja nije svačija i ničija, nego zemlja
je onoga, koji je radi i obragjuje, a to
je seljak. Rekao je glasno i jasno, da
narod ne će komunizma, naročito to
neće hrvatsko seljaštvo. Seljaštvo hoće
da raspolaže sa svojom mukom i zno-
jem, a ne da cno što prigospodari daje
bilo u aprovizaciju ili komune.

Hrvati su imali krvavo iskustvo i
zato nisu za komuniizam, jer komuni-
zam je zlo. I tamo gdje su komunizam
uveli, a to je Rusija, i tamo idu sve
malo po malo natrag, vraćaju se slo-
bodnoj trgovini i privatnom vlasništvu...

Komunizam je za diktaturu, a
diktatura znači vlast manjine nad ve-
ćinom, kako ga komunisti u praksi
provode.

Toga neće nikada Hrvati,

Naš narod kaže: Prava narodna i
stalna vlada može nastati samo po
općem izbornom pravu.

Treba znati jedno, a to znate i vi
a znadu i braća radnici. Seljak je sta-
riji brat, radnik je mlagji brat. Seljaštvo
i po sebi i samo je narod: po broju,
po radu, po poštenju, i po imeiku, i
ono se bori za svoja osobna prava, za
seljačka i ljudska prava.

Radničke težnje i ideali, te zahtjevi
u mnogom su jednaki, a u mnogom
slični sa seljačkim težnjama i zahtje-
vima, Danas tišti i jednog i drugog
isto zlo, ista nevolja. Da se odstrani
to zlo, što treba činiti, što je dužnost
hrvatskog radništva i ostalih narodnih
slojeva :

Treba da kao manjina, kao sinovi
ove svete i namučene nam domovine

 

VRIJEME JE DA SE OPSKRBITE!!
ŠTOFOVIMA ZA ODIJELA | KAPUTE.

Skrećemo Vam pažnju na naš izbor orig. en-
gleskih štcfova! Najmoderniji deseni i boje za
ženske zimske kapute! Veliki izbor damskih
štofova za haljine po posljednoj pariškoj modi.

'Naimodernijim svilama u svim kvalitetama i bojama

kao:
Cicque, Svileni Shetland, CIc que Marccainne, Crepe
Satin, Marocainne sve u čistoj i umjetnoj svili i t, d.

Dodjite i uvjerite se, pregled robe bez obaveze na kupnju.

Uslovi najpovoljniji

- dugoročna otpiata

Samo kod

TRGOVAČKE KUĆE

, REKORD“ mina Dubrovnik

Ulica KRALJICE MARIJE

Za gotovo E

Tražite posjet naših zastupnika.

Ulica KRALJICE MARIJE
Na otplatu!
m

  

 

 

 

 

prionu svi uz tu borbu i da pomognu
nosioca te borbe i kada seljaštvo oži-
votvori pravedne hrvatske ideale, ne
će i ne može da napusti svog prezre-
nog i pogaženog mlagjeg brata radnika.

Jednako vrijedi za sve narodne
slojeve i inteligenciju.

Zatim .je.o vjeri i svećenstvu iz-
javio dr. Pernar ovo:

Hvala Bogu, svećenstvo danas u
glavnom u 95 posto ide sa svojim
narodom, jer je i ono osjetilo ono isto
na svojoj koži, što i čitav narod.

Zato nema mjesta danas nikoga
provocirati niti vrijegjati u njegovim
osjećajima. '

Hrvatski narod, a naročito hrvatsko
seljaštvo odani su vjeri svojih otaca i
svetoj crkvi. Slušat će Crkvu u stvarima
vjerskim i ćudorednim kao 'dobra djeca.
U politici pak je naš narod suveren i
ide svojim putem, da ostvari opravdane
naše ideale. Naš narod vjeruje i vjera
njegovih otaca bila mu je utjeha u
najtežim časovima u sadašnjosti i proš-
losti, a njegovo veselje bit će naročito
veliko, ako ga njegovo svećenstvo ne
napusti u njegovoj borbi.

Neka se ne da hrvatsko svećenstvo
smesti, ako se nagje kakav nekvalifi-
cirani ispad kakvog tipa, koji stoji u
službi kojeg slobodnog zidara.“

Sa sadovoljstvom treba primiti ove
izjave uglednog člana vodstva Hrvata,
jer iz njih proizlazi, da vrhovi narod-
nog pokreta vode računa i davaju
prednost vjeri, Crkvi i kat. svećenstvu,
faktorima, čije su velike zasluge najviše
povezane sa historijom hrvat. naroda.

Glavna skupstina Radničkog
Strukovnog Saveza u Zagrehu.

U nedjelju 8. t. mj. održana je u
Zagrebu glavna skupštine RSS, kojoj
je prisustvovalo oko 50 delegata. Osim
ostalih točaka ua dnevnom redu bili
su i dva referata. Jednog je održao
pretsjednik saveza o radničkom i na-
mješteničkom osiguranju, a drugog dr.
Podolšak o minimalnim  nadnicama.
Nova uprava saveza izabrana je ma
čelu sa predsjednikom Rudolfom Petek,
a u upravu Saveza ušli su u ime split-
skog okružja F. Ž. Domadini, Jerko
Bonefačić i Ivo Arnerić svi iz Splita.

Poslije skupštine Savezno pred-
sjedništvo održalo je konferenciju sa
delegatima, te je donesen zaključak da
RSS nastavi svojim započetim radom
organizirajući hrvatske radnike i mna-
mještenike na temelju kršćansko-soci-
jalnih načela.

Na skupštinu su prihvaćene rezo-
luclje, kojima se izmegju ostalog traži
raspis slobodnih izbora za OUZOR-e
i Radničke komore, te proširenje Pen-
zionog osiguranja za cijelu državu,
osiguranje za slučaj nezaposlenosti,
iznemoglosti i starosti.

Odlazak i dolazak željeznica.
Vlakovi dolaze za Gruž (Dubrovnik 2)
svaki dan u 5. 15, 10, i 20.50 a odlazak
5.48, 11.40, 19.20. Ovaj je raspored od
15. svibnja 1935.