a

 

 

]

#4

Br. 52.

| POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 31 Prosinca 1935.

m Čekovnog računa našeg lista
O“ es: 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVII

| Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gi. Ružier) Dubrovnik.2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

Qla izmjeni goćčinć.
Život je ljudski na zemlji pravo

putovanje iz vremena u vječnost, sa

zemlje u nebo. A kako vrijeme hitro

leti to putovanje sliči vožnji sa brzim
vlakom. Stara je godina jedna po-

brzovlak opet prevalio 365 dana i
sad da opet započimlje novu vožnju.
Na ovoj postaji treba da se zapitamo,
_ koliko će još dana-godina vlak juriti
do kraja našeg putovanja. Neće li
i se valjda iznenada pojaviti onaj koš-

|
| staja, na kojoj se javlja, da je taj
|

_ tunjavi, strogi i neumoljivi kondukter

i | i najaviti ,Izlaš“ ...

i Danas je izmjena godina; štara
| godina 1935 pada u vječnost, a na
obzorje se pomalja nova godina 1936.
Osvrćemo se na staru godinu i gle-
damo je kao otvorenu knjigu sa 365

a stranica. Prevrćemo pojedine stranice

| 4 sjećamo se svih &goda i nezgoda,
| svih veselih i žalosnih dana prošle
| godine. Kao dobar trgovac treba da-

4 : nas da povučemo crtu i da zaklju-

| čimo račune svojih prihodd i rashoda

| dobitka i gubitka, aktiva i pasiva, a

| onda da napravimo proračun za
| zovu godinu.

.4A nova nam se godina prikazuje

| iz daleka kao nova fino uvezana

— knjiga ali još nerazrezana, zatvorena
sa 7 pečata. Sutra ćemo tek da po-
gledamo prvu stranicu, pak redom

| svaki dan po jednu. Tajnovita je ta

| knjiga i neznamo što u sebi sadrži

| koliko dobra koliko zla. Hoće ti biti
stranica zlatnim slovima ispisanih

iti valjda sa crnim obrubom ?..
U rukama je Božjim sve postav-

i ljeno, a mi danas treba da zahva-

(| imo Bogu za sva dobra koja smo

| kroz prošlu godinu primili i da ga
| zamolimo da nam nova godina do-
| nese nove radosti i veselja i obilje
| blagoslova.

Amalikanci prelaze u Natoličku Grkvu

Najveću senzaciju u Sjedinjenim
Državama pretstavlja pokret u protes+
tantskim crkvama za prelaz u katoličku
crkvu. Veliki je interes izazvala izjava
biskupa Konrada u Bostonu, prestav-
nika anglikanske zajednice u. državi
| Massachusets. On je otvoreno rekao da

 

| želi što veći uspjeh akcije za prelaz u

| katoličku vjefw. Jedino ako se zbliže
| dvije glavne kršćanske vjere, moći će

“| se boriti protiv razornih težnja komu-

| nizma i ateizma. Što se tiče sjedinjenja
anglikanizma kao vjete 8 katolicizmom

= ono neće biti teško, jer su neznatne

ra

dogmatičke razlike izmegju anglikanske
| i katoličke crkve, dok su obredi ostali

| gotovo isti.
| Anglikanski biskup za državu Tek-
| sas dao je sličnu izjavu, u kojoj je
| rekao da pozdravlja saziv pretkoferen-
|| cije izmegju pretstavnika anglikanske
| i katoličke crkve za provogjenje for-

li \malnih pregovora o ponovnom sjedi-
| njenju.

“Čirllometodski kalendar 1936 5 džepni
lustriran :80 str. samo Din. 3.— u svim
'Župnim uredima ili izravno kod Odbora
za proslavu 1050: godi ni sv. Metoda;

Zagreb ulica joda br, 1.
207, ide u Nort" Kolike e Aec

>

oveti Otac za svjetski mir

U ponedjeljak 16. o. mj. održao
sv, Otac Pijo XI. Tajni Konzistorij, na
kojemu su proglašeni novi kardinali.
Tom je zgodom sv. Olčc održao uo-
bičajenu alokuciju spomenuvši se pre-
minulih kardinala. Zatim je nastavio :

Pošto sam udovoljio osjećajima
spomenuvši pokojnike, neću Vam dugo
govoriti, iako ima mnogo bilo veselih,
bilo žalosnih tema, o kojima bi Vam
mogao govoriti. Ima veselih dogagjaja:
dosta je spomenuti one triumfalne ma-
nifestacije vjere, koje su se razvile —
da spomenemo neke — Lourdesu, Bu-
enos Airesu, Clevelandu, Teramu, Pra-
gu, Ljubljani i u Limi, gdje su se sli-
jedeći primjer svojih pastira sabrale
goleme mase vjernika. Ali ima i mno-
go razloga, koji ispunjaju naše očin-
sko sice žalošću, To su na primjer
dogagiaji, koji se odvijaju u Rusiji,
Meksiku, a djelomično i u Njemačkoj.

Ali ne Želimo se zadržavati na ža-
losnim dogagjajima, a pogotovo ne na
onima, koji zaokupljaju ne samo Ev-
ropu i Afriku, nego slobodno možemo
reći i čitav svijel; to ne možemo i radi
toga što radi tolike nestalnosti ljudi i
dogagjaja postoji opasnost, da Naše
riječi, pa kakvegod one bile, ne budu
krivo shvaćene ili namjerice iskrivljene.

Uostalom ono, što se od nas
moglo opravdano očekivati, da bi uči-
nili u korist istine, pravde i ljubavi,
već smo više puta manilestirali. Zna-
demo, da su riječi o tome od Nas iz-
govorene u različilim prigodama do-
voljno proširene u štampi i da su mogle
doći do onih, koji ne samo žele istinu,
nego i koji je traže -od nas iskreno i
sa živim interesom.

I ovo neka služi kao opomena o-
sobito onima, za koje izgleda, kao da
se još čude ili skandaliziraju kao da
Mi nismo izvršili Našu dužnost, bo-
žansku misiju Učitelja vjernika.

Ali kao što tu dužnost nismo pro-
pustili u prošlosti i kao što je nećemo
propustiti ni u budućnosti, tako i sada
— prije nego zaključimo ovu našu a-
lokuciju — svečano opetujemo, da mi
žarko želimo, nastojimo i usrdno od
Boga molimo da bi svi »ljudi dobre
volje“ (Luka 11, 14) pa kojojgod oni
zemlji pripadali, postigli onaj mir, koji
je povezan sa pravednošću, istinom i
remene

lal

Iz Radničkog Struk. Saveza
Okružja — 6plit.

Skupština upravnog odbora O-
kružja: Po povratku delegata okružja,
koji je prisustvovao glavnoj skupštini
RSS i Organizacije privatnika i za-
družnih namještenika na kojoj se je
raspravljalo o daljnom radu, te su u
tom pravcu odregjene smjernice za na-
predak organizacija radnika i namje-
štenika megju hrvatskim kršćanskim
radnicima.

Imenovano novo ravnateljstvo
Okružnog ureda: Ovih dana imenc-
vano je novo ravnateljstvo OUZOR A
u Splitu u kojem su u ime našeg o-
kružja imenovani Dušan Radica i Ante
Buljunbašić u ravnateljstvo, a za za-
mjenike Ivo Amerić i Josip Punda, te
u nadzorni odbor Jakov Miloš,

Veliki interes za naš pokret.
U zadnje vrijeme nastao je mnogo jači
interes za naše organizacije, te je o-
kružje ovih dana primilo veliki broj
upita i izvještaja o prilikama, pa će se
tako u najskorije vrijeme osnovati ne-
koliko novih skupina RSS. Svi oni,
koji pak imaju bilo kakvi interes za
naš rad, te trebaju informacije neka se
obrate našem okružju.

Naše glasilo ,Socijalna Pravda“.
Preporučamo  sviri našim članovima i
pristašama, da nastoje redovito primati
i čitati naše glasilo ,Sccijalnu Pravdu“
koja izlazi u Zagrebu, jer će im. ono
pružiti mogućnost, da se upoznaju sa
raznim pitanjima, koja ih interesiraju.

Naše želje: Prigodom božićnih
blagdana svim našim članovima, pri-
jateljima i pomagačimo Želimo sretnu
Novu godinu, želeći da naš rad u i-
dućoj godini bude što obilatiji, a i što
korisniji za naš radničko-namještenički
stalež.

 

Onima koji trebaju naočale
pružaju se sve pogodnosti: naj-
bolja kvaliteta stakala, special-
no-moderni okviri i solidne ci-
jene kod Josipa Krilića, vis-a-vis
Male Braće, Moderni zlatni na-
kiti. Satovi najboljih marki. Staro
zlato kupuje i zamjenjuje.

&retno &lhovo i. m o
1936

svim svojim cijenjenim mušterijama

REKORD“

Zagreb podružnica Dubrovnik

:

uprava i namještenici
TRGOVAČKE KUĆE

MIHO KLAIĆ

(prigodom 40. obljetnice smrti).

Dne 3 siječnja 1936. vrši se ravno
40 godina da je u Zadru ispustio svoju
veliku dušu naš neumrli sugragjanin
značajnik i rodoljub, dugogodišnji vo-
gja dalmatinskih Hrvata i veliki po-

bornik za sjedinjenje Dalmacije s Hr-
vatskom Dr Miho Klaić.

Već su eto 40 godina što ovaj
veliki čovjek počiva u sjeni čempresa
u porodičnoj grobnici ma Boninovu,
gdje je otrag malo vremena položen
uz njega i njegov zadnji sin Dr Ljubo.

U današnje doba, kad čujemo ta-
ko često i kod nas i drugovdje govo-
riti, da je korupcija istisnula poštenje,
vrlo je pobudno obnoviti uspomenu na
ovog našeg velikog čovjeka, koji se je
svojim značajem tako visoko ozdigao,
da je uvijek od te zaraze ostao pošte-
gjen do smrti umrijevši siromah; on,
koji je kroz 35 godina bio politički
čovjek, vogja najjače političke stranke
u Dalmaciji, zastupnik na carevinskom
Vijeću u Beču i na Dalmatinskom sa-
boru, prisjednik zemaljskog Odbora u
Zadru i član raznih parlamentarnih
odbora u Beču, koji je imao toliko
upliva i utjecaja kod raznih imenova-
nja i odlikovanja. Uvijek do smrti
ostao je svijetao, čist; neokaljan, neo-
stavivši za sobom nikakva imetka.
Nemoguća bi bilo evocirati u jednom
novinskom članku iscrpno život, rad i
zasluge Miha Klaiča na probugjivanju
hrvatske svijesti u Dalmaclji. Hrvatski
narodni preporod u Dalmaciji usko je
povezan sa imenima triju velikih du-
brovčana : Dn Gjura Pulića, Nika Ve-
likog Pucića i Dr Miha Klaića, od
kojih je u tom kolu Miho Klaić naj-
veći i najsjajniji.

On je bio doista najveći sin no-
vijega Dubrovnika. Rodio se u Dub-
rovniku god. 1829. od oca pom. ka-
petana. Pučke škole i nižu gimnaziju
svršio je u Dubrovniku, a višu gimnaz.
u Livornu. Na sveučilištu u Padovi
bio je promaknut na čast doktora kao
inženjer i arhitekt, a na sveučilištu u
Beču usposobio se je za profesora ma-
tematike i fižike, te je 1856 bio ime-
novao suplentom ua gimnaziji u Zadru.
Kad je bio u Austriji g. 1860 progla-
šen ustav, Klaić je na prvim izborima
bio biran za narodnog zastupnika, te
ostao neprekidno do svoje smrti. Radi
svog političkog djelovanja bio je
g. 1863. otpušten iz službe. G. 1870
biran je za člana zemaljskog odbora,
u kome je svojstvu ostao do smrti, te
se njemu moralo zahvaliti, da je
zemaljska autonomna uprava u Dalma-
ciji bila jedna od najboljih n Austriji,
Za 26 godina on je vodio svu finan-
cijalnu autonomnu upravu zemlje, os-
novao tolike korisne zaklade, izveo
mnoge korisne gradnje, osobito bol-
nice u Zadru, Šibeniku i Dubrovniku.
U zemaljskom školskom vijeću zastu-
pao je ne samo novčane interese zem-
lje, nego najodrešitije zagovarao hr-
vatstvo i njegove interese u školama.
U svakom povjerenstvu za gospodarske
ili financijalne stvari Klaić je bio član
i njegova riječ, bila je riječ auktoriteta,
koja je često zabunila i postidila i
same stručnjake.