Bix9;

GRADSKE VIJEST'.

Lična vijest. Prošli petak stigao je u naš grad
veleuč, g. Mons. Dr. Janko Šimrak, universitetski pro-
fiesor na teološkom fukultetu u Zagrebu. Zamoljen od
svojih prijatelja održao je u subotu informativni sa-
stanak svećenicima, a u ponedjeljak javno predavanje
u društvu Bošković ,o framasoneriji i katolicizmu“.
Jučer je otputovao za Makarsku, Split i Zagreb.

»Slobodni zidari i katolicizam“. Pod tim je
naslovom održao dotjerano informativno predavanje u
ponedjelnik večer u društvu ,Bošković“ sveučilišni
profesor preč. g. Dr. Janko Šimrak. Dvorana je bila
dupkom puna otmene publike, koja je velikim intere-
som saslušala vrlog predavača. U uvodu je prikazao
obilnu stranu i domaću stručnu literaturu o ovom in-
teresantnom pitanju, zatim je predočio historički poče-
tak i razvitak framasonstva u svijetu, a osobito kod
nas, pa statistiku loža i članova u pojedinim državama.
iznio je dokumentarno po autentičnim izvorima filozof-
ske temelje te kulturna i etička načela masona, koja su
očito antikršćanska, ateistička i maturalistička. Na koncu
se je posebno pozabavio radom i ciljevima masonerije
u mašoj državi, gdje slobodni zidari vode najžešću
podzemnu borbu proti katoličkoj Crkvi. — Publika je
nagradila učenog predavača burnim dugotrajnim aplau-
zom za ovo u svakom pogledu veoma uspjelo predavanje.

,O estetskom odgoju i kulturi naroda“ govorit
će vrli kulturni radnik g. Dr. Martin Malnerić u petak
3, marta 1933., u društvu ,Bošković“. Predavanje će
biti popraćeno i važnim projekcijama sa skioptikonom.
Pristup je slobodan svakomu, koga aktuelni : predmet
zanima. Ulaznica je obični minimalni doprinos za po-
kriće režijskih troškova. Početak u 7 sati u večer.

Unapregjenja. Gosp. Autun Bubić, upravitelj
gragi. muške škole unapregjen jeu V. položajnu grupu.

— Veleuč. g. Dr. Juraj Šlaus, profesor mjesne tr-
govačke akademije, maš omiljeli umjetnik ma violinu,
bio je unapregjen u V. činovničku grupu. Čestitamo |

Odlikovanje. Ni. Vel. Kralj Aleksandar I. udostojao
se odlikovati g. Konstantina Petrović - Njegoš sudskog
penzionera u našem gradu orđenom sv. Save IV. stepena.
Simpatičnom g. Petroviću i naše najljepše čestitke |

Predavanje u Francuskom Društvu. U ponedjeljak
6. o. mj. u 7./, sati večer Društvo prijatelja francuskog
jezika priregjuju u prostorijama Narodne Ženske Za-
druge konferencu, na kojoj će g.ca Th&3e Anthoine iz
Pariza držati predavanje na francuskom jeziku ,O po-
vijesti gragjanske nošnje u Francuskoj“. Predavanje će
biti popraćeno sa 100 filskih slika iz svih doba i vi-
jekova. Nakon predavanja slijedit će posebni film sa
projekcijama Modela stvorenih od najprvih pariških
krojača za god. 1933. Prama tome predavanje će biti
interesantno ne samo s općenitog kulturnog gledišta
za svakoga, već i posebno za dame zbog najnovije
mode ove godine, Predavačica je ilani držala ovdje dva
predavanja te je naišla zbog čistoće jezika, dikcije i otme-
nog načina izražavanja na opće priznanje slušateljstva.

Crkvene vijesti. Put od križa. Ova ganutljiva
pobožnost obavlja se u crkvi Male Braće svake Ne-
djelje u Korizmi na 4 sata po p.

So. Toma Akvinac. U utorak 7. ožujka slavi se
u dominikanskoj crkvi svečanost velikog crkvenog nau-
čitelja Crkve sv. Tome. Tog dana od 5 s. pak svako
p$ sata sv. misa a u 98. svečana. — Popodne u 5%
pjevana Povečernja, zatim Rozarije, propovijed i bla-
goslov sa Presvetim. Preko blagoslova se pjeva : Lita-
uije: Antonelli (3-gl.). Antifona sv. Tomi: Hespers
O. P. (2-gl.). Svetotajstvu: O. Ravanello (3-gl.).

Korizmene propovjedi držat će se u našem gradu
ovim redom : U stolnoj crkvi (O. Dane Zec, franjevac)
u srijedu i nedjelju u 6'/, s. v. — U Male Braće (O. Ma-
rijan Blažić) franjevac svaki utorak i subotu o Zdravi
Mariji. — U Rozariju (O. Antonin Zaninović, domi-
nikanac) svaki petak i nedjelju o Zdravi Mariji. —
U Jezuvita svaki četvrtak u 6 popodne. — U sv. An-
drije na Pilama svaki ponedjeljak u 6 s. po pod. —
U Gružu 'u crkvi sv. Križa svake Nedjelje preko velike
Mise u 10 s. j. -- U svetištu Gospe od Milosrgia
svake subote u 8 s. j.

Povišenje cljena na vlakovima. Od 15. pr. mj.
naplaćiva se dodatak ma sve vozne isprave (putne
karte) izdane za I., II., III. i IV. kolski razred svih vla-
kova, koji prevoze putnike bez obzira da li se te vozne
kaste izdaju na željezničkim blagajnama, u vlaku ili
biljetarnicama društva ,Putnik“ u zemlji i inozemstvu.
Ovaj dodatak iznosi kod voznih cijena do 40 dinara
1 dinar, kod cijena od 41 do 200 dinara 2 din, a kod
cijena preko 200 din, 3 dinara.

»NARODNA SVIJEST«

Mjesečni sastanak Marijine Kongregacije sve-
ćenika održat će se u kapeli Biskupskog Sjemeništa
u ponedjeljnik 6. marta u 6 s. u večer mjesto utornik,
u koji pada svetkovina sv. Tome Akvinskog.

Pokladna zabava uaših gjaka, Hrvatsko kato-
ličko gjaštvo organizirano u ,Podmlatku Apostolata
Sv. Ćirila i Metodija“ priredilo je prošle Subote i
Nedjelje u dvorani ,Bošković“ uspjelu pokladnu za-
bavu. Uz ostale tačke programa davana je zgodna
Razmaitowsky-eva lakrdija ,Ukleti hotel“,

Vjenčani. U ponedjenik 27. pr. mj. vjenčao se je
g. Meksej Prževalskij sa gcom Aaticom Carević, Naše
najljepše čestitke !

Koncerat g.ce Esther Johnsson. Narodna ženska
Zadruga priregjuje u nedjelju 5. marta na 19:30 sati
veliki koncerat gošće u našem gradu amerikanske vir-
tuozkinje na glasoviru g.ce Esther Johnsson. Pariški
Figaro“ je nazivlje ,remarq uable virtuose et interprčte
celabre de Mozart“, po čemu se vidi da je zaista vri-
jedno čuti ovu glasovitu pianisticu.

Empress of Australia“ dolazi pred gradsku
luku sutra u 6 s. j. sa 162 izletnika.

Najavljeni izletnički parobrodi. S/S. ,Orford“
društva ,Orient Line“ doći će sa turistima u naš grad
ove godine tri puta i to 24.1V.,, 14.V., i 4 IK. —
S/S ,Strathnaver“ društvo Peninsular & Orient Line
dolazi 24. VIII, — S/S ,Arandora Star“ društva Blue
Star Line dolazi 23.1IX, Osim ovih dolaze još i neki
drugi, koji lučkom uredu nijesu još najavili dolazak.

S putovanja ,Kraljice Marije“. Osaj naš izlet-
nički veliki parobrod pretrpio je na svom prvom ovo-
godišnjem putovanju po Sredozemnom moru prošlog
mjeseca Februara strahovitu oluju, koja ga je dovela
gotovo u opasnost, Eyo kako osoba s broda opisuje
tu oluju: Putovanje nam je bilo izvrsno sve dok smo
otišli iz Haifa za Malta, na 17 febr. u večer. Sutridan
jutrom imali smo dosta šiloka i brod je već počeo
skakat. Drugi dan zatim — bila je Nedjelja — imali
smo uragau od bure i mrtve valove od šiloka. Opet
skačemo kao ludi. Po podne bura sve to jača. Utorak
jutrom vjetar se promjenio, imamo strašnu lebićadu.
Taj je dan (utorak 21-1I.) bio najgori. Vidio sam u
Dubrovniku dosta jakih šiloka i lebićada, ali nešto
ovakova, još moje oko nije vidjelo. Valovi su prelazili
visinu od 12 m, a njihova duljina bila je preko 30 m.
More je bacalo sve preko prove. Brod je izgledao kao
podmornica — sve na njemu škriplje i ništa na njemu
da ostane na mjestu. Sve pada, lomi se i razbija.
Vjetar sve više pojačava, a metereološki izvještaj jav-
lja da se približuje ciklon. Stalno nas prati grmljavina
sa jakim gradom i gustom maglom. Brod, koji vozi
14 miija na sat, pomiče se naprijed tek za 8 milja.
Na brodu je polovina osoblja bolesno. Tako progje
taj dan a približi se noć sa još žešćim vjetrom. Nije-
sam mogao gotovo cijelu noć zaspati. Sutra u Srijedu
imamo doći po programu u 8 sati jutrom na Maltu,
a mi smo pilspjeli tek u 2 sata popodne. Sve do
Malte slijedilo je isto nevrijeme. Te noći prije uašeg
dolaska na Maltu, maš jedrenjak ,Sv. Nikola“ potopio
se tu negdje blizu Malte, a jedan engleski brod za-
tražio je pomoć koju mu je pružio jedan engleski
dreadnout. Svi mi ma brodu govorimo da smo se spa-
sili, jer istinu govoreći bilo je uprav strašno i pogi-
beljno. Sada se mogu i ja pohvaliti da sam prošao
kroz pravu oluju, koja je neke stala života.

,Kraljica Marija“ povratila se je sa prvog svog
ovogodišnjeg putovanja po Sredozemnom moru i u
subotu veče prošla mimo naš grad pozdravljajući ga
sirenom. Sad je otišla u Veneciju, gdje će se očistiti,
a drugo će putovanje započeti 18. ov. mj. U Dubrov-
nik će opet stići 4. aprila.

Pripravni tečaj za poručnike i kapetane trgov.
mornarice započeće kod Drž. pomor. trg. akademije
u Dubrovniku 1. IV. o. g. Za polaženje tečaja plaća
se upisnina od D. 300. Prijaviti se direkciji Akademije.

Pretplatnicima časopisa ,La Ctvilta Cattolica“
javlja povjerenik iz Splita, da novi pretplatnici sveće-
nici počekaju sa svojom obvezom o izgovaranju in-
tencija dok ne prime daljnu obavijest ili prvi broj lista.

 

Kod gripe
obično se preporuča masaža. Za masažu prepo-
ruča se ALGA. Kod Gripe, influence. prehlade
namažite maramicu Algom i lagano masirajte
bolesniku prsa, ledja, ruke, noge, vrat i čelo.
Masaža ALGOM ublažuje boli, osvježaje bolesnika.
Nakon masaže naslupa miran i zdrav san.
.ALG A“ dobiva se svuda I boca Din. 14.—

F

Str. 3.

Tražite odmah ponudu, da bi
zadovoljili svoje mušterije,

    
     
 
 

Mehanička tvornica N
opanaka i obuće K
Petar M. Dumitrov
Pančevo.

 

Čitulja. Utorak 21. o. mj. preminula je u bano-
vinskoj bolnici Vilma, supruga Sokrata Petrovića na-
čelnika ministarstva pravde. U Srijedu 22. ov. mj.
preminuo je u Cavtatu Grgu: Kolić u 71. god. života.
U Četvrtak 23. o. mj. preminuli su Kruno Lang u 37
godini i Marija Gause rogi. Miloslavić. Pokojnicima
rajska slava, a ucviljenim i naše žalovanje.

Kompozicija Mra L. M. Rogowskog na radiju.
U Četvrtak dne 2. o. mj. izvodiće se na radio stanici
u Varšavi iz 8 sati večer. Balet iz nove kompozicije
Mra L. M. Rogowskog: ,Iz vrtova Harun Al Rašida“
(I. izvedba). U nedjelju pak na 5. o. mj. radio stanica
Beograd davati će fragmente iz opere , Kraljević Marko“
istog auktora Mra Rogowskog. ;

Radosna vijest za roditelje. Konačno smo u
mogućnosti, da i roditeije razveselimo sa jednom vi-
ješću, koja je maročito u sadašnje doba od velike
važnosti. U eri povišenja cijena raznim proizvodima
a i sirovinama zaista nas je vijest da je tvornica ,Tlvar“
odijela ponovno snizila cijene ugodno izmenadila. Ci-
jene odijelima za djecu su znatno snižene od ranijih
jeftinih cijena tako da je danas svakom omogućeno
da svoje dijete lijepo i dobro odjene. Kvaliteta _Tivar“
odijela je odlična i sve veći broj mušterija ove naše
vodeće domaće tvornice najbolja je preporuka.

Lička pruga bila je ove zime za prvi put zatt-
pana prošle sedmice za nekoliko dana. U Ponedjeljak
uspostavljen je redoviti saobraćaj.

Veljača se izjadala. Prošle smo sedmice imali
svaki dan grubo vrijeme. Kiša, grad, grmljavina, ura-
gani vjetra i t. d. dok u Nedjelju nije osvanuo vedar,
tihi dan, pak lijepo proljetno vrijeme traje i dalje da
je uprav milota.

MILODARI. Udijeliše Dječijem Zakloništu na
počast svoje blagok. sestre Marunke Dežulović rogi.
Bjelovučić iz Janjine Dr. Ivo S. Bjelovučić Din. 100;
da počaste uspomenu blagpk. Floriana Beaco, Nike
ud. Jadrić 20; u počast blagpk. Mare ud. Gause ugl.
obitelji Vlaha Miloslavić i Ivanke Gjurašić 50.

— Za Domus Christi (Uboški dom), Da počasti
uspomenu pok. Mare ud. Gause rogi. Miloslavić ugl.
obitelj Iva Jakobušića Din. 50. U počast uspomene
blagpk. svoje sestre Mare ud. Gause, Ivanka ud. Gju-
rašić i ugl. obitelj Vlaha A. Miloslavić 50.

— Javnoj Dobrotvornosti u Cavtatu udijeliše na
počast uspomene blagpk. Ane Gi. Vragolov: Miše Vo-
dopić, okr. sudu u Dubrovniku Din. 50, ugl. Obitelj
Mare Markoč iz Gruža 50 (mješte vijenca).

Oglas. Častim se javiti cijenjenom gragjanstv«
da sam preuzeo i otvorio restauraciju , Dubravka“ na
Pilama. Domaća kao i strana kuhinja. Primaju se abo-
nenti. Cijene umjerene a za što brojniji posjet moli
Luka Šarić, restaurater. (14

Kad se mogu pregledati znamenitosti našeg
grada. Kraljev Dvor svaki dan od 10—11 sati.—
Močnik (relikvijar). Srijedu i Subota od 11—12 uz
ulazninu 10 Din, — Dubrovački muzej otvoren je
redovito Utorak, Četvrtak, Subotu i Nedjelju od 10—11
sati. Ulaznica 3 Dinara, — Pokod gradskih zidina
u svako doba dana, osim od 12 —2 sata po podne.
Ulaznica za odrasle Din. 4.—-, a za djecu i učenike
Dinara 2.— Biblioteka O. O. Franjevaca i Domeni-
kanaca sa dozvolom starješine oamostana. — Vožnja
lagjom do Lokruma od 10 Din. unaprijed po pogodbi.
Špilja Karle Kordić u Gružu svaki dan prije i po-
slije podne.

Kretanje vlakova. Po novomu (zimskomu) voz-
nom redu, koji siupio na snagu 1. X., vlakovi odlaze
sa željezničke stanice u Gružu svakog dana u s.
189) i 2333, a dolaze u 44, 9% i 198 — Najbrža su
dva: onaj, koji odlazi u 18% i onaj, koji dolazi u 9%,

(Kuničić & Domić )

Spediterska radnja
Telefon br. 6 Dubrovnik 2 Telefon br. €

Vrši prevoz vlastitim kolima svakovrsne robe.
Za selidbe (prenos pokućstva) ima vješte ai