POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Naro

 

Br. 18

DUBROVNIK 4. Svibnja 1933.

oi

dna Svijest

Broj Čekovnog računa našeg lista

fest 4153 Podružnice Sarajevo, — God. XV.

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede

Pojedini broj Din. 1.50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Aniun PFl& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Osvrt na jubilej K. D. ,,Bošković“.

U duhu svoga prograa rada ,K. D. Bošković“
počelo je proslavu svog srebrnog jubileja »Prosvjet-
nom sedmicom“, koja je u svakom pogledu uspjela.
Prikaz održanih predavanja donosimo na drugom mje-
stu. Ne možemo pak, da se ovdje još jednom ne osvr-
nemo na ovaj značajan jubilej.

Dubrovnik je ponosan, da u svojoj sredini po-
sjeduje takovo agilno kulturno društvo kao što je
»K. D. Bošković“. U našem gradu ima preko 50 dru-
štava, ali priznati se mora činjenica, da nijedno ne
razvija takovu kulturnu i prosvjetnu djelatnost kao
»Bošković“. Razlog je tomu što katolički ambijenat,
kultura i tradicija našega grada odgajaju aktivne mlade
sile, koje teže za ekspanzijom u momentima kada
površnost i irazerstvo nevjere i liberalizma te ostalog
duševnog sljepila hoće da gaze najljepše tradicije i
ideale Dubrovnika.

Zato je neprocjeniva i neprolazna zasluga blago-
pokojnog biskupa Dra Josipa Marčelića, koji je ne samo
utemeljio društvo ,Bošković“, već ga imao uvijek na
svom srcu kao najmilije mezimče. Taj veliki biskup
dubrovački bio je i otac i majka ,K.D. Bošković“, za
koje se je i većim žrtvama brinuo, a to nam mnogo
znači. Stoga će mu u ,Boškoviću“ i u našem gradu
ostati trajna zahvalnost i svijetla uspomena.

I doista rad i djelovanje ,K. D. Bošković“ od
neprocjenive je važnosti za naš grad. Većina naših
gragjana, zaposleni svojim dnevnim poslovima, zaokup-
ljeni svagdanjom materijalnom borbom života, lako bi
izgubila s vida više vrednote i ideale čovječanstva,
kad ne bi bilo nekoga, da ih na to potsjeti i osvježi
u njima ljubav i zanos prama istima. Osim toga maši
gragjani moraju da budu na dnevnom redu upućeni u
raznim kulturno-socijalnim idejama i pokretima koji su
kod nas i u svijetu te da o njima imaju ispravan
pojam i sud. I eto ,K. D. Bošković“ vrši tu uzvišenu
misiju u našem građu već punih 25 godina, Zato je
»Bošković“ za naš grad doista kulturni svjetionik, koji
neprestano svijeili i beca snopove svijetla i za tihih i
blagih zvjezdanih večeri života gradskog, kao i za bur-
nih i olujnih. ,Bošković“ je stalna katedra katoličkog
genija, kcji neumorno i nesebično drobi kruh znanja
i prosvjete našim gragjanima, osobito našoj omladini.
Za taj je rad ,Bošković“ dobio priznanja i sa slrane.
Tako su se prigodom ovcg ,Boškovićevog“ jubileja
razni časopisi i dnevni listovi osvrnuli na ovu proslavu.
Megju tima zagrebački ,Obzor“ cd 26. aprila o. g.
daje ,Boškoviću“ ovo priznanje : , Prekjučer je započela
proslava 25-godišnjice osnutka i djelovanja Hrv. kato-
ličkog društva ,Bošković“, jedinog društva, koje stalno
razvija pučko+prosvjetni rad, tako da ga se može na-
zvati dubrovačkim pučkim sveučilištem. Tu su se raz-
vile organizacije hrvatskog katoličkog djaštva, koje
danas znače mnogo u hrvatskom katoličkom pokretu.
Uspješan rad ove godine proslavit će , Bošković“ svo-
jom ,Prosvjetnom sedmicom“ gdje će biti odžano ne-
koliko predavanja“.

Ali najljepše priznanje dobilo je društvo od svog
preuzvišenog biskupa Dra Josipa M. Carevića, koji je
»Boškoviću“ prigodom ovog jubileja upravio posebno
pismo ističući njegove zasluge, da je započeo pred
25 godina onaj kulturno-odgojni rad Katoličke Akcije,
čiju potrebu toliko naglašuje današnji sv. Otac Pijo XI.
Stoga preuzvišeni pokrovitelj podijeljuje društvu svoj
natpastirski blagoslov.

Uistinu je ,K.D. Bošković“ velika kulturna teko-
vina za Diibrovnik. Prama tomu je očita i dužnost
našeg gragjanstva prama ,Boškoviću“, Dnbrovčani re
smiju ostati indiferentni prama svom društvu, već treba
da ga moralno i materijalno podupru u radu. Nek ni-
jedna katolička obitelj u Dubrovniku ne izostane, da
postane barem članom podupirateljem ,Boškovića“, te
na svakoj dfištvenoj priredbi rie pošalje bar kojega od
svojih članova. Tako će moći naš ,Bošković“ još bolje
napredovati na opće dobro dubrovačkih gragjatia.
U to ime: da Bog poživii blagoslovi dičnog jubilarca
»K. D. Bošković“ u njegovom plemenitom radu!

KAT. PROSVJET. DRUŠTVU
,BOŠKOVIĆ“

o 25. godišnjici njegova osnutka.*

Istina je živa, nasmijana java:
Društva našeg dragog večerašnja slava !
Dvadeset je i pet već minulo ljeta,
U nam kad oživje uspomena sveta :
Na Dubrave naše najvećega sina,
Kojem um se vinu plavih do visina
I obletje sunca, zvijezde i nebesa,
Te razumije Božja, svemirska čudesa!
Dubokim On zorom shvati i atome,
O koje se i sad mislioci lome...
Bošković je ponos svega nam slavjanstva,
I velikan mili cijelog čovječanstva |
Znanosti je mnoge sretno proučavo
I drugima, usto, poticaja davo...
Na stijeg svoj Mu slavno ispisasmo ime,
I možemo, s pravom, podičit se Njime !
Nauci i vjeri služio je vjerno,
Za njih zaslužan je mnogo, neizmjerno |
A mi, mali, skromni, kako smo već mogli,
Vjeri i prosvjeti nešto smo pomogli.
Predavanja, sijela, besjede i pjesme,
I glasovi s grla, k& romoni s česme,
Priznaćete, katkad, u društvu se čuše,
Radostan uz poklik srca nam i duše!
Blagi zvuci dragih i živih klavira,
Umjetnička ruka tipke kad im dira...
Jecaji, i srsi, i smijeh violina,
Uzvišena glazba nebeskih milina —:
Sve u ,Boškoviću“ odzvanjaše jasno,
Plemenitim dušam uživanje krasno
Koje nas daleko umije da vodi,
U zegrljaj svijetloj, beskrajnoj slobodi,
Gdje bezbrojnog zviježgja svjetovi trepe1e,
Sjajne kao luči nade nam i vjerel...
Oi, u znaku našeg Boškovića dragog,
I Njegova lika ozbiljnog i blagog:
Sva ćemo prebrdit tvrda iskušenja,
Prokušat kroz oganj draga uvjerenja !
Bog će nama dati i jubilej zlatni,
Potomcima našim još i dijamanini;
I čitav će vijek i doći i proći,
Boškovićev genij obasjaće noći,
Zato: Njemu slava uvijek bila trajna,
Na slovinskom nebu On je zvijezda sjajna !
Slava i biskupu, Društva &snivaču,
U njivi Gospodnjoj — do smrti — oraču!
Vjera nam i znanost, najljepšem u skladu :
Vodilje će biti molitvi i radu |
»Bošković“ nek stoga: živi, cvjeta, raste,
Granato u stablo krepko se razraste | J.C

* Deklamovala g.ca D. Bracanović na proslavi 23. IV, 1933.
Ra aemez€-<-m“m"EOOOGEI.IJIJIIJSEBNČREIANNJSE
Kod trganja u glavi — zubnom mesu i če-
ljustima. »ALGOM« dobro natarite sljepočice i zatiljak,
zatim umotajte glavu maramom, koju treba »ALGOM«
nakvasiti, Vi ćete postepeno osjetiti ublaženje, jer
»ALGA« hlapi i time oduzima suvišnu vrućinu. Zubno
meso i čeljust masirajte u »ALGU« makvašenim prs-
tima više puta na dan, Iza masaže umotajte lice vu-
nenom maramom. Ako boli jedan ili više zdravih zubi
od promaje, prehlade ili reumatizma nakvasite »ALGOM«
prste i trljajte njime čeljusti i zubno meso. Ako boli
šupali ili krnji zub, uzmite u usta malu kašiku čiste
»ALGE«, nagnite glavu, da »ALGA« dogje u šupalj
zub. Opetujte to par puta. Obično već kod prvog po-
.kušaja nestane boli, — »ALGA« dobiva se svuda 1
boca Dinara 14.—

 

 

Hodočašće u Rim iz Dubrovnika.

Za one, koji bi htjeli, da budu učesnici ovogo-
dišnjeg jubilarnog hodočašća o Spasovu danu, a pri-
padnici su dubrovačke biskupije, moguće je poći u
Rim iz Dubrovnika na ovaj način i uz slijedeće uvjete:

1, Za iznos od talijanskih lira 250 može se poći
parobrodom iz Gruža za Bari, a otale željeznicom do
Rima, ostati u Rimu 5 (pet) dana, imati stan i hranu
za vrijeme boravka u Rimu i povratiti se ili istim
putem ili pak iz Rima preko Ancone i Zadra. Putuje
se sve u trećem razredu. Za iznos od 450 lira putuje

se u Il. razr, parobroda, lil. razr, željeznice, a u Rimu
je stan i hrana u prvorazrednim hotelima.

2. Za iznos od tal. lira 110' imade se samo pu-
tevanje za Bari—Rim i natrag preko Bari-a ili Atrcone
bez stana i hrane u Rimu, Ako bi neko htio povratiti

se preko Venezie ili Trsta onda mu cjelokupna putna
karta za parobrod i željeznicu stoji lira 130.—

3. Karta, koja se kupi u Dubrovniku za parobrod
i željeznicu odnosno i opskrbu u Rimu, vrijedi 60

dana i može se kroz to vrijeme prekinuti putovanje,
koliko se puta hoće.

4, Svaki hodočasnik mora imati posebnu put-
nicu (pasoš).

8. U Rimu se svak može po volji brinuti za raz-
gledanje grada, a može se priključiti i zajedničkom
razgledanju skupnog hodočašća iz Zagreba. Radi toga

trebat će da naknadno uplate iznose predvigjene za
razne ulaznice i prevoze po gradu.

6. Putuje se iz Gružu 22. ov. mj. u 12 sati, a
dolazi se u Rim na 23 u 6*' s. j. Hodočasnici će se
moći pridružiti zagrebačkim i ostalim hodočasnicima
za audijenciju kod Sv. Oca Pape, a tako isto mogu

prisustvovati svečanom papinom pontifikalu na Spa-
sovo u bazilici sv. Petra.

7. Prijave treba poslati najdalje do 10. ov. ipj.,

na adresu g. Rugjera Bracanović, Dubrovnik, koji daje
sve informacije.

Sestre Franjeuke u Senju.

Zavod za žensku školsku mladež.

U narednoj školskoj godini 1933—34 primaju se-
stre Franjevke u svoj zavod na stan i opskrbu učenice,
koje će polaziti realnu gimnaziju u Senju.

Taj zavod imade lijepe, prostrane i zračne pro-
storije, gdje bi se učenice vrlo dobro smjestile. Tečna
i obilna hrana, samostanski vrt i neposredna blizina
mora pružaju učenicama da se i fizički razvijaju i ja-
čaju. U zavodu imadu učenice učiteljicu sestru Fra-
njevku, koja ih poučava u školskim predmetima i nad-
zire njihov napredak u školi. Učenice ovoga zavoda
imati će naredne školske godine i učiteljicu za rmčni
rad i šivanje. Zavod je snabdjeven električnom rasvje-
tom i vodovodom.

Roditelji, koji žele da im bude dijete sačuvano
od pogibelji razvratnoga modernoga drušiva, neka
smjeste dijete u taj zavod, gdje će naći sve uslove za
dobar i zdrav savremeni katolički odgoj.

Upozoravaju se roditelji, koji kane svoje dijete
poslati u I. razred gimnazije u Senju kao pitomicu
ovoga zavoda, da uprave molbu za primitak najkasnije
do 15. lipnja. Koncem lipnja moraju učenice, koje će
pohagjati I. razred gimnazije polagati prijamni ispit
na onoj gimnaziji, koju će pohagjati. Molbe za ostale
razrede neka se dostave do konca srpnja.

Potrebiti su slijedeći prilozi: krsni list, domovnica.
posljednja školska svjedodžba i uvjerenje o visini ne-
posrednoga poreza, što ga plaćaju roditelji.

Prijave se šalju na:

Upravu samostana Trečoretkinja sv. Franje u Senju.

 

 

 

   

SARGOV

KALODONT