POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 24.

DUBROVNIK 14. Lipnja 1933.

roj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo. —

God. XV.

Narodna Svijest

 

(ljena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i pora kod DEDIVACK kujaške Tiskare.

Poslije Kongresa Pen- Klubova.

Jedanaesti kongres Pen-klubova, koji se je prošlog
mjeseca održao u našem gradu, bio je neobično živ.
Već se prije kongresa govorilo o borbama koje bi
imale nastati povodom zasjedanja svjetskih književnika.
Delegati su francuskog kluba došli s namjerom da
potpuno isključe Nijemce iz organizacije i to radi
poznatog paljenja knjiga i pitanja Židova. Megjutim,
na parabrodu iz Trsta, bilo je došlo uz posredovanje
Wellsa, do sporazuma, te su Francuzi pristali da seo
tom pitanju dade samo neka rezolucija. Uistinu, kon-
gres, pod pretsjedanjem Wellsa, počeo je svoje zasje-
danje baš s tim pitanjem. Američki delegat Camby
predložio je rezoluciju na glasanje. No Francuzi, koji
nijesu bili zadovoljni s tako blagom rezolucijom, .sa-
kupili su potpise šesnaest delegata i zahtijevali da se
njihova rezolucija stavi ma glasanje. Tako je nastala
žestoka borba koja je potrajala cijelo jutro samo o
tome koja će se rezolucija staviti na glasanje, Pret-
sjednik Wells nije htio nikako niti da čuje o toj fran-
cuskoj rezoluciji. Nije pomoglo ni to što su se Francuzi
pozivali na auktoritet šesnaest delegata. Tek malo prije
podne Francuzima je uspjelo bar to da se njihova
rezolucija pročita poslije nego će se američka staviti
na glasanje. Kad su delegati jednoglasno odobrili a-
meričku resoluciju, francuski je prijedlog bio pročitan
i tako je završilo prvo zasjedanje.

Preko objeda konferirali su njemački i francuski
delegati i zajedno s predsjednikom Wellsom, sporazum
je bio postignut. Francuzi su svoju rezoluciju ublažili
a Nijemci će se ustegnuti od glasanja, ali uz uvjet,
da se me vodi o tome diskusija, Jules Romain je
odmah na počeiku pročitao rezoluciju koja je sastavljena
zajedno sa Nijemcima, u dogovoru s Wellsom i za-
molio da niko ne bi tražio riječ za diskusiju, iznoseći
da je to želja i predsjednika jer da je u dogovoru
s njim sastavljena rezolucija. Megjutim, na iznenagjenje
sviju, predsjednik je otvorio diskusiju, motivirajući da
se radi o velikoj stvari pa da treba da svak izrazi
svoje mnijenje. Nijemci su bili indignirani pa su pro-
testirali ma takvo držanje Wellsa, a i Francuzi nijesu
bili zadovoljni. Predsjednik je usprkos toga dao riječ
Tolleru, poznatom komunisti, koji je čak isključen iz
njemačkog Pen-kluba. Nijemci su ponovno protestirali
i zaprijetili se da će ostaviti dvoranu. Toller ipak go-
vori, a Nijemci duboko se naklonivši ostavljaju dvo-
ranu. Nizozemska delegatkinja Ammers - Spiller izjav-
ljuje da je to sramota za Pen-klub. Austrijski delegat
isto tako protestira protiv takvog postupka. Holandeski
delegat Westermann veli da je to rasulo kluba koji je
postao propaganda za komunizam. Sutradan su se de-
legati opet sastali, Nijesu bili prisutni niti francuski
delegati koji su se ispričali. Nijemci su poslali pro-
iestno pismo u kojem izjavljuju da su ostavili skupštinu
radi nekorektnog ponašanja. U otsustvu Nijemaca io je
jutre govorio židov Šalom Asch i Toller, tako da se
je ovaj klub na kraju izrodio u cionističku propagandu.
Prvi je u dugom govoru iznosio progone židova pa
je neprestano izjavljivao da je to proti slobodi i da
zato treba osuditi kao jedan udar na slobodu savijesti.
Megjutim, niko nije ni taknuo pitanje Španjolske,
Meksika i Rusije u kojima vlada nečuveni progon.
Dok je tako Asch izrekao apologiju židovstva, Toller
je govorio na obranu slobodne misli. Samo je bilo
malo čudno što taj ,branitelj slobode“ udara samo
na Nijemce. Nije zato čudo da su nekoji ostali zlo-
voljni na njegov govor i predbacivali mu pitanje Ru-
sije. Megjutim Toller je ma to izjavio samo da on ne
govori u ime komunizma, iako mu neki vele da je

 

| Izlazi svake Srijede
| Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare zast. Ivo Birlmiša) — Dubrovnik
eO se ne POVO

 

SARGOV

KALODONT

 

komunista, ali da zastupa neograničenu slobodu izri-
canja misli, Gosp. Toller se nije ni sjetio da bi mu
netko ipak mogao, poslije njegova govora, postaviti
pitanje: Može li država zabraniti bestidne knjige koje
kvare moral gragjana ? Bilo bi svakako interesantno
da nam Toller odgovori na to pitanje i da nam kaže
koji bi on stav uzeo prema onima koji moralno truju
narod i da se izjavi: imali sloboda misli neke granice
i dali je baš sve dopušteno?... Iza ta dva govora
svršio je ovaj kongres, koji. može da se ponosi time
što se je izrodio u apologiju agresivnog židovskog
masonstva. Istina je doduše, da svi članovi pojedinih
centara nijesu židovsko-masonskog mentaliteta, ali se
je na kongresu pokazalo, da ovaj mentalitet ima pre-
težnu većinu i vodeću ulogu. Ovo mora da ozbiljno
zabrine članove Pen-klubova kršćanskog naziranja o
svijetu.

Koliko je pak ovaj kongres učinio na sačuvanju
mira, koji je glavni cilj Pen-kluba, to'je drugo pitanje
Svakako mislimo, da se ne varamo, kad kažemo, da
su duhovi poslije ovoga kongresa ostali više uzbugjeni,
i kad bismo se nadali miru od ovih kongresa, labava
bi bila svaka naša nada...

Dr. Jor Totić: MIHO PRACATOVIĆ-PRAGAT..

Piše Vicko Lisičar.

II, — Cijenimo, da je g. Dr. Tadić dosta skratio po-
glavlje ,Ratovi s Turskom“ ; opsiše malo više od dvije
stranice. Dok auktor prikaziva u prvoj polovini XVI.v.
tursku silu, koja je uznemirivala cijelo kršćanstvo, te
spominje Karla V. i u kratko prikazuje politiku Du-
brovčana, kojom su znali parirati svoju neutralnost
izmegju Turske i Španije, pa tako uživali naklonost i
zaštitu i jedne i druge države, ne nalazi ni najmanje
potrebitim, da spomene veliki upliv i nastojanje od-
nosno veliku ulogu rimskih papa u organizaciji za
obranu kršćanske Europe proti turskoj najezdi, a da
i ne spominjemo velike žrtve od njih učinjene, Za
kršćanstvo XVI, v. zaista je prezaslužan papa Julije II.,
osnivač Prve svete Lige, zatim Pavao IIl. i Pio V.,
koji je uspješno nagovorio španjolskog kralja i Vene-
ciju za drugu svetu Ligu, i čijom je inicijativom bila
zametnuta i izvojštena pobjeda kod Lepanta g. 1571.,
te tim uništena turska moraarica, koja je zadavala
toliko jada kršćanskom primorju. Za ove pape, koji su
osim svoga upliva i nastojanja žrtvovali novca i cijelo
svoje ratno brodovlje, može se slobodno ustvrditi, da
su bili spas cijeloj Europi i njezinoj civilizaciji. Dalje
mislimo, da je bilo i potrebno ali svakako zgodno
barem to spomenuti, kako su Dubrovčani bili poslali
god. 1538. naročita poslanika dominikanca O. Kle-
menta pl. Ranjinu papi Pavlu Ill, koji će opravdati
svoje Dubrovčane radi neutralnosti i nesudjelovanja
kao saveznici kršćanske lige proti Turskoj. Ali je zato
g. Dr. Tadić naprotiv nalazio potrebitim, da spomene
na str. 17. svoga djela, kako su ljeti g. 15388. prolazile
mimo Dubrovnik mletačke i papine galije na svom
putu za Levant, i kako su tom prigodom mornari jed-
nog odjeljenja papine mornarice, kojom zapovijedaše

 

akvilejski patrijarh Grimani, napali i opljačkali cijelo
mjesto Lopud na 2. jula 1538., mnoge stanovnike po-
veli sobom, muškarce porazmjestili po galijama, a
žene preprodavali izmegju sebe. Kao dulcis in fundo,
pisac zaključiva ovim doslovnim riječima: ,Kad se
dubrovačka vlada potužila papi zbog toga, poručila
mu je, po naročitom poslaniku, da čak i Turci postu-
paju s njima bolje od njegovih vojnika“. Navagjajuć
dakle samo ovo neupućeni čitaoc morao bi da pomisli,
da su pape bili gusari.

Što piše g. auktor na sir. 17., da su papini mor-
nari napali mirne i nezaštićene Lopugjane i opljačkali
cijelo mjesto, te mnoge stanovnike poveli sa sobom,
muškarce porazmjestili po galijama, a žene preprodavali
izmegju sebe, — kao i to —, da nije ostalo kuće, koja
nije bila opljačkana, a da ni crkve nijesu bile pošte-
gjene, što je u opasci navedeno, da se nalazi u ,Let-
lere Levan. XXII. (1538-1542) 2,“ opazit nam je da
smo spomenutu ispravu, (koja se ne nalazi na str. 2,
nego na stranama 26 v — 28), pomnjivo pročitali,
ali da tu nijesmo našli takovih grozota. Spominju se
u njoj neke pojedine kragje i nepravde izvršene od
pojedinih papinih mornara na štetu Lopugjana, ali to
nije onako generalizovano, kako što navodi aukior, 4
o kakvim kragjama u cikvama ovdje nema ni spomena.
Najteža stvar, o kojoj se govori u ovoj ispravi, je to,
što je zapovjednik jedne galije bio zarobio četiri dje-
vojke i jednoga dječaka, te nije htio, da ih povrati,
premda su Dubrovčani od njega to zahtjevali bez otkup-
nine; nu baš ovu najtežu stvar pisac ne spominje.
Ogmaj preveć kratak i znatno pooštrea prikaz nepravda
nanesenih Lopugjanima ostao je kod g. pisca nedovršen,
jer je on svakako morao nadodati i ono, što ob ovom
nemilom dogogjaju piše uvaženi historičar Razzi, a
što ovdje u izvatku evo iznašamo : Senat čuvši za ovu
pljačku na Lopudu pošalje dva poslanika spomenutom
Patrijarsi, koji nije bio s onim dijelom brodovlja na
Lopudu, već s drugim pred Cavtatom (Raugia vecchia).
Ovaj patrijarka-zapovjednik odmah naredi, da se proti
krivcima najstrože postupa upotrebljujuć, ako ustreba
i smrtnu kaznu. I uistinu tako je bilo. Radi toga bio
je naime jedan krivac, (koji je bio ukrao jednu sre-
brnu krunu u crkvi matici Gospe od Šunja), odmak
obješen, a ostali eksemplarno kažnjeni, dok su zarob-
ljenici bili odmah pušteni na slobodu, a opljačkane
stvari povraćene oštećenim Lopugjanima. Istodobno
patrijarka - zapovjednik iskaže svoje sažaljenje i sućut
Senatu za počinjeno zlo u njegovoj otsutnosti, Evo
ovako piše povjesničar Razzi, koji je živio u XVI. vijeku,
dakle uisto doba, kada se je to dogodilo, a kojega g.
Dr. Tadić toliko cijeni, da ga navagja u svom djelu na
više mjesta, samo ne ovdje, gdje je bila svakako potreba.

Skoro tako isto piše i hroničar Nikola pl. Ranjina
razlikom, što pogriješno naznačiva dan dogagjaja na dva
Juna mješte Jula, i kaže, da se je patrijarka-zapovjednik
nalazio za vrijeme pljačke ne pred Cavtatom nego
Moluntom.

(F. Serafino Razzi O. P.: La storia di Ragusa scritta in tre
libri. Ragusa 1903., str. 133-136.; — Scriptores. Volumen I.
Annales Ragusini Anonymi item Nicolai de ae digessit

Speratus Nodilo Zagabriae 1883., što je izdala Jugoslavenska
Akademija Umjetnosti i Znanosti, str. 287 i 288.).

e ie

priznat

« kao odlican *