Br. 24.

GRADSKE VIJESTI.

TIJELOVO. Sutra je uzvišeni blagdan Tijelova»
kad Crkua hoće da što svečanije proslavi spomen
ustanove najužvišenijega otajstva presv. Oltarskog
Sakramenta. Katolici širom svijeta uprav se natječu,
kako da tog dana prirede što veličanstvenije, trium-
falno slavlje Euharističnom Kralju Isukrstu. Svečano
se kite i sela i gradovi, staze i putevi posiplju se
smiljem i koviljem, zvona svečano slave, a nevina
dječica u bjelini posiplju cvijeće pjevajući , Hosanna“.
Po starom običaju ni naš grad neče izostati u tom
općem katoličkom slavlju. Na 10 s. svečani je Pon-
tifikal u katedrali, a poslije sv. Mise oko 1I s. raz-
wija se gradom tradicijonalna teoforična procesija,
kojoj sudjeluju škole, bratstva, vojništvo, civilne vlasti
i pobožni narod. Pred crkvom sv.Vlaha preuzv. če
biskup udijeliti blagoslov sa Svetotajstvom gradu i
narodu. U taj radosni dan i svečani čas: Dogjite
poklonimo se !

Veliki francuski list o govoru našeg biskupa
preuzv. Dr. Carevića. Veliki francuski dnevnik ,La
Croix“, koji izlazi u Parizu, u svom broju od 8. o. mj.
pod naslovom ,Poganski i kršćanski mir“ donosi ovo :
mIza kongresa PEN-klubova dubrovački biskup Msgr.
Carević održao je u katedrali govor u kojem je iznio
pogled crkve na ,megjunarodnu organizaciju intelek-
tualaca PEN-klub. Mir koji propagira i potiče PEN-
klub, kazao je, nije mir koji širi crkva. Tu nema mje-
sta Bogu ni Kristu, kao što je sam predsjednik PEN-
kluba M. Wells iznio u svojoj Povijesti svijeta. Biskup
je završio svoj govor s apelom na narod, da ne pri-
hvaća ovu pogubnu teoriju mira“,

Dolazak brodovlja engleške ratne mornarice
u Gruž, Tihu kod Cavtata i u Slano slijedit će ovim
redom : 29. juna do 5. jula: 1 pomoćni brod; 5. jula
do 14. jula: 1 bojni brod sa 3 razarača; 25. jula do
4, augusta: 1 nosač avijona sa 4 razarača; 26. jula
do 4. augusta: 1 pomoćni brod i 1 tegler; 29. jula do
4, augusta: 1 brod arsenal sa 3 razarača; 1. augusta
do 4. augusta: 1 matični brod razarača sa 2 razarača.
U Tihu kod Cavtata : 5. jula do 14. jula: 1 bojni brod
sa 3 razarača; 28. jula do 3. augusta: 1 matični
brod razarač sa 1 brod arsenal i 9 podmornica. —
U Slano 31. jula do 5. augusta: 1 križar.

Program pjevanja ,Crkvenog Pjevačkog Zbora“
na Tijelovo (15. ov. mj.) u Katedrali u 10 s. —
1) Griesbacher: ,Missa stella maris“; 2) ,Hvali Sion;
3) Mozart: ,Ave verum corpus“; 4) Plum: ,O Isuse,
slatka maao“; 5) Beethoven: ,Nebesa šire Božju
slavu“; 6) Breda Šček: ,Svetotajstvu“; 7) Furlotti:
,O spasonosna Hostijo“. — Sve pjeva mješoviti zbor,
osim tačke pod 4 (ženski zb.). — Na harmoniumu Mro
J. Vi. Vruticky. — Dirigent A. Gjivanović.

Crkvene vijesti. Kroz Osminu Tijelovsku u ka-
fedrali svakog dana sv. Misa u 9 sati pred izloženim
Svetotajstvom. Popodne u 5 s. izlaže se presv. Sakra-
menat a u 6 s. blagoslov.

— Tijelovska procesija na Pilama bit će u nedjelju
po blagdanu Tijelova dne 18. ov. mj. iza svečane sv.
Mise, koja će se pjevati u 9 i po sali. Preporuča se
župljanima i braći sv. Audrije da učestvuju u što
većem broju. Takogjer se mole one obitelji, koje imaju
stanove uz pute, kojima će proći procesija, da izvole
okititi prozore svojih kuća zastavama i sagovima.

— Braća sv. Andrije pozivlju se da korporativno
učestvuju svečanoj Tijelovskoj procesiji u župi Pila,
a io u Nedjelju 18. o. mj. u 10 s. j. Uprava Bratstva.

— Nedjelja 18. ov. mj. U dominikanskoj crkvi
svečana sv. Misa u 10 s., pjeva crkveni zbor: O. Ra-
vanello : Missa in hon. S. Petri Q1seoli. — Popodne
u 6 s. pred izloženim Svetotajstvom pjevana večernja,
iza koje slijedi ophod po gradu. Poslije ophoda pjeva
Crkveni Pjev. Zbor: Remondi: ,O gozbo presveta“,
Miquel : ,Svetotajstvu“, Furlotti : O spasonosna Hostijo.

— Treči Red sv. Frana. Na Tijelovo ujutro u 6 i
7 sati odriješenje. U 10/4 sakupljaju se članovi i čla-
nice u klaustru Malebraće, da krenemo pod barjakom
u stolnu crkvu i prisustvujemo procesiji sa Presvetim.
Mole se članice da dogju obučene (po mogućnosti) u
crnini, sa koprenom na glavi i trećoredskim znakom.

Položio rigoroz. Naš prijatelj gosp. Ante I.
«Grgić položio je ovih dana sudački ispit i rigoroz
na zagrebačkom sveučilištu. Čestitamo.

Koncerat Dubrov. Glazbene Matice na Lovrljencu.
U subotu veče 17. o. mj. priregjuje Dubrovačka Glaz-
bena Matica vokalno-instrumentalni koncerat na Lo-
vrijencu pod dirigovanjem M.a J. Vruticky. Mjesna muz.
društva udružena u Matici nastupaju sa ensemblom od
220 članova-ica. Bez sumnje ovaj koncerat spada u red
najvećih muz. priredaba u našem gradu a vilo idealne
akustičke prilike u Lovrijencu pružit će publici ugodne
muz. užitke. Početak koncerta u 8'30 veče. Ulaznica
din. 8 + din. 2 u korist unapregjenja tvrgjave.

Čuvari (uprava) Lovrijenca. Ovih dana imeno-
vala je općin. Uprava čuvare dotično upravu tvrgjave
sv. Lovrijenca i to sa strane Općine gg. Sutić Nina i
Dražić arh. Joza a od gragjana gg. Dr. Frana Bizzaro
i Dr. Frana Dabrović. Pod republikom još od g. 1301
nose čuvari Lovrijenca naziv: ,Castellani ad sanctum
Laurentium“. (Libr. Reform. str. 298).

Iz ,Glazbene Matice“. Poziv na pjevačke kušnje:
soprani i alti srijeda (14. VI.) u 6 s. — tenori i basi
srijeda (14. VI.) u 7 s. — svi petak (16. VI) u 7 s. —
U slučaju lijepa vremena kušnje su ma Lovrjencu,
inače u ,Slozi“.

»NARODNA SVIJEST.

Pomen-veče u počast 50-godišnjice smrti Dr.
Gjura Pulića održao je prošle Nedjelje mjesni Ogra-
nak Braće Hrvat. Zmaja u dvorani ,Boškovića“. Dr.
Vicko Svilokos prikazao je biranom dikcijom politički
i kulturni rad Dr. Pulića, te borbu prvih izbora za
dalmatinski sabor u vanjskim općinama Dubrovnika.
Zatim je recitirana poslanica Don Miha Pavlinovića
prigodom premještaja Dr. Pulića u Tirol. Na koncu je
mp. O. Urban Talija prikazao Dr. Pulića na filozofskom
polju. Konferencijeri nagragjeni su zasluženim aplauzom,

Predavanje u ,Boškoviću“. Ugledna konferen-
sijerka g.gia Jelka Mottas održat će danas 14. juna u
društvu ,Bošković“ predavanje pod naslovom: Knji-
ževna kretanja u Rumunjskoj. Iza predavanja će biti
i skioptične projekcije iz Rumunjske. Početak u 7:30 s.v.
Ulaznica minimalni doprinos za pokriće režij. troškova.

+ Ane Milas, sestra pk. proi. Mata i Dn Krista
Milas preminula je prekluče u Stonu nakon kratke
bolesti. Pokojnicu oplakuje sestra Jele ud. Delač, te
nećaci Theo i Dr. Ivica Delač, opć. liječnik. Rajska
slava ovoj plemenitoj duši a ucvijeljenim i naše ža-
lovanje.

+ Frane ud. kap. Franića Čučuković zadiija
sestra pok. Don Iva Prodan, a majka našeg Don Iva
učuković, župnika u Slanome, preminula je 9 o. mi,
na Janjini u 78 god. života. U Subotu 10 ov. mj.
priregjen joj je veličanstveni sprovod uz veliko sau-
češće naroda i 5 svećenika. Sprovod, kao svečanu sv.
misu obavio je preč. Dn Ivo Kinkela, Zbor ,Slava“
otpjevao je mrtvačku misu. Vječni joj pokoj a ucvi-
jeljenim i naše žalovanje. 3

Preminula žrtva željezničke nesreće. Prošli put
donijeli smo vijest o željezničkoj nesreći kod Zavale,
gdie je ostalo dvoje mrtvih a dvoje teško ranjenih.
Od ovih je preminula u mjesnoj bolnici prošli petak
gja Helena Weishanpl! iz Beča u 28. godini života
(lani je tek vjenčana). Utorak prošle sedmice bila joj
je amputirana noga. Kod željezničke nesreće ona je
bila izbačena kroz prozor iz vagona, a velika stijena
odronula se s brda i poklopila je. Stijenu nijesu mogli
podigauti, već su ispod nje kopali te ranjenicu izvukli
i prenijeli u bolnicu. Isprva je izgledalo da će lako
ozdraviti ali radi raznih komplikacija podlegla je smrti.
Mttvo tijelo biće preneseno u Beč. Vječni joj pokoj !

Savez za unapregjenje turizma u Dubrovniku
održaje redovitu Glavnu Skupštinu u nedjelju 25. juna
u dvorani Trgovinsko-industrijske i zanatske komore
u Dubrevniku na 10 s. sa dnevnim redom: 1) Izvještaj
pretsjednika ; 2) Izvještaj blagajnika i odobrenjenje ko-
načnih računa za god. 1932; 3) Proinjena pravila; 4)
Izbor nove uprave; 9) Eventualije.

Čitulja. U_ Subotu 10, o..mj. preminuo je Gjino
Capponi Sivilotti, trgovac u Gružu u 97 godini života.
U Nedjelju po podne bio mu je lijep sprovod. Utorak
13. ov. mj. preminuo je Antun Bradaš posjednik u
75. god. života. Vječni im pokoj, a ožalošćenim i
naše žalovanje.

Prijemni ispiti za I. razr. gimnazije. Prijave
snabdjevene svjedodžbom IV raz, osnovne škole i kr-
štenicom primaće se dana 20 juna od 9 do 11 sati
u gimnaziji, prizemno. Ispiti za prijem u | razred
gimnazije vršiće se dana 25 juna u 9 sati. — Direkcija
gimnazije. '

Posebne pošt. marke za XI. intera. kongres
Pen-klubova u Dubrovniku 1933 izdate su u 6 serija
svaka po 30.000 komada. U Dubrovniku i Gružu ras-
prodano je 15.000 komada, a drugih 15.000 po ostalim
glavnijim pošt. uredima u državi. Potpune serije u
našem gradu već su rasprodane, a kod pošt. ureda
mogu se još dobiti komadi od 1:50, 3, 4 i 5 Dinara,

Pitanje ,Merkura“. Primamo : U Vašem cij. listu
Br. 23 od 7. lipnja 1933. odštampan je članak Vašeg
zagrebačkog izvjestitelja pod naslovom ,Merkur je spa-
šen hrvatskom narodu“. Kako se sa strane nekih naših
članova ipak sumnja, da je članak pisan od nekog
člana odbora dubrovačke podružaice, to ovim izjavlju-
jemo, da pisac pomenutog članka nije niti jedan član
ove uprave a niti sama uprava, te prema tome i ot-
klanjamo svaku odgovornost sa sebe za sadržaj istoga.
Ovom zgodom osugjujemo i svako tendeciozno pisanje
o našim unutrašnjim merkuraškim odnosima. —  Po-
družnica Merkur Dubrovnik.

Odlazak i dolazak željeznice. Po novom voznom
redu, koji vrijedi od 15 svibnja ov. g. vlakovi dnevno
odlaze u 6, 11,50, 20 — a dolaze u 9:40, 8:55 i 19:35.

Rogieni i umrli. Kroz mjesec maj o. g. u općini
Dubrovačkoj radilo se je 24 djece, od tih 17 muških,
a 7 ženskih. — Uarli u gradu i Gružu kroz mj. maj:
Mihaica Stane rogi. Obad god. 82, Jure Katavić 26,
Nikola Todorović 15, Marija Ban 74, Dragica Kihn 18,
Sofija Jelić rogi. Klaić 70, Kristović Marija rogi. Mihulić
63, Orepić Made rogi. Matić 51.

MILODARI. ,Hrvatskom Radiši“ priložio je g.
Dr. Niko Koprivica, odvjetnik Din. 50 u počast uspo-
mene blagpok. Pava Korde.

G.ja Ane Bilanzia priložila .je u školski fond
Držav. pomorsko trgovačke akademije u Dubrovniku
Din. 100 u počast uspomene blagopok. Sante Sieber
preminule u Trstu.

U svakoj prigodi pomozite
Dobrotvorno Društvo ,,Milosrgie“!

 

 

  
 

   
 

je taj zub, ako ga odmah
ne zamašimo. Ostatak jela
ujeo še među zube, rt
se mliječna kiselina koja
rastvara zubnu caklovinu.
Posljedica toga je malena
rupa. Dnevna njega s
Chlorodont zubnom
pastom zastićuje zube od
prerana raspadanja, čuva
ih zdravima i čini ih sjajno
bijelima. Tuba Din. 8.-,
velika tuba Din. 13.-.

Blagoslov barjaka.

Iz pouzdanog izvora doznajemo, da je pitanje
blagoslova Sokolskih barjaka u Dubrovniku imalo ovaj
tijek: Dne 27. maja ov. g. posjetilo je odaslanstvo
uprave Sokolskog Društva u Dubrovniku preuzvišenoga
dijecezanskog biskupa, da primi konačni odgovor na
molbu, kojom su sokoli tražili blagoslov barjaka. Nad-
pastir je odaslanstvo očinski primio i saslušao.

Na molbu odaslanstva, da im se odredi svećenik
za blagoslov barjaka, preuzvišeni je biskup odgovorio,
da će vrlo rado to odrediti, da ga osobito veseli, što
će time upravo iz našeg Dubrovnika zapiriti povjetarac
pomirljivosti u ovome toliko razvikanom pitanju i da
ne sumnja, da će Sokoli znati shvatiti važnost ovog
čina, poslije svega onoga, što smo u zadnje vrijeme
doživljeli. Biskup je zabrinutim glasom duhovnog oca
nastavio : Eto dakle postavite mi bazu i ja ću odmak
odrediti svećenika. Na upit odaslanstva, koja je to baza ?
Nadpastir je odgovorio : ,Baza je, ono najmanje, što
moram od Vas tražiti, poslije poznatih dogagjaja ;
izvolite mi potpisati ovu izjavu: ,Sokolsko Društvo u
Dubrovniku izjavljuje, da u sokolskom uzgoju mne
usvaja naturalistično panteističnu ideologiju, već pozi-
tivno-vjersku, a za kršćansko članstvo kršćansku ideo-
logiju“. Odaslanstvo je tekst ove izjave zabilježilo i
kazalo, da će stvar iznijeti pred sjednicu, gdje će se
odlučiti; nakon toga se nadpastir prijazno oprostio od
odaslanstva i čekao od Sokela povoljni odgovor, da
udovolji svojoj i njihovoj želji. Megjutim uopće nikakov
odgovor nije stigao nego je sokolsko društvo bez
dalnje obavijesti postupilo, kako je javnosti već poznato.

Ovo je dakle u stvari istina, a sve druge versije
kojima se pokušava tvrditi, da blagoslov barjaka u
Dubrovniku nije bio moguć, jesu nedolične mistifikacije
i niske imputacije, što ne služe na čast onima, koji ih
izriču i šire, niti mogu ikome donijeti koristi, jer će vječno
vrijediti nepromjenljivo načelo: Istina će Vas spasiti.

 

Američki invalidi, megju kojima ima mnogo i
naših ljudi, sa posljednjim čekom primili su vijest, da
im pripomoć prestaje sa 30. juna ov. g. ako njihova
nesposobnost nije u vezi sa službom u vojsci ili mor-
narici U.S.A. i u koliko ta nesposobnost nije katego-
risana kao stalna i potpuna. U tom slučaju treba pod-
nijeti novu molbu. ,

Koji boluju na bubrezima, Žući i kamenu u
bešici, kao i oni koji pate od prejake mokrene kise-
line, te od uloga (gihta) popraviće upotrebom naravne
Franz - Josetfove gorke vode svoju probavu. Odlični
ljekari uvjereni su, da je Franz-Josefova voda si-
gurao i brzo blago dejstvujuće mineralno srestvo za
čišćenje, tako da ga se može upotrebiti i kod oboljenja
donjeg tijela, kod povećane žljizde koretijače. Franz-
Josefovova gorka voda dobiva se u apotekama, droge-
rijama i špecerajskim trgovinama.

Sreća slijedi! Prvi dan vučenja 13. VI. Srećaka
Dirž. kl. Lutrije III. klase 26. kola, dobija ju srećke
broj 83615 Din. 5000—, broj 82651 Din. 8000—, kao
i velika množina zgoditaka po Din. 800—, i 2000.—
Prodane i kupljene u majsretnijoj prodavnici u Dub-
rovniku, Jovo Turnić, ul. Kraljice Marije. (151)

Umoljena je gospodja, koja je u pratnji
djeteta dne 3 o. a oko 7 rsali a kod HI Bel-
vedere (sv. Jakob) bila svjedok napadaja jednog kučka,
da dade svoju Adresu na upravi ovog lista br. 150.

 

,O bitelj“, ilustrovani tjednik za kršćanske obi-
telji, veoma zanimivo gradivo, razne praktične upute i
zabave. — Pretplata mjesečno samo deset (10) Din.,
prima i Dubrovačka Hrvatska Tiskara, a list će do-
laziti izravno poštom. Pojedini broj Dinara 3.— Izlazi
svake sedmice.