POŠTARINA PLAĆEMA U GOTOVU

 

m

Broj Čekovnog računa aašeg lista

 

 

ar. 26. DUBROVNIK 28. Lipnja 1933. jest 4153 Podružnice Sarajev: God. XV.
ilijena je listu 5 Din. mjesečno; za triozemstvo 10 Din. mjesečno Izlazi Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik

PLATIVO Ii UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke širvatske Tiskare.

Proslava 600. godišnjice pripojenja
poluotoka Pelješca Dubrovniku

Stojimo pred jednom značajnom proslavom, koja
je od velikog značaja u hrvatskoj povijesti, a osobito
u užem njenom dijelu — našoj dubrovačkoj povijesti,
Predmet je te proslave pripojenje poluotoka Pelješca
ili Stonskog Rata Dubrovačkoj Republici, što se je sbilo
pred punih 600 godina. Sve do god. 1333 Pelješac je
bio dio oblasti Zahumlja (Hercegovina), dijela Crvene
Hrvatske, koja se pružala od rijeke Neretve.do Bojane.
Ovaj dio stare hrvatske države prepun je ostataka i
svijedoka hrvatske nar. kulture: starohrvatskih crkava
i starohrvatske ornamentike, koja je jasan izražaj kul-
iure hrvatskog naroda u prvim počecima našeg na-
rodnog i državnog živoia. Vlast hrvatskih kraljeva u
ovim zemljama prestaje god. 990, pa tako i na našem
Pelješcu, koje potpane pod Duklju, pa pod Rašku. Za
vlađe srpskih kraljeva iz dinastije Nemanjića (Raške)
širi se po poluotoku pravoslavlje i bogumilsko kri-
vovjerje. Godine 1325 osvoji Pelješac bosanski ban
Sljepan Kotromanić, ali ne ostane dugo u sklopu bo-
sanske države, 15. veljače god. 13833. kupi Dubrovačka
Repuplika poluotok Pelješac u bosanskog bana, a za
svaku sigurnost, da im ga vremenom ne otme i u
kralja Dušana, od kojega je bosanski ban osvojio po-
juotok. I od tada je prošlo već 600 godina, da je
Pelješac utjelovljen bivšoj republici sv. Vlaha, koja je
tutem zaslužnih franjevaca povratila katoličkoj crkvi
o1aj dio pelješkog puka, koji bijaše ostavio pradje-
dovsku vjeru. Dubrovčani sazidaju današnji grad Ston,
a godine 1335. zatvoriše ga jakim zidom uz trošak
od 120,000 dukata, U Stonu pak osnovaše bogosloviju
za svećenike glagoljaše i uvedoše u crkve glagoljicu,
koja je bila blizu narodu. Obnoviše zatim 1335. ka-
oličku župu u Stonu, 1347. u Orebićima, 1361. u
Grudi kod Potomja, koncem 14. vijeka u Ponikvama
iu Janjini, a potom u Vrućici i Žuljani. Stara stonska
tiskupija bude god. 1541. uspostavljena po papi Pavlu
II, a trajala je do god. 1828., kad se spoji s dubro-
vičkom biskupijom.

Repuplika osnuje na poluotoku tri knežije: u
Sonu, Janjini i na Orebićima (u Trstenici). Knezovi
su imali svoje dvore, koji još postoje i vršili su vlast
sua i kotarskog poglavara. Megjutim poluotočani se
nijeu rado podvrgli dubrovačkoj vlasteli, jer su morali
postati kmeti, a neki i vjeru žrtvovati (bogomili), pa se
ti iseliše u Zahumlje. Istom početkom 19. vijeka
počeše kmeti kupovati od vlastele zemlje, na kojima
stijahu kmeti sve do pada republike (1808 god.).

Inače Dubrovačka Repuplika imade velikih zasluga
za tvoj rad na poluotoku. Narod je odgajala moralno
i skladno u duhu katoličke vjere. | zaista nema u
svemu hrvatskom narodu svijesnijih seljaka do naših
poluotočana. Rijetka su tu zločinstva, a narod je ra-
dišan i pobožan. Osobito je dobar, uslijed česa se je
dosta visoko podigao na ekonomskom i narodnom
polju, te dao mnogo znamenitih ljudi, kao umjetnika,
pisaca, biskupa, vrijednih pomorskih kapetana i bro-
dovlasnika, te mnoštvo svećenika, trgovac: i ostalih
uglednih ljudi. 600. godišnja pripadnost Dubrovniku,
učinila je poluotočane u širem smislu riječi Dubrovča-
nima, pripadnicima negdašnje slavne republike sv. Vlaha.

Stoga ova 600. godišnjica proslavit će se ovog
ljeta u svim pelješkim općinama i župama, a osobito
ma Euharističkom Kongresu u Stonu 16. srpnja ov. g.

Dr. Bjelovućić Zvonimir,
iz Janjine na poluotoku Ratu.

 

ITO pasta za zuke je najbolja.

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

|
|
|

 

Oko kongresa Pen-klubova

Naš članak u pretprošlom broju o kongresu Per-
klubova u Dubrovniku naišao je na živahne komentare.
Velika većina nepristranih posmatrača saglasila se je
sa našim stanovištem. S druge pak strane čuli su se
glasovi, koji bi htjeli prikazati naše opaske kao ne-
stvarne, dapače nepravedne.

Daleko bi pošli, kad bi se na sve prigovore htjeli
osvrnuti, s toga ćemo se ograničiti samo na par njih.

Neki nam prigovaraju, da mi uopće osugjujemo
organizaciju Pen-klubova kao takovu. To pak ne stoji.
Savez Pen-klubova pd zamisli svoje utemeljiteljice treba
i može da bude važna kulturna megjunarodna ustanova
na korist čovječanstva. Pa simpatična je i njegova lo-
zinka što smo je čitali na značkama Pen-klubaša :
Animus aeternus rector (Duh je vječni vogja). To je
sve lijepo i dobro. Ali drugo je pitanje kad uočimo
činjenicu, da novoizabrani predsjednik saveza Pen-klu-
bova H. G. Wells sa svojom materijalističkom , Povijesti
svijeta“ diskredituje sam tu inače lijepu lozinku. Nego
sa Wellsom ćemo se drugi put podrobnije pozabaviti,
da naša javnost upozna pravu njegovu fizionomiju. Isto
tako je druga stvar kad se konstatuje, da u savezu
Pen-klubova dolaze do vodećeg izražaja negativni
masonski uplivi. Pred tim činjenicama pozvani faktori
nijesu smjeli ostati indiferentni, nego im je bila dužnost
da upozore na te nepoželjne pojave u tako važnoj
ustanovi. Toj smo dužnosti kao javno glasilo i mi
ostali vjerni.

Drugi opet hoće da nam predbace, da odobra-
vamo Hitlerove proganjanje slobodoumnih pretežno
marksističkih književnika. I to nije tačno. Mi osu-
gjujemo svako masilie na bilo gdje se ono prakti-
kovalo, Ali osugjujemo takogjer i one, koji osugjuju
nasilje samo u jednoj zemlji, a još gora nasilja u dru-
goj zemlji deveta su im briga. Tako su se ponijeli i
Pen-klubaši ma kongresu u Dubrovniku. Na kongres
je stigla peticija ruskih književnika, da se osude grozna
komunistička masilja i književne lomače u Rusiji, spo-
menute su na kongresu kulturne grozote u Španiji, ali
kongres o tim nasiljima nije htio ni riječi progovoriti,
dok se je navaljivalo na Hitlerovo gonjenje inače po-
najviše destruktivnih književnika. Zar onda nijesmo
imali pravo, da prigovorimo neobjektivnosti i neopće-
nitosti rezolucija proti Hitlerovskim književnim lo-
mačama ?

Ali za nas je dragocjena izjava onih, koji
piiznaše, da PEN - klubaši, dok osugjuju Hitlerovo
nasilje, nijesu htjeli osuditi gonjenje ,klerikalnog duha“
u Španiji i Meksiku. Tom izjavom najbolje svjedoče
da je naše stanovište sasvim ispravno. Ta cijelom
je svijetu poznato, da ono što se dogagja u Španiji i
Meksiku nije samo nevino gonjenje nekakvog ,kleri-
kalnog“ zmaja, nego je to krvoločno ubijanje mirnih
i plemenitih gragjana, tiransko gaženje slobode savjesti
i najgore vandalsko uništavanje majdivnijih umotvora
ljudskog duha. I to ubijanje i rušenje sve je sistemat-
ski bilo organizovano u Meksiku po predsjedniku re-
publike Callesu, a_u Španiji u prvom redu po samom

ministru pravde Fernandu de los Rios, koji je mjesec :

dana unaprijed bio odredio, što se sve ima zapaliti.
I ma dani znak gorjelo je po Španiji, sve što je naj-
ljepšega genij španjolskog naroda kroz vjekove stvarao :
brojne divne katedrale, bogate biblioteke i pinakoteke
sa djelima Ribere, Vincenta Lopeza, Juana de Mena,
Lorenza de la Mata, Tiziana, Mauriqueza de Lara,
Juana Nino de Guevera, Valasqueza i drugih, pa ne-
brojeni samostani sa školama, arheološkim muzejima,
psihološkim i biološkim laboratorijima, tehničkim insti-
tutima i drugim znanstvenim i kulturnim ustanovama.

a

 

Selieli

 

 

 

 

 

 

Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

Zar to znači gonjenje ,klerikalnog“ duha?! Dobro je,
da su ta gospoda očitovala, što oni misle pod ,kleri-
kalnim duhom ! Iz usta tvojih te sudim nevjerni slugo !—
Paljenje ,asfaltne književnosti“ u Njemačkoj gdje je
od sveučilišne omladine spaljen samo po jedan pri-
mjerak djela negativnih, u glavnom pornografskih knji-
ževnika, sasvim je neznatna demonstracija u prispodobi
s užasnim vandalizmom u Rusiji, Španiji i Meksiku !
U Rusiji su palili i izbacivali iz knjižnice n. p. Tur-
genjevova i Toljstojeva djela. Gdje su tada bili Pen-
klubovi? Ne radise dakle o načelima i načelnom stavu
proti progona, već se govori samo o današnjoj Nje-
mačkoj. Pen-klub dakle ne vodi načelnu borbu već
politizira. Zašto su sadašnji vogje Pen-klubova toliko
upadno i skroz nepravedno obzirni prema agresivnim
komunističkim bezvjerskim masonima Meksika, Rusije
i Španije, koji počinjaju tako grozna nedjela nad kršća-
nima? Zar je kršćanin-katolik bezpravno biće? Zar
ljudi kršćanskog svjetovnog naziranja, ako rezonuju
svojom glavom, mogu nasjesti ovako prozirnoj igri?
Zar im savjest, ako ona nije potpuno uspavana, inože
dozvoliti, da lagodno šute i da na ovakove blasfemije
odgovaraju amen? Pa kad su tada šutjeli, zašto sada
ne osude zajedno Hitlera, Azanu, Lenjina i Callesa ?!
Oh doista dragocjeno nam je priznanje, da Pen-klu-
bovi ne osugjuju gonjenje »klerikalnog“ duha t. j.
katolicizma i svega što je katolicizam stvorio. To nam
priznanje dokazuje, da je ispravna naša tvrdnja o od-
lučno jakim židovsko-masonskim i komunističkim upli-
vima u savezu Pen-klubova, pred kojima svi svijesni
katolici i pravi rodoljubi, koji žele dobro svom narodu
i domovini, moraju biti na oprezu !

Hodočašće u Rim

Dana 3. jula (ponedjelnik) odlazi se u 12:45 sati
brzom i udobnom motornom lagjom iz Gruža za Bari,
a odatle iste večeri u 22:05 sati željeznicom u Rim.
U Rimu se boravi puna 4 dana (od utorka jutro 7-40
do subote u 7 sati) uz izlet u svjetsko kupalište Ostia.
Na povratku se ostaje jedan dan (subota) u Napulju i
jedan dan u Bari. U Gruž se stiže u ponedjelnik 10
jula u 6 sati jutra. U Rimu se obavlja u autobusima
s vodićem pohod bazilika i oprosne pobožnosti, te
razgledava stari i novi Rim. U Napulju se jutrom pje-
ške a popodne s autobusom pregledava uz vodića grad,
U Bariu se pregledavaju znamenitosti i pravi event.
izlet (željeznicom ili autobusom) u Grotte di Polignano
a Mare.

Čitav put polazak i povratak u Ill. razredu željez-
nice i parobroda, te puna opskrba u Rimu, Napulju i
Bari u drugorazrednim hotelima, ujedno sa izletima,
napojnicama i raznim ulaznicama stoji ukupno Lit 350
(bez izleta Lit 280). Isti put ali u ll. razredu parobroda
i opskrba u prvorazrednim hotelima Lit 500 a bez iz-
leta Lit 430.

Gledom na potrebu da se na vrijeme sve uredi
treba se prijaviti svakako do subote (1 jula) u 12 sati
kod Gospodarske Štedionice u Dubrovniku, koja daje
podrobnije upute i objašnjenje.

Kod upisa treba položiti 25% putne cijene, koja se
svota gubi u slučaju da se stranka ustegne od putovanja.

Mastiona i kemična čistiona odijela

moderno uregjena

Prima na čišćenje i maštenje svakovrsnu robu.
Posluga brza | tačna

 

 

Posluga brza | tačna.

N. DONIĆ
PILE — KOLORINA ispod zgrade okružnog suda (12)