St. 2

+ Dr. Gjuro Ljubić.

Opet je otišao od nas jedan od prvoboraca za
Kristovo kraljevstvo u hrvatskom narodu. Iza Dr. Ru-
dolia Eckerta i Dr. Petra Rogulje izgubili smo sada i
Dr. Gjura Ljubića. Nije pok. Ljubić bio vogja i borac
u smislu Rogulje i Eckerta, nije bio organizator. Bio
je naš vogja kao inteiektualac superiornih sposobnosti
kao publicista i kao učenjak, Ne pretjerujemo ako ka-
žemo da je pk. Ljubić bio jedan od najjačih današnjih
hrvatskih intelektualaca. — Govorio je perfektuo sve
glavne evropske jezike, a mogao je čitati i razumijeti
čak litavski i kineski. Kao malo tko poznavao je pro-
bleme i dogogjaje svjetske politike. Odlične su pak
bile njegove sposobnosti kao pravnika. Bio je živa
encikliklopedija, no bez površnosti, kao što se često
dogagja. Nije ostao samo na ičm već se osobito po-
svetio izučavanju naše pravne povijesti, koja mu je
bila poseban studij. Tu je objavio smačajno djelo ,Lige
i podobe u starom hrv. pravu s osobitim obzirom na
poljički statut“ (izd. Zagrebačka Akademija Z. i Umi.),
koje spada u red najznačajnijih tekovina naše pravno-
povjesne nauke. Najviše je pak radio publicistici i no-
vinarstvu (,Hrvatska Straža“, ,Selo i Grad“ i dr.),
gdje je zbog svoje skromnosti uvijek bio anoniman,
pa zato i nije poznat u široj javnosti. Bio je dugogo-
dišnji urednik i suradnik našeg katoličkog dnevnika
Hrvatske Straže.“ Poznavao je u tančine protunarodni
i protuvjerski rad slobodnog zidarstva ili masonerije.
Znajući tačno što su masoni otkrivao je njihova djela
i osnove i borio se protiv njih kao nekog protekcio-
nističko - korupcijonističkog udruženja. To je pravi ka-
rakter masonskih loža. Njegova je baš zasluga da našu
najnoviju povijest i sadašnjicu gledamo u drugom
svijetlu znajući za rad masonerije.

Dr. Gi. Ljubić rogjen je 1903 u Jelsi na Hvaru.
Osim kao novinar djelovao je kao tajnik Upravnog
Suda u Zagrebu. Sveučilišnu katedru, za koju je bio
kao stvoren, onemogućila mu je jugoslavenska maso-
nerija, koja ga nije mogla podnijeti kao žarkog ro-
doljuba i neustrašivog borca za ideale vječno mlade
katoličke Hrvatske. Umro je 12. ov. mj. u Zagrebu.
Nad mrtvim odrom govorio je sveuč. prof. Dr. Janko
Šimrak, direktor ,Hrvalske Straže“, a u Splitu Dr.
Sti. Podolšak. Tijelo velikog pokojnika preneseno je
u rodnu mu Jelsu megju njegove bodule, najčišći
hrvatski elemenat, koje je Gin ičliko veio.

Nek je vječua slava Dr. Ljubiću i nek se s nebesa
moli za uspjeh naše narodne'i vjerske stvari!

 

=. a E ERasEŽIsJsaneRBRNGNRRN.RNANH,NČ,JE

Kod trganja u glavi — zubnom mesu i če-
ljustima. »ALGOM« dobro natarite sljepočice i zatiljak,
zatim umotajie glavu maramom, koju treba »ALGOM«
makvasiti. Vi ćete postepeno osjetiti ublaženje, jer
»ALGA« hlapi i time oduzima suvišnu vrućinu. Zubno
meso i čeljust masirajte u »ALGU« nakvašenim prs-
tima više puta na dan. Iza masaže umotajte lice vu-
menom maramom. Ako boli jedan ili više zdravih zubi
od promaje, prehlade ili reumatizma nakvasite »ALGOM«
prste i irljajte njime čeljusti i zubuo meso. Ako boli
šupalj ili krnji zub, uzmite u usta malu kašiku čiste
»ALGE«, nagnite glavu, da »ALGA« dogje u šupalj
zub. Opetujie to par puta. Obično već kod prvog po-
kušaja nestane boli. — »ALGA« dobiva se svuda 1
boca Dinara 14.—

    

O

 

 

Naš list zapada samo 5 Din. mjesečno,

 

 

| x

| pamona

 

VENCČESLAV KRIŽ

Skladište i radiona pokućstva i tapetarija
Glasovira i Planina (18)
UVJETI i CIJENE UMJERENE!

»NARODNA SVIJEST«

Br. 26.

 

a

 

 

li

i VMA

ula

i /

 

 
   
     

a

259 MOJA

GHINOPLAŠMIH

liječi i spriječava

= MALARIJU

 

  

 

/)

o
U

 

 

 

Zast. Jugefa k. d., Zagreb, Gajeva 32. Oglas register. pod br. 9482 od 3. V. 33.

Pisma iz naroda.

STON. Priprave za euharistični kongres 16. jula
u punom su jeku. Odbor živo radi, da ova velebna
proslava što sjajnije uspije. Proglas na narod već je
izišao u prošlom broju na čelu Vašeg lista, a danss
Vam dostavljamo glavni dio programa : I. 13., 14 i 15/7.
Pripravno trodnevlje. Propovijeda o D. Zec; 15/7 u
5:30 po p.-dolazak -preuzvi &iecez; Biskupa; M. 16/7
Svečani dan kongresa. 1) od 5—7 sati sv. Mise i Pri-
česti; 2) 7—9 dolazak hodočasnika i priček barjaka;
3) U 9:30 na Mihanovićem šetalištu pontifikal i homi-
lija preuzv. biskupa. Zatim javuo zborovanje. Govore
savj. R. Bracanović: Euharistija izvor vjere. Abit. J.
Bajurin : Euharistija jakost omladine. G. A. Peručić:
Euharistija pomoć obitelji. — Popodne u 3:30 sata
teoforična procesija do Malog Stona i natrag. —

NB. Detaljni program donosimo u narednom broju.

Prva pričest djece svečano se je obavila na Ti-
jelovo. Oltar u crkvi Matici bio je sav iskićen bijelim
i crvenim karanfilima. Prvo pričesnike pratili su oltaru
Gospodinovu i njihovi roditelji. Ganutljive riječi preč.
našeg župnika izvabile su mnogu suzu. Cijeli obred
pratilo je Djevojačko društvo lijepim pjevanjem. Poslije
sv. Mise sva su djeca bila počašćena u župnom dvoru
i nagragjena lijepom spomen-slikom. Dao Bog da im
ovaj najljepši dan u životu bude uvijek u miloj i živoj
uspomeni,

Lumbarda na Korčuli. Glazba naše ratne mor-
narice došla je u naše mjesto 19. o. mj. te je za vri-
jeme sv. Mise svirala na plokati crkvene komade. Zatim
je pred stanom g. župnika svirala za vrijeme objeda i
poslije podne. Tog je dana bio gostom kod našeg žup-
nika kap. korvete g. Petrarka, komandant broda ,Spa-
silac“. Vojska je takogier prisustvovala službi Božjoj
te je poslije napravila defil&. Narod se je veselio do-
lasku naših mornara, burnim aplauzom pozdravljao
glazbu i starešine naše ratne mornarice. — Očevidac.

 

Pažnja Obućarima!

Izvještavam pošt. obućare da sam otvorio

Kožarsku trgovinu

u Dubrovniku Kovačka 4. do apoteke ,Sv, Vlahu“.

Radnju sam snabdio kako sa kožama,
tako isto i sa svim potrebama za obućare.

Cijene bez konkurencije.

Trgovina Koža

(159) LAJOŠ MADJAR

 

GRADSKE VIJESTI.

Posjeta engleške ilote našim lukama 40 ratnik
brodova sredozemne engl. flote sa 20.000 oficira i mc-
maka posade posjetit će 20 naših luka od Kotora do
Šušaka' i to ovim redom :

Dubrovnik (Gruž) : 29. VI. dolazi ,Bryony“ jaclia
sa admiralom Sir W. W. Fisher, zatim 5. jula dolazi
»Revenge“ te ostaje do 14. jula, nosilac aeroplana
.Glorious“ sa dva destrojera 29. jula do 4. augusta,
pResource“ sa tri destrojera 29. jula do 4. augusta.
»Chrysanthemum“ i ,St Issey“ 26. jula do 4, augusta

Srebrno (Cavtat): ,Royal Sovereign“ 5—14 jula. /
»Douglas“ sa pet podmornica 28. jula do 5. augusti,
,Cyclops“ 28. jula do 5. augusta, , Maine“ 1—4 augusti.

Luka Šipan: ,Curlew" 31. jula do 5. augusta.

Slano : ,Delhi“ 31. jula do 5. augusta.

Korčula: ,Queen Elizabeth“ admir. zastavni bod
28. jula do 4. augusta.

Hercegnovi: ,London“, ,Shropshire“, ,Susse&“,
,Devonshire“ 27. jula do 4. augusta, ,Maine 28—31
jula. — Još će razni brodovi pohoditi Hvar, Starigrad,
Jelsu, Omiš, Split, Kaštela, Rogoznicu, Šibenik, Bio-
grad n/m, Sušak, Crkvenicu, Bar i Kotor, gdje će biti
od 5—14 aug. generalna koncentracija i godišnji špcrt.

Osjetno povišenje kućarine. Primamo iz gra-
gjanstva : Veliki broj vlasnika kuća bio je zaprepašćen
kada je ovih dana dobio od Porezne vlasti ,obavest
i nalog za plaćanje“, te vidio kako mu se plaćanje
kućarine povisuje za 100%. Teško je pojmiti, na
osnovu kojeg kriterija dolazi se dandanas do ovako
velikih skokova naplaćivanja poreza, kada se uslijed
sveopće krize svuda i svakoj grani naplate popušta a
ne nateže. Način kako je ova vrsta nekog prepada
izvedena ne odgovara ni taktici koja bi trebala da viada
kod narecbodavca, a ne ide ni u prilog provogjenja
politike narodnog zadovoljstva. Vjerujemo, da se na- :
žalost milazi u našem gradu i takovih koji i suviše
drsko izbjegavaju da odgovore isplati poreza u onoj
mjeri za koju su i dužni i mogućni, ali zato nije baš
nimalo taktičao zbog tih udariti po glavi nasumce
svakoga. Na ovakav način se samo stvara zla volja
kod mase, jer su na ovaj način pogogjeni ne samo
kućevlasnici već i stanari, — Ne znamo odakle je
potekla te i izvršena ova enormna povišica kućarine,
ali je prenagljenost njenog ostvarenja neizdrživa. Sada
će se upućivati žalbe na hrpe, trošiti u taksene marke
i čekati bogzna do kada, kada će žalbe biti riješene.
Jadanje koje se na svakom koraku od pogogjenih čuje
neće donijeti nikakve koristi. U interesu je i kućevlas- _
nika i stanara da se sastanu na jednoj skupštini, i da,
pretresajuć o ovom pitanju, apeluju ma uvigjavnost
viših faktora zbog ovakog neosnovanog postupka
nametanja poreza. Nekoliko pogogjenih. _