POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 29.

DUBROVNIK 19. Srpnja 1983.

Lo di

Broj Cekovnog računa našeg lista
iest 4153 Podružnice Sarajevo. —

God. XV.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

STON

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

 

JE PROGOVORIO!...

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

Veličanstveno Euharistijsko slavlje Stonjskog dekanata. — Veliko učešće do 6000 duša. — Oduševljene narodne mase

neumorno pjevaju ,Hoćemo Boga“ i

Ima časova kad narodna duša progovori elemen-
tamnom snagom, te iz punih grudi slobodno izrazi
svoje misli i želje. To su časovi velikog zanosa, koje
mogu pokrenuti samo velike ideje prirasle srcu naroda.
To su prave mcbilizecije narodne smage, provedene
Žitvom, ljubavlju i samoprijegorom, a ne silom. Silom
se mogu pritisnuti i primorati pojedinci i manje skupine,
ali se nije do sada našla sila koja bi mogla_ izazvati
narodne mase da manifestuju sebi tugje i protivne ideje
i osjećaje. Ovo je moralo doći ma pamet svakome,
koji je gledao velebno Euharistijsko slavlje prošle ne-
djelje u starodrevnom Stonu. Slegle su se tu sa svih
sirana mase našeg milog puka, da manifestuju svoju
odanost pradjedovskoj vjeri, Svetoj Stolici i svojim bisku-
pima. Osobito je bila brojna seoska omladina, koja
je veselo i ponosno stupala sa svojim barjacima-krsta,
šima pjevajući i manifestirajući Kristu - Kralju kraljeva,

Pjevalo se sa svih strana, u svim mogućim into-
nacijama i verijecijama. Pjevalo se spontano, iskreno i
nenamješteno. Zvukovi ,Seljačke Glazbe“ iz Komina
razlijegali su se od istih akorada uz pjevanje maše
omladine, naše djece, mladosti, muževa, žema, staraca i
starica. Nije smetala ni ljetna žega, nije smetao niti
umor. To odaje pravi značaj pothvata masa i pravog
narodnog slavlja. Jedna se pjesma osobito isticala, kao
da je narcd u njoj iznosio svoj program i svoje želje:
»Hočemo Boga u naše škole“ pjevalo se s najvećim
oduševljevjem i ustrajnošću.

To su kazale hiljade naroda, to je veličanstvena
ispovijest našeg milog puka, dubcko religiozna i vjerna
tradicijama svojih predaka. Lebdio je tada nad tim
pukom duh hrvatskih knezova Domagoja i Branimira,
kraljeva Tomislava i Krešimira, bana Berislavića i hi-
ljade drugih maših velikih muževa i boraca za vjeru i
dom. Takvi su heroji, takvi se velikani redaju od prvih
početaka našeg narodnog i državnog života do naših
dana. Ta zavjetna misao naših knezova, naših kraljeva
i banova — zavjetna je misao i našeg puka: Za vjeru
i za dom! To je shvatio puk stonjskog dekanata, to
je otvoreno, iskreno i junački manifestirao na euha-
rističkom kongresu prošle nedjelje u Stonu.

Kako je za uspjeh euharističnog kongresa nmaj-
važnije bilo isprositi pomoć božju, to su se već kroz
osminu, a osobito kroz trodnevnicu, obavljale crkvene
pobožnosti izlaganjem Presvetog i propovijedima. U
subotu dne 15. VII, došao je preuzvišeni biskup Dr.
Josip M. Carević. Na obali su ga svečano dočekali
dekan, svećenstvo, odbor, vlasti, religiozna društva i
narod sa glazbom iz Komina. Nakon toga ispratili su
preuz. biskupa najprije u crkvu, a zatim u župni dvor.

Cijeli Ston je bio u svečanom raspoloženju, iski-
ćen zelenilom, cvijećem, sagovima i zastavama. U
subotu večer ostao je presv. Sakramenat izložen do
ponoći. Krasna i uprav veličanstvena je bila rasvjeta
grada,, zidina i okolnih brda... Svečanu sv. misu na
ponoća služio je preč. dekan Stona, a propovijedao je
mp. O. Antonin :Zaninović, dominikanac. Sv. Pričest
primilo je oko 200 vjernika.

Osvanula je nedjelja dan što ga je dao sam dobri
Bog, kako je lijepo istaknuo jedan od govornika na
zborovanju. Dok su se u crkvi redale sv. mise jedna
za drugom i pobožni narod primao sv. pričest, počeli

»Zdravo Djevo“, —

su stizati hodočasnici iz okolnih župa: dekanata sa
svojim barjacima.

Iz Dubrovnika su stigla 2 puna parobroda »Šipan« i
»Cavtat« sa preko 600 hodočasnika. Iza zajedničke sv.
pričesti slijedila je svečana pontifikalna misa na otvo-
renom prostoru s uvodnom propovjedi preuzv. našeg
biskupa.

Preuzvišeni natpastir, zanosom gorljivog Apostola
protumačio je sakupljenim vjernicima riječi sv. Pavla:
I Bog uzviši njega i dade mu ime, koje je nad svim
imenima, naglasivsi, da se na euharističnim kongresima
internacijonalnim, macijonalnim i dekanatskim po ka-
toličkom svijetu i u mašoj državi uzvisuje i časti Onaj,
koji je bio ponižen na križu i koji se iz neograničene
ljubavi prema nama ponizno sakriva pod neznatne
prilike kruha i vina te trajno stanuje megju nama u
svetohraništu ljubavi, Ozbiljna riječ za spas duša za-
brinutog duhovnog oca dozvala je u pamet djedovsku
vjeru drevnog Stona i njegova puka. Preuzvišeni biskup
pozvao je vjernike Stona i čitavog dekanata neka nas-
tave svojim dosadašnjim vjerskim tradicijama te ostanu
vjerni Euharističnom Bogu i nepokolebivo odani Svetoj
Katoličkoj Crkvi, kojom na nevidljivi način vlada sam
utemeljitelj njezin Krist, a vidljivo ga zastupa na zemlji
nasljednik Sv. Petra, Sv. Otac Papa. — Ogromna masa
prisutnih vjernika pozorno je poslušala riječ svojeg
duhovnog Oca i revnog Natoastira. Pjevao je Crkveni
Pjevački Zbor iz Dubrovnika.

Iza toga je slijedilo javno zborovanje, koje je
otvorio stonjski župnik-dekan preč. Dr Ljubo Bačič.
Sa zborovanja su poslani brzojavni pozdravi sv. Ocu
Papi i Nj. Vel. Kralju, kojima je kongres zanosno klicao,
Najprije je govorio g. R. Bracanović O »Euharistiji kao
izvoru vjere i snage« i pri tom sakupljenoj masi evo-
cirao uspomene i katoličku tradiciju Stona i okolnih
mjesta. Na licima se naroda vidjelo da govornik govori
iz njegove duše i izražava misli i osjećaje stonjskog i
primorskog puka. Omladinac Jozo Bajurin, abiturijent,
govorio je tako zanosno i temperamentno o »Euhari-
stiji jakosti omladine“, da je pobrao opće odobravanje
i simpatije učesnika, osobito mnogobrojne omladine
kojoj je Bajurin govorio jasno i otvoreno, kao što se
dolikuje: veseloj i čestitoj mladosti. »Euharistija pomoć
obitelji“, bila je tema o kojoj je govorio g. A. Peručić.
Zborovanje je zaključio uz oduševljene poklike i odobra-
vanje mp. O. V. Michieli,

Puk je progovorio slobodno i iz punih grudi!
Poslije podne slijedila je veličanstvena teoforička pro-
cesija do Malog Stonai natrag, koju je vodio preuzv.
biskup uz asistenciju brojnog klera. Samo pjesnik bi mo-
gao dati pravu sliku tog nevigjenog prizora, koji će
ostati u nezaboravnoj uspomeni narodnih masa. Po
najvećoj žegi kretalo se je do 6000 ljudi sa do
120 zastav; i barjaka do Malog Stona uz molitve, po-
božno pjevanje i sviranje »Seljačke Glazbe« iz Komina
(kod Opuzena), koja je uveličala slavlje.

Išla je župa za župom svaka grupa sa svojim
barjacima i simboličkim znakovima, kao n. pr. klasjem
od žita, ružama, vinovom lozom, maslinom, palmama
i t. d. Istaknuti treba muški zbor iz Slanoga pod
vodstvom svog župnika vIč.. Don Iva Čučukovića, čije
je kompozicije i izvagjao. Ali je sigurno da su naj-
ljepša grupa bile stonjske djevojčice u bjelini, koje su

 

 

 

  

SARGOV

KALODONT

Triumfalna teoforična procesija — Veliki uspjeh kongresa.

pred sv. Sakramentom nosile brojne euharistijske sim-
bole u priredbi vrijednih  čč, sestara Bezgrešnog
Začeća (podružnica samostana Danče u Dubrovniku).

Ova divna procesija znači vrhunac svega slavlja.
Nepregledno mnoštvo dostojanstveno je pratilo Euha-
ristijskog Kralja kroz okićeni put uz molitvu i pjesmu.
Ah! kako je puk Malog Stona dočekao svog eulia-
ristijskog kralja. Da ste vidjeli one skromne sagove,
svete slike, ono silno cvijeće, kojim je puk iskitio
svoje kuće i svoje ulice, kojima je prolazio Božji
Sin! Luka Maloga Stona iskićena je skupocjenjenim
svilenim ubručićima naših žena i djevojaka, koji le-
pršaju na tihom povjetarcu, kao da tim hoće da po-
zdravljaju Stvoritelja svijeta. A one okićene ribarske
barke, koje su uz molitvu pratile procesiju uz more,
dokle je to bilo moguće! To se ne može opisati, već
to treba vidjeti i proživjeti.

Procesija je trajala preko dva sata, a zatim se
masa slegla na mjesto javnog zborovanja, gdje je o-
bavljena posveta presvetom Srcu nakon zanosne pro-
povijedi franjevca O. Dane Zeca. Na to je slijedio
zaključni govor preuzvišenog biskupa.

U svom zaključnom govoru preuzvišeni je biskup
dao oduška osjećajima radosti i duhovnog veselja nad
ovako velebnim slavljem, koje je odlično organizovano
uredno vogjeno i ma svačije zadovoljstvo dovršeno
zaslugom požrtvovnog Odbora i pohvalnim sudjelova-
njem prisutnih vlasti. Pozvao je prisutno maoštvo vjerni-
ka, da zajedno s njime podadu hvalu Bogu svečanim:
Tebe Boga hvalimo.Uz radost i zadovoljstvo nepregled-
nog mnoštva i pjevanja ,Do nebesa“, ,Rajska Djevo“ i
»Hoćemo Boga“ završio je svečani dan kongresa.
Slijedio je veseli odlazak hodočasnika, te rasvjeta grada
i okolice. Preuzvišeni je bio otpraćen do parobroda od
naroda sa preč, dekanom i odborom kongresa ga čelu.

Oko 8 sati otputovali smo mi Dubrovčani, a pri
polasku nas je pozdravio izvijanjem barjaka - krstaša
jedan mladi stasiti seoski momak, Stajao je na uskom
rubu jedne od pregrada stonjske solane i odatle nam
slao pozdrave simbolom svoje vjere. Onaj nam je
seoski momak u tom čašu kazao misao cijelog našeg
puka: ,Tvoji smo i tvoji hoćemo da budemo“. Odbor
i svećenstvo stonjskog dekanata, osobito vrijedni Dr.
Ljubo Bačić, žup. stonjski, koji je bio duša svega, za-
jedno sa g. Ljuban Cvijetom shvatilo je najbolje svoju
dužnost i napreglo sve sile da ovako veličanstveno
i dostojanstveno proslavi Euharistijskog Krista i našu
sveiu katoličku Crkvu. Zato im svaka hvala i priznanje.
To su pravi narodni borci, vogje i radnici.

Na koncu moramo istaknuti, da je stonski euha-
ristični kongres, poput ostalih dvaju do sada održanih,
naime konavoskog i korčulanskog dostojna priprava
za dijecezanski euhar. kongres, što će se održati u
Dubrovniku 1935 god. Program se preuzvišenog Nat-
pastira točno i utješljivo provodi. Organizirati u čitavoj
biskupiji apostolstvo molitve t. j. povezati sve vjernike
što uže sa Bož. Spasiteljem to je zadatak, što ga je
za duhovno dobro..sebi povjerenih duša postavio od
početka ljubljeni naš biskup. I to se sve više i bolje
vrši pomoću .apostolskog i neumornog. rada dijece-
zanskog upravitelja Apostolstva molitve mp. O. Vinka
Michieli. Na ovaj se naćin produbljuje vjerski život i
učvršćuje vjera i odanost sv. Katoličkoj Crkvi. Eto
tako je bilo i u Stonu. Vjernici dekanata posvjedočili
su javno i najsvečanije svoju djedovsku vjeru. Treba
samo moliti, da ta njihova vjera i nepokolebiva oda-
nost sv. Katoličkoj Crkvi i svome biskupu bude čvrsta,
trajna i postojana. :

Ston je progovorio slobodno, dostojanstveno i
odlučno. Svaka mu čast i hvala [

Bolovi u. stomaku, pujisake Siena, zatvor
pjilanje u stomaku, gorka usta radjavo varenje, gla-
EEA bijčo lezi, Bijeda boja lica, nestaju čestom
upotrebom naravne FR. - JOZEFOVE gorke vode,
koja se uzima po jedna ćaša u veće prije spavanja.