Sh. 2

Potreba vjeronauka u srednjim školama

(Odgovor Prote Bogićevića prof. Babiću)

Na kongresu Jugoslavenskog profe-
sorskog društva u Zagreba predlagao je
prof, Vladimir Babić iz Siska, da se izbaci
vjeronauk iz škole, U »Politici« odgovara
prof, Babiću predsjednik Pravoslavnog sve-
šteničkog udruženja i urednik »Vesnika srp-
ske crkve« prota Ljubomir Bogićević izme-
gju ostalog ovako:

»Nije ovo prviput, da se na profesorskim skup-
štinama ustaje protiv nezaštićene nauke o vjeri, G. Babić
svakojako zna, da je za svoje mišljenje imao još o-
gorčenije prethodnike, koji su bezobzirno ustajali pro-
tivu religijske nastave, iako ona zauzima najskromnije
mjesto u rasporedu sati srednjih škola.

Borba neke gospode profesora, da se nauka o
vjeri, koja je glavni činilac u odgoju, izbaci iz srednje
škole, nije na svome mjestu. Danas, kada grubi mate-
rijalizam ubija u nama onaj plemeniti dio od ljudskog
bića stvara prvožednu bezosjećajnu bestiju, baš je naj-
potrebnije, da se u srednjoj školi kod naše omladine
u što većoj mjeri razvije religijski osjećaj. Nauka o
vjeri stvara na svakim danom bolje i vodi nas do sa-
vršenstva — do slike i obličja božjeg. Zar neko može
prigovoriti o tome, što naša nauka o vjeri, ljubavi i
nadi hoće od mališana da stvori savršenstvo do bo-
žanskog ideala.

Smisao života u ovoj »dolini plača« jedino nam
može pokazati Sveto Evangjelje. Crna misao o samo-
ubijstvu, koja se sada tako često javlja kod naše o-
mladine, jedino se može iz duše isčupati istinskom
vjerom. Ako ugasimo i posljednji plamičak vjere u srcu
djeteta, onda smo širom otvorili vrata svima porocima,
onda smo obezdušili našu omladinu. Kome su potrebni
bogalji duševni?!

Pravoslavno naše svećenstvo, i kolektivno kroz
svoje udruženje, i pojedinačno, tražilo je, da se u sred-
njim školama što bolje i što utjecajnije predaje nauka
o vjeri. To svećenstvo traži ne da za crkvu podjarmi
ljudske duše, no da ih stvori moralne karaktere, koji
su najbolje jamstvo za preporogjaj društva. Naš narod
samo kao duboko religijozan mogao je da stvori velika
djela. Svaki onaj, koji hoće da iščupa iz duše naše
omladine vjeru, neprijatelj je naše ljepše budućnosti«.

 

KNJIŽEVNOST.

Proizvodnja piliča“. Pod ovim naslovom izašlo
je treće izdanje prve knjige ,Peradareve Biblioteke“,
koja pruža sve potrebne stručne upute i savjete o
prirodnom i vještačkom izvogjenju pilića. Posle izne-
šenih uputa o skupljanju, čuvanju i izboru jaja za
nasad, u prvom dijelu iznijeti su svi potrebni savjeti
za uspješno izvogjenje pilića prirodnim putem. U dru-
gom dijelu iznešene su detaljne upute za rad sa inku-
batorom i svi savjeti za uspješno izvogjenje pilića
vještačkim putem. Od uspješnog ili neuspješnog izvo-
gjenja pilića često je u pitanju i uspjeh ili neuspjeh
cijelog posla. S toga nijedan peradar ne bi irebao da
bude bez ove korisne knjige, koju mi najtoplije pre-
poručama svojim cijenjenim čitaocima. Knjiga iznosi
66 strana, sa 24 slike, a štampana je na finoj hartiji.
Cijena je knjizi samo 12 din. Knjižari imaju uobiča-
jeni rabat.

»Higijena i paraziti pernate živine“. Najveći
kamen spoticanja kod uspješnog odgajivanja pernate
živine jesu razne bolesti i gamad od kojih vrlo veliki
broj peradi svako godišnje uginjava. Englezi i drugi
napredni narodi drze se stare poslovice ,bolje je spri-
ječiti nego liječiti“. Knjiga ima 40 stranica i 18 slika.
Obadvije gore navedene knjige se dobiju na adresu:
»Peradareva Biblioteka« Beograd VIIl Cara Nikole II.
broj 20.

 

EEE U OSOR JADA O AVON COEN

»ALGA“ za masažu kod Reumatizma, Išiasa,
Kostobolje, Probadanja i Stezanja Mišica. Na dlan
ruke izlijete nešto »ALGE«, nakvašenim dlanom trljajte
uzduž mišica onaj dio tijela gdje osjećate boli. Kad
se je dlan ugrijao i posušio, nakvasite nanovo i opet
trljajie. Tako opetujte više puta, zatim umotajte natr-
ljani dio tijela vunenom krpom ili maramom, Masirati
treba dva do tri puta na dan, a po potrebi i više, Već
iza prvih trljanja primjetit ćete ugodni osjećaj i olak-
šanje boli. Čim osjetite i najmanje neraspoloženje i
stezanje natarite tijelo »ALGOM« jer to može biti po-
četak težeg oboljenja, koga ćete sa malo »ALGE«
predusresti. »ALGA« dobiva se svuda 1 boca D. 14, —

ELAT E REG ROG ČT DREVNA CM PRCE GEAR A
ITO paste za zuhe je najbolja.

»NARODNA SVIJEST.

Br. 29.

 

\

 

£

 

GHINOPLAŠSMIH

liječi i spriječava

MALARIJU

 

Zast. Jugefa k. d,, Zagreb, Gajeva 32. Oglas register. pod br. 9482 od 31, V. 33. i

Pisma iz naroda.

ČILIPI. i Matija Novaković. U prošlu je nedjelju
9 tek mj. ovdje umro Novaković Matija u 78. godini
života, Danas mu je priregjen upravo veličanstven
sprovod, kakav se u Konavlima rijetko vigja. Sprovod
je vodio mjesni župnik vIič. Don Luka Antunović uz
asistenciju. Na sprovod jedohrlilo i drugih konavoskih
svećenika sa ogromnim mnoštvom naroda iz cijelih
Konavala i okolice, te općin. uprava sa načelnikom.
Lijes su nosili četiri mladića u svilenoj narodnoj nošnji
a okolo svojta s dublijerima, iza lijesa je bila rodbina
i narod, Poslije svečanih zadušnica oprostio se je pred
crkvom od pokojnika u ime prijatelja i svega naroda
g. Niko Skurić, učitelj, veličanstvenim govorom, u ko-
jem je istakao njegov neslomivi karakter u opreci sa
današnjom beznačajnosti, njegovu vjeru, mirljivost, po-
štenje. Ovaj je govor ostavio dubok dojam na prisutne.
Nad otvorenim grobom se je u ime općine oprostio
g. Dr. Raše Božo, općin. donačelnik. U Matiji Nova-
koviću gube Čilipi i cijeli Konavli jednu markantnu
ličnost, jednoga od najboljih svojih sinova, čovjeka
starog kova od značaja, uzor domaćina, koji je svojim
marljivim i poštenim radom u svojem životu, postigao
čudesne uspjehe. Svojom pojavom, svojim gosparskim
manirama, svojim odlučnim nastupom, a veselom ćudi
svakoga bi osvojio. Zadnjih negjelja premda prilično
obnemogao, ipak ide redovito u crkvu i savjesno vrši
svoje vjerske dužnosti, Bio je čovjek žive vjere, koja
mu je bila izvor njegovih vanrednih vrlrna i ogromnih
uspjeha i utjehe u životu i poticaj na milosrgje pram
bližnjemu. Izmegju nas nestaje starih kremenjaka, a
naša mladež nek slijedi u vjeri i poštenju pregje svoje.

Janjina (Pelješac). Akademija gragjanske škole
na koncu šk, god, 28. pr. mj. uspjela je preko svakog
očekivanja. Uz prigodne deklamacije zbor gragjanske
škole otpjevao je velikim žarom i zanosom a potpu-
nom dotjeranošću više tačaka uz pratnju na harmoni-
jumu vlč. Kosta Selak. Učenica Ignes Čingrija otpje-
vala je uz pratnju violina ,Majci“ od Hatzea upravo
lijepom interpretacijom. Ova je akademija pokazala
rezultat truda i zanimanja za narodnu i umietnu pjesmu,

Osobitu pohvalu zaslužuju učiteljice Marija Sladović
i Franica Bjelovučić.

Zabava pučke škole slijedila je istog dana uveče.
Pjevanje je pobudilo najveću pozornost, a i ostale tačke
bile su lijepo izvedene. Osobito su se istakle solist-
kinje Katica Jasprica i Ksenija Dežulović. Svaka čast
učiteljici Mili Štuk, koja je djecu tako vješto izvježbala.

TRSTENIK na Pelješcu. školska zabava. Na Petov-
dan su naša školska dječica priredila upravo krasnu
školsku zabavu sa obilnim, zanimljivim i poučnim
programom od 12 tačaka, Megju njima osobito se isticala

divna živa slika. Pozornica bijaše ukusno napravljena,
a školska dvorana iskićena zelenilom. Svaka tačka

programa bila je izvedena takvom preciznošću i do-
tjeranošću, da je puplika svaki čas zanosno mališe
pozdravljala pleskanjem i ovacijama. Neki su se ko-
madi na zahtjev prisutnih morali i opetovati. U jednu
riječ cijela je zabava u svakom pogledu odlično us-
pjela. Osobita zahvala ide požrtvovnoj učiteljici gji.
Radi Poljanić-Piskulić, koja je uložila toliko mara i
skrbi za ovako krasan uspieh. Zaslužuje pak pohvalu
i milovidna ggjica. Anka Vuković, koja je bila desna
ruka ggje. učiteljice. — Prisutnik.

KORČULA. Vjenčani. U Ponedjeljak 10. o. mj.
vjenčao se je u našem gradu naš sugragjanin Frano Iva-
nišević pk. Josipa nastanjen u Beogradu sa Božicom
Pašanski.

Isti dan vjenčao se-je u Lumbardi Ivan Volarić,
učitelj iz Čerina kod Mostara sa gcom Edit Hallama,
učiteljicom. Vjenčanje je blagoslovio mp. O. fra Ignac
Martinac franjevac. — Čestitim mladencima i naše naj-
ljepše čestitke.

Eu ONA JRIRIIIOKX OI RJ OI KN
SUZA NAD GROBOM

bipk. Vida Vuletića Vukasovića
(* 18 VIII 1853, + 10 VII 1933).
Tebi što sonete ko s dlana si skido,
Evo sad od zeta: posmrinog soneta !
Oh, gosparu mili, Vukasović Vido,
Nećeš odbit uzdah, miris s moga cvijeta!
Sa crtica trista, sa bezbrojem rima
U nebesa sjajna Ti nam vedar ode;
Izbranika svojih u carstvo Te prima
Tvorac pjesme, slave i plave slobode!...
Po svom znanju lijepom, ćudi, duši blagoj
Ti pripadaš kolu naših učenjaka,
Od kova starinskih, slovinskih zemljaka !
Po dobroti, smiješku, naivnosti dragoj
U pamćenju dugo znancima ćeš bit,
Spise iz folklore rado će Ti štit!
U Zagrebu, 11 VII 1933 Jakov Carić.

I Sudaljine s.

I s daljine gleda sprovod Tvoj i zet...
I dok nad grobnicom mrtvo Ti je tijelo,
A Dum Danko čita pobožno opijelo,
Ukitio on Ti tužan je: sonet!

Miso suznu šalje, u zaletu smjelu,
U Dubrovnik lijepi, i sav njegov kraj,
Gdje s nebeskog svoda sunca bliješti sjaj,
Priznanje da oda Tvog života djelu!

Ti već snivaš, starče, ljubljene kraj žene,
Kraj sina i kćeri; pokraj roditelja,
Meka tu će Tebi sterat se postelja!...

Nad grob Tvoj već noći spuštaju se sjene,
I dok Spasa zvonce još za Tobom kleca,
Spominju Te Jakov i njegova djeca!

U Zagrebu, 12 VII 1933 Jakov Carić.
a Os ODA ROM ZNPONNKI