Str. 2

Pisma iz naroda.

LOPUD. (Pogreb zaslužne učiteljice). Prošaste
/ \osubote na 26. ov. mj. premine čestita starica Danica
'udova Pavlina, umirovljena učiteljica. Ma iako doživjela
duboku starost od 84 godine, bila je sve do svoje

smrti u potpunoj svijesti. S njome nestane pravi tip ,

dubrovačke gospogje. Bila je ponosna svoga staliža,
dobra, susretljiva i ljubežniva prama svakomu, pleme-
nita. Njezine vrline svak je znao cijeniti, da je bila od
svakoga poštovana i ljubljena. To se je moglo vidjeti
i na sprovođu prošle nedjelje. Bio je upravo veličan-
stven, da Lopud nije takovog vidio. Svak bez razlike
došao na sprovod, da odade svoju zadnju poštu, i
iskaže po zadnji put svoju ljubav i pozdrav svojoj
.gospogji Danici“. Nad otvorenim. grobom oprostio
se je u ime učiteljstva g. Aleksandar Setz, koji je u
kratko ali veoma lijepo istaknuo njezine vrline i rad
na učiteljskom polju. Pokoj joj vječni!

KORČULA. Visoki posjeti. Prvih dana idućeg
septembra dolazi za prvi put u službene pohode ban
Primorske banovine Dr. Jablanović skupa sa ministrom
poljoprivrede Dr. Ljubom Tomašićem. U Nedjelju 3.
sepiembra bit će svečani otvor nove kolne ceste od
Veleluke do Smokvice i Čare. Ministar Dr. Tomašić
rodom je iz Smokvice, pak mu se tu sprema svečani
doček. U ponedjeljak 4. septembra doći će u grad
Korčulu ie će obići mjesta Žžnovo, Pupnat, Lumbardu
i Račišće.

Otkopane gomile. U blizini svih naših starih sela
nalaze se velike gomile od nanesenog kamenja. Kad
se je ove godine mastavilo radnjom kolnog puta od
mjesta Pupnat prema moru novi je put prošao blizu
nehih takovih gomila te su iste otkopane. Pod njima
su se našli maleni grobovi jedan do drugoga a u
svakome po jedan kostur. Grobovi su odjeljeni jedan
od drugoga ogradom od malenog kamenja. Na više
mjesta i kraj tih gomila magjeno je ljudskih kosti.
Bilo bi zanimivo, da koji naš stručnjak prouči ove go-
mile i da nam rastumači kako su i kada su nastale.

Umjetni ribnjaci. Naša Dalmatinska obala tako
je lijepo razvedena kao da je od prirode stvorena za
umjetno gajenje riba. Na žalost u tom je smislu malo
ili ništa kod nas učinjeno. Lijepe uvale Veleluke, pak
Luka kod grada Korčule i uvala Račišće kraj Lumbarde
dobro bi poslužile za umjetne ribnjake, Sa malenim
dalo bi se tu mnogo postići. Trebalo bi da se naši
ribarski stručnjanjaci tim pitanjem pozabave, pak učine
shodne predloge Pomorskoj vladi, ako se ne bi i koji
imućniji privatnik ili još bolje kakova ribarska zadruga
na to djelo dala. Tako bi bila osigurana potrošnja
ribe baš u one dane, kad izdade ribolov na otvore-
nom moru.

KOTOR. Koncerat kotorskog ,Crkvenog Pjevač-
kog Zbora Sv. Tripuna“ na Engleskom nosaču aviona
,Clorious*. 12. kolovoza ov. g. priredio je kotorski
»Crkv. Pjev. Zbor Sv. Tripun“ uspjeli koncerat za ofi-
cire i ljudstvo Britanske sredozemne flote, koja se je
nalazila od 5 do 15 kolovoza sa 54 broda u Tivatskom
zaljevu. Sam koncerat bio je izveden na ogromnoj
gorajoj palubi nosača aviona ,Glorious“. Koncertu je
prisustvovao komandant Britanske . sredozemne flote
admiral Fischer sa pet admirala oko 300 oficira i preko
1500 podoficira i mornara sa svih jedinica Britanske
flote. Program sadržavao je pored dobre harmoniziranih
pjesama i nekoliko dijela moderne naše zborne Glazbe
Miadi zbor posjeduje dobar i školovan glasovai ma-
terijal, ali ženski zbor traži pojačanje, jer unutrašnja
ravnoteža zbora nije posve postignuta, Isto tako čuje
se katkad u pojedinim glasovnim grupama glasove sa
solističkim ambicijama. Program je bio tačnošću pro-
siudiran, a intonacija je čak i u najtežoj i najkompli-
ciranifoj polifoniji bila apsolutno čista i sigurna. Di-
uamika je bila uopće, a takogjer i kod diferenciranja
pojedinih dionica tematičkog tkiva, precizno odregjena.
Potrebno je da se usavrši vokalizacija. Bez obzira na
to ovaj zbor posjeduje prednosti na koje mu lako mogu
pozavidjeti, i jsči i školovaniji zborovi. Zbor pjeva si-
gurno sa poletom i oduševljenjem. Ovo je u velikoj
mjeri zasluga mladog i bez svake sumnje, talentovanog
dirigenta, g. A. R. Homena, muzičara sa solidnim
stručnim znanjem, pravim i istinskim  umjetnič-
kim  temperamentom. Njegova potpuna kvalifikacija
osigurava mu kod zbora potpuni auktoritet, s kojim
uspusiavija kontakt sa svojim pjevačima, sugestivno
veže zbor uza se i tako ga potpuno potčinjava svojoj
volji. Sve tačke programa publika je primila i odu-
še/ljenim priznanjem. Engleska je himna otpjevana
na engleskom jeziku. Nakon svršenog programa ad-
mira! Fischer  najlaskavije se izrazio predsjedniku
društva g. Brainoviću na izvedbi programa i kvalifi-
kacijama zbora. U ime komandanta ilote, oficira i

 
 

»NARODNA SVIJEST«

 

Br. 35.

liječi malariju, čuva od reci-
ilive i spriječava ponovno

Zast. Jugefa k. d., Zagreb, Gajeva 32, Oglas register: pod br. 9482 od 31. V. 38.

 

ljudstva zahvalio se s podiuma toplim riječima ko-
mandant ,Gloriousa“. Po završenom kocertu na brodu
je priregjena pjevačima i gostima zakuska. Crkveni
pjevački zbor sv. Tripun postigao je sa ovom zaista
lijepom izvedbom, potpuni umjetnički uspjeh, a u
pogledu kulturne propagande izveo je jedan važan i
pohvalan čin. M-er.

MUO (Boka). Koncerti hrvat. pjev. društva , Zvo-
nimir“. Ovo naše najagilnije pj. društvo u Boki prire-
dilo je ovih dana vrlo uspjele vokalne koncerte u Ko-
toru, Hercegnovome i Lastvi. Pred brojnom elitnom
domaćom i stranom publikom društvo je nastupilo sa
programom autohtone hrv. pjesme pa je pobralo silan
apiauz. Vrli i agiini mladi aiigent i kompozitor naš
domorodac g. I. Brkanović, student visoke muz. aka-
demije u Zagrebu može biti ponosan sa uspjehom
svoga zbora. Prof, muz. akademije proslavljeni kom-
pozitor g. Stolcer Slavjanski, sada na ladanju u Boki
oduševljen nastupom  poletaih pjevača ,Zvonimira“
komponovao je i posvetio društvu »Ribarsku pjesmu«.
Ovom pažnjom g. profesora ,Zvonimir« je bio osobito
počašćen. Čujemo da će naš »Zvonimir« nastupiti i u
Dubrovniku.

HVAR, Rijetkosti i atrakcije našega grada.
Prošlih je dana bio u zagrebačkim ,Novostima“ dopis
iz Hvara. U tom se je dopisu konstatiralo, kako je
nakon strogih odredbi Sreskoga Načelstva, zavladao
mir i red u gradu i na kupalištu, u danu i u noći,
kod djece i odraslih, kod muških i ženskih, kod gostova
i domaćih, kod farijalaca i ferijalki bili ti kršćanske ili
židovske vjere. Vrlo dobro! Nego to su samo pasivne,
da ovako rečemo, gragjanske i socijalne krjeposti. Mi
smo dužni nadodati nekoliko konstatacija pozitivnih
atrakcija, koje će potvrditi goraju tvrdnju, kako utvr-
giuju ime našemu gradu poznata klima te tolike pri-
rodne i umjetne rijetkosti. 1.) U prvom redu imamo
konstatirati, da u nas ekonomske krize nema. Činjenice
govore. Kudgod se okreneš, vidiš samo šetnju, kupanje
vozikanje, jedrenje, plesanje, gošćenje, razmazano dr-
žanje, luksuriozno odijevanje. Ne vidiš borbe za život,
već natjecanjem sa luksusnim življenjem u znaku mo-
derne ideologije, u smislu veiegradskog životnoga pre-
viranja. Pa da nijesmo sretni! Može li tko s nama
stati? 2.) Ovo je društveni život, Nije gori ni službeni.
Predstavnica življa je općina, a živalj je ogledalo općine.
A ta naša općina — hvala došadašnjim upravama ima
kako govore, blizu tri milijuna dinara reserve za iz-
vanredne prilike svojih općinara' A jer su općinari
navodno dobro situirani, općina je u velikoj brizi,
kako bi tu reservu povjerila plećima svojih općinara,
kojima do blizu 2000 Din. svakomu ma glavu i na
pleća pada. Pa da nijesmo i s ove strane sretni!
3.) Ima vam kod nas lijep broj eksotičnih, raznobrojnih
ptičica. Osobito noćnih. Te ptičice, premda u kajbi
sapletenoj od žica sreskih odredbi, slijedeći pravi zahtjev
naravi umiju umaknuti iz (gajbe dalje put morskih,
gorskih i šumskih strama ili poletjeti k svome jatu, a
da je formi odredbi ipak udovoljeno. Dogodilo se ipak
nekima, da ih je malicijozno oko zapazilo te jadne

ptičice ni krive ni dužne povelo ma odgovornost isto
kako i druge neke dostojne inače sažaljenja ptičine,
koje je samo silna vrućina gotovo operušala i krivim
učinila. 4.) Imadosmo sreću što nije nego nekako sam
Zagreb, da nas je jedan inaš hotel počastio nedavno
jednom izvanrednom atrakcijom a to plesačem crncem
navodno partnerom Josefine Beckerovice i s odnosnim
zvježgjem plesačica. To nije učinjeno za kakovu špe-
kulaciju ili interes, hoteli su navodno na gubišu, već
iz čista patriotizma, da Hvar naime dobije renome i
da se nauživa čiste umjetnosti, makar se ta baletnom
zvala. Govori se, da će bit pozvana i sama Josefina.
Na časi ti, Hvaru, rad tolike sreće! 5.) Mi imamo i
neke vrsd ,geta“. Saiao nije u sredini ili u prikrajku
grada, kako su prije geti bili, nego na otočiću Galešniku
ispred gradske luke. Tu mekoliko: izabranih iz rođa
Abramovića i Izakovića uživajući božju prirodu drže
školu o pristojnosti i moralu. Tim hoće, da nadmaše
drugu jednu dotično dvije takove škole u gradu. A
da je tu zbilja takova škola, to svak može na svoje
oči i uši primjetiti po danu i po noći. G. uredniče,
poslat ću još koju sličicu.

 

Kod bolesti stomaka, ljutine, pomanjkanja glada,

zatvora pritiska na džigericu, omaglice, drhtanja, oživ- “

ljuje jedna čaša naravna FRANZ - JOSEFOVA gorka
voda, opravlja varenje.
au l-l la lan nn IURE I VAL EIA AAA DIZAO RU
Kod trganja u glavi — zubnom mesu i če-
ljustima. »ALGOM« dobro natarite sljepočice i zatiljak,
zatim umotajte glavu maramom, koju treba »ALGOM«
nakvasiti. Vi ćete postepeno osjetiti ublaženje, jer
»ALGA« hiapi i time oduzima suvišnu vrućinu. Zubno
meso i čeljust masirajte u »ALGU« nakvašenim prs-
tima više puta na dan, Iza masaže umotajte lice vu-
nenom maramom. Ako boli jedan ili više zdravih zubi
od promaje, prehlade ili reumatizma nakvasite »ALGOM«
prste i trljajte njime čeljusti i zubno meso. Ako boli
šupalj ili krnji zub, uzmite u usta malu kašiku čiste
»ALGE«, nagnaite glavu, da »ALGA« dogje u šupalj
zub. Opetujte to par puta. Obično već kod prvog po-

kušaja nestane boli, — »ALGA« dobiva se svuda 1
boca Dinara 14.—

MARIĆ NIKO

financijski direktor u penziji,
otvorio je kancelariju

financijsko-pravnog zastupnika
u Dubrovaiku u alici Petilovrijenei br. 1. I pod.
Primaju se stranke od
8—12 i 16—18 sati.
Preuzima se zastupanje u svim financijskim
poslovima (poreza, taksa, monopola, carina,
trošarine i javnih drugih dača) pred finan-
cijskim vlastima i Upravnim Sudovima.

ITO pasta za zubo jo najbolja.

 

 

 

(214

ti

dr Sri