Str. 2.
varšavskom pravosl. metropoliti Dioniziju da se pod-
vrgao vlasti sv. Stolice.

Ovu pojavu re i kod naše braće
pravoslavnih Srba. Prošlih je dana izašao u listu
.L' esprit de Belgrade“ vrlo interesantan članak Tana-
sija Markovića o vjerskom pitanju u Jugoslaviji. Cla-
nak u glavnom u prijevodu glasi ovako: ,Studenti
pravosl. teološkog fakulteta na beogradskom sveučilištu
izdaju od siječnja jedan teološki časopis ,Svetosavlje“
čiji je program privukao opću pažnju. Već u prvom
broju pravoslavni studenti žele uspostavljanje dobrih
odnošaja izmegju pravoslavne i katoličke crkve. ,Nema
nikakvog smisla, čitamo u njihovom programu, da se
siju mržnje i razmirice izmegju katolika i pravoslavnih
naročito u vremenu, gdje opasnost marksizma i raci-
jonalizma podjednako ugrožava obje. crkve i cjelo-
kupnu kršćansku religiju. Dvanaesti it: za rascije-
pano kršćanstvo, da se probudi i da plgje putem uje-
dinjenja, koje je ukazao sam Krist, Riječi nijesu do-
voljne, treba raditi“.

Marković onda sa svoje strane opaža, da se ova
shvaćanja pravoslavnih studenata slažu sa duhom i
karakterom našega i svih ostalih slavenskih maroda te
odgovaraju pravom pojmu kršćanstva, jer da ništa ne
može da diskreditira kršćansku religiju kao svagje iz-
megju ove dvije glavne kršćanske crkve. Katolička
crkva iako je sačuvala svoj karakter universalnosti za
nas je narodna crkva maročito po tomu što su kat.
crkveni dostojanstvenici sinovi našega naroda, uvijek
bili zajedno sa našim marodom i sve učinili, da ga
održe u kršćanskom duhu, da ojačaju njegovo nacio-
nalno osjećanje i da ga kulturno podignu. Pored
Andrije Kačića apošt. vizitatora, velikog i slavnog hr-
vat. pjesnika iz 180g vijeka, ili Jurja Strosmayera dja-
kovačkog biskupa i osnivača Jugoslavenske Akademije
dovoljno je navesti čitavu plejadu franjevaca iz Bosne
i Hercegovine, koji su bili uvijek sa narodom. U ovoj
1933 godini, koju su katolici proglasili svetom a pra-
voslavni pokajnom, izgleda, da se nameće suradnja
ovih dviju crkava, katoličke i pravoslavne, a po našem
mišljenju Slaveni su oni, koji bi trebali, da se potrude,
da se ova suradnja ostvari. Siavenski narodi izvršili bi
tako javnu historijsku misiju, čije bi se posljedice
osjetile u cijelom svijetu. — Prvi korak u tom smislu lako
bi se mogao učiniti. Pravoslavne slavenske crkve tre-
bale bi u najkraćem roku izjednačiti kalendar, Katol,
crkva sa svoje strane trebala bi da se u slavenskim
zemljama služi staroslavenskim jezikom u svim bogo-
služenjima. Može se samo žaliti što su baš pravoslavne
slavenske crkve zaostale u pitanju izjednačenja kalen-
dara sa neslavenskim pravoslavnim crkvama (grčkom
i rumunjskom) koje su već pristupile izjednačenju.
S druge strane kat. crkva ima interesa da dozvoli
upotrebu slavenskoga jezika svuda, gdje to traže sla-
venski marodi. Zašto da se izlaže prijekoru, da nema
obzira prema Slavenima i zašto da izgleda da je tomu
razlog izvjestan strah, koji nije dostojan Vatikana ?
Uostalom Sveta Stolica nije nikad bila u principu pro-
tiv upotrebe slavenskog jezika. Stari su Slaveni smatrali
Papu kao najvećeg protektora slavenskog jezika. Mi
imamo svjedočanstvo kod ruskog ljetopisca iz 14ga
vijeka, koji priča, da je Papa osudio sve one koji su
bili proti slavenskom jeziku (Ljetopis po Ipatskom
spisku Sankt Petersburg 1871 strane 15 do 16, na
ruskom). I u današnje vrijeme Sveta je Stolica dozvolila
upotrebu glsgolice u konkordatu sa Kraljevinom Sr-
bijom od 1914.

Ideje vodilje u ovom članku jesu ideje svih ve-
likih slavenskih duša, koje su radile za sjedinjenje
Slavena sa Sv. Stolicom počevši od katol. biskupa
Sirosmayera do ruskih konvertita knezova Gagarina,
Galitzina, Šuvalova, Solovjeva i nedavnog konvertita
arhimandrite Morozova, jer se geniji sretaju u svim
glavnim potrebitim pitanjima, kako nam povijest utvr-
giuje. Za ilustraciju ove tvrdnje odnosno na naše pi-

tanje navestiću izjave Strosmayera, Solovjeva, Šuvalo-
va i Morozova.

Strosmayer kaže: Bez sv. rimske stolice i bez
sv. Oca Pape nema Crkve Božje, nema i nemože biti
u crkvi pravog života (Glasnik 1889 str. 147—149,
209—212). Sv. otac Papa kano zakoniti nasljednik
Petra, u Isusu Kristu put je, život i istina: on je svi-
jetlo, štit i snaga Crkve, on vrhovni učitelj i meštar
Crkve, koji pogriješiti ne može, jer bi inače cijelu Crkvu
sa sobom u grijeh i bludnju zaveo i izgubio ono sveto
i neoporecivo pravo, koje mu je Isus sam povjerio,
da braću svoju u svetoj vjeri i apostolskom zvanju
potvrdi i okrijepi (Strosmay. Okr. od g. 1888). Papinstvo
je ona silna moć kojoj se najplemenitiji i najuzvišeniji
ljudi ovoga svijeta od Ireneja do Cipriana, od Augustina
i Hieronima, od Atanasija i Vasilija pa do Bossuet-a i
Fenelona dragovoljno klanjaju, pripoznavajući u njoj

»NARODNA SVIJESTs

jedini temelj i izvor jedinstva... Gdje je Rim ondje
je istina i život. Tko s Rimom ne drži, ne stiče nego
rasipa. Volimo s Rimom trpjeti i patiti nego se s ovim
svijetom veseliti i uživati (Vidi: J. Strosmayer god.
1850 - 900 Zagreb 1900 - 904 str. 135).

Solovjev piše u djela ,La Russie et !' Eglise
universelle“ 1889: Kao član prave i prečasne ortidoksne
istočne ili grčko-ruske crkve, koja ne govori ustima
protiv kanonskog sinoda niti ustima činovnika svjetske
državne vlasti, nego ustima i glasom svojih velikih
otaca i učitelja, priznajem za najvišeg suca u stvarima
vjere onoga, koga tim priznaje i sv. Irenei, sv. Dioni-
zije Veliki, sv. Atanazije Veliki, sv. Ivan Zlatousti, sv.
Ćiril, sv. Florijan, bl. Teodoret, sv. Maksim Ispovjednik
sv. Teodot Studita, sv. Iguacije i t. d. naime apostola
Petra, koji živi u svojim nasljednicima i koji nije
uzalud čuo riječi Gospodinove: ,Ti si Petar i na toj
stijeni sazidat ću svoju Crkvu, utvrdi svoju braću,
pasi moje ovce“. \

Grof Šuvalov u svojoj Autobiografiji »Ma con-
version et ma vocation“, X. pogl. 208 str. priznaje *
,Da, svaki čovjek dobre vjere, treba da razumije, da je
Papinstvo sama garancija istine i slobode. Bez njega
mi bi bili opet pali u varvarstvo, ili se utopili u ma-
terijalnu civilizaciju Kineza. Sam  Katolicizam može
stavit u praksu ovu božansku riječ: Dajte Bogu, što
je Božje i Cezaru što je Cezarovo“. A u XVI. pogl.:
,Neprevarljivost je potrebiti uvjet za sigurnost stalnosti
vjere. Ovu neprevarljivost pako posjeduje sama kato-
lička Crkva, katolici sami u nju vjeruju“.

Morozov, arhimandrita, u svom pismu ,Lettre
d' un converti Russe a ses coreligionnaires“, kaže: ,Iza
dugog promišljanja ja sam učinio važan korak: odlučio
sam da postanem članom one vjeroispovijesti, kojoj
je na čelu vrhovni Pastir rimski biskup. Dok to činim,
slijedim glas svoje savjesti, koji me uvjerava, da je
ondje prava Kristova Crkva, gdje se nalazi sv, Petar
u svojim nasljednicima... Kad sam postao član kat.
Crkve, ostajem vjeran istinskom pravoslavlju, koje su

jednodušno ispovjedali sv. Oci i crkveni Učitelji. Ja ne .

zabacujem nikakove ,dogme“ ovog istinskog pravo-
vjerja. Nijesam prinužden da se odrečem našeg lijepog
bogoslužja u jeziku slavenskih Apostola sv. Cirila i
Metodija, bogoslužja i jezika, koje je Rim priznao i
odobrio kao i latinsko bogoslužje. Priznanje vrhovne
Papinske vlasti u Crkvi nije mi zaprekom, da budem
dobrim sinom našega miloga ruskoga naroda, kao što
nije bilo zaprekom ni Vladimiru Solovjevu, jednom
od najvećih ljudi našeg naroda, da prigrli katolicizam
i da ostane Rus“.

Sve ove izjave spomenutih velikih kršć. duša na
zapadu i istoku, kod zapadnih i istočnih naroda a na-
pose kod slavenskih velikana zvuče kao harmonični
muzikalni akordi, jer su iza duge borbe, dubokog
proučavanja ušli svojim duhom u veličinu i dubinu
istine i nju usprkos svojih materijalnih šteta zanosom
svetim prigrlili držeći se one Spasiteljeve : ,Veritas salva-
bit vos“ (istina će vas spasti). Malene, niske, podle i
pokvarene duše naprotiv, što je psihološki protumačivo,
zaziru od istine ili je mrze, jer kod takovih ,veritas
odium parit“ (istina ragja mržnjom).

Prof, M. Fabris

f, av us LI M

Kuničić & Domić
Spediterska radnja

releton br.6 Dubrovnik 2  racica vr.6

Vrši prevoz vlastitim kolima svakovrsne robe,
a selidbe, prevoz (pokućstva) ima vješte ljude.
o

 

 

 

 

 

Pisma iz naroda.

HVAR. Rijetkosti i atrakcije našega grada.
6. Zaslužuje čuti ovu. I mi imamo Gandhija. Velika
je ipak razlika od našega do indijskoga. lndijski sa
svojim pristašama naviješta i provodi bojkot engleškoj
robi. Naš naprotiv sa svojim sljedbenicima muškoga
i ženskoga roda ne samo što troši domaće proizvode,
nego ih umije čak mukte povraćati natrag na javnim
| privatnim mjestima. ;I tako imade grad dvostruku
korist. Ele, živio nam naš gandhi i njegova družina !
7. Još jednu ekstravagantnu pojavu opažamo u zadnje
vrijeme u našoj sredini. Ta pojava, kako izgleda, do-
vodi u pitanje čak bračni život, Čita se maime da
gotovo u svim državama svijeta broj ženskih nadma-
šuje broj muških. U nas pak od neko doba gotovo
ne vidiš ženskih osoba, Sve su puteve i ulice, obale
i plokate prekrile hlače. Sve dakle muško. Natražnim
nekim popovima ta čudna pojava ne ide u glavu te
u ludoj sumnji tjeraju neke muške iz crkve, kada se
pojave. Oni se bune proti tomu ograničenju slobode
i proti toj društvenoj i vjerskoj netrpeljivosti. I pravom.
Kad je muško, zašto ne smije nositi hlače, makar se
pidžame zvale, i u crkvu za pobožnost doći 28. Nakon
demokratskih vladavina u svijetu, poglavito u Europi, u

Br, 36

   
 

je taj zub, ako ga odmah
ne zamašimo. Ostatak jela
ujeo se medu zube, stvara
se mliječna kiselina koja
rastvara zubnu caklovinu.
Posljedica toga je malene

rupa. Dnevna njega s

Chlorodont zubnom
pastom zastićuje zube od
prerana raspadanja, čuva
ih zdravima i čini ih sjajne
bijelima. Tuba Din. 8.-,
velika tuba Din. 13.-.

PROGRAM

proslave Sv. Godine u konavoskom dekanatu.

1. Srijeda 13. septembra, uoči Uzvišenja Sv. Križa,
u crkvi Samostana u Pridvorju, uz zvonjenje svih ma-
tica i kapela, izlaže se na podne čudotvorno Propeće
s Dakse. Predveče dolaze u Samostan svećenici deka-
nata te ispovijedaju do ponoća. Na ponoća svečana
sv. Misa preč. Dekana uz pjevanje crkovnog pjevačkog
zbora iz Grude pod upravom i pratnjom na harmo-
niumu mp. O. Bona Beretić.  Propovijeda mp. Domu
Pero Brajnović župnik Grude. Preko Mise zajednička
naknadna sv. Pričest. Poslije sv. Mise procesija sa
svijećama. Svećenici pod baldakinom položito nose
čudotvorno Propeće uz pjevanje pjevačkih zborova i
puka: ,Puče moj“ i ,Staše majka“.

2. Četvrtak, Petak i Subotu 14, 15 i 16 septembra
u crkvi samostana, maticama i kapelama slavljenje
zvona ujutro, na podne i uvečer. Kroz ovo trodnevlje
u crkvi samostana i svim maticama ujutro sv. Misa,
ispovijed i pričest, a pred večer ,Put od Križa“.

3. Nedjelja 17 dan glavne proslave, u 6,7, 8 i
sati u crkvi manastira tihe sv. Mise, ispovijedanje i
pričest. U 9 s. pojedine župe praćene od svog župnika
dolaze sa Križem u crkvu samostana, obavljajući putem
»Put od Križa“ i pjevajući prigodne pokorničke pjesme.
U 10 s, preč, Dekaa pod platanom pjeva svečanu sv.
Misu uz pjevanje crkovnog pjevačkog zbora iz Čilipa
pod upravom i pratnjom na harmoniumu g. Nika Skurić.
Propovijeda mp. O. Marjan Blažić. Poslije sv. Mise
procesija u polje. Svećenici položito nose pod balda-
kinom čudotvorno Propeće uz pjevanje prigodnih po-
korničkih pjesama. Svršiva molitvom : . , Pogledaj, mo-
limo Gospodine, na ovu obitelj tvoju...“ uz blagoslov
sa Propećem i pjevanjem ,Hoćemo Boga“. — Odbor.

mzmHRRARLRnmaa? u iš aDROo i RINIIIIR,IIIRR ORE.

Kod iznemoglosti i tromosti cijelog tijela kod
starijih osoba. Iznemoglim i starijim osobama toplo
preporučamo: dajte si masirati tijelo sa preparatom
»ALGA« uveče prije spavanja i u jutro prije usta-
janja. Uveče poslije masaže biti će Vam tijelo lagano-
uživat ćete duboki san koji odmara i okrepljuje, U
jutro poslije masaže ostanite još neko vrijeme u kre-
vetu. Kad ustanete udovi će Vam biti gipki, hodanje
lagano, kao u prerogjenom tijelu, osjetiti ćete novu
svježinu, vedrinu i životnu snagu.

»ALGA“ dobiva se svuda 1 boca Din. 14.—,

zadnje vrijeme nastupiše vlade autokracije i diktature,
kako to vidimo u Italiji, Njemačkoj, Turskoj, Irskoj i
Sjedinjenim Državama, a donekle u Austriji i Magjar-
skoj. Nu izgleda, da autokracija ne će biti dobre sreće
ni duga vijeka. Mi to već vidimo i u našem gradu.
Mjesnoj autokraciji počelo je zapadati sunce, koje,
bojat se je, ne će ni granuti više. Zato na našu žalost
imamo više dokaza, Grjehota ! Tu skoro stacionirali
su neki ratni brođovi i bio je dozvoljen pristup i
pregled istih i gradjanstvu. Mnogo je svijeta pa i stra-
naca pregledalo te naše brodove i divilo se napravama
i uzornom redu na njima. Važno je svakako kod toga.
da se istakne gledom na onu običnu krilaticu (kojom
se hoće da obeskrijepi svaka kritika nečedne nošnje),
da su farizejske izjave natražnih popova, da je i pohod
i pregled ratnih brodova bio zabranjen svim onim
Ženskinjama, koje nijesu bile čedno obučene. Sve žen-
ske, koje su bile u pyjami ili rukava kračih od lakta,
nijesu bile pripuštene na brod. Jesu li i tu naredbu
izdali ili inspirirali ,uatražni popovi ?“ Dali se protiv
golotinje bore samo ,natražni popovi ?“ I jeli ta borba
samo iarizejstvo? lli je to dužnost svakog čestitog
gragjana ?

 

 

 

ITO pasta za zube jo najbolja.