s 248
e :

 

 

 

 

\ POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU pa f Broj čekovnog računa našeg lista

BZ: DUBROVNIK 7. Januara 1931. jest 4153 Podružnice Sarajevo. " išll God. XIII.
P& 4

| g a odna S ijest

i

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno Izlazi svake Srij ede Vlasnik — izdavač — Urednik: Anlun FI& — Dubrovnik

PLATIVO I UTUŽIVO U DUB ROVNIKU. Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

 

 

 

 

 

 

Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare. Pojedini broj Din. 1:50 Rukopisi se ne povraćaju. i

zA ii Hrvatski metropolita Ni

sy Božićna. alokucija sv. Oca, o oo od u manifestacijama Čestitam Božićne blagdane

Nai adnji dan je sv. Otac kardinalskom kolegiju, dodiivi ii : ] : svoj braći srpsko-pravoslavne vjere
koji mu je korporativno došao čestitati Božić i Novu Po starodrevnom običaju ma staru je godinu $ o
\Godinu, održao značajnu alokuciju, u kojoj se dodir - svjetovni i redovnički kler zagrebačke nadbiskupije Frano Bonačić :
inuo svih znamenitih dogagjaja u katoličkom životu izrazio svome natpastiru i hrvatskom metropoliti za- devodjelac
g. 1930. Sv. Otac je najprije istaknuo radosnu pojavu zagrebačkom nadbiskupu preuzv. g. Dru Antunu Bau- ubrati
ljakog bugjenja vjerskih osjećaja, koji se najbolje zr- €ru svoje osjećaje vjernosti i odanosti i želje prigodom : P
\cali u silnom učešću na jubilarnim proslavama sv. Au- svršetka stare godine i početka nove godine 1931. ; g
\gustina, sv. Emerika, sv. Antuna itd., kao i u euhari- Na lijepe želje i krasne misli, koje je kler izjavio

po: kongresima u Budimpešti, Zagrebu, Kartagi, Preko generalnog vikara presvij. gosp. Dr. Premuš-a Božićni blaodani u Beogradu

tu itd. S tom snažnom obnovom duhovnog života odgovorio je hrvatski metropolita Dr. Bauer: : Ž 3 pore O Ž
boji vezi jačanje misionske djelatnosti, a kato- Draga braćo! Na vašim dobrim željama i izja- ,_, lako je Beograd u velikoj većini pravoslavni,
tičke akcije i uopće katoličkog kulturnog života. Nakon a vatna odanosti i vjernosti najtoplije vam hvalim. Za. ipak je i o našem kat. Božiću imao praznički izgled.
oga je sv. Otac prešao ma teške socijalne neprilike, hvaljujem pak dobrome Bogu, što mi je dao doživjeti Već nekoliko dana prije dućani su bili bogato dekori-

  
  
 
  
  
 
 
  
  
   
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  

oje rastvaraju suvremeno društvo i tgrožavaju države. — Ovaj dan, jer kad bacim pogled na godinu, koja pro- rani a pred večer raskošno rasvijetijeni, dok se na »
n je upozorio ma tešku gospodarsku krizu, koja je lazi, vidim, da ima mnogo razloga, da se moje srce trgovima prodavale mnogobrojne jele. — U predve:
hvatila sve države svijeta, pa i samu bogatu Ameriku, kao i srca vaša i svih pravih katolika napunja radošću, čerje Badnjaka cjelokupno kat. svećenstvo u Beogradu
| »Kod toga treba na prvom mjesiu spomenuti nezapo- Crkva katolička doživjela je u hrvatskom narodu ove _ otišlo je korporativno predvogjeno od svog nadbiskupa
slenost, što se posvuda širi i oduzimlje rad i kruh godine nekoliko sjajnih manifestacija žive vjere i preuzv. g. Rodića u Apostolsku nuncijaturu gdje su
tolikim radnicima i njihovim obiteljima. Te prilike sve budne katoličke svijesti. : Nj. Pr. nunciju MagjnDeilegrineif a preko njega i
glasnije traže bolje socijalno i megjunarodno uregjenje Otkriće spomenika Grguru Ninskome obavilo se Sv. Ocu Papi ik blagdane. :
ivijeta u smislu pravičnosti i kršćanske ljubavi, ure. _ velikim slavljem ito katoličkim slavljem, kako se to i Na Badnju ve t-održao je na radiju preč. o.
zjenje, koje bi ne izmjenjujući Božjem providnošću dolikovalo biskupu, koji je uvijek bio vjeran sin kato- Petar Vlašić predavanje o značenju Božića u povijesti
odregjenog poretka omogućilo megju različitim stale. ličke crkve i cdan Petrovoj pećini na kojoj je Krist čovječanstva, a u crkvi Krista Kralja priregjen je tako- :
bina i narodima Pratsku svima korisnu saradnju na- Sagradio svoju crkvu. gjer na radiju vokalni i instrumentalni Božićni konce-

mjesto borbe i nesmiljene ničim neobuzdane konku- Još većim slavljem obavio se u Kotoru prenos rat. U ponoći zvonila su sva zvona sviju pet župnih
: ja svima škodi i mora dovesti do katastrofe“, Svetih moći blažene Ozane, Katoličko oduševljenje i kat. crkava u Beogradu a istodobno otslužene su sve-
ei as: pe širela gubiti optimizma, iskrena pobožnost razvila je tako veličanstven sjaj, da čane polnoćke. Masa svijeta i katolika i pravoslavnih

ariznati da gospodarske i sccijalne Se to me da opisati. Trebalo je vidjeti tu živu vjeru zaposjela je već u 11 sati noću crive. i dvorišta, tako,

vaju lijina vjersku propagandu i i tu manifestaciju, *_ da ni treći dio nije mogao u crkvama naći mjesia.

letnih ideja. U vezi s time je spo- A u dragom našem Zagrebu doživio je euhari- Sve je prošlo svagdje bez ikakovih izgreda a po

Bi pojava, (koje se posebno odnose na. stilski naš Bog i Spasiteli tako zaičanstvene 3 ode. svim crkvama orile su se. neče siarodrevne hrvatske

rio, da se kao prije još valja moliti | ševljenu proslavu, teko iskren i dhbok ža: žive wjere, Božićno pjesme. Nadxive ua svečanim sv. Misama u

& katolike u Meksiku, za progonjene misionare u Kini pobožnosti i ljubavi, kakav nismo očekivali. Ja sam 10 sati bile su crkve i dvorišta prepuna mnogobrojnog

Ba divljenja dostojne duše, koje radi Kristovog imena sam sve to gledao i stce se moje radovalo i odušev. naroda. U crkvi Krista Kralja, gdje je pontificirao beo-

Nose ijibavi Zen boci umiru. a Rusiji i Sibiriji = liavalo, te radosna srca kličem: Hvala Bogu i do- gradski nadbiskup O. Rodić uz veliku asistenciju e

tipravljajući. svojim patnjama cbnovu i produbljenje — brostivom Njegovom Promislu, koji je htio i dopustio, jih konsultora i drugih svećenika, Poslije Evangjelja

E anstraztiiim neizmjernim krajevima i brojnim ma- da se priredi ovakva manifestacija žive kršćanske vjere. nadbiskup je održao svečanu Božićnu homiliju.

lima srednje Azije“, _Ali neprijatelji Krista, neprijatelji katoličke crkve, : EO i drugi dan sk Eo E

i i e S kako je i razumljivo, nij ogli gledati svečane sv, Mise i propovijedi u dupko punim crkvama.

Br o EE OO e DRE S E Bia m ME (oononieata du je toga dana sve.

u Bigtestaniska; proparidu 9 sme Mali Me izvraćanjima i perfidijama navalili su na sv, Oca, bis. čanu sv. Misu i održao propovijed konsultor O. Vlašić,

pi eu Eo pol se sve više šli služeći kupe i katoličku crkvu, kao tobože u obranu Jugosla- I izvan crkve u gradu opažalo se prvi dan Bo-

U prim ečeivino: a ie "ugled S s Dre vije, kojoj da od katoličke Crkve prijeti nekakva opas- žića blagdanje raspoloženje. Sve su škole imale praz-

rozemo, EI plogen ani S pečati e "i nost. Mi nasuprot znamo i tvrdo smo osvjedočeni, da nik za katoličku i pravoslavnu djecu, svi katolički

pri kopkordiiom, koji dozveliava mel sieno: sve što diže vjersku svijest, služi i za pravu sreću činovnici i vojnici bili su oba dana Božića slobodni

povijestima slobodu bogoštovlja, ali im zabranjuje die i od službe, mnoge su radnje bile zatvorene, a u beo-

piću oi MS O mazine pi em Na svišetku svog govora konstatirao je preuzv. gradskoj i zemunskoj luci svi su parobrodi bili iskićeni

l O i za i a i E e E e pali a gospodin, da je dječačko sjemenište već počelo davati zastavama. I mjesna dnevna štampa raznim člancima

: RESE : e e iš S S a Siem svoje obilne plodove, jer već ove godine prvi tečaj govorila je o katoličkom Božiću ; napose je to učinio

po O ee Veća olgOli: svojih: obteza; bogoslovije poheđa 30 bogoslova zagrebačke nadbis. >Jugosl. Glasnik« koji je odštampao latinicom dirljiv
Po opet joba : kupije. Dao Bog želi nadbiskup da izcdu kao dobri članak iz pera O. Vlašića: >I na zemlji mir ljudima

B Prelezeći na zuačenje Božića; koji činih e Rija da za nekoliko godina popune prorijeđene dobre volje«. Beogradski nadbiskup primio je čestitke

Me stiče, da kršćani nijesu amo pozvani, . da uži: svećeničke redove. Prisutnima se pak ponovno zahva-. za Božićne blagdane od predsjednika vlade g. generala
pe" megiu sobcm, nego i da ga šire SE A ije želi im da i dalje budu revni radnici u vrtu Živkovića, od ministra pravde g. Srškića, od Reis ul

e postići apostolatom mira, za koji je u Gospodinovu. ulema g. Maglajića i drugih.

Ju pozvana kat. akcija. Zato sv. Otac poziva : = : : Na staru godinu uveče propovijedao je u crkvi

E da se i tu svihu pridruži apostolatu hijer- mjesto zajedničke želje za opću dobrobit svih naroda, Krista Kralja župnik msgr. dr. Waguer. Njegova se

e, Neka se svi katolički laici združe u megjusobnom nepovjerenje i sumnjičavost mjesto bratskog povjerenja, propovijed prenosila radiom. Za tu propovijed vladao

m i slozi i u zajedničkom djelu kako riječima tako konkurenciju i borbu mjesto suglasne suradnje, žudnju je u beogradskoj javnosti veliki interes,

pisanim slovima te praktičkim kršćanskim radom za hegemonijom i prevlast mjesto megjusobnog po-

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  

 

ližiraju atmosferu mira, koja neka se raširi po či- štovanja i zaštite pravica sviju, makar koliko bili slabi SAMO 5 DINARA stoji pretplata na naš list
m svijetu. Ta želja za mirom ne smije samo zna- i maleni«. Ž mjesečno.
zv. pacifizam kako ga neki danas propagiraju, Nemoguć je takogjer mir, dok prijete opasnosti

 

 

80 u kršćanskom smislu t, j. da je vanjski mir ne- antisccijalne i antireligiozne propagande, ali se te :
lć bez nutarnjeg mira. — Velika je zabluda dr- opasnosti ne mogu ukloniti samo sredstvima materi- : e :

da je megju pojedincima i megju narodima mo- jalne obrane, »Što se tiče pak opasnosti novih ratova, Kod izbora šilimova, posjetite

pravi mir, sko ljudi istodobno teže dalje pehlepno dok još narodi osjećaju strašne posljedice i bič zad. najveću i najsiručnija :

zemaljskim dobrima, koja ne mogu svih zadovo- njeg strašnog rata, kažemo samo: ne ćemo i ne mo- =

k: su ograničena. Kako može zavladati mir megju žemo vjerovati u realnost te opasnosti, jer ne možemo R A D N J U C I K R M A

žima i narodima, ako dobici i tereti nijesu pra- vjerovati, da bi postojala kulturna država, koja bi > i

10 podijeljeni, ako nema nikakovog razmjera megju htjela na tako nečuven način postati ubojica i time Narodne Umjetne Industrije ručnih radova
ima i dužnostima, dobicima kapitala i -rada, ako istodobno samoubojica«. andau - Dubrovni S

ši pravedno podijeljeni plodovi produkcije, koji se Na$koncu je sv. Otac navijesiio, da će za kratko i Laura Lan g k

i i samo u megjusobnoj bratskoj suradnji, vrijeme, datirana još iz g. 1990, izaći enciklika, koja

  

 
 

Š “ ==
Tu ćete sig rno naći što želite.

mir nije moguć, »ako mjesto bratskog spo- će raspravljati o vrlo važnom problemu kršćanskog Veliki izbor! “, Cijene veoma umjerene!

la megju narodima vlada egoistični i nesmiljeni braka obzirom na savremene poirebe obitelji i države,
onalizam, koji ne znači pravu i razboritu ljubav Završivši svoj govor svi
1a vlastitom narodu, nego neprijateljstvo i zavist svoj apostolski bla
či OASIS čilaei ; :

  
 
 
 
   
 

 

M

sa pi see GE ve i