Str. 4

Laskavo pismo za naš list.

(Glas starca rodoljuba Don Iva Prodana).

Prošlih je dana maše uredništvo primilo jedno
pismo vič. Don Iva Prodana, tog čelik borca za na-
rodna prava. Iz tog pisma prenašamo samo neke
stavke: Javljam se kasno, jer osim što u godinam i
zdravljem ne svegi u stanju, da uhvatim pero uruku,
da bih mogao još štogod zabrškat za Vaš list. A rado
bi se tomu odazvao, jer je to bilo moje zvanje i na-
gnuće radi svegjernoga uvjerenja, da su dobro i u
plemenitu rodo — i vjero - ljubivu pravcu uregjivane
novine od neizrečene koristi, osobito u ovo doba.
Apostolut prvog reda!

Bog Vas krijepio u radu kao i Vaše brojne i
vrijedne dopisnike i saradnike što sa živom radošću
opažam. Na osobit način ugodno me se doimlje, uz
ostalo, pero gosp. »Civis Ragusinusa“.

Uspomene, djela, predaje Dubrovnika divne su i
kad današnji Dubrovčani slijede stope svojih pregja
stoje na visini, do koje druga mjesta i ljudi ne dopiru
tako često. Da! Naša je zastava — zastava jednog
Sveca i nek takova ostane do vijeka. Ona nas je pro-
dičila i spasila u prošlosti. Dok se nje držimo neće
nas ostaviti ,sreća“ (ja bih pravile rekao Božja pomoć
i Božji blagoslov). U njoj je berićet, koji daje i iz
malo maslina u mlinu dobra ulja u kamenici. Bez
Boga nema dobra, ni pravoga trajnoga napretka.

Crkva i škola, koja je dužna, u dobro shvaće-
nom interesu naroda, država i čovječanstva, da bude
crkvi desna ruka, to su stožeri, oko kojih se debeli
svijet sigurno vrti oko Sunca. Sad nasuprot, kao možda
nikad, oholi paklenici obijaju svijet da smetaju sto-
žerima u njihovu hodu, hodu do ma hip tačnu, kroz
svemirske prostore, po vjekovnim stazama, čvrstim i
stalnim ko planina Srgj i hridi Lovrijenca. A što je
još gore, ima ih koji nastoje, da smetaju Božjim i
prirodnim zakonima. Uzaludan inapor, ali megjutim
stvara se kaos i izazivlje bič Božji na svijet.

mat  Krasni izbor Albuma

za ,Poezije“, Amater fotografije i dopisnice,
kao i veliki izbor pisaćeg papira u mapama i
kutijama prigodni darovi dobiju se uz
najjeftinije cijene kod

Popimice LUJO PEŠEVIĆ - Dubrovnik

Placa Kralja Petra

'R svVESg u a

uničić & Domić
Spediterska radnja

Telefon br. 6 Dubrovnik 2 _ Telefon br. 6

Vrši prevoz vlastitim kolima svakovrsne robe.
Za selidbe prenos pokućstva ima vjeste ljude.
kk Og

 

 

 

 

 

 Cosulich Line
Zastupstvo Dubrovnik 2 - Telef. br. 17.

Najbolje veze
za sjevernu i južnu Ameriku
Najmoderniji motorni velebrodi

,oaturnia“ i ,,Vulcania“

Sve informacije i upute besplatno.
(594)

»NARODNA SVIJEST«

O agrarnoj reformi.
Glas iz Rijeke Dubrovačke.

U božićnom broju ,Narodne Svijesti“ Dr. Z. Bje-
lovučić donio je vijest; kako u Dubrovniku i nje-
govoj okolici ima zemlja dijeliti u pola sa gosparom
i težakom, jer je ovo područje kupališta, hotela, in-
dustrije, tvornica i tako naprijed, Kada se na sve to
promisli, onda se može pojmiti uzbugjenje i negodo-
vaoje dubrovačkih kmeta. Setjak se čudi i pita kakovo
je to izbjegavanje vršenja izričite Visoke volje, u čije
se ime ima ispraviti vjekovna patnja kmeta. Svemu je
svijetu znano, koliko je seljak trpio i podnosio, a sada,
kada je došlo vrijeme, da se on na materi zemlji smiri,
onda se zavičaju daje neki naslov, koji će opravdati
prikratu u totalnom prenašanju vlasništva na seljaka.

Ovih dana su težaci kod svoje općine u Dubrov-
niku podigli svoj glas i protestovali proti tome, a
ujedno zatražili da ih općina zaštiti. Jer, kad je stu-
pila na snagu agrarna reforma, seljak je mislio: Sad
sam odahnuo, ne pritiska više mora mene, blago, stan,
zemlje. No sada je obratno. Agrarna je reforma moru
otrgla, a industrija (promet, turistika) je tu moru po-
vratila. Ali naš kraj nije industrijalan, načičkan kupa-
lištima, hotelima, tvornicama itd., nego jedva da se
životari. Kamo sreće da je ovo industrijski kraj, svi bi
od reda bili industrijalci, ne bi žuljali ruke motikom
i kosjerićem i još na tugjemu. Ne bi nas hranila Ame-
rika, već bi kao gazde šetali u motorima i autima,
pregledajući fabrike, hotele i ostalo. Industrijalizam,
prišiven našemu kraju, zgoljna je smicalica, kojom se
stavlja ,veto“ izvlačenju težaka iz kmetskih okova i
bujici narodnoga života gradi brana. Time što se hoće
ne dati težaku posjeda 50 m, 100 m, 200 itd. od obale,
kaže mu se: idi u goru, dalje mora, stoj iza brda.
Djedovi su ti živjeli u jazbinama, živi i ti. Dakle se-
ljak ne smije imati posjeda na onomu mjestu, gdje je
pola vijeka, vijek, dva, tri zalivao zemlju znojem, jer
treba do stanovite mjere od mora dati vlastelinu za
,Seralj“, biva najbolji dio zemlje, a onaj dalje, što je
inertan, tratina, krš, pa daj seljaku i onako malo vrijedi.
To nije reforma gospodo nego nerefiorma, koja nas
goni iz domaćega ognjišta i rodnoga kraja. Čuje se
još nekakav neumjestan izgovor, da je maš zavičaj
zgodan za gradnju palača i hotela. Prigovor je tomu
izlišan, jer i ,Grebeni“ isu zgodni za gradnju, stoga
smo zadušeni hotelima, pansionima, zabavištima, lije-
čilištima i fabrikama. Ah, ne rugajmo se sami sebi da
nam se ne čudi bijeli svijet! Ko može neka osujeti
ovaj novi udarac na seljaka, jer se iz mnogo usta
čuje, da je bolje da ostanu kao do sada kmetski od-
nosi, nego da industrijalizam, turizam i ostalo liše
seljaka boljega dijela zemlje.

Nadamo se, da će ovaj naš vapaj naći roditelja,
koji neće dozvoliti da budemo izlučeni od dobrobiti,
kakvu će uživati druga naša braća, udesom ne saće-
rana na more. I da nas sunce neće grijati vječno
kroz oblake, — Riječanin.

Radio aparati

Najjednostavniji
Najselektivniji
Najsavršeniji -

Montaža besplatna !
Dugogodišnja garancija !
Veoma povoljni platežni uvjeti !

 

 

(515)
Karlo Gjurašić - Dubrovnik.

. gradnje plaćat će se 50 para po kubnom metru,

Br. 1.

Općinski nameti za god. 1931.

Općinsko vijeće 27. o. mj. odobrilo je nove na-
mete i izmjene u dosadašnjoj uredbi o taksama :

Delikatese. Na delikatese koje se uvoze, plaćat će
se namet od 1 Din po kilogramu za domaći produkt,
a Din. 4 po klg. za strani. Na kaviar udaren je van-
redni namet od Din. 40 po klg. — Osušene nožice ne
smatraju se kao delikatesi zato plaćaju 50 para po kig.

Šampanjac. Trošarina na šampanjac domaći, fik-
sirana je sa 10 para po boci.

Izragjevine. Gotove drvodjelske i gvozdene izrade,
gragjevne izrade, pokućstvo drveno i gvozdeno, tape-
tarske, bravarske i kovačke izrade štednjaci, željezne
konstrukcije, te sve izrade iz kovanog željeza plaćaju
na vrijednost 1%. Ali ako se takovi predmeti i izrađe
mogu proizvesti i u našoj općini i ako zato postoj
podesne radione, plaća se — uz posvjedočenje Trg.
Obrt. Komore 2%.

Taksa na strance. Ova je taksa izmjenjena i sada
iznosi: za hotele i pansione I. reda Din. 6; ll. reda
Din. 4; III. reda Din. 3; a za privatna konačišta D. 6.
U odnosnim objašnjenjima do sada je stalo, da svaki
u Dubrovniku nedomovan pojedinac ili obitelj, čiji se
starješina nemože iskazati vršenjem nekog javnog na.
loga u Dubrovniku, ima da plati taksu u visini od
Din. 100 do 1000 prema imovinskim prilikama, Po
dopuni ovoga objašnjenja ovu taksu mne plaćaju oni
lica koja su se u Dubrovniku stalno nastanila barem
jednu godinu dana prije stupanja na snagu ove uredbe.
U iznimnim slučajevima ova se taksa može i kavi
oprostiti, prvenstveno učenicima iz inostranstva, aktiv.
nim i umirovljenim državnim banovinskim i samou'
pravnim činovnicima. "Od ove takse oprostit će se i

4

 

novinari ako to posebnno zatraže.

Uzimanje vode. Snižena je dosadašnja naknad
za vodu koju uzimlju parobrodi, pak će u buduće sv
brodovi bez obzira na veličinu plaćati: domaći 5 Di
po kubik metru a inostrani 8 Din po kub. metri

Nove takse za posjetioce zabavnih priredaba
igrače. Svaki posjetioc kafane, hotela, bara, varijete
restorana ili sličnog javnog lokala u kojima se prire
gjuje neka zabava, ples ili koncerat dužan je platiti z
posjetu i boravak u lokalima, bez obzira na trajanj
boravka, a za vrijeme od poslije 24 sata Din 2.

Za igru biljarda i karata u javnom lokalu, b
obzira drži li se u lokalu neka druga zabava, svaki
igrač platiti jedan put dok igra traje Din 2, a svak -
od posmatrača (kibica) po Din 1.

Taksa na vozila. Za automobile do 3 sjedala pla
se Din 60 mjesečno; za 3 uključivo 5 sjedala D. 1
mjesečno ; a za 6 sjedala pa dalje Din 100 mjesečn
Autobusi koji plaćaju općinsku taksu na vozne ka
plaćat će mjesečno Din 100. — Motociklete sa d
kotača plaćaju tromjesečno Din 135, a sa tri kotač
Din 180 tromjesečno.

Taksa na vozne karte. Dubrovačka. Elektr. Želje
nici i autobusima može se taksa na karte odrediti i
paušalnom iznosu, a može se i sniziti.

Radio aparati. U privatnom stanu plaćaju 30 i
godišnje, a u javnom lokalu 100 Din godišnje.

Taksa za prevoz na Lokrum snižena je na 50 pa
po osobi (polazak i povratak). E

Za posjetu grad. zidina odrasli plaćaju 4 Din,
djeca 2 Din. Ova se taksa može sniziti ili oprostiti.

Taksa za gragjevne dozvole novogradnje i nadi

ogradni zidovi Din 5 po linearnom metru.

 

_Kod _Glavobolje, nesvijestice, zujanja u uši
nemirnog sna, neraspoloženosti, razdražljivosti, uzi
se stara poznata Franc Jozefova gorka voda. Po izi
glavnih bolničkih liekara za želudačne i crijevne bole
Franc Jozefova voda je odlično prirodno sredsti
za čišćenje. :

 

 

 

Papirnica V. Kojić
Veliki izbor papira i prodaja srećaka
Državne Klasne Lutrije
Dobitci ostaju diskretna tajna.

Vučenje 16. januara 1931.
(621)

 

 

 

Sve vrsti najboljeg crnog i bijelog
korčulanskog vina, kao i lumbardskog grka
možete dobiti u podrumu

MATE JURJEVIĆ

Čingrijina ulica kraj Domina br. 497
Cijena :

 

(613)

Crno vino 6 i 8 Dia., bijelo 8, i Grk 12 Din.

 

 

  
  
  
  
  
 
 
 

Ger

Na skladištu sav; ostali
materijal za izoliranje
kao asfalt, bitumin itd.

 

Zakonom zaštićen znak

Zastupstvo: DOMIJAN i KUNIČIĆ DUBROVNIK 2.

 

2090800800080

Najbolje sredstvo za odstranjivanje vlage jest

esit

Čuvajte se patvorina, koje
se prodaju pod imenom
CERESIT.

6)