POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. ii.

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK 11. Marta 1931.

“ou God. XIII.

_Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovaćke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Netom se je u Subotu u jutro doznalo, da Nj.
Vel. Kraljica Marija dolazi sigurno u naš grad, nastala
e u gradu osobita žurba i veselo raspoloženje i sve-
ipće natjecanje, da se usprkos rgjava vremena pripravi
to svečaniji doček. Posebni odbor gragjana izdao je
rogram o svečanosti dočeka, ali zlo vrijeme nije do-
ustilo, da se isti u cjelini provede. Općina je izdala
oglas na gragjanstvo, a i naš je list izašao u sve-
anom izvanrednom izdanju.

U Nedjelju u jutro vas je grad osvanuo svečano
kićen, bili su postavljeni standali kao za svečanosti
v, Vlaha, a zeleni vijenci pretvorili su prastara du-
rovačka vrata Pila u slavoluk dostojan velikog časa.
ko 9 sati sav se je Dubrovnik podignuo, a već je
7 Gruške luke sa parobrodom , Ston“ Dubr. Plovidbe
tišla ,Dubrava“ na susret da pjesmom nazove dobro-
ošlicu Visokom Gostu.  Megjutim su zauzeli svoja
ljesta razne skupine tako da je bilo puno svijeta na
ločama, Porporeli, gradskim zidinama, Lovrijencu,
ančama i ma Gorici sv. Vlaha, očekujući da će paro-
rod doći do gradske luke. Parobrod je zbilja došao
o Gorice Sv. Vlaha, gdje se je vijao ponosni barjak,
dakle su ga pozdravili lumbardijeri sa salvama, ali
di rgjava vremena, morao je okrenuti put Gruške
ke. Kad se je ta vijest pročula, sav je narod odle-
o u Gruž. Netom se parobrod pomolio u grušku
ku lumbardijeri su ga pozdravili sa strane Lapada
lvama, parobrodi u  gruškoj luci sirenama,  slav-
mje zvona, a masa naroda poredana uzduž cijele
uške obale .barno su pozdravljali Njezino Veličan-
vo i orijaški parobrod, koji se diči njezinim uz-
šenim imenom. Za cijelo vrijeme, dok je. brod
(oveo. manovru pristajanja, vojna je glazba neprestano
navljala državnu himnu.

Na novoj obali, uz koju je brod pristao bili su
\strojeni počasna četa ratne mornarice sa oficirskim
rom, vojna glazba i razna društva. Netom je Njez.
ličanstvo stupilo na obalu podnio je raport koman-
nt vojne akademije g. Vasić, zatim je pozdravio g.
n zetske banovine Dr, Uroš Krulj, onda dubrovački
skup preuzv. Dr. Carević, a na to gradski načelnik

Dr. Miće Mičić, a g.gja Mičić i Simić uručile su
, Vel, kitu cvijeća. Njezino je Vel. zatim autom do-
) u grad, gdje je na Pilama bila burno pričekana.
auta se je rukovala sa predstavnicima Nar, Ž. Za-
uge, te se je nakon kratkog boravka u gradu po-
itila na brod, gdje je doručkovala u svojim poseb-
u odajama sa dvorskim damama. — Poslije podne
prkos slaba vremena. Njezino je Veličanstvo napra-
o autom izlet do Trstena i Cavtata, a oko 6 sati
vratila se na parobrod.

Svečani koncerat u kazalištu. U Nedjelju večer

62 sati prirediše ,Dubrovačka Filharmonija“ i Pjev.
uštvo ,Dubrava“ pod pokroviteljstvom Općine Du-
vačke svečani koncerat u počast Nj. Vel. Kraljice
rije, Na programu su bile slijedeće tačke: 1) W.
. Gluch : ,lfigenija u Aulidi“, ouvertura. 2)
ndl: Largo, 3) Borodin: Skica sa srednjoazijske stepe,
i, pjesma. 4) C. M. Weber: ,Oberon“, uvertura.
G. F. Handl: Veliko Aleluja iz oratorija , Mesija“.
stup u kazalište imali su samo pozvanici. Ni. Vel.
jicu dočekalo je pred kazalištem silno mnoštvo
oda i priredilo joj burne ovacije. "Netom se pak
avila u općinskoj loži: čitavo je kazalište pozdravi
amacijom, a mješoviti zbor ,Dubrave“ izvede na-
nu himnu, Radi ograničena vremena. za boravak
Vel. u kazalištu skraćen je program koncerta, pa
pod vrsnim dirigovanjem g. M.a Vlach Vrutickoga
dene tačke 1, 5 i 4 veoma dobrim uspjehom, te je
Vel. bilo veoma zadovoljno i, kako čujemo, kasnije
alilo, da nije moglo saslušati sve tačke ovog lijepog
icerta, Na koncu je ,Dubrava“ ponovno ispjevala
odnu himnu, pa je uz žive ovacije Nj. Vel. ostavilo
alište, : e

Visoko priznanje. Ni. Vel. Kraljica Marija iz
bitog zadovoljstva za lijepo izveden nedjeljni kon-

 

 

Vel. Hraljice Marije.

cerat ,Dubrovačke Filharmonije“ i ,DĐubrave“ u kaza-
lištu, dala je pozvati k sebi g. dirigenta obaju društava
M.a Josefa Vlach Vruticky te mu izrazila svoje priznanje
za veoma lijepi uspjeh, Ujedno se je interesovala za
rad ovih naših kulturnih institucija i pohvalila njihovo
nastojanje, te na koncu još jednom ponovila ,Vrlo
. dobro“, Vrlom gosp. M.u Vrutickom čestitamo na
ovom zasluženom visokom priznanju.

Poslije koncerta Ni. je Veličanstvo otišlo na te-
rasu poviše divone da promatra iluminaciju grada i
bacanje vatrometa. Kroz cijelo to vrijeme bila je burno
aklamirana od nepregledne mase svijeta, koji je pratio
Njezin auto preko cijelog Straduna, da se je ovaj
morao više puta zaustavljati ili voziti minimalnom br-
zinom. :

Poslije večere na parobrodu, koja se je radi ve-
likog broja gosti isto kao i objed servirala u dva na-
vrata Njezino se je Veličanstvo pojavilo u dvorani za
zabavu, te je nakon kratkog cerclea povela dulje vre-
mena u ugodnoj zabavi sve do 12 sati noći. Kroz to
je vrijeme posebno razgovarala sa mnogim uglednim
ličnostima našeg grada.

Maršal Dvora g. general Dimitrijević izjavio je
priregjivačima dočeka, da je Nj. Veličanstvo prezado-
voljno čitavim danom, a i drugi su dostojanstvenici
sa ushićenim govorili o ljepoti našeg grada, o ganut-
ljvom prizoru na moru, kako se mali  parobrodići
ljuljaju poput orahove ljuske i bore sa morskim va-
lovima io se gorostasna+i_ ponosna nova lagja niti
e miče, O otmenoj moti|svečknog dočeka koji je
uprav bio ganutljiv, o krasnom utisku iluminacije, kao
i koncertu u kazalištu.

Prvo svečano putovanje $/$ ,Nraljice Marije“.

U Subotu 7. o. mj. dvorskim vlakom stigla je u

* Split oko podne Ni. Vel. Kraljica Marija sa svojom

svitom. Nakon svečanog dočeka na stanici odmah se
je odvezla na parobrod, gdje je je dočekao na obali
direktor Jugosl. Lloyda gosp. Božo Banac sa gospo-
gjom. Na brodskom mostu pozdravio je Ni. Vel. ko-
mandant broda g. Vicko Šimunković, a predao Joj kitu
cvijeća sin pok. direktora Jugosl. Lloyda Nika Mari-
novića. Njezinom Veličanstvu bili su predstavljeni svi
časnici Droda, a zatim je slijedio svečani čin blago-
slova. Najsvečaniji momenat bio je kad je Njez. Veli-
čanstvo pritisnulo električno dugme a tim su pale
zastave, koje su prikrivale ime broda. Tad je zazvo-
nilo zvono lagje, oglasile se sirene i zvižduci svih
parobroda u luci, zaslavila zvona svih crkava, a sa
bojnog broda ,Dalmacija“ zagrmile salve. Sav grad
Split bio je svečanosiskićen, kao i svi parobrodi u
luci u ,gran gali“. Njezino je Veličanstvo zatim raz-
gledalo cijelu lagju, te se nakon toga Kraljica povukla
u svoje posebne apartmane, dok su gosti bili počaš-
ćeni obilatom zakuskom, koja je izvanredno bila aran-
žirana, što služi na čast cijeloj posadi broda, a osobito
ggiji Milici Boža Banca, koja je kao prava domaćica
svemu znala doskočiti. Za vrijeme zakuske Nj. Vel.
Kraljica došla je u svečanu dvoranu broda i kod šam-
panjca gen. direktor g. Banac pozdravio je Ni. Vel.
Kraljicu lijepom nazdravicom i zahvalio, što se je

SJ kumovati parobrodu i dopustila, da brod
nosi Njezino preuzvišeno ime.

Oko sata po p. brod je otputovao iz Splita
burno. pozdravljen i krenuo za. Dubrovnik. Poslije
večere na moru razvila se je vesela zabava, do ti
kasnu noć. Na brodu je posebni vrsni orhestar pod
upravom g. Maksa Czepiczka, koji je poznat našem
gradu sa svog gostovanja prošlih godina.

Ovom je prigodom g. Banac primio mnoštvo
čestitaka sa raznih strana.

Na brodu je oko 240 gosti, koji su posebnim
vlakovima došli iz Beograda i Zagreba. Brod broji
150 osoba posade. Neki gosti dobili su morsku bolest
i ako se brod kao pravi morski gorostas drži čvrsto
na moru. Ni. Vel. Kraljica dobro se osjeća na moru,
te je sa mosta komande promatrala igru valova. Brod
su. pratile dvije torpiljarke ratne mornarice.

pisma nadbiskupa Dr. Bauera.

Od našeg dopisnika iz Korčule primili smo ovo
izvješće :

KORČULA. Prolazak Nj. Vel. Kraljiče. Na pro-
lasku iz Splita za Dubrovnik u noći od 7 na 8 0. mj.
parobrod ,Kraljica Marija“, na kojemu je bilo Njeno
Veličanstvo, zaustavio se u korčulansko-pelješkom ka-
nalu, gdje je prenoćio. I ovom prigodom pučanstvo
korčulanske i pelješke općine dalo je spontano izra-
žaja svojim osjećajima prama Ni. Vel. priredivši lijepu
rasvjetu u Njenu počast. I ako je bilo ružno i kišovito
vrijeme i kasno doba noći, ipak se na korčulanskoj
obali sakupio veliki broj gragjana a glazba je koncer-
tirala. Kada se je oko pol noći pojavio parobrod,
odjednom se na pelješkom strani od Vignja do Ore-
bića, a na korčulanskoj od Račišća do Korčule pri moru
i na vrhovima upališe krijesovi a mužari zagruvaše,
pak je cio kanal izgledao kao u plamenu. U samome
gradu bile su rasvijetljene sve kuće, te gradske kule i
obala, što je uz bacanje vatrometa pružalo divnu sliku,
Parobrod je ostao u kanalu do 5 s. u jutro, kada je
proslijedio za Dubrovnik.

Dok je parobrod prolazio mimo Šipan, Lopud i
Koločep narod je pozdravljao Ni. Vel. pucnjavom iz
mužara, vijanjem zastava i slavljenjem zvona,

U Nedjelju po podne mnogi su pozvanici raz-
gledali brod i divili se njegovom finom uregjaju. U
Ponedjeljak u rano jutro brod je krenuo za Kotor,
kamo je stigao oko 10 sati. Netom je Ni. Vel. dobilo
vijest o potresu u južnim krajevima vardarske bano-
vine, odmah je dala otkazati sve svečanosti prigodom
dočeka, motornim čamcem odvezla se na obalu, gdje
je maša naroda burno aklamirala svoju vladaricu. Bo-
ravak je u Kotoru skraćen te je u 3 s. lagja otputo-
vala ravno za Split, odakle se je Nj. Vel. dvorskim

vozom povratilo u Beograd, a učesnici izleta svojim
kućamu.

Dne 16. ov. mj. s/s Kraljica Marija“ kreće na
prvo putovanje te se je za ovaj izlet već najavio lijepi
broj putnika. Dne 17. o. mj. bit će parobrod sa izlet-
nicima u našem gradu.  Parobrodu želimo sretna pu-
tovanja, a Nj. Vel. ponovno kličemo

Živjela naša Jugoslavenska Kraljica !

Živio Ni. Vel. Kralj Aleksandar i cijeli Kralj. Dom !

 

Odjek poslanice Dr. A. Bauera.

Poslanica nadbiskupa Dr. Ant. Bauera, kojom
naregjuje molitve na dan sv. Josipa za progonjenu
braću u Istri i Goričkoj, učinila je vrlo dubok dojam
na cijelu našu javnost. S velikom zahvalnošću primili
su je svi istarski izbjeglice, Ali je ta poslanica izazvala
i silan bijes fašističke štampe. Samo mjesto stvarnog
pobijanja, koje je nemoguće, ta se štampa zadovoljava
prostim pogrdama i srditim ispadima. Ona traži da
Papa pozove na odgovornost nadbiskupa D.ra Banera.

Megjutim »Wiener Allgemeine Zeitung« donosi
pod velikim naslovom vijest svog dopisnika iz Rima,
u kojoj se kaže, da je izmegju Vatikana i Mussolinia
došlo do sukoba radi poznatog pastirskog pisma hrvat-
skog metropolite Dr. Bauera. To se pastirsko pismo
opire talijanskim težnjama za odnarogjivanje hrvatskog
i slovenačkog pučansiva u Istri i Goričkoj. Mussolini
je tražio da Papa odmah posreduje i poradi protiv
Megjutim se Vatikan
nije na tu želju oglasio ni jednim slovom. Radi toga
fašistička štampa piše sve oštrije. Danas fašisti traže
najodlučnije da Vatikan izjavi žaljenje Mussoliniu. U
diplomatskim krugovima se sa velikim interesom prati
dalji razvoj ovog konilikta.

Na sve ispade fašističke štampe stvarno je od-
govotila zagrebačka »Hrvatska Straža« od 5. 6. i 8.
o. mj. prikazujući pravno i faktično crkveno stanje hr-
vatskih i slovenskih manjina u Italiji i navagjajući kon-
kretne činjenice kako se krnje prava, koja su im la-
teranskim ugovorom zajamčena.

Ljubljanski ,Slovenac“ od 8. o. mj. u svom u-
vodniku ,Dvojna morala“ prikazuje kako fašisti po-
stupaju prema Hrvatima i Slovencima i. sa dokazima
pobija prigovor, da Vatikan nije ništa proti tomu po-
duzeo. U drugom članku prikazuje odjek poslanice
jugosl. biskupa u Njemačkoj i Austriji, gdje novine
pozivaju biskupe, da se pridruže akciji jugosl. biskupa
u zaštitu narodnih manjina u Italiji,