Str. 2.

Još o svečanom putovanju Nez. Vel, Nrailce.

KUĆIŠTE (Pelješac). Prolaz , Kraljice Marije“.
Subotnja večer (7. o. mj.) ostati će nezaboravna u sr-
cima pučanstva ovoga kraja. Pročulo se bilo da će
ovud proći naša najveća lagja ,Kraljica Marija“ i da
će na njoj biti Uzvišena kuma, naša Vladarica. Općina,
pojedinci, sve se užurbalo, sve pohvalno zanijelo ro-
doljubnim žarom i ponosom, da što dostojnije pozdravi
Njezino Veličanstvo, a istodobno da iskaže radost sinu
našeg zavičaja, kap. Vicku Šimunkoviću, kojega je za-
pala zaslužena čast da zapovijeda lagjom. Oko jeda-
naeste ure razbuktiše se vatre daleko dolje u rodoljubnom
Račišću, pak planine Pupnata i Žrnova, tako da je u
tamnoj noći naoblačeno nebo fantastično odsjevalo od
pustih krijesova. Susjedna nam Korčula zaplivala u
raskošnoj rasvjeti, a osobito tvrgjava nad gradom, sa
koje se rasipala umjetna vatra na sve strane. S pelješke
strane, kod rta sv. Ivana zagrmiše mužari, prasnuše
rakete, to je bio znak da se približuje brod sa pratnjom.
Naša rivijera uz Viganj i Kučište bila je jedna goruća
linija, a sve kuće uz obalu, pak udaljenija sela i za-
selci uz manastir Velike Gospe, sve se, kao nikad,
svečano osvijetlilo. Pucnjava se ori na sve strane, pro-
lama se odjek u dubokoj noći, zvona slave na matici
u Vignju, a kad se lagja još više približi mladež kliče
i veselo pjeva. Plovi ponosna lagja, glatko, dostojan-
stveno, noseći na sebi prvu ženu naše Kraljevine i
ponajbolje odličnike iz raznih krajeva domovine, Kad
stigla pod Kućište, baci sidro i tu osta do pred zoru,
obasjana stotinama sijalica i lampiona, te uprav izgle-
daše čarobni, plivajući grad. Što je nekad mogla samo
da bujna mašta predstavi — hvala Bogu pravde —
doživjesmo na javi, naime, divnu afirmaciju našeg
trinaestvjekovnog opstanka i borba na obalama Jadrana.
Pod vijanjem narodnog barjaka plovi gorostasna lagja,
plod zauzetnog duha domaćih ljudi. Gledali smo na
njoj narodnu Kraljicu našu i ,slovinsku“ gospodu (kako
bi ono rekao slavni Kačić), vidjeli smo vješte i disci-
plinovane pomorce, sinove naših žala, slušali narodni
fezik i t. d. sve u domaćem duhu, a to je mogla da
dade samo slobodna domovina svojim sinovima.

KOTOR. Dolazak Nj.V. Kraljiče. U Ponedjeljak 9.
o. mj. u 10 s. j. stigla je u Kotor Ni. Vel. Kraljica
Marija. Kada je parobrod-, Kraljica .Marija“ doplovio
u Kotorski Zaljev okolišna mjesta otvorila su mužarsku
vatru, te je i Kotor odgovarao sa pucanjem i slavlje-
njem zvona. Na obali koliko je duga ;poredale su se
s jedne strane sve mjesne škole, a s druge vojska sa
svojom glazbom, Plemenito Tijelo Bokeške Mornarice
sa Gragjanskom :glazbom, Sokol, Vatrogasci i svi voj-
nički i civilni predstavnici. Kad se Kraljica iskrcala
načelnik g. P. Kamber mazvao joj je dobrodošlicu, a
Nj. Veličanstvo prošla je mimo narod, koji je burno
klicao, a Kraljica je odzdravljala velikoj masi naroda.
U 3 sata po p. otputovao je parobrod Kraljica Marija“
te je bio pozdravljen sa mužarskim pucanjem.

 

Iseljenici za Ameriku

Svi oni, koji namjeravaju putovati u Ameriku ili
Australiju, u svom vlastitom interesu neka se obrate
novo osnovanu agenciju

Hamburg Amerika Linie €
ZASTUPNIK ZA DUBROVNIK
Kap. GJINO KRUNAJEVIĆ
Placa Kralja Petra
Tu će dobiti besplatno sve upute za udobno i brzo

putovanje sa najmodernijim motornim brodovima,
izragjenim po najsavršenijoj tehnici.

HAMBURG - AMERIKA LINIE je najviše nje-

mačko parobrodarsko društvo, koje kao takovo može
svakome pružiti sve moguće povlastice i udobnosti.

Radio aparati

Najjednostavniji
Najselektivniji
Najsavršeniji

Montaža besplatna !
Dugogodišnja garancija !
(515) Veoma povoljni platežni uvjeti !

Karlo Gjurašić - Dubrovnik.

 

 

»NADPADNA SVIJESTE

IZ JUGOSLAVIJE.

O potresu u južnoj Srbiji objavljuju su ove
potankosti: porušeno je oko 1.500 kuća, 6.000 ljudi
ostalo je bez krova, privremeno je podignuto 4.000
šatora i postavljeno deset poljskih velikih kuhinja.
Glavni odbor Crvenog Krsta dao je pomoć od 300.000

'Din, a oblasni odbor u Skoplju 400.000. Kao prvu

pomoć dala je vlada za postradale 5 milijuna Dinara,
ministar finansija, odobrit će sve poreska olakšice.
Doskora će se odrediti naročiti krediti, da se potpuno
porušena sela što prije podignu, Ni. Vel. Kralj Alek-
sandar obišao je sva oštećena mjesta i svuda u na-
rodu podizao duh, a narod ga je oduševljeno po-
zdravljao.

Silne poplave. Sava je prošlih dana porasla kod
Broda za 7 m. te je prouzročila ogromne štete: negdje
je posvema uništena ljetina, u mnoge je kuće uljegla
voda, a neke čak i srušila, voda je odnijela mnoštvo
drvenog materijala. Najviše su stradali Bos. Brod i
Srijemska Mitrovica. Neka su sela morala biti evakui-
rana. I druge su rijeke nabujale i neke prešle korito
te počinile štete.

Katolička omladina u Beogradu udružena u
Društvo sv. Ćirila i Metoda počela je izdavati svoj
časopis ,Napor“. Već je izašao I. i Il. broj. List izlazi
jedamput na mjesec. Uprava , Napora“ Beograd, Stiška 1.

Napredak Društva sv. Jeronima. Dne 26. pr. mj.
održana je skupština društva sv. Jeronima. Iz izvještaja
se vidi, da društvo danas broji 72 hiljade članova.
Prošle godine imalo je preko 2 milijuna Diu. izdataka.
Ove godiae kani društvo graditi veliku palaču ,Kuću
dobre štampe“ u Zagrebu. Prošle godine izdalo je
društvo knjiga u opsegu od 5 hiljada stranica. Kod
toga je sudjelovalo 130 saradnika. Odatle se vidi,
kako veliku ulogu vrši društvo sv. Jeronima u kultur-
nom podizanju naroda,

Tražnja specijalnih vagona za morsku ribu.
Udruženje ribara iz Splita uputilo je pretstavku u
kojoj traži, da se ma željeznicama Split—Zagreb—
Beograd i Split—Zagreb—Ljubljana uvede specijalan
vagon za prevoz svježe ribe, jer je potražnja svježe
ribe iz Splita preko ove linije dosta velika.

Izvoz ljekovitog bilja za Francusku naročito
preko miarseljske luke, porastao je u februaru o. g.
za 35 posto. Trgovci iz Marselja dolaze u našu zemlju,
da kupuju to bilje plaćajući dobre cijene.

 

Hotel Pension u Lapadu (Dubrovnik 2).,
sa cijelim najnovijem namještajem elektr. i
tek. vodom po sobama daje se u najam, even-
tualno prodaje se sa cijelim inventarom. Upitati
adresu na upravu ovog lista. .

 

 

Denizovi Diesel - motori
za brodove i stabilni pogon
kod J. Jilek — Gruž
Povoljni uvjeti za plaćanje.

(3)

 

 

 

fo va : [1
Kuničić & Domić
-Spediterska radnja
Telefon br. 6 Dubrovnik 2 Telefon br. 6

Vrši prevoz vlastitim kolima svakovrsne robe.
br selidbe (prenos pokućstva) ima vješte ljude.
U)

Pisma iz naroda.

VRGORAC. Ekskurzija gragjanske škole u Ljul
puški. Dne 2 ov. mj. učenici ce gragjanske škole y
Vrgorcu, pod vodstvom upravitelja Iva Novaka, vjero
učitelja fra Ivana Tomasovića, te nastavnika-ca : Blaži
Puljevića, Vjere Antunović i Mata Zaninovića, otišli gy
u ekskurziju do Ljubuškoga. Ilskrcali su se pred my
nastirom Male braće na Humcu. U ovom manastiru st
nalazi njihov novicijat. Ujedno je tu i odmaralište
staru braću, veterane, koji se pod svoje stare dami
odmaraju u manastirskim zidinama, poslije duge i tešk
dušobrižničke službe po okolišnim župama. U ovom
manastiru je takogjer i župni ured za Ljubuški i okoj
licu. Župa broji više od deset hiljada duša. Mp. gvar
dijan samostana, O. Grgo Vasilj, Hercegovac, pokaza
je svoju veliku susretljivost prema nastavnicima i uče
nicima. Nastavnici i gjaci u pratnji Mp. O. gvardijana,
P. O. meštra novicijata i samostanskog vikara, najprije
su razgledali crkvu, a zatim dosta bogatu biblioteky,
u kojoj je smještena veoma interesantna numizmatika,
kao i historijski spomenici iz rimskog doba, natpisi |
spomenici, jer se je u Ljubuškome nalazio rimski ta
bor. U otkopanim starim rimskim grobovima mnagjeti
su veoma interesantni predmeti, kao: razne vrsti izra.
gjenih nakita, šljemovi (kacige), oklopi, štitovi, koplja,
kamene urne za razne pomasti i ulja kojima su s
mazali pri kupanju. Poslije razgleda biblioteke, pov:
doše ih u moderno i racionalno uregjeni pčelinjak|
Gjaci su vanrednim interesovanjem razgledali sve na
prave i uregjaj modernih ulišta, Iz pčelinjaka otišli gy
u baštu, gdje je razvedena i racionalno uregjena odrini
u dužini kojih 150 m. Odatle su pošli do rječice Tre
bižata, pritoka Neretve, gdje su razgledali mlinice |
sprave za natapanje polja u vrijeme ljetnih suša. Zatim
su otišli na mjesto gdje se je nalazio rimski tabor)
na kome još ima poznatih tragova. Tu je O. mešta
u glavnim potezima ocrtao sve historijske zgode. S
toga je mjesta divan pogled na Ljubuški i na tvrgjavi
poviše Ljubuškog, koju je sagradio Herceg Stjepas
Veoma je interesantno bilo izlaganje P. O. meštra ii
vremena okupacije Bosne i Hercegovine, kad su se si
te tvrgjave branili Turci, te su posredovanjem jedno
fratra predali grad austrijskoj vojsci. Razgledavši sw
to, vratili su se u samostan, gdje je sve, i nastavnik
i gjake, čekao pripremljen ručak. Za vfijeme fiički
upravitelj škole Ivo Novak, nazdravio je Mp. O. gvar
dijanu i zahvalio na srdačnom prijemu, ugošćenju |
velikoj susretljivosti njegovoj i ostale braće.  Poslijt
ručka otišli su da razgledaju zavod čč. ss. milosrdnica,
u kojem se nalazi osnovna škola. Susretljivost čč. ss
uzoran red, čistoća, namještaj i učila, na sve prisutnt
je proizveo najljepši dojam. Pošto je bio razgledan
spomenuti zavod, prošetali su se malo ulicama Lju
buškim, a zatim, zahvalivši se O. gvardijanu i ostali
braći, srdačno se oprostiše i krenuše put Vrgorca. -
Mp. O. gvardijanu i ostaloj braći, ovakav posao sluti
za pohvalu. Neka ovako lijepe hrvatske i slavenski
osebine i dalje gaje kao dosad, na slavu Boga, učvt

šćivanju prave vjere i nauke, a na čast hrvatskog dijel
našeg naroda i Jugoslavije. 4

 

ITO pasta za zubo je najbolja.

 

»Christliche Volkszeitung“

jedine su njemačke katoličke novine u našoj drža i
koje izlazi redovno ma 8 str. velikog formata unutsl
raznih rubrika donose svestrano i pregledno sve val
nije dogogjaje kako iz svih krajeva domovine takoi
iz vanjskoga svijeta, a pod naročitom rubrikom os0
bito obilno vijesti iz katoličkog svijeta uopće. Lil
izlazi svakog četvrtka već dvanaestu godinu u Osije u
1. Strosmayerova ulica 21. Pretplata mjesečno 8 Din
godišnje 96 Dinara.

 

Jeste ii nabavili zadnja dva kola Knjižni
Dobrih Romana ? 4

 

 

Gramofoni od Din. 740.—

 

ZA USKRS!

Jedina Jugoslavenska tvornica gramotonskih ploča

 

:
I
dl
<
si

EDISON BELL PENKALA.

Ploče od Din. 26.—|

Na mjesečnu otplatu po Din. 100.— :
Zahtjevajte naše hesplatne kataloge i cijenike. :
Zastupstvo: M. Sez i Sin, skladište pokućstva — Dubrovnik

s)
1
|