Str. 2.

3. Broj dubrovačkog svjetovnog svećenstva u
god..1763. Iz Sinoda, držana u Dubrovniku g. 1763,
razabire se po zapisniku, da je bilo u gradu i u pred-
gragjima 78 svećenika, osim kanonika i redovnika, a
u biskupiji 79 (bez biskupije Stonske i Korčulanske,
koje su tada po sebi opstojale). Na Lastovu bilo ih je
tada 17, a u Cavlatu 6, na Lopudu 4. Kapelana u Gospi
Velikoj bilo je 6, mansijonara 6. U Svetomu Vlahu
bilo je 8 kapelana. Gradskih podžupnika 4. Treba
znati, da su se neki od svećenika bavili propovijeda-
njem i poučavanjem kršćanskog nauka; neki su bili
kapelani vlastele, koji bi njihovu djecu poučavali u
nauci i bili im odgojitelji, i pratili vlastelu kad bi išla
van grada u svoje ville na ljetovanje, gdje su vlastela
imala svoje kapele uza svoje dvorce, Kler nije imao
beneficijskih prihoda za življenje, ali je imao svoju
»Kongregaciju“, sadanji ,Zbor Popovski“, koja je
upravljala nekretninam  ostavljenim od bogoljubnih
osoba, da se iz čisloga prihoda izdaju nagrade sve-
ćenstvu za namjenu sv. Misa za njihove duše i imao
je odatle potporu u slučaju bolesti, Filip de Diversis,
učitelj vještina u Dubrovniku i govornik, piše u g. 1440,
govoreći o brizi vlastele i gragjana za siromašnije sve-
ćenstvo, da su izdašno pomagali od svoga bogatstva,
iz zahvalnosti prama Bogu, koji ih je svakim obiljem
darivao, te i zato, da bi ih i u buduće obdarivao svo-
jim dobročinstvima (,ut cum eis Deus usque  partici-
pare dignetur eius summam pietatem et clementiam“).

4, Barbanus, bichocha, calumniator, epitropus,
formadicus, caroba. ,Barbanus“ od pučkoga ital. stric
ili ujak = po dubr. dundo. ,Bichocha, bizocha, bizo-
chara“, od tal. pinzocchera = dumna, pokornička
redovnica. ,Calumniator“ pravi vlasnik nekog zem-
ljišta, koje drugi obragjuje. ,Calumniari“ — zahtije-
vati u sudu vlastitu zemlju obragjivanu od drugoga.
»Epitropus“ = oporučni izvršilac, ,Epitropia“ = nalog
da se izvrši oporuka. ,Formadicus“ sir (od for-
maggio). ,Caroba“ vrst sitnoga novca spomenuta u
Statutu Dubr.: ,tres carobas de folaris“. ,Biblioteka za
Povijest Dalmatinsku“. U Dubrovniku, J. Flori 1882). Y.

 

Pisma iz naroda.

JANJINA. Pelješki put počimlje se graditi 11,
svibnja o. g. Kako smo prije javili po dopuštenju g.
Bana da će se počet ovog proljeća graditi pelješki put
za Dole i u Ston, tako sada doznajemo, da će tehnički
odjeljak iz Dubrovnika početi sa gradnjom ceste prema
Dolima početkom svibnja, jer su i movci za to stigli
u Dubrovnik, kao što će se nastaviti gradnja ceste
Pijevičino-Trstenik. Ova će vijest oduševiti svakog po-
luotočanina, jer od jednog vijeka natrag tražimo cestu.
Gosp. Ban je uvjerio deputaciju, da će se ove godine
zgraditi cesta do Stona; a navodno kroz pet godina
do Orebića i Trpnja. — Gosp. će Ban posjetiti skorih
dana Ston, Orebiće, Trpanj i Janjinu, pak će puk pe-
lješki imati prilike da g. Banu naglasi potrebu izgradnje
ove ceste preko poluotoka što prije.

Zdravstveni Dom. Zauzimanjem našeg mješćanina
g. advokata Dr. N. Z. Bjelovučića, ova varoš dobila
je Zdravstveni Dom, gdje će biti i gjačka poliklinika.
U varoš. Janjinu je došla komisija i radnja je započela
ove sedmice. Nacrt zgrade je napravio inžinir Valenta.
Ovom prilikom nek je hvala našem mješćaninu g. Dr.
Bjelovučiću, koji se energično zauzimlje za ekonomsko
i kulturno podignuće Pelješca, a osobito svoje rodne
općine Janjine. Zahvaljujemo izričito g. Ministru Preki,
g. Dr. Štamparu i g. Dr. Miletiću, koji su pomogli,
da se ovaj Zdravstveni Dom u Janjini sagradi, Svima
naša vječna zahvalnost. Janjinari.

STON. Strašno nevrijeme. Utorak 21. o. mj. u
2 s. po podne zavladala je takova oluja, da je trgala
i stabla. U blizini mjesta jedno istrgnuto stablo oborilo
je telegrafski stup i prekinulo obe vodne žice i tako
prekinulo telegrafski saobraćaj Korčule i Pelješca sa
Dubrovnikom. Netom je to opazio upravnik pošte g.
T. Kačić odmah se je dao na posao da kvar popravi.
I zbilja uz pripomoć pošt. poslužnika S. Katića i ne-
kolicine gragjana g. Kačić i ako je prijetila ponovna
oluja uspio je da saobraćaj uspostavi, a da služba ne
trpi. Ovaj čin gosp. Katića naišao je na opće odobra-
vanje, te se. je svak divio njegovoj revnosti i zauzet-
nosti u službi.

Q Auto gvožđarska \

i tehnička radnja

KONRAD HARLLER
prije EKU
WOLF i Drug — GRUŽ
Prispjelo svakovrsnog alata za sve struke,
gragjevni materijal, auto-materijal.

Bicikle najboljih njemačkih tvornica raznih
vrsta i boja, po najnižoj cijeni. Daje se i
na dugoročnu otplatu. E

Na skladištu raznih štednjaka (Spaherda)

Uvjerite se o mojim cijenama

i prvoklasnoj kvaliteti,
“e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»NARODNA SVIJEST«

MLJET. Maslinarski tečaj. Druge polovine mje-
seca marta tek. god. održan je u Babinu Polju i Go-
vegjarima osmodnevni tečaj za klaštrioce maslina,
Tečajem je rukovodio sreski polj. referent g. Aleksić
Izidor sa dva uzorna klaštrioca nastojeći, da tečaj što
više koristi donese, te je četiri dana proveo u Babinu
Polju, a četiri u Govegjarima. Ovom su se tečaju
mljetski poljoprivrednici rado odazvali, čime pokazuju
da shvaćaju kolika je važnost valjanog klaštrenja ma-
sline, o kojoi, tako rekuć, ovisi njihov život, Budući
da se ranije podavalo malo važnosti klaštrenju maslina,
a i druge gospodarske biljke trebalo bi bolje gojiti,
potrebno je da se ovakvi i slični tečajevi češće održa-
vaju, kako bi se izvježbali valjani klaštrioci i poljo-
privrednici, te što racionalnijim radom dobili bolju
nagradu za svoj teški trud.

Ribarska zadruga. Poslije ovog tečaja g. Aleksić
je otišao u Prožuru gdje je prisustvovao renoviranju
ribarske zadruge. Nakon predavanja i upustava gosp.
Aleksića o ovoj stvari bila je izabrana uprava u koju
su ušli vrijedni ljudi, te su kao takvi najbolji garant
da će zadruga uspjeti. Ovaj pothvat Prožurana svake
je hvale vrijedan. — Mnogo se puta čulo o bogatstvu
ribom na Mljetu, a sa svim tim nije se od ribanja
imala osobita korist. Pojedinac ne može da nabavi sve
potrebne ribarske sprave, te se ribanje ograničavalo
samo na podmirenje domaće potrebe, Ali sada, kad
su se vrijedni Prožurani udružili da zajednički učine
što ne može pojedinac, te što bolje iskoriste prirodno
bogatstvo svoga mora, nadati se je da će i dubrovačka
ribarnica biti punija raznovrsne ribe. Ali početak je
svaki težak. Mnogo treba truda i troška, da se ova
zadruga dobro razvije, te je potrebno da im se sa
strane nadležnih dade što veća moralna i materijalna
pripomoć. Želja je, da se g. Aleksić, kojemu je na srcu
napredak ovog otoka, češće svrne ovamo te dade sa-
vjeta i uputstva za ovaj rad, kao i da se potrebni te-
čajevi što moguće češće drže. Tako bi našem poljo-
ljoprivredniku osvaauli bolji dani, a istjerala bi se
gospodarska kriza sa ovog lijepog otoka, jer joj ovdje
ne bi trebalo dati mjesta.

SQQSQ8O0G0 O 806808000
Pokućstvo

drveno i gvozdeno
u solidnoj izradbi, spavaće sobe, Blago-
vaone, kuhinje, saloni, gospodske sobe,

UZ VRLO UMJERENU. CIJENU.
GRAMOFONI. 34
i ploče elektr. suimljene najnoviji šlageri

kod M. SEZ i Sia, Dubrovnik
QO0Q900Q0 8 QG9089090Q6009

STANLO

(LASTRE)
za

4

 

QGOGQO8080Q0?GQ888890808

 

Dubrovnik

  

 

GazeLA SAPUN JE ZA SVE,
PA I ZA NAJFINIJE TKANINE.
Zahtjevajte ga kod Vašeg trgovca.

 

 

MAJKOVI. Žalostan slučaj desio se je u noć
13. ov. mj. u Donjim Majkovima: u svojoj spavaćj
sobi objesila se je Kate Marić pk. Luke, meudđata qj
dobi preko 55 godina. Uzrok ovom strašnom činu jg|
je nepoznat. Ovaj žalosni i neobični dogogjaj svakog,
je potresao tim više, što je ovo drugi takav nemili
slučaj u našem mjestu kroz nepunu godinu dana,
od prije se takovi slučajevi nijesu ni spominjali. Očiij
je ovo znak pomanjkanja vjere, a kad se izgubi vjenl
gubi se i smisao života. I

TRSTENO. Opasnost života prijeti svakon
putniku, koji se iskrcava ili ukrcava na parobrod. Ve
je više godina da je bijes mora razrovao onaj malei
lukobran, a sad je cio muo tako razrovan, da je upra
čudo, da se kogod nije već strovalio u more. Kako
poznato, na Trsteno dolazi sila stranaca autima,
sad počimlje sezona redovitih izleta parobrodima i moi
torima. Što će reći stranci, kad vide ovakovo pristaj
nište za mjesto, koje je atrakcija svih turista. Molimq
stoga nadležne, ako neće sada popravljati cio muo, d
bar osiguraju iskrcavanje pntnika i uklone pogiba
života. Izletnik, |

i

Kod začepljenosti neurednog varenja, bolesnoj
stomaka, glavobolje, opšeg neraspoloženja, treba ujulr
uzimati na šte srca čašu prirodae Franc - Jozefovi
gorke vode. Prema iskustvima stečenim na klinikam
za unutrašnje bolesfi Franc - Jozefova gorka voda ji
odlično sredstvo za čišćenje. U

 

ČUVAJTE VAŠE OČI

  
    
  

naočale preporučen
Tod svih specijalisti
osobito za slabe oči
Jedino zastupstvo|

za Dubrovnik |
ZEISS , Zetsku Banovinu

646-4|

NIKO BOGDAN - Dubrovnil

 

 

 

Cosulich Line

Najbolje veze
za sjevernu i južnu Ameriku i
Najmoderniji motorni velebrodi

,Vulcania“

|

 ,Saturnia“ i

Sve informacije i upute besplatno.

 

 

(594).

 

 

zak. zaštitni znak
popisani pod, parketi itd., a da niti najmanje neće zamazati, dapače ta četka još više te predmete osjajuje i

 

se može osvjedočiti o neizmjer- |
noj vrijednosti IMPREGNO'
ČETKE i njezinoj impregnaciji, |
bila četka nova ili jako musava

|
Sa IMPREGNO četkom, pomete se u suhom stanju |
što je prt ruci: obični pod, uljeni pod, uljeni parketi, |
viksani parketi, pločnik, linoleum itd., koje je jako za- |
ašeno ili je prašina hodanjem ugažen, ili pepelomid malo |

očisti. Time se može osvjedočiti koju jakost ima Impregnacija za nistenje prašine i u njoj zaraznih klica.

Zastupstvo : Domijan i Kuničić — Dubrovnik 2. e

JES

Kako

od velike uporabe :

3)