= POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

ARE

čijena ovom Broju Dia. 2.—
DUBROVNIK 10. Juna 1931.

Broj ćekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

RD God. XIII.

 

Naro

 

dna Svijest

 

  

je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovaćke Hrvatske Tiskare.

 

= Mili Konavljani!!

 
 
 
 
 
 

Kršćani katolici cijelog svijeta svijesni ideje,
u članovi nepregledne vojske Bož. Srca Krista
a, a pojedina religijozna društva njeni odjeli,
oziv svojih nadpastira dolaze na razne Euhari-
e kongrese, da se u zajednici poklone svom
skom Kralju, koji se bitno i realno nalazi u
vetoj Euharistiji, te da Mu iskažu vjernost, oda-
st, ljubav, zahvalnost, naknadu.

"Na poziv našeg preuzvišenog g. biskupa, odlu-
smo i mi ove godine, kad se vrši 700-godišnjica
imrt ti Sv. Antuna Padovanskoga, glasovitog branitelja
alne prisutnosti Isusove u presv. Euharistiji, držati
pd pokroviteljstvom revnog nadpastira, dne 13 i 14
pja. dekanatski Euharistijski kongres u Pridvorju
nastiru, odakle nam je ponovno sinulo zamrlo
katoličke vjere.

"Maleni smo brojem, ali nek nam srce bude ve-
“kao što je bilo amerikanskih katolika prigodom
elikog internacijonalnog Euharistijskog kongresa u
(licagu, Francuza u Lilu i Lurdu, Katolika u Kartagi,
e eg naroda prošle godine u Zagrebu i Supetru

Braču, gdje se svukud podigao vjerski osjećaj
bavi prema dragome Isusu u Svetohraništu, a time
jubav prema vjeri i domovini.

Jogjite dakle svi u bratinskoj i sestrinskoj lju-
a zajednički na koljena padnemo pred Stvo-

 
 
 
 

 

 

 

  

ojih grijeha, za iste nadoknadimo zajedničkom
y ričesti ; zahvalimo Mu na primljenim darovima
nove Ga prosimo. :

Dogjite, da se hladno naše srce ugrije na suncu
noga života Presv. Srca Isusova, koje nam za-
puno očinske ljubavi dovikuje: ,/a sam put,
i život. Ko hoće da zamnom ide, nek
drekne samog sebe, uzme križ svoj i slijedi

 

 
 

logjite svi, a osobito Vi organizirana društva Bo-
kog Srca Isusova te obećajmo svom Spasitelju,

 
 
 
 
 

 

a
dogjite, da se uguši u nama svaki upliv pogub-
vjerskog nehaja, da djelom potvrdimo nepoko-
vjeru svojih djedova, koji su kao branioci
zadobili od Svete Stolice časno ime: ,Ante-
christianitatis“ : ,Bedem kršćanstva“, te su se
ponosili, kad stupahu pod slavnim barjakom,
im zlatnim slovima: Za krst časni i slobodu

Sto nas na kongresu bude više, to će Božanskom
u biti sve milije, pa ćemo stoga zajednički rado
imi i svakoga, koji iz bliza i iz daleka dogje i pri-
e toj našoj najvećoj domaćoj radosti, sreći i
, jer smo svi u Isukrstu jedno : jedno srce,
duša. ;

da ta radost bude u istinu prava radost,

 
  
 
 
 
 
 
 
  

haristijska milost obuzet će tada srca naša, i
o puni vjere, ufanja i ljubavi zanosno klicati
presv. Hostiji: :

si ME S Boga živoga! Ti si \naš Bog

i svome i nemoj se. na nas vijekom Sr
rce. Isusovo, smiluj nam. se!

| Izlazi

i Spasiteljeim svojim, te Mu pitamo oprost |:

o duše svoje i nahranimo se kruhom jakih.

eno E : M

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

E UGARISNIČNO SIAVIJE U

Dođite, da Mu se poklonimo !

 

PROGRAM

Dekanatskog Euharistijskog Kongresa u Pri-

dvorju u Konavlima prigodom sedamstogodiš-

njice smrti Sv. Antuna Padovanskoga, branitelja

realne prisutnosti Isusove u Presv. Euharistiji,
13. i 14. lipnja 1931.

s eDnosksz12413 lipsja

- ujutro, podne i večer u svim EO i kape-
lama, a na dan sv. Antuna. pucanje iz mužara
i pušaka poslije podne u Pridvorju; u večer
rasvjeta manastira, kuća, taraca, vidljivih bre-
žuljaka i brda rasvijetljenog simbolom kršćan-
stva i križnim ognjem

/ Dne 13. U 3 s. po pod. RO Duha Sve-
toga, zatim ispovijedanje.

U 6 s. po pod. Večernja, poslije koje izlo-
ženje Presv. Oltarskog Sakramenta na noćno
klanjanje do ponoća.

Na ponoća svečana Sv. Mia preko koje
propovijeda O. Teofil Velnić, franjevac. —
Pjeva Čilipski pjevački zbor.

Dne 14. U 5 s. jutro. Pucanje iz mužara.
Ispovijedanje. Sv. Mise.

U 8 s. Priček svih bratstava, društava i na-
roda, koji ga svojim župnicima dolaze pod ba-

 

/ rjacima uz ; molitvu: sv. Rozarija i pucanje. Zatim

izvijanje Darjaka pred crkvom manastira i ulazak
u istu, gdje slijedi sv. Misa preč. Dekana, preko
koje zajednička naknadna sv. Pričest djece i
odraslih uz prigodno slovo.

U 9'/, s. Priček preuzv. dijec. Biskupa.

U 10 s. Svečani pontitikal na pločniku
pred crkvom. Preuzvišeni Nadpastir drži govor.
Pjeva zbor franjevačkih klerika iz Dubrovnika.

Poslije pontifikala teoforična procesija, za-
tim na pločniku zazivi Euharističnom Spasitelju
i posveta.

U 3 s. popod. U klaustru akademija sa
tačkama pjevanja i deklamovanja (dječica iz
Pridvorja). Predstavlja djevojačko društvo iz
Mandaljene:: ,Mala čuvarica presv. Sakramenta“.

U 4 s. 'Sastanak svih relig. društava u
crkvi. Govore O. V. Michieli D.I. i Oh Gjildo
Uskoković, franjevac.

o Gos Javno: O Govore pelin
svjetovnjaka. Mi
i Poslije zborovanja zaključna riječ preuzv.
Nadpastira. Zatim ,Tebe Bogal hvalimo“ uz bla-
. goslov. sa. Presvetim. Pjevanje :

= ODBOR.

i i )
i ; 2

avljerjecizvona |

Do nebesa“ i

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik:

Antun FI& — Dubrovnik

Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

Rukopisi se ne povraćaju.

g

KAONAVLIMA

DISPUTA

Glasoviti talijanski slikar Rafael
naslikao je u XVI. vj. sliku kojoj se
i danas dive posjetioci vatikanskih
umjetnina.
gore na oblacima, presveto Trojstvo,

Slika nam predstavlja,

okruženo angjelima i svecima; na
donjem je dijelu veliki broj crkvenih
naučitelja u živahnom raspravljanju,
pa odatle i ime slici Disputa (ras-
pravljanje). Središte slike predstavlja
predmet njihova razgovora a taj je:
Presv.|Euharistija u sjajnoj pokaznici.

RASPORED

Kongresne Euharistijske Procesije u Pridvorju |
u Konavlima dne 14 lipnja 1931.

1. Križ župe Pridvorja.
2. Lumbardijeri.

3. Škole cijelog dekanata uz pratnju gg. na- \
stavnika-ca, noseći u ruci kite cvijeća odnosno |
palme i ili. masline. I.

a4 'Djevojačka. društva Srca Isusova, sa svojim
barjacima, slijedećim redom parokija : 1. Pri-
dvorja, 2. Mrcina, 3. Pločica, 4. Grude, 5.
Cilipa, 6. Cavtata. g izvanjskih parokija. —
Sve u ljetnoj narodnoj nošnji, bez ubručića
na glavi, sa zlatnim kapama, a civile u bje-
lini pokrite bijelim velom; sa ljiljanima u '
ruci, palmama i društvenom medaljicom na
prsima.

5. Društva žena revniteljica Srca Isusova sa
svojim barjacima gornjim redom parokija. |
Sve u ljetnoj narodnoj nošnji sa ubručićem |
na glavi, a civile sa crnom veletom u cr-
nom odijelu; sa kralješima u ruci i druš-
tvenom medaljicom na prsima.

zen OI

 

6. Treći red sv. Frana sa svojim barjacima, u
rukama kralješi, -slijedećim redom: 1. Pri-
dvorja, 2. Popovića, 3. izvanjskih parokija.

7. Cavtajska muzika.

8. Vojska Srca Isusova mladića i muževa sa
svojim barjacima, u zlatrioj i svilenoj na-
"rodnoj nošnji, sa palmama ili maslinama u
ruci, lovorvijencima na ramenu, društvenim
brošem na prsima, slijedećim redom paro-
kija: 1. Pridvorja, 2. Mrcina, 3. Pločica, 4.
Cilipa, 5. Cavtata, 6. izvanjskih parokija.

9. Pojedina bratstva sa svojim križima i barja-
cima, u pratnji crkovinara i glavara, svi u
zlatnoj i svilenoj narodnoj nošnji, sa bra-
tinskim svijećama u ruci, slijedećim redom
parokija: 1. Pridvorja, 2. Stravče, 3. Mrcina,
4. Vitaljine, 5. Pločica, 6. Grude, 7. Čilipa,
8. Cavtata, 9. izvanjskih parokija.

10. Muška publika.

11. Počasna straža konavoske o u narod-
noj nošnji sa srebrenjačama na ramenu, u
vojničkom stupaju.

12. Konavočice sa vijenčićima na glavi, rasple-
tenom kosom, a u ruci sa SEE cvijeća
za posipanje.

13. Svećenstvo.

14. Svjetiljke.

15. Kadionici. A

16. Baldakin u narodnom konavoskom vezivu.
Dijecezanski Biskup. nosi presv. Oltarski _
Sakramenat. Uz baldakin : a) torčuni, b) vi-
jenici. Nosioci baldakina, torčuna i vijenaca
u zlatnoj narodnoj. nošnji.

17. Vlasti sa opć. Načelnikom i Vijećnicima.

18. Zenska publika. ODBOR.